بررسی میزان شیوع دیابت بارداری در ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

2 استادیار گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

4 استادیار آمار زیستی، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران. استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

مقدمه: دیابت بارداری، یکی از مهمترین مشکلات مادران در دوران بارداری می باشد که با عواقبی برای مادر و جنین همراه است. مطالعات مختلف، میزان شیوع این مشکل را متفاوت گزارش کرده اند. با توجه به اینکه تاکنون مطالعه ای در زمینه میزان شیوع کلی دیابت بارداری در ایران انجام نشده، مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان شیوع دیابت بارداری در ایران به روش مرور سیستماتیک و متاآنالیز انجام شد.
روش‌کار: مطالعه‌ حاضر یک مطالعه مرور منظم و متا‌آنالیز در مورد شیوع دیابت بارداری در ایران می‌باشد. با جستجو در بانک‌های اطلاعاتی SID (پایگاه جهاد دانشگاهی)،Magiran ،Irandoc ، Medlib، Google، Pubmed و ISI، تعداد 21 مقاله که در طی سال های 1371 تا 1387 در ایران انجام شده بود، استخراج و نتایج مطالعات با استفاده از مدل اثرات تصادفی‌ متاآنالیز با هم ترکیب شدند. ناهمگنی مطالعات با استفاده از شاخص I2 ارتباط بین شیوع دیابت بارداری و سال انجام مطالعه و تعداد نمونه با متارگرسیون مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار STATA (نسخه 2/11) انجام شد. در آزمون ناهمگنی میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در 21 مقاله مورد بررسی، میزان شیوع دیابت بارداری در ایران در مجموع، 9/4 درصد (فاصله اطمینان 95%: 8/5-9/3) برآورد شد. کمترین میزان شیوع دیابت بارداری مربوط به مطالعه انجام شده در کرمانشاه با میزان 7/0% و بیشترین میزان شیوع دیابت بارداری مربوط به مطالعه ای در کرج با مقدار 6/18% بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به تفاوت های میزان شیوع دیابت بارداری در ایران، پیشنهاد می شود جهت شناسایی علل این تفاوت ها، تحقیقات غربالگری استانی صورت گیرد و با برنامه‌ریزی‌های مناسب و اتخاذ سیاست‌های بهداشتی درمانی از افزایش شیوع و عوارض ناشی از این بیماری ممانعت به عمل آید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Gestational Diabetes Mellitus in Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis Study

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sayehmiri 1
  • Salar Bakhtiyari 2
  • Parisa Darvishi 3
  • Kourosh Sayehmiri 4
1 M.Sc. Student of Biochemistry, Student Research Committee, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
2 Assistant professor, Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
3 B.Sc. Student of Laboratory Sciences, Student Research Committee, Faculty of Para medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
4 Assistant professor, Department of Biostatistics, Psychosocial Injuries Research Center, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran. Assistant professor, Department of Social Medicine, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Gestational diabetes mellitus is one of the main maternal problems during pregnancy that can make many complications for mother and fetus. Various studies have reported different prevalence of this problem. Since little studies have been done to estimate the total prevalence of gestational diabetes in Iran; we performed a systematic review and meta-analysis study to estimate the prevalence of gestational diabetes in Iran.
Methods: This study is a systematic review and meta-analysis of gestational diabetes in Iran. By searching the SID, Magiran, Irandoc, Medlib, Google, PubMed and ISI-Web of Science databases, 21 published articles between 1992 and 2008 were found which performed in Iran. Results of the studies were combined using random-effects model for meta-analysis. Heterogeneity among studies was assessed using the I2 index. To investigate the relationship between prevalence of gestational diabetes mellitus and years of study and sample size meta-regression was used. Data were analyzed using STATA software version 11.2. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: In 21 studied articles, the prevalence of gestational diabetes estimated 4.9% (CI%95:3.9-5.8). The lowest and highest prevalence of gestational diabetes were 0.7% in the province of Kermanshah and 18.6% in the province of Karaj.
Conclusion:Due to the differences in prevalence of GDM in Iran, It is proposed for identifying reasons for these differences, Research takes place in a provincial screening. With proper planning and health policies, the rising prevalence of the disease and its complications could be prevented.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes
  • Gestational
  • Iran
  • Meta analysis
  • Prevalence
  • Review