تغییرات بیان ژن سه گیرنده آدرنرژیک آلفا 1، 2 و بتا 2 در سلول‌های کومولوس تخمدان زنان نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (کاندید IVF) و تأثیر کلونیدین بر آن

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر (عج)، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای ژنتیک، مرکز علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دکترای تولید مثل، مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر (عج)، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 دانشجوی ارشد بیوشیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: عملکرد تخمدان توسط پیام یا سیگنال‌های عصبی- هورمونی به‌طور همزمان باید رشد فولیکولی، ترشح استروئید و اوولاسیون را کنترل ‌نماید. گیرنده‌های آلفا و بتای سیستم سمپاتیک در تنظیم فعالیت سلول‌های تکا و گرانولوزا جهت فولیکوژنزیس و استروئیدوژنزیس نقش دارند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات بیان ژن‌های سه گیرنده آدرنرژیک آلفا 1، 2 و بتا 2 در سلول‌های کومولوس تخمدان زنان نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (کاندید IVF) و تأثیر کلونیدین بر آن انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مورد شاهدی در سال 1396 بر روی دو گروه کنترل (زنان سالم اهداء کننده تخمک) و مطالعه (مبتلایان به تخمدان پلی‌کیستیک) انجام شد. تجویز داروهای محرک تخمک‌‌گذاری در دو گروه جهت رشد تخمک تجویز شد. بعد از گرفتن تخمک یا عمل پانکچر، از مایع فولیکولی مجموعه کومولوس و تخمک جمع‌آوری شد و سلول‌های کومولوس توسط آنزیم جدا و کشت داده شدند. سپس استخراج RNA از سلول‌های کومولوس انجام و غلظت RNA مورد نظر با دستگاه Nano drop خوانده شد. cDNA سنتز و برای ژن‌های ADRB2 و ADRα1,2 پرایمر طراحی و بیان ژن توسط تکنیک Real-time PCR سنجیده شد. در نهایت اثر داروی کلونیدین در سطح پروتئین ژن‌های ADRβ2 و ADRα1,2 در سلول‌های کومولوس دو گروه توسط تکنیک ایمونوسیتوشیمی (روش وسترن بلات) بررسی شد.
یافته‌ها: نتایج این مطالعه افزایش سطح بیان ژن در زنان مبتلا به تخمدان پلی کیستیک نسبت به گروه کنترل و تأثیرگذاری کلونیدین بر بیان ژن را تأیید کرد. شدت این تأثیرگذاری بر بیان ژن گیرنده‌ها به‌ترتیب ADRα2 < ADRβ2 < ADRα1 بود (02/0p<).
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج بیان ژن و ایمونوسیتوشیمی، کلونیدین توانست بیان ژن سه گیرنده آدرنرژیک به‌ویژه آلفادو را به‌طور معنی‌داری در بیماران کاهش دهد، لذا می‌توان درمان فارماکوتراپی کلونیدین را پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in expression of alpha-1, 2 and β-2 adenoidal receptor gene in cumulus cells of infertile women with polycystic ovary syndrome (IVF candidate) and effect of clonidine on it

نویسندگان [English]

 • Farideh Zafari Zangeneh 1
 • Elaheh Aboutorabi 2
 • Masoumeh Dehghan 3
 • Sara Zabihzadeh 4
1 Associate Professor, Vali-e-Asr Reproductive Health Research Center, Imam Khomeini Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 PhD student in Genetics, Islamic Azad University Sciences and Research Center, Tehran, Iran.
3 PhD in Reproduction, Vali-e-Asr Reproductive Health Research Center, Imam Khomeini Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 M.Sc. student in Biochemistry, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Ovarian function should control follicle development, steroidogenesis, and ovulation processes by ovarian external and internal hormonal signals. Sympathetic system Alpha and beta receptors play a role in regulation of theca and granulosa cells activity for folliculogenesis and steroidogenesis. This study was performed with aim to investigate the changes in expression of alpha 1, 2 and beta 2 adrenergic receptors gene of ovary cumulus in infertile women with polycystic ovarian syndrome (IVF candidate) and effect of clonidine on it.
Methods: This case-control study was conducted in 2017 on two groups of control (healthy women donating oocytes) and case (patients with polycystic ovaries). Ovulation induction drugs were prescribed in two groups for ovulation growth. After oocyte puncture, the follicular fluid was collected with cumulus-oocyte collection.  The cumulus cells were isolated by enzyme and were cultured. RNA was then extracted from cumulus cells and its concentration was read by Nano-drop device. cDNA was synthesized and primer was designed for ADRB2 and ADRα1.2 gene expression and the gene expression was assessed by Real-time PCR technique. Finally, the effect of clonidine on protein level of ADRβ2 and ADRα1.2 genes in cumulus cells was investigated by immunocytochemistry technique (western blot) in two groups.
Results: The results of this study confirmed: 1) increasing of gene expression level in women with PCOS compared with control group and 2) efficacy of clonidine on gene expression. The severity of the drug efficacy on receptors gene expression was ADRα1 <ADRβ2 <ADRα2, respectively.
Conclusion: The results of gene expression and immunocytochemistry showed that clonidine could significantly reduce gene expression of three adrenergic receptors, especially α2 in women with PCO, and therefore clonidine pharmacotherapy could be suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Clonidine
 • Gene expression
 • Immunocytochemistry
 • Polycystic ovary syndrome
 • Sympathetic nervous system
 1. Moran LJ, Hutchison SK, Norman RJ, Teede HJ. Lifestyle changes in women with polycystic ovary syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2011; 7:CD007506.
 2. Fleming R, Hopkinson ZE, Wallace AM, Greere IA, Sattar N. Ovarian function and metabolic factors in women with oligomenorrhea treated with metformin in a randomized double blind placebo- controlled trial. J Clinical Endocrinol Metab 2002; 87(2):569-74.
 3. Lara HE, Dissen GA, Leyton V, Paredes A, Fuenzalida H, Fiedler JL, et al. An increased intraovarian synthesis of nerve growth factor and its low affinity receptor is a principal component of steroid-induced polycystic ovary in the rat. Endocrinology 2000; 141(3):1059-72.
 4. Lara HE, McDonald JK, Ojeda SR. Involvement of nerve growth factor in female sexual development. Endocrinology 1990; 126(1):364-75.
 5. Adashi EY, Hsueh AJ. Stimulation of beta 2-adrenergic responsiveness by follicle-stimulating hormone in rat granulosa cells in vitro and in vivo. Endocrinology 1981; 108(6):2170-8.
 6. Lara HE, Ferruz JL, Luza S, Bustamante DA, Borges Y, Ojeda SR. Activation of ovarian sympathetic nerves in polycystic ovary syndrome. Endocrinology 1991; 133(6):2690-5.
 7. Zangeneh FZ, Abdollahi A, Tavassoli P, Naghizadeh MM. The effect of cold stress on polycystic ovary syndrome in rat: before and during modeling. Arch Gynecol Obstet 2011; 284(3):651-7.
 8. Sharlip ID, Jarow JP, Belker AM, Lipshultz LI, Sigman M, Thomas AJ, et al. Best practice policies for male infertility. Fertil Steril 2002; 77(5):873-82.
 9. Urbanek M. The genetics of the polycystic ovary syndrome. Nat Clin Pract Endocrinol Metab 2007; 3(2):103-11. 
 10. Wang ET, Calderon-Margalit R, Cedars MI, Daviglus ML, Merkin SS, Schreiner PJ, et al. Polycystic ovary syndrome and risk for long-term diabetes and dyslipidemia. Obstet Gynecol 2011; 117(1):6-13.
 11. Balen A. Polycystic ovary syndrome and cancer. Hum Reprod Update 2001; 7(6):522-5.
 12. Nitsche K, Ehrmann DA. Obstructive sleep apnea and metabolic dysfunction in polycystic ovary syndrome. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2010; 24(5):717-30.
 13. Adashi EY, Hsueh AJ. Stimulation of beta 2-adrenergic responsiveness by follicle-stimulating hormone in rat granulosa cells in vitro and in vivo. Endocrinology 1981; 108(6):2170-8.
 14. Hernandez ER, Jimenez JL, Payne DW, Adashi EY. Adrenergic regulation of ovarian androgen biosynthesis is mediated via beta 2-adrenergic theca-interstitial cell recognition sites. Endocrinology 1988; 122(4):1592-602.
 15. Dekel N, Beers WH. Development of the rat oocyte in vitro: inhibition and induction of maturation in the presence or absence of the cumulus oophorus. Dev Biol 1980; 75(2):247-54.
 16. Gilchrist RB, Ritter LJ, Armstrong DT. Oocyte-somatic cell interactions during follicle development in mammals. Anim Reprod Sci 2004; 82-83:431-46.
 17. Fauser B, Diedrich K, Bouchard P, Dominguez F, Matzuk M, Franks S, et al. Contemporary genetic technologies and female reproduction. Hum Reprod Update 2011; 17(6):829-47.
 18. Tanghe S, Van Soom A, Nauwynck H, Coryn M, de Kruif A. Minireview: functions of the cumulus oophorus during oocyte maturation, ovulation, and fertilization. Mol Reprod Dev 2002; 61(3):414-24.
 19. Yang YJ, Zhang YJ, Li Y. Ultrastructure of human oocytes of different maturity stages and the alteration during in vitro maturation. Fertil Steril 2009; 62(1):396.e1-6.
 20. Brayfield A. Clonidine. Martindale: the complete drug reference. London, UK: Pharmaceutical Press; 2014.
 21. Jamadarkhana S, Gopal S. Clonidine in adults as a sedative agent in the intensive care unit. J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2010; 26(4):439-45. 
 22. Ommi D, Teymourian H, Zali A, Ashrafi F, Jabbary Moghaddam M, Mirkheshti A. Effects of clonidine premedication on intraoperative blood loss in patients with and without opium addiction during elective femoral fracture surgeries. Anesth Pain Med 2015; 5(4):e23626.
 23. Sharma A, Couture J. A review of the pathophysiology, etiology, and treatment of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD). Ann Pharmacother 2014; 48(2):209-25.
 24. Moore AD, Anghelescu DL. Emergence delirium in pediatric anesthesia. Paediatr Drugs 2017; 19(1):11-20.
 25. Lansdown A, Rees DA. The sympathetic nervous system in polycystic ovary syndrome: a novel therapeutic target? Clin Endocrinol 2012; 77(6):791-801. 
 26. Zangeneh FZ. Mohammadi A, Ejtemaeimehr SH, Naghizadeh MM, Aminee F. The role of opioid system and its interaction with sympathetic nervous system in the processing of polycystic ovary syndrome modeling in rat. Arch Gynecol Obstet 2011; 283(4):885-92.
 27. Muñóz-Hoyos A, Fernández-García JM, Molina-Carballo A, Macías M, Escames G, Ruiz-Cosano C, et al. Effect of clonidine on plasma ACTH, cortisol and melatonin in children. J Pineal Res 2000; 29(1):48-53.
 28. Pasquali R, Vicennati V, Calzoni F, Gnudi U, Gambineri A, Ceroni L. Alpha2-adrenoceptor regulation of the hypothalamic-pituitary-adrenocortical axis in obesity. Clin Endocrinol 2000; 52(4):413-21.
 29. Coplan JD, Smith EL, Trost RC, Scharf BF, Altemus M, Bjornson L. Growth hormone response to clonidine in adversely reared young adult primates: relationship to serial cerebrospinal fluid corticotrophin-releasing factor concentrations. Psychiatry Res 2000; 95(2):93-102.
 30. Zangeneh FZ, Naghizadeh MM, Bagheri M, Jafarabadi M. Are CRH & NGF as psychoneuroimmune regulatorsin women with polycystic ovary syndrome? Gynecol Endocrinol 2017; 33(3):227-33.
 31. Zangeneh FZ, Naghizadeh MM, Mineei BA, Aminee FA. PCOS & sympathetic outcome: role of the central and peripheral nervous system in ovarian function of rat. Asian J Pharm Clin Res 2012; 5(2):26-32.
 32. Zafari Zangeneh F, Tehraninejad E, Naghizadeh MM, Mohebbi M. Effect of Alpha-2 adenoceptor inhibitors on the growth of ovarian follicles in patients with polycystic ovary syndrome. Tehran Univ Med J 2016; 73(10):709-16. (Persian).
 33. Itoh M, Ishizuka B. Adrenergic receptor in rat ovary: presence and localization. Mol Cell Endocrinol 2005; 240(1-2):58-63.
 34. Zangeneh FZ, Abdollahi A, Aminee F, Naghizadeh MM. Locus coeruleus lesions and PCOS: role of the central and peripheral sympathetic nervous system in the ovarian function of rat. Iran J Reprod Med 2012; 10(2):113-20.
 35. Rey-Ares V, Lazarov N, Berg D, Berg U, Kunz L, Mayerhofer A. Dopamine receptor repertoire of human granulosa cells. Reprod Biol Endocrinol 2007; 5:40.
 36. Fair T, Hyttel P, Greve T. Bovine oocyte diameter in relation to maturational competence and transcriptional activity. Mol Reprod Dev 1995; 42(4):437-42.
 37. Moor RM, Dai Y, Lee C, Fulka J Jr. Oocyte maturation and embryonic failure. Hum Reprod Update 1998; 4(3):223-36.
 38. Aguado LI, Petrovic SL, Ojeda SR. Ovarian beta-adrenergic receptors during the onset of puberty: characterization, distribution, and coupling to steroidogenic responses. Endocrinol 1982; 110(4):1124-32.
 39. Mayerhofer A, Dissen GA, Costa ME, Ojeda SR. A role for neurotransmitters in early follicular development: induction of functional follicle-stimulating hormone receptors in newly formed follicles of the rat ovary. Endocrinology 1997; 138(8): 3320-9.
 40. Greiner M, Paredes A, Araya V, Lara HE. Role of stress and sympathetic innervation in the development of polycystic ovary syndrome. Endocrine 2005; 28(3):319-24.
 41. Luna SL, Neuman S, Aguilera J, Brown DI, Lara HE. In vivo beta-adrenergic blockade by propranolol prevents isoproterenol-induced polycystic ovary in adult rats. Horm Metab Res 2012; 44(9):676-81.
 42. Merz C, Saller S, Kunz L, Xu J, Yeoman RR, Ting AY, et al. Expression of the beta-2 adrenergic receptor (ADRB-2) in human and monkey ovarian follicles: a marker of growing follicles? J Ovarian Res 2015; 8:8.
 43. Manni L, Holmäng A, Lundeberg T, Aloe L, Stener-Victorin E. Ovarian expression of alpha (1)- and beta (2)-adrenoceptors and p75 neurotrophin receptors in rats with steroid-induced polycystic ovaries. Auton Neurosci 2005; 118(1-2):79-87.
 44. Zafari Zangeneh F, Abdollahi A, Aminee F, Naghizadeh MM. Locus coeruleus lesions and PCOS: role of the central and peripheral sympathetic nervous system in the ovarian function of rat. Iran J Reprod Med 2012; 10(2):113-20.
 45. Li W, Chen Y, Xu L. Association of sympathetic nervous system activity with polycystic ovarian syndrome. Clin Exp Obstet Gynecol 2014; 41(5):499-506.
 46. Bednarska S, Siejka A. The pathogenesis and treatment of polycystic ovary syndrome: What’s new? Adv Clin Exp Med 2017; 26(2):359-67.
 47. Wang HX, Tong D, El-Gehani F, Tekpetey FR, Kidder GM. Connexin expression and gap junctional coupling in human cumulus cells: contribution to embryo quality. J Cell Mol Med 2009; 13(5):972-84.