مقایسه پیامدهای زایمانی در زنان نخست‌زا در دو گروه آمنیوتومی زودرس و دیررس: یک کارآزمایی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد واحد بابل، بابل، ایران.

2 استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده آمار، دانشگاه آزاد واحد بابل، بابل، ایران.

3 متخصص زنان و زایمان، بیمارستان امام علی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

چکیده

مقدمه: آمنیوتومی معمولاً برای القاء یا تقویت لیبر به‌کار می­رود و اگر زمان آن مناسب باشد، می­تواند بر پیشرفت لیبر تأثیر گذارد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه پیامدهای زایمانی در زنان نخست‌زا در دو گروه آمنیوتومی زودرس و دیررس انجام شد.
روش­کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 96-1395 بر روی 70 زن باردار نخست‌زا مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع) آمل انجام شد. زنان باردار نخست‌زا با شروع لیبر خودبه‌خودی به دو گروه آمنیوتومی زودرس (کمتر یا مساوی 4 سانتی‌متر) و آمنیوتومی دیررس (بیشتر از 4 سانتی‌متر) تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، چک‌لیستی شامل مشخصات واحدهای پژوهش، فرم پارتوگراف و ارزیابی مراحل اول، دوم، سوم زایمان و نوزاد بود. مشخصات فردی، تزریق اکسی‌توسین، مراحل زایمان و نمره آپگار نوزاد از طریق این ابزارها گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون­های تی مستقل و کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته­ها: دو گروه از نظر میانگین طول مدت مرحله اول (001/0p<) و دوم زایمان (025/0=p) اختلاف معنی‌داری داشتند. مدت مرحله اول زایمان در گروه آمنیوتومی زودرس و مدت مرحله دوم در گروه آمنیوتومی دیررس طولانی‌تر بود، اما دو گروه از نظر میانگین طول مدت مرحله سوم زایمان تفاوت آماری معنی‌داری نداشتند (078/0=p). نمره آپگار نوزادان در دقیقه اول و پنجم در دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت (1=p).
نتیجه‌گیری: اگرچه آمنیوتومی زودرس و دیررس بر پیامد­های نوزادی تأثیر یکسانی داشتند، اما آمنیوتومی دیررس (استاندارد) در زنان نخست‌زا مدت لیبر را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of delivery outcomes in nulliparous women in two groups of early and late amniotomy: A Clinical Trial

نویسندگان [English]

 • Ommolbanin Zare 1
 • Bita Jamali 1
 • Azadeh Kiapour 2
 • Maria KarbalaeiZadeh 3
1 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University, Babol Branch, Babol, Iran.
2 Assistant professor, Department of Biostatistics, School of Statistics, Islamic Azad University, Babol Branch, Babol, Iran.
3 Gynecologist, Imam Ali Hospital, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Amniotomy is usually used to induce or strengthen labor, and can affect labor progression if it was at suitable time. This study was performed with aim to compare delivery outcomes on nulliparous women in two groups of early and late amniotomy.
 Methods: This clinical trial study was performed on 70 nulliparous women referred to Amol medical educational center of Imam Ali Hospital in 2016-2017. Nulliparous women with spontaneous labor were divided into two groups: early amniotomy (≤4 cm) and late amniotomy (>≤4 cm). Data collection tool was a checklist including the characteristics of the research units, the form of partogragraphy and assessment of first, second, third stages of labor and neonate. Individual characteristics, oxytocin infusion, stages of labor and neonatal Apgar score were collected by these tools. Data were analyzed by SPSS software (version 20) and independent t-test and Chi-square test. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: There was significant difference between two groups in mean duration of first and second stages of labor (p <0.001, p = 0.025, respectively). Duration of first stage of labor was longer in early amniotomy group and duration of second stage was longer in late amniotomy group. However, two groups had no significant difference in mean of duration of third stage of labor (p = 0.078). First and fifth minutes Apgar score of neonates was not significantly different between two groups (p = 1).
Conclusion: Although early and late amniotomy had same effect on neonatal outcomes, but late amniotomy (standard) decreased duration of labor in nulliparous women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Amniotomy
 • Delivery outcome
 • Nulliparous women
 1. Sehhati Shafaei F, Kazemi S, Ghoujazadeh M. Comparison of mean length of labor stages in nulliparous women in two groups of physiological and traditional labor: a randomized clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(141):18-25. (Persian).
 2. Smyth RM, Alldred SK, Markham C. Amniotomy for shortening spontaneous labour. Cochrane Database Syst Rev 2013; 6:CD006167.
 3. Olfati F, Golshahi T, Laluha F. Effect of amniotomy in latent and active phases on rate of. J Qazvin Univ Med Sci 2007; 11(1):56-61. (Persian).
 4. DeCherney A, Nathan L. Current diagnosis & treatment obstetrics & gynecology. 11th ed. New York: McGraw-Hill; 2013.
 5. Beyge A, Zarinkob F. Randomized trial comparing early amniotomy versus intent to keep membranes intact in normal labor at term. Tehran Univ Med Sci J 2005; 63(9):697-702. (Persian).
 6. Majeed N, Tariq S. Comparison of artificial rupture of membranes with intact membrane in labouring multigravidae. J Rawalpindi Med Coll 2013; 17(2):234-7.
 7. Movahed F, Norozi N. Comparison of early versus late amniotomy following cervical ripening with foley catheter. J Qazvin Univ Med Sci 2008; 12(3):27-33. (Persian).
 8. Tafazoli M, Yousefzadeh S, Dadgar S. Evaluation of amniotomy evidence-based midwifes care at the time of delivery in the hospitals related to Mashhad University of Medical Sciences from 2011-2012. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(113):15-23. (Persian).
 9. Wei S, Wo BL, Xu H, Luo ZC, Roy C, Fraser WD. Early amniotomy and early oxytocin for prevention of or therapy for, delay in first stage spontaneous labor compared with routine care. Cochrane Database Syst Rev 2009; 2:CD006794.
 10. Rasheed FA, Ahmed AA, Hussain SA. The impact of early versus late amniotomy on duration of labor, maternal and neonatal outcomes in Iraqi Primigravida with spontaneous labor. Med Sci 2014; 3(3):1343-51.  
 11. Lee SM, Lee KA, Lee J, Park CW, Yoon BH. Early rupture of membranes after the spontaneous onset of labor as a risk factor for cesarean delivery. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2010; 148(2):152-7.
 12. Abdullah A, Saboohi S, Hashami U. Effects of amniotomy versus spontaneous rupture of membrane on progress of labour and foetal outcome in primigravidae. J Liaquat Univ Med Health Sci 2010; 9(01):33.
 13. Ee P, Na IJ. The effects of amniotomy on labor duration, cesarean section rates, and maternal and fetal outcomes. Official Publicat Perinatal Med Found 2017; 25(1):19-25.
 14. Macones GA, Cahill A, Stamilio DM, Odibo AO. The efficacy of early amniotomy in nulliparous labor induction: a randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecol 2012; 207(5):403.e1-5.
 15. Shahali S, Khatami F, Abbaspoor Z, Gheraghian B. The effect of vaginal evening primrose capsule on cervical ripening in nulliparous women with post-term pregnancy: a clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(8):30-8. (Persian).
 16. Zakerihamidi M, Mohammadi Zeidi B, Mohammadi Zeidi I, Sadeghi F. Comparison the childbirth outcomes between early amniotomy and premature rupture of membranes. Med Sci J Islamic Azad Univ Tehran Med Branch 2014; 23(4):257-61.
 17. Gagnon-Gervais K, Bujold E, Iglesias MH, Duperron L, Masse A, Mayrand MH, et al. Early versus late amniotomy for labour induction: a randomized controlled trial. J Matern Fetal Neonat Med 2012; 25(11):2326-9.
 18. Bala A, Bagga R, Kalra J, Dutta S. Early versus delayed amniotomy during labor induction with oxytocin in women with Bishop’s score of ≥6: a randomized trial. J Matern Fetal Neonatal Med 2017; 31(22):2994-3001.
 19. Doulaveris G, Powell K, Fisher N, Frieden F, Stone J, Bernstein P. Early versus late amniotomy in nulliparous women undergoing induction of labor. Obstet Gynecol 2018; 131:57S.