کاربرد گیاهان دارویی، طب سوزنی، ماساژ درمانی و تحریک الکتریکی عصب از راه پوست در درمان بیماری آندومتریوز: مطالعه مروری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه، ایران. مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه، ایران

2 مربی گروه گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان خراسان رضوی، نیشابور، ایران

چکیده

مقدمه: آندومتریوز، یک مشکل شایع ژنیکولوژیک است که می­تواند منجر به تخریب زندگی یک زن گردد. برخی روش­های دارویی و رزکسیون جراحی در درمان درد ناشی از آندومتریوز مؤثر می­باشد، اما با میزان عود بسیار بالایی همراه هستند. مطالعه مرور نقلی حاضر با هدف بررسی کارایی برخی درمان­های طب مکمل بر کنترل عوارض ناشی از آندومتریوز انجام شد.
روش‌کار: در این مرور، مقالات مرتبط با جستجوی پایگاه­های اطلاعاتی Pubmed، Cochrane، Scopus، Web of Science، Uptodate، SID، Irandoc و Magiran و همچنین موتور جستجوی Google scholar بدون محدودیت زمانی تا فوریه 2019 مورد بررسی قرار گرفت. جستجو با استفاده از کلیدواژه­های Endometriosis، Complementary Therapies، Acupuncture، Massage، Herbal Medicine،Transcutaneous Electric Nerve Stimulation و معادل فارسی آنها صورت پذیرفت.
یافته‌ها: بر اساس استراتژی جستجو، 8702 مقاله در مرحله اول یافت شد که در نهایت 12 مورد از آنها معیارهای ورود به مرور حاضر را داشتند. بر اساس یافته­های این مطالعات، استفاده از طب سوزنی و گیاهان دارویی اثرات بسزایی بر بهبود شاخص­های بیماری آندومتریوز همانند درد مزمن لگنی، دیس‌پارونی، دیسمنوره و ناباروری دارند. به‌علاوه نتایج 2 مطالعه در زمینه مقایسه داروهای گیاهی با داروهای شیمیایی مرسوم مورد استفاده در درمان آندومتریوز، نشان­دهنده برابری اثر هر دو در کاهش درد و بهبود میزان باروری بود. تأثیر ماساژ درمانی و استفاده از تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست در مدیریت درد در این بیماران در دو مطالعه مجزا مورد تأیید قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: یافته­های مطالعه حاضر حاکی از اثرات مثبت استفاده طب سوزنی، گیاهان دارویی، ماساژ درمانی و تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست در مدیریت عوارض ناشی از بیماری آندومتریوز می­باشد، لذا استفاده از این رویکردهای درمانی و ارجاع بیماران به متخصصین طب مکمل به‌عنوان یکی از اولویت­های مهم در مدیریت عوارض ناشی از این بیماری مطرح می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Medicinal Plants, Acupuncture, Massage Therapy and Transcutaneous Electric Nerve Stimulation in Treatment of Endometriosis: Review Study

نویسندگان [English]

 • Akram Ashrafizaveh 1
 • Hossien Sabouri Fard 2
 • Elham Azmoudeh 1
1 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran. Health Sciences Research Center, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran.
2 Instructor, Department of Medicinal Plants, School of Agriculture, Technical and Vocational University (TVU), Khorasan Razavi, Neyshabour, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Endometriosis is a common gynecologic problem which can lead to destruction of a woman's life. Some pharmacological techniques and surgical resection are effective in treating endometriosis pain, but are associated with high recurrence rate. This narrative review study was performed with aim to evaluate the efficacy of some complementary therapies on the control of endometriosis complications.
Methods: In this review, the related articles were reviewed by searching the databases such as Pubmed, Cochrane, Scopus, Web of Science, Uptodate, SID, Irandoc, Magiran, and as well as Google Scholar search engine without time limitations up to February 2019. Search was conducted using the keywords of “Endometriosis”, “Complementary Therapies”, “Acupuncture”, “Massage”, “Herbal Medicine”, “Transcutaneous Electric Nerve Stimulation” and their Persian equivalent.
Results: According to search strategy, 8702 articles were found in the first stage, ultimately, among them, 12 articles had inclusion criteria to enter the current review. Based on the findings of these studies, the use of acupuncture and herbal medicine have significant effect on the improvement of endometriosis parameters such as pelvic chronic pain, dyspareunia, dysmenorrhea and infertility. In addition, the results of two studies about comparison of herbal medicine and routine chemical drugs used in endometriosis treatment indicated the equality of their effects in reducing pain and improving fertility. The effect of massage therapy and use of transcutaneous electric nerve stimulation on pain management in these patients was confirmed in two separate studies.
Conclusion: The findings of present study indicate the positive effects of acupuncture, medicinal herbs, massage therapy and transcutaneous electric nerve stimulation in managing the complications of endometriosis. Therefore, the use of these therapeutic approaches and referral of patients to complementary medicine specialists is suggested as one of the most important priorities in the management of endometriosis complications.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acupuncture
 • Endometriosis
 • Herbal Medicine
 • Massage
 • Transcutaneous Electric Nerve Stimulation
 1. Frackiewicz EJ. Endometriosis: an overview of the disease and its treatment. J Am Pharm Assoc 2000; 40(5):645-57.
 2. Ezzat L. Medical treatment of endometriosis: an update. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol 2017; 6(10):4187-92.
 3. Marqui AB. Non-pharmacological approach to pain in endometriosis. Revista Dor 2014; 15(4):300-3.
 4. Zhu X, Hamilton KD, McNicol ED. Acupuncture for pain in endometriosis. Cochrane Database Syst Rev 2011; 9:CD007864.
 5. Simoens S, Hummelshoj L, D'Hooghe T. Endometriosis: cost estimates and methodological perspective. Hum Reprod Update 2007; 13(4):395-404.
 6. Flower A, Liu JP, Lewith G, Little P, Li Q. Chinese herbal medicine for endometriosis. Cochrane Database Syst Rev 2012; 5:CD006568.
 7. Bulletti C, Coccia ME, Battistoni S, Borini A. Endometriosis and infertility. J Assist Reprod Genet 2010; 27(8):441-7.
 8. Rock JA, Markham SM. Pathogenesis of endometriosis. Lancet 1992; 340(8830):1264-7.
 9. Kong S, Zhang YH, Liu CF, Tsui I, Guo Y, Ai BB, et al. The complementary and alternative medicine for endometriosis: a review of utilization and mechanism. Evid Based Complement Alternat Med 2014; 2014:146383.
 10. Brandes I. Quality of life of patients with endometriosis. Geburtshilfe Frauenheilkunde 2007; 1(11):1227-31.
 11. Giudice LC, Kao LC. Endometriosis. Lancet 2004; 364(9447):1789-99.
 12. Farquhar C. Endometriosis. BMJ 2007; 334(7587):249-53.
 13. Black AY, Jamieson MA. Adolescent endometriosis. Curr Opin Obstet Gynecol 2002; 14(5):467-74.
 14. Gao X, Outley J, Botteman M, Spalding J, Simon JA, Pashos CL. Economic burden of endometriosis. Fertil Steril 2006; 86(6):1561-72.
 15. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Treatment of pelvic pain associated with endometriosis. Fertil Steril 2008; 90(5):S260-9.
 16. Kellehear A. Complementary medicine: is it more acceptable in palliative care practice? Med J Aust 2003; 179(6 Suppl):S46-8.
 17. Saeidi R, Banihashem A, Hammoud M, Gholami M. Comparison of oral recombinant erythropoietin and subcutaneous recombinant erythropoietin in prevention of anemia of prematurity. Iran Red Crescent Med J 2012; 14(3):178-81.
 18. Wieser F, Cohen M, Gaeddert A, Yu J, Burks-Wicks C, Berga SL, et al. Evolution of medical treatment for endometriosis: back to the roots? Hum Reprod Update 2007; 13(5):487-99.
 19. Zhao RH, Liu Y, Tan Y, Hao ZP, Meng QW, Wang R, et al. Chinese medicine improves postoperative quality of life in endometriosis patients: a randomized controlled trial. Chin J Integr Med 2013; 19(1):15-21.
 20. Weng Q, Ding ZM, Lv XL, Yang DX, Song YZ, Wang FF, et al. Chinese medicinal plants for advanced endometriosis after conservative surgery: a prospective, multi-center and controlled trial. Int J Clin Exp Med 2015; 8(7):11307-11.
 21. Valiani M, Ghasemi N, Bahadoran P, Heshmat R. The effects of massage therapy on dysmenorrhea caused by endometriosis. Iran J Nurs Midwifery Res 2010; 15(4):167-71.
 22. Zhu J, Arsovska B, Sterjovska-Aleksovska A, Kozovska K. Acupuncture treatment of subfertility and ovarian endometrioma. Open Access Maced J Med Sci 2018; 6(3):519-22.
 23. Rubi-Klein K, Kucera-Sliutz E, Nissel H, Bijak M, Stockenhuber D, Fink M, et al. Is acupuncture in addition to conventional medicine effective as pain treatment for endometriosis? A randomised controlled cross-over trial. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2010; 153(1):90-3.
 24. Wayne PM, Kerr CE, Schnyer RN, Legedza AT, Savetsky-German J, Shields MH, et al. Japanese-style acupuncture for endometriosis-related pelvic pain in adolescents and young women: results of a randomized sham-controlled trial. J Pediatr Adolesc Gynecol 2008; 21(5):247-57.
 25. Highfield ES, Laufer MR, Schnyer RN, Kerr CE, Thomas P, Wayne PM. Adolescent endometriosis-related pelvic pain treated with acupuncture: two case reports. J Altern Complement Med 2006; 12(3):317-22.
 26. Yu F, Tian X. Clinical observation on treatment of endometriosis with acupuncture plus herbs. J Acupuncture Tuina Sci 2005; 3(5):48-51.
 27. Xiang D, Situ Y, Liang X, Cheng L, Zhang G. Ear acupuncture therapy for 37 cases of dysmenorrhea due to endometriosis. J Tradit Chin Med 2002; 22(4):282-5.
 28. Tabarrai M, Kasraei R. The report of a treatment of recurrent ovarian endometriotic cyst by using therapeutic methods of traditional Persian Medicine. Tradit Integr Med 2017; 2(1):27-30.
 29. Salehi M, Setayesh M, Mokaberinejad R. Treatment of recurrent ovarian cysts and primary infertility by iranian traditional medicine: a case report. J Evid Based Complement Altern Med 2017; 22(3):374-7.
 30. Zhu S, Liu D, Huang W, Wang Q, Wang Q, Zhou L, et al. Post-laparoscopic oral contraceptive combined with Chinese herbal mixture in treatment of infertility and pain associated with minimal or mild endometriosis: a randomized controlled trial. BMC Complement Altern Med 2014; 14(1):222.
 31. Yang DX, Ma WG, Qu F, Ma BZ. Comparative study on the efficacy of Yiweining and Gestrinone for post-operational treatment of stage III endometriosis. Chin J Integr Med 2006; 12(3):218-20.
 32. Mira TA, Giraldo PC, Yela DA, Benetti-Pinto CL. Effectiveness of complementary pain treatment for women with deep endometriosis through Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS): randomized controlled trial. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2015; 194:1-6.
 33. Kim HW, Yoo JE. Inhibitory effect of traditional Korean medicine on the recurrent endometriosis after laparoscopic excision: a case report. Integr Med Res 2018; 7(3):296-301.
 34. Kim DI, Lee DG, Lee TG. A study of traditional korean medicine treatment in endometriosis. J Korean Obstet Gynecol 2002; 15(2):126.
 35. Wang SM, Kain ZN, White P. Acupuncture analgesia: I. The scientific basis. Anesth Analg 2008; 106(2):602-10.
 36. Ried K. Chinese herbal medicine for female infertility: an updated meta-analysis. Complement Ther Med 2015; 23(1):116-28.
 37. Caroll AL. Ovarian cysts & traditional chinese medicine. New York: The Yinova Center; 2016.
 38. Zhu J, Arsovska B, Kozovska K. Spontaneous abortion treatment with acupuncture and cordyceps sinensis. J Case Reports Pract 2016; 4(3):30-1.
 39. Steen M, Cooper K. Cold therapy and perineal wounds: too cool or not too cool? Br J Midwifery 1998; 6(9):572-9.
 40. Liu HZ, Qiao FY, Chen SH, Lin XZ, Wang XR. Effects of guizhifuling extracture on immune function in experimental rats with endometriosis. Herald Med 2005; 17:566-8.
 41. Hong-yan LI. Mechanism research on treatment of guizhi fuling pills for endometriosis in rats. Chin J Exper Tradit Med Formulae 2012; 23:79.
 42. Melzack R, Wall PD. Pain mechanisms: a new theory. Science 1965; 150(3699):971-9.
 43. Radhakrishnan R, Sluka K. Spinal muscarinic receptors are activated during low or high frequency TENS-induced antihyperalgesia in rats. Neuropharmacology 2003; 45(8):1111-9.
 44. Sluka KA, Bjordal JM, Marchand S, Rakel BA. What makes transcutaneous electrical nerve stimulation work? Making sense of the mixed results in the clinical literature. Phys Ther 2013; 93(10):1397-402.