اثر شش هفته تمرین یوگا بر کیفیت زندگی زنان نابارور دارای سندرم تخمدان پلیکیستیک

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF، مرکز تحقیقات باروری و ناباروری صارم، بیمارستان فوق تخصصی صارم، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

4 دکترای بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.

چکیده

مقدمه: ناباروری یکی از مشکلات شایع جوامع بشری است و سندرم تخمدان پلی‌کیستیک، شایع‌ترین علت ناباروری زنان به دلیل عدم تخمک‌‌گذاری است. ناباروری به‌عنوان دلیل اصلی اختلالات خلقی و کاهش کیفیت زندگی در بیماران PCOS مطرح شده است. ورزش، یکی از روش­های غیردارویی مؤثر در درمان PCOS و یوگا، یکی از ورزش‌های توصیه شده برای این بیماری می­باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر 6 هفته تمرینات یوگا بر کیفیت زندگی در زنان نابارور مبتلا به PCOS انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی از اسفند 1394 تا آبان 1395 بر روی 61 زن نابارور تحت درمان ناباروری، مبتلا به PCOS مراجعه کننده به بیمارستان صارم در شهر تهران انجام شد. زنان واجد شرایط در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. سپس تمامی نمونه­ها پرسشنامه اطلاعات فردی و باروری و پرسشنامه کیفیت زندگی تعدیل یافته سندرم تخمدان پلی‌کیستیک را تکمیل کردند. سپس ورزش یوگا به مدت 6 هفته توسط افراد گروه مداخله انجام شد و گروه کنترل هیچ مداخله ورزشی دریافت نکردند. پس از 6 هفته مجدداً پرسش‌نامه­ها تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون‌های آماری تی مستقل، تی زوجی، من ویتنی، کای دو، مک نمار و ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج مطالعه انجام تمرین یوگا به مدت 6 هفته تأثیر معنی‌داری بر نمرات کیفیت زندگی و حیطه‌های موی زائد (001/0=p)، وزن (010/0=p)، آکنه (001/0=p)، نگرانی از وضعیت باروری (001/0=p)، عاطفی (001/0>p)، اختلال قاعدگی (001/0>p) و نمره کل (001/0>p) داشت.
نتیجه‌گیری: یوگا به عنوان یک ورزش آرامش‌بخش، به مدت 6 هفته می­تواند سبب بهبود نمرات کیفیت زندگی در زنان مبتلا به PCOS تحت درمان ناباروری شود، بنابراین می‌توان از این برنامه ورزشی به عنوان یک روش کم‌هزینه و اثربخش در جهت ارتقاء کیفیت زندگی این دسته از بیماران بهره جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of six weeks yoga exercises on quality of life in infertile women with polycystic ovary syndrome (PCOS)

نویسندگان [English]

 • Homa Bahrami 1
 • Maryam Mohseni 2
 • Leila Amini 3
 • Zahra Karimian 4
1 Gynecologist, Fellowship of IVF and Infertility, Sarem Fertility and Infertility Research Center (SAFIR), Sarem Women’s Hospital, Tehran, Iran.
2 M.Sc. in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 PhD of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Infertility is one of the main concerns of human societies and PCOS is considered as the most common reason of women's infertility due to ovulation disorders. Infertility has been considered as the main cause of psychopathy disorders and reduced quality of life in PCOS patients. Exercise is a non-pharmaceutical method in treatment of PCOS that yoga is a recommended exercise for this disease. This study was performed with aim to determine the effect of 6 weeks yoga on the quality of life in infertile women with PCOS.
Methods: This clinical randomized trial was performed on 61 infertile women with PCOS undergoing infertility treatment referred to the Tehran Sarem Hospital in 2015-2015. The qualified subjects were divided to two groups of case and control. Then, all the subjects completed the demographic profile and fertility questionnaires and modified PCOS questionnaire. Then, the case group performed yoga for 6 weeks and the control group did not receive any intervention. After 6 weeks, the questionnaires were again completed. Data were analyzed by SPSS software (version 21) and independent t-test, paired t-test, Mann-Whitney, Chi-square, Mac-Nemar, and Wilcoxon test. P<0.05 was considered statistically significant
Results: Yoga exercise for 6 weeks had significant effect on the scores of quality of life and Hirsotism (p=0.001), weight (p= 0.010), Acnea (p= 0.001), infertility (p= 0.001), Emotional (p<0.001), menstrual disorders (p<0.001) and total score (p<0.001).
Conclusion: Yoga as a meditation exercise for 6 weeks can improve the score of quality of life in women with PCOS undergoing infertility treatment. Therefore, this exercise as an effective and low-cost method can be used for improvement of life quality in these women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Infertility
 • Poly Cystic Ovary Syndrome
 • Quality of Life
 • Yoga
 1. Hosseini J, Emadedin M, Mokhtarpour H, Sorani M. Prevalence of primary and secondary infertility in four selected provinces in Iran, 2010-2011. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(29):1-7. (Persian).
 2. Direkvand Moghadam A, Delpisheh A, Sayehmiri A. The prevalence of infertility in Iran, a systematic review. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(81):1-7. (Persian).
 3. Uysal S, Zekiisik A, Eris S, Yigit S, Yalcin Y, Ozun Ozbay P. Correlation of endometrial glycodelin expression and pregnancy outcome in cases with polycystic ovary syndrome treated with clomiphene citrate plus metformin: a controlled study. Obstet Gynecol Int 2015; 2015: 278591.
 4. Kamath MS, George K. Letrozole or clomiphene citrate as first line for anovulatory infertility: a debate. Reprod Biol Endocrinol 2011; 9(1):86.
 5. Joham A, Teede H, Ranasinha S, Zoungas S, Boyle J. Prevalence of infertility and use of fertility treatment in women with polycystic ovary syndrome: data from a large community-based cohort study 2015. J Womens Health 2015; 24(4):299-307.
 6. Tehrani FR, Simbar M, Tohidi M, Hosseinpanah F, Azizi F. The prevalence of polycystic ovary syndrome in a community sample of Iranian population: Iranian PCOS prevalence study. Reprod Biol Endocrinol 2011; 9:39.
 7. Hussain A, Chandel RK, Ganie MA, Dar M, Rather YH, Wani ZA, et al. Prevalence of psychiatric disorders in patients with a diagnosis of polycystic ovary syndrome in Kashmir. Indian J Psychol Med 2015; 37(1):66-70.
 8. Tehrani FR, Rashidi H, Azizi F. The prevalence of idiopathic hirsutism and polycystic ovary syndrome in the Tehran Lipid and Glucose Study. Reprod Biol Endocrinol 2011; 9:144.
 9. Nidhi R, Padmalatha V, Nagarathna R, Amritanshu R. Effects of a holistic yoga program on endocrine parameters in adolescents with polycystic ovarian syndrome: a randomized controlled trial. J Altern Complement Med 2013; 19(2):153-60.
 10. Tan S, Hahn S, Benson S, Janssen O, Dietz T, Kimmig R, et al. Psychological implications of infertility in women with polycystic ovary syndrome. Hum Reprod 2008; 23(9):2064-71.
 11. Kocelak P, Chudek J, Naworska B, Bak-Sosnowska M, Kotlarz B, Mazurek M, et al. Psychological disturbances and quality of life in obese and infertile women and men. Int J Endocrinol 2012; 2012:236217.
 12. Bazarganipour F, Ziaei S, Montazeri A, Foroozanfard F, Kazemnejad A, Faghihzadeh S. Psychological investigation in patients with polycystic ovary syndrome. Health Qual Life Outcome 2013, 11:141.
 13. Conte F, Banting L, Teede HJ, Stepto NK. Mental health and physical activity in women with polycystic ovary syndrome: a brief review. Sports Med 2015; 45(4):497-504.
 14. Miri M, KarimiJashni H, Alipour F. Effect of exercise intensity on weight changes and sexual hormones (androstenedione and free testosterone) in female rats with estradiol valerate-induced PCOS. J Ovarian Res 2014; 7:37.
 15. Jyotsna VP. Prediabetes and type 2 diabetes mellitus: evidence for effect of yoga. Indian J Endocrinol Metab 2014; 18(6):745-9.
 16. Yekkeh Fallah L, Azimi H, Sadeghi T. Comparison of the effects of two types of exercise on blood glucose levels and anti-diabetics tablets used by people with type II diabetes. Iran J Nurs 2014; 27(87):79-87. (Persian).
 17. Nagendra H, Kumar V, Mukherjee S. Cognitive behavior evaluation based on physiological parameters among young healthy subjects with yoga as intervention. Comput Math Methods Med 2015; 2015:821061.
 18. Oron G, Allnutt E, Lackman T, Sokal-arnon T, Holzer H, Takefman J. A prospective study using Hatha Yoga for stress reduction among women waiting for IVF treatment. Reprod Biomed Online 2015; 30(5):542-8.
 19. Prathikanti S, Rivera R, Cochran A, Tungol JG, Fayazmanesh N, Weinmann E. Treating major depression with yoga: a prospective, randomized, controlled pilot trial. PLoS One 2017; 12(3):e173869.
 20. Kiecolt-Glaser JK, Christian LM, Andridge R, Hwang BS, Malarkey WB, Belury MA, et al. Adiponectin, leptin, and yoga practice. Physiol Behav 2012; 107(5):809-13.
 21. Streeter C, Whitfield T, Owen L, Rein T, Karri S, Yakhkind A, et al. Effects of yoga versus walking on mood, anxiety, and brain GABA levels: a randomized controlled MRS study. J Altern Complement Med 2010; 16(11):1145-52.
 22. Nidhi R, Padmalatha V, Nagarathna R, Amritanshu R. Effect of holistic yoga program on anxiety symptoms in adolescent girls with polycystic ovarian syndrome: a randomized control trial. Int J Yoga 2012; 5(2):112-7.
 23. Jayabharathi B, Judie A. Complementary health approach to quality of life in menopausal women: a community-based interventional study. Clin Interv Aging 2014; 9:1913-21.
 24. Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop Group. Revised 2003 consensus on diagnostic criteria and long-term health risks related to polycystic ovary syndrome. Fertil Steril 2004; 81:19-25.
 25. Valoriani V, Lotti F, Vanni C, Noci MC, Fontanarosa N, Ferrari G, et al. Hatha-yoga as a psychological adjuvant for women undergoing IVF: a pilot study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2014; 176:158-62.
 26. Rahmani S, Zahirrodin A, Moradi M, Hoveida S, Nejati S. Examining the effectiveness of mindfulness-based stress reduction program and conscious yoga on quality of life in patients with diabetes type 2. Iran J Diabetes Obesity 2014; 6(4):168-75. (Persian).
 27. Hassanpour-Dehkordi A, Jivad N. Comparison of regular aerobic and yoga on the quality of life in patients with multiple sclerosis. Med J Islamic Republic Iran 2014; 28:141. (Persian).
 28. Siahpour T, Nikbakht M, Rahimi E, Rabiee MA. The effect of 8 weeks aerobic exercise and yoga on primary dismenorrhe. Armaghane Danesh 2013; 18(6):475-83. (Persian).
 29. Wolff M, Sundquist K, Larsson S, Midlov P. Impact of yoga on blood pressure and quality of life in patient with hypertension–a controlled trial in primary care, matched for systolic blood pressure. BMC Cardiovasc Disord 2013; 13:111.
 30. Rani K, Tiwari1 S, Singh U, Agrawal GG, Srivastava N. Six-month trial of Yoga Nidra in menstrual disorder patients: Effects on somatoform symptoms. Ind Psychiatry J 2011; 20(2):97-102.
 31. Garg S, Ramya C, Shankar V, Kutty K. Efficacy of short-term Yoga therapy program on quality of life in patients with psychosomatic ailments. Indian J Psychiatry 2015; 57(1):78-80.
 32. Jasani S, Heller B, Jasulaitis S, Davidson M, Cytro JH. Impact of a structured yoga program on anxiety in infertility patients: a feasibility study. JFIV Reprod Med Genet 2016; 4(183):2014-26.
 33. Saraswati SM, Saraswati SS. Nawa yogini tantra. 4th ed. Bihar, India: Yoga Publication Trust, Munger; 2003.
 34. Grossman P, Niemann L, Schmidt S, Walach H. Mindfulness-based stress reduction and health benefits: a meta-analysis. J Psychosom Res 2004; 57(1):35-43.
 35. Telles S, Naveen KV, Dash M. Yoga reduces symptoms of distress in tsunami survivors in the Andaman Islands. Evid Based Complement Alternat Med 2007; 4(4):503-9.
 36. Schell FJ, Allolio B, Schonecke OW. Physiological and psychological effects of Hatha-Yoga exercise in healthy women. Int J Psychosom 1994; 41(1-4):46-52.
 37. Vempati RP, Telles S. Yoga-based guided relaxation reduces sympathetic activity judged from baseline levels. Psychol Rep 2002; 90(2):487-94.
 38. Ferguson JH. The effect of relaxation training on menstrual pain and locus of control in a selected group of women. Diss Abstr Int 1981; 41(10):4287.
 39. Stoll K, Swift EM, Fairbrother N, Nethery E, Janssen P. A systematic review of nonpharmacological prenatal interventions for pregnancy‐specific anxiety and fear of childbirth. Birth 2018; 45(1):7-18.
 40. Saraswati SS, Hiti JK. Yoga nidra. 6th ed. Bihar, India: Bihar School of Yoga; 1998.
 41. Smith CA, Levett KM, Collins CT, Armour M, Dahlen HG, Suganuma M. Relaxation techniques for pain management in labour. Cochrane Database Syst Rev 2018; 3:CD009514.