بررسی موانع برقراری ارتباط مؤثر میان ماما و زائو در بیمارستان های استان خوزستان، سال 1390

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 دکترای بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 مربی گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: ارتباط بین ماماها و مادران، بر کیفیت تجربه زایمانی تأثیرگذار است و می تواند تجربه زنان از بارداری، زایمان و مادر شدن را بهبود بخشیده یا تخریب کند. مطالعه حاضر با هدف تعیین موانع برقراری ارتباط مؤثر میان ماما و زائو از دیدگاه هر دو گروه انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 1390 بر روی ماماهای شاغل در زایشگاه های غیر آموزشی استان خوزستان و زنان زائو مراجعه کننده به این مراکز انجام شد. حجم نمونه شامل 310 نفر (157 ماما و 153 زائو) بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته بود که جهت طراحی آن از تلفیق روش های کیفی و کمی استفاده شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون توصیفی و استنباطی (تی مستقل) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: از دیدگاه ماماها؛ سختی کار ماما، کمبود نسبت ماما به زائو، نداشتن انگیزه کاری و از دیدگاه زائوها؛ بدخلقی ماما، درک ناکافی ماما از نیازهای زائو و نامناسب بودن شرایط محیطی به عنوان مهم ترین موانع ارتباطی بین ماما و زائو گزارش شد.
نتیجه‌گیری: بین دیدگاه ماماها و زائوها اختلافاتی در اولویت بندی موانع ارتباطی وجود دارد که لازم است این موانع توسط سیستم مراقبت سلامتی برطرف شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barriers of Effective Communication between Midwives and Parturient Women in Hospitals of Khuzestan Province, Iran, 2012

نویسندگان [English]

  • Zeinab Vafaei 1
  • Mojgan Javadnoori 2
  • Shahnaz Najar 3
  • Seyed Mahmoud Latifi 4
1 M.Sc. Student of Reproductive Health, Faculty of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2 Ph.D. of Reproductive Health, Faculty of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
3 Lecturer of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
4 Lecturer of Biostatistics and Epidemiology, Faculty of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Communication between midwives and parturient women affects the quality of childbirth experience. It can improve or degrade women experience of pregnancy, birth and motherhood. This study was carried out to determine barriers of effective communication between midwives and parturient women from the viewpoint of both groups.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 157 midwives who employed in non-educational hospitals and 153 parturient women who referred to those hospitals in Khuzestan province, Iran, 2011. Data were collected by a researcher-made questionnaire that combined qualitative and quantitative methods. Data were analyzed using SPSS software version 19, descriptive and inferential test (t-test).
Results: From the viewpoint of midwives; hardness of midwifery job, shortage of midwife to woman ratio, lack of work motivation, and from the viewpoint of parturient women; bad-tempered of midwife, misunderstanding of mothers needs and inappropriate environmental conditions were reported as the most important barriers of effective communication between midwives and parturient women.
Conclusion: There were differences in prioritizing communication barriers between the viewpoint of midwives and parturient women. These barriers need to be resolved by the health care system.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication
  • Communication barriers
  • Midwifery
  • Parturition