بررسی ارتباط اندکس مقاومتی و حداکثر سرعت سیستولیک شریان مغزی میانی با ضربان قلب جنین در سونوگرافی داپلر

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

2 پژوهشیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت بررسی اندکس مقاومتی (RI) و میزان حداکثر سرعت سیستولیک (PSV) شریان مغزی میانی (MCA) جنین در تعیین دیسترس جنینی و بیماری‌های جنینی نظیر آنمی، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر تغییرات ضربان قلب جنین (FHR) در حالت استراحت و فعالیت بر روی شاخص‌های RI و PSV شریان مغزی میانی جنین انجام شد.
روش‌کار: اینمطالعهمقطعی به روش تحلیلی با روش نمونه‌گیری در دسترسدرسال 1395 بر روی 192 زن باردار با سن حاملگی 39-16 هفته مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه انجام گرفت. در دو حالت استراحت و فعالیت جنین، سونوگرافی داپلر به‌عمل آمد و MCA-RI، MCA-PSV و میزان FHR اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS(نسخه 22) و آزمون­های تی‌زوجی و ویلکاکسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج مطالعه، FHR (15-3 ضربه) و MCA-PSVجنین در وضعیت حرکت به‌طور معناداری بیش از وضعیت استراحت و MCA-RI در وضعیت حرکت به‌طور معناداری کمتر از وضعیت استراحت بود (05/0p<). همچنین بین MCA-RI و MCA-PSV با میزان FHR جنین هم در وضعیت استراحت و هم حرکت ارتباط معناداری وجود داشت (05/0p<). بنابراین در این مطالعه با افزایش FHR متعاقب حرکت، MCA- RIبه‌طور معناداری کاهش (05/0p<) و MCA-PSV به‌طور معناداری افزایش یافت (05/0p<).
نتیجه‌گیری: افزایش FHR مستقیماً بر پارامتر MCA-PSV و MCA- RI جنین اثر می­گذارد. این مورد باید در تشخیص دیسترس و آنمی جنین مدنظر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between resistance index and peak systolic velocity of middle cerebral artery with fetal heart rate in doppler sonography

نویسندگان [English]

 • Farhad Naleini 1
 • Nazanin Farshchian 1
 • Parisa Bahrami Kamangar 2
1 Associate Professor, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
2 Researcher, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Considering the importance of evaluating resistance index (RI) and peak systolic velocity (PSV) of fetal middle cerebral artery (MCA) in determining fetal distress and fetal diseases such as anemia, this study was performed with aim to investigate the effect of changes in fetal heart rate (FHR) during resting and activity on RI and PSV indices of fetal MCA.
Methods: This analytical cross-sectional study was performed by sampling method on 192 pregnant women with gestational age of 16-39 weeks referred to Kermanshah Imam Reza Hospital in 2016. Doppler ultrasound was performed in two fetal resting and activity states, and MCA-RI, MCA-PSV and FHR level were measured. Data analysis was performed by SPSS software (version 22) and Wilcoxon and paired t-tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: According to the results, FHR (3-15 beats) and fetal MCA-PSV were significantly higher during activity than resting, and MCA-RI was significantly lower during resting than activity (P<0.05). Also, MCA-RI and MCA-PSV had a significant relationship with FHR both during resting and activity (p <0.05). Therefore, increased FHR following activity significantly decreased MCA-RI (P<0.05) and significantly increased MCA-PSV (P<0.05).
Conclusion: Increased FHR directly affects fetal MCA-PSV and MCA-RI parameters. This should be considered in detecting fetal distress and anemia.
Keywords: Fetal Heart Rate (FHR), Fetal middle cerebral artery, Peak Systolic Velocity (PSV), Resistance Index (RI), Ultrasonography

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fetal Heart Rate (FHR)
 • Fetal middle cerebral artery
 • Peak Systolic Velocity (PSV)
 • Resistance Index (RI)
 • Ultrasonography
 1. Moise KJ Jr. The usefulness of middle cerebral artery Doppler assessment in the treatment of the fetus at risk for anemia. Am J Obstret Gynecol 2008; 198(2):161.e1-4.
 2. Mari G, Andrignolo A, Abuhamad AZ, Pirhonen J, Jones DC, Ludomirsky A, et al. Diagnosis of fetal anemia with Doppler ultrasound in the pregnancy complicated by maternal blood group immunization. Ultrasound Obstret Gynecol 1995; 5(6):400-5.
 3. Mari G, Deter RL, Carpenter RL, Rahman F, Zimmerman R, Moise KJ Jr, et al. Noninvasive diagnosis by Doppler ultrasonography of fetal anemia due to maternal red-cell alloimmunization. Collaborative Group for Doppler Assessment of the Blood Velocity in Anemic Fetuses. N Engl J Med 2000; 342(1):9-14.
 4. Hernandez-Andrade E, Scheier M, Dezerega V, Carmo A, Nicolaides KH. Fetal middle cerebral artery peak systolic velocity in the investigation of non-immune hydrops. Ultrasound Obstret Gynecol 2004; 23(5):442-5.
 5. Hata T, Hata K, Moritake K. Maternal ophthalmic artery Doppler velocimetry in normotensive pregnancies and pregnancies complicated by hypertensive disorders. Am J Obstet Gynecol 1997; 177(1):174-8.
 6. Lopez-Mendez MA, Martinez-Gaytan V, Cortes-Flores R, Ramos-Gonzalez RM, Ochoa-Torres MA, Garza-Veloz I, et al. Doppler ultrasound evaluation in preeclampsia. BMC Res Notes 2013; 6:477.
 7. Urmila S, Beena B. Triple vessel wave pattern by Doppler studies in normal and high risk pregnancies and perinatal outcome. J Obstet Gynecol India 2010; 60(4):312-6.
 8. Cabral AC, Reis ZS, Apocalypse IG, Osanan GC, Lage EM, Leite HV. Combined use of the cardiofemoral index and middle cerebral artery Doppler velocimetry for the prediction of fetal anemia. Int J Gynaecol Obstet 2010; 111(3): 205-8.
 9. Picklesimer AH, Oepkes D, Moise KJ Jr, Kush ML, Weiner CP, Harman CR, et al. Determinants of the middle cerebral artery peak systolic velocity in the human fetus. Am J Obstret Gynecol 2007; 197(5):526.e1-4.
 10. Swartz AE, Ruma MS, Kim E, Herring AH, Menard MK, Moise KJ Jr. The effect of fetal heart rate on the peak systolic velocity of the fetal middle cerebral artery. Obstret Gynecol 2009; 113(6):1225-9.
 11. Tarzamni MK, Nezami N, Gatreh-Samani F, Vahedinia S, Tarzamni M. Doppler waveform indices of fetal middle cerebral artery in normal 20 to 40 weeks pregnancies. Arch Iran Med 2009; 12(1):29-34.
 12. Tongsong T, Wanapirak C, Sirichotiyakul S, Tongprasert F, Srisupundit K. Middle cerebral artery peak systolic velocity of health fetuses in the first half of pregnancy. J Ultrasound Med 2007; 26(8):1013-7.
 13. Sallout B, Fung K, Wen S, Medd LM, Walker MC. The effect of fetal behavioral states on middle cerebral artery peak systolic velocity. Am J Obstret Gynecol 2004; 191(4):1283-7.
 14. Cabral AC, Reis ZS, Apocalypse IG, Osanan GC, Lage EM, Leite HV. Combined use of the cardiofemoral index and middle cerebral artery Doppler velocimetry for the prediction of fetal anemia. Int J Gynaecol Obstet 2010; 111(3):205-8.
 15. Shono M, Shono H, Ito Y, Muro M, Uchiyama A, Sugimori H. The effect of behavioral states on fetal heart rate and middle cerebral artery flow-velocity waveforms in normal full-term fetuses. Int Gynecol Obstet 1997; 58(3):275-80.
 16. Nardozza LM, Simioni C, Garbato G, Araujo Júnior E, Guimarães Filho HA, et al. Nomogram of fetal middle cerebral artery peak systolic velocity in a Brazilian population. J Matern Fetal Neonatal Med 2008; 21(10):714-8.
 17. Chodkowski M, Swiatkowska-Freund M, Preis K. Estimation of fetal middle cerebral artery peak systolic velocity at 18-39 weeks of gestation in polish population. Ginekol Pol 2015; 86(11):806-10.