اثر کرم واژینال کلوتریمازول به همراه مرزه کوهی بختیاری با کرم کلوتریمازول در درمان واژینیت کاندیدیایی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.

2 دستیار بیماری‌های زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.

3 استادیار گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.

4 استاد گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.

5 مربی گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.

6 کارشناس ارشد گروه فارماکولوژی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

مقدمه: اخیراً گزارشاتی در مورد اثرات ضدقارچی و ضدمیکروبی گیاه مرزه کوهی بختیاری ارائه شده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر کرم واژینال کلوتریمازول به‌همراه مرزه‌کوهی بختیاری با کرم کلوتریمازول در درمان واژینیت کاندیدیایی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور، در سال 1395 بر روی 80 زن سنین باروری مراجعه‌کننده به بیمارستان هاجر شهرکرد انجام شد. افراد در دو گروه دریافت‌کننده کرم واژینال کلوتریمازول و کرم واژینال کلوتریمازول به‌همراه مرزه قرار گرفتند. علائم و نشانه‌های بالینی و آزمایشگاهی در ابتدای مطالعه و پس از درمان توسط پرسشنامه و فرم مشاهده ثبت گردید. درمان در هر دو گروه به مدت 7 روز انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون­های تی مستقل، کای اسکوئر، آزمون مقادیر تکراری و تی زوجی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این مطالعه، میزان ترشح واژینال (0001/0>p)، میزان سوزش ادرار (014/0=p) و همچنین میزان خارش واژینال (048/0=p) در گروه کلوتریمازول به‌همراه مرزه نسبت به گروه کلوتریمازول به‌طور معنی‌داری کمتر بود. تفاوت معناداری در میزان قرمزی ولو و واژن (108/0=p) و همچنین میزان مقاربت دردناک (118/0=p) در دو گروه مشاهده نشد. همچنین ارتباط معناداری بین میزان عود و گروه‌های مورد مطالعه وجود نداشت (130/0=p).
نتیجه‌گیری: اثرات درمانی کرم واژینال کلوتریمازول به‌همراه مرزه نه تنها مشابه کرم کلوتریمازول می‌باشد، بلکه در بهبود علائم واژینیت کاندیدایی اثربخشی بیشتری دارد. بنابراین استفاده از این فرآورده را می‌توان برای درمان عفونت کاندیدایی پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Clotrimazole-Satureja Bachtiarica Vaginal Cream and Clotrimazole Vaginal Cream in Patients with Vaginal Candidiasis

نویسندگان [English]

 • Lobat Jafarzadeh 1
 • Atena Separdar 2
 • Zahra Lori Gavini 3
 • Mahmoud Rafiean 4
 • Fatemeh Deris 5
 • Najmeh Shahinfard 6
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran.
2 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran.
4 Professor, Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran.
5 Lecturer, Department of Statistics, School of Public Health, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran.
6 M.Sc. in Pharmacology, Medical Plants Research Center, Faculty of Medicine, Shahrekord University of Medical Sciences, Sharhekord, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Recently, there have been some reports about the antifungal and antimicrobial effects of Satureja bachtiarica. This study aimed to determine the effects of Clotrimazole-Satureja bachtiarica vaginal cream and compare with those of Clotrimazole vaginal cream in patients with vaginal candidiasis.
Methods: This randomized double-blind clinical trial was carried out on 80 women of childbearing age that referred to Hajar Hospital in Shahrekord, Iran. The cases in the first group received Clotrimazole-Satureja bachtiarica vaginal cream and in the second group, the patients received Clotrimazole vaginal cream. Clinical and laboratory signs and symptoms were recorded at baseline and after the treatment by questionnaires and forms. Both groups were treated for 7 days. The data were analyzed in SPSS software (version 21) using paired t-test, Chi-square test, repeated measures, and independent t-test. P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: The results of the present study showed that the amount of vaginal discharge (P=0.0001), dysuria (P=0.014), and vaginal itching (P=0.048) in the Clotrimazole-Satureja group were significantly less than those of the Clotrimazole group. There was no significant differences in the erythema of the vulva and vagina (P=0.108), as well as dyspareunia (P=0.118), between the Clotrimazole-Satureja group and the Clotrimazole group. No significant correlation was observed between the recarturrent and the studied groups (P=0.130).
Conclusion: The results of this study showed that the therapeutic effects of Clotrimazole-Satureja bachtiarica vaginal cream were not only similar to those of Clotrimazole vaginal cream but also more effective at improving the symptoms of vaginal candidiasis. Therefore, the use of this cream is suggested for the treatment of vaginal candidiasis infection.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Candidiasis
 • Clotrimazole
 • Satureja
 • Vulvovaginitis
 1. Bornstein J, Zarfati D. A universal combination treatment for vaginitis. Gynecol Obstet Invest 2008; 65(3):195-200.
 2. Kistner RW, Ryan KJ, Robert W. Kistner's gynecology and women's health. New York: Mosby; 1999. P. 345-93.
 3. Nwokolo NC, Boga FC. Chronic candidiasis. Drug Aging 2000; 16(5):335-9.
 4. Jariani M, Nazari H, Saki M, Ahmadi H, Rohande M, Tarahi M, et al. The comparison of prevalence of internalizing and externalizing syndrome in hospitalized patients with suicide diagnosis in Khorramabad teaching hospitals in 2009. Yafteh 2010; 12(1):35-43. (Persian).
 5. Sharifi Sorkherizi M, Falahati M, Zinati F, Akhlaghi L, Heidari-Kohan F, Gholman M, et al. Evaluation of serological diagnosis indirect Immunofluorescence and ELISA in comparison to direct examination and culture in vulvovaginal candidiasis. Razi J Med Sci 2012; 18(87):14-23. (Persian).
 6. Katz VL. Comprehensive gynecology. 5th ed. New York: Mosby; 2007.
 7. Novak E. Berek & Novak's gynecology. Trans: Voldan M, Goran O. Tehran: Nasle Farda; 2007. (Persian).
 8. Kastner R. Kastner gynecology. Trans: Ghazijahani B. Tehran: Golban; 2000. P. 562-4. (Persian).
 9. Zaini F, Mehbod AS, Emami M. Comprehensive medical mycology. 2nd ed. Tehran: University of Tehran Press; 2004. P. 333-41. (Persian).
 10. Hainer BL, Gibson MV. Vaginitis: diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2011; 83(7):807-15.
 11. Handa VL, Stice CW. Fungal culture findings in cyclic vulvitis. Obstet Gynecol 2000; 96(2):301-3.
 12. Aali BS, Kariminik A, Bahrampour A, Sodir ND. Comparison of the effect of Myrtus communis extract and clotrimazde on Candida albicans isolated from patients with candida vaginitis. J Kerman Univ Med Sci 1998; 5(2):78-83. (Persian).
 13. Azadbakht M, Ziaiye H, Abdollahi F, Shabankhani B. Effect of Methanolic essence and extract of Myrtus Communis on Trichomonas Vaginalis. J Guilan Univ Med Sci 2004; 12(48):8-13. (Persian).
 14. Yadegarinia D, Gachkar L, Rezaei MB, Taghizadeh M, Astaneh SA, Rasooli I. Biochemical activities of Iranian Mentha piperta L and Myrtus Communis L essential oils. Photochemistry 2006; 67(12):1249-55.
 15. Deriu A, Branca G, Molicotti P, Pintore G, Chessa M, Tirillini B, et al. In vitro activity of essential oil of Myrtus communis L. against Helicobacter pylori. Int JAntimicrob Agents 2007; 30(6):562-3.
 16. Gündüz GT, Gönül ŞA, Karapinar M. Efficacy of myrtle oil against Salmonella Typhimurium on fresh produce. Int J Food Microbiol 2009; 130(2):147-50.
 17. Fadda A, Mulas M. Chemical changes during myrtle (Myrtus communis L.) fruit development and ripening. Sci Horticulturae 2010; 125(3):477-85.
 18. Dadfar S, Mirlohi M, Ghasemi Pirbalouti A. Antimicrobial effect of Saturejaba chtiarica essential oil in ground beef contaminated with Pseudomonas aeruginosa during refrigerated period. J Health Res 2013; 4:1630-7. (Persian).
 19. Sefidkon F, Askari F, Sadeghzadeh L. Antimicrobial activity of the essential oil of Satureja Mutica, S. Edmondi, S. Bachtiarica and Zataria Multiflora against Salmonella paratyphi. The 3rd Congress of Medical Plant, Shahed University, Tehran; 2007.
 20. Dosty B, Majd A, Nejadsattary T. Ontological and ultrastructural studies of glandular trichomes and essential oil analysis and antimicrobial of Satureja Khuzestanica in vegetative and generative stages. [PhD Thesis]. Tehran: Science and Research Branch, Islamic Azad University; 2007. (Persian).
 21. Mohammadpour GH, Majd A, Najhadsatari T, Mehrabian S, Hossinzadehkalagar A. Antibacterial and antifungal effects of three genus of Thyme plants and two ecotype of Ziziphora and Satureja bachtiarica essential oils. J Sci 2011; 20(78):111-20. (Persian).
 22. Naeini A, Naseri M, Kamalinejad M, Khoshzaban F, Rajabian T, Nami H, et al. Study on anti-Candida effects of essential oil and extracts of Iranian medicinal plants, In vitro. J Med Plants 2011; 2(38):163-72. (Persian).
 23. Pirbalouti AG, Bahmani M, Avijgan M. Anti-Candida activity of some of the Iranian medicinal plants. Electronic J Biol 2009; 5(4):85-8. (Persian).
 24. Ahmad I, Beg AZ. Antimicrobial and phytochemical studies on 45 Indian medicinal plants against multi-drug resistant human pathogens. J Ethnopharmacol 2001; 74(2):113-23.
 25. Rouhi Boroujeni H, Ghasemi Pirbalouti A, Hamedi B, Abdizadeh R, Malekpoor F. Anti-Candida activity of ethanolic extracts of Iranian endemic medicinal herbs against Candida albicans. J Med Plants Res 2012; 6(12):2448-52. (Persian).
 26. Quan M. Vaginitis: meeting the clinical challenge. Clin Cornerstone 2000; 3(1):36-47.