بررسی پیامد بارداری در بیماران بستری با لوپوس اریتماتوز سیستمیک در مرکز آموزش درمانی امام رضا (ع) کرمانشاه

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

2 کارشناس ارشد آمار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

3 دکتری حرفه‌ای پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

4 استادیار گروه پوست، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

چکیده

مقدمه: لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) یک بیماری اتوایمیون رایج است و به‌طور عمده زنان بارور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این بیماری با درگیری سیستم‌های مختلف همراه بوده و با خطر بالا برای مادر و جنین همراه می‌باشد. یکی از خطرات عمده مادران با SLE، وقوع شعله‌ور شدن بیماری، طی حاملگی می‌باشد. برخی مطالعات نشان داده‌اند SLE طی حاملگی بیشتر شعله‌ور می‌شود، اما نتیجه‌گیری دیگران کاملاً مخالف است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین پیامد مادری جنینی در زنان باردار مبتلا به SLE انجام شد.
روش‌کار:این یک مطالعه گذشته‌نگر در سال91-1387 بر روی 38 نفر از زنان باردار بستری و مبتلا به بیماری شناخته شده لوپوس در بخش زنان و مامایی بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه انجام شد. عوارض جانبی برای پارامترهای کلیوی شامل کراتینین و دفع پروتئین ادراری، هموگلوبین و سطح پلاکت و همچنین پیامد بارداری- پره‌اکلامپسی، اکلامپسی، سقط جنین، زایمان زودرس، نوع زایمان، وزن نوزاد و مرده‌زایی ثبت گردید. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای بود که بر اساس اهداف اصلی طرح تنظیم شده بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و شاخص­های آمار توصیفی صورت گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در مطالعه حاضر تعداد سزارین در 27 بیمار (68/73%)، سقط جنین در 8 بیمار (05/21%)، مرگ‌و‌میر داخل رحمی در 2 بیمار (64/2%)، فشارخون بالا در 9 بیمار (68/23%) و اکلامپسی در 1 بیمار (63/2%) مشاهده شد. زایمان زودرس در 22 بیمار (89/57%) رخ داده بود. میانگین پروتئین 24 ساعته ادرار 321/185 میلی‌گرم و میانگین وزن هنگام تولد 57/2248 گرم بود.
نتیجه‌گیری: لوپوس و حاملگی با پیامد نامطلوب بارداری مانند پره‌اکلامپسی، زایمان زودرس، بروز بالای سزارین و سقط همراه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pregnancy outcomes in patients with systemic lupus erythematosus hospitalized in Imam Reza teaching hospital (Kermanshah, Iran)

نویسندگان [English]

 • Anisodowleh Nankali 1
 • Maryam Hemati 2
 • Hamidreza Safari 3
 • Fariba Najafi 4
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
2 M.Sc. of Statistics, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
3 MD, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
4 Assistant Professor, Department of Dermatology, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Introduction: Systemic lupus erythematosus (SLE) is a common autoimmune disease and predominantly affects fertile women. This disease is associated with multisystem involvement and has high risk for both the mother and the fetus. One of the major risks for SLE mothers is the occurrence of disease flare during pregnancy. Some studies have shown that SLE flares more during pregnancy, but the conclusion of others is quite the opposite. Therefore, this study was performed with aim to determine the feto-maternal outcome in pregnant women with SLE.
Methods: This retrospective study was performed on 38 pregnant women with lupus who were hospitalized in Obstetrics and Gynecology ward of Kermanshah Imam Reza hospital in 2008-2012. The renal parameters including creatinine and urinary protein excretion, hemoglobin and platelet levels, and also pregnancy outcomes- preeclampsia, eclampsia, abortion, preterm delivery, mode of delivery, infant's weight and stillbirth were recorded. Data collection tool was a questionnaire which was designed based on the main goals of the study. Data were analyzed by SPSS software (version 16) and descriptive statistics index. P<0.05 was considered significant.
Results: In this study, there was cesarean section in 27 patients (73.68%), abortion in 8 (21.05%), intrauterine deaths in 2 (2.64%), hypertension in 9 (23.68%) and eclampsia in 1 (2.63%). Preterm delivery occurred in 22 patients (57.89%). Mean 24-hour urine protein was 185.321 mg and mean of birth weight was 2248.57 gr.
Conclusion: Lupus and pregnancy are associated with pregnancy unfavorable outcomes including preeclampsia, preterm delivery, high occurrence of cesarean section and abortion.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fetal outcome
 • Maternal outcome
 • Pregnancy
 • Pregnancy outcome
 • SLE
 1. Smyth A, Oliveira GH, Lahr BD, Bailey KR, Norby SM, Garovic VD. A systematic review and meta-analysis of pregnancy outcomes in patients with systemic lupus erythematosus and lupus nephritis. Clin J Am Soc Nephrol 2010; 5(11):2060-8.
 2. Stojan G, Alan NB. Flares of systemic lupus erythematosus during pregnancy and the puerperium: prevention, diagnosis and management. Expert Rev Clin Immunol 2012; 8(5):439-53.
 3. Doria A, Iaccarino L, Sarzi-Puttini P, Ghirardello A, Zampieri S, Arienti S, et al. Estrogens in pregnancy and systemic lupus erythematosus. Ann N Y Acad Sci 2006; 1069:247-56.
 4. Nayana DH, Kondareddy T, Kaytri S. SLE during pregnancy, maternal and perinatal outcome in Teritary hospital. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol 2017; 6(2):507-11.
 5. Wong KL, Chan FY, Lee XP. Outcome of pregnancy in patients with systemic lupus erythematosus. A prospective study. Arch Intern Med 1991; 151(2):269-73.
 6. Tandon A, Ibanez D, Gladman DD, Urowitz MB. The effect of pregnancy on lupus nephritis. Arthritis Rheum 2004; 50(12):3941-6.
 7. Yang MJ, Cheng MH, Lin HY. Onset of systemic lupus erythematosus during pregnancy. J Chin Med Assoc 2006; 69(3):130-3.
 8. Mintz G, Niz J, Gutierrez G, Alonso A, Karchmer S. Prospective study of pregnancy in systemic lupus erythematosus. Results of a multidisciplinary approach. J Rheumatol 1986; 13(4):732-9.
 9. Soubassi L, Haidopoulos D, Sindos M, Pilalis A, Chaniotis D, Diakomanolis E, et al. Pregnancy outcome in women with pre-existing lupus nephritis. J Obstet Gynaecol 2004; 24(6):630-4.
 10. Lateef A, Petri M. Management of pregnancy in systemic lupus erythematosus. Nat Rev Rheumatol 2012; 8(12):710-8.
 11. Clowse ME, Jamison M, Myers E, James AH. A national study of the complications of lupus in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2008; 199(2):127.e1-6.
 12. Lateef A, Petri M. Systemic lupus erythematosus and pregnancy. Rheum Dis Clin North Am 2017; 43(2):215-26.
 13. Nossent HC, Swaak TJ. Systemic lupus erythematosus. VI. Analysis of the interrelationship with pregnancy. J Rheumatol 1990; 17(6):771-6.
 14. Aly EA, Riyad RM, Mokbel AN. Pregnancy outcome in patients with systemic lupus erythematosus: a single center study in the High Risk Pregnancy unit. Midd East Fertil Soc J 2016; 21(3):168-74.
 15. Cavallasca JA, Laborde HA, Ruda-Vega H, Nasswetter GG. Maternal and fetal outcomes of 72 pregnancies in Argentine patients with systemic lupus erythematosus (SLE). Clin Rheumatol 2008; 27(1):41-6.
 16. Chakravarty EF, Colon I, Langen ES, Nix DA, El-Sayed YY, Genovese MC, et al. Factors that predict prematurity and preeclampsia in pregnancies that are complicated by systemic lupus erythematosus. Am J Obstet Gynecol 2005; 192(6):1897-904.
 17. Ku M, Guo S, Shang W, Li Q, Zeng R, Han M, et al. Pregnancy outcomes in Chinese patients with systemic lupus erythematosus (SLE): a retrospective study of 109 pregnancies. PloS One 2016; 11(7):e0159364.
 18. Dey ID, Coleman J, Kwarko H, Mate-Kole M. Outcome of pregnancy in patients with systemic lupus erythematosis at Korle-bu Teaching Hospital. Ghana Med J 2016; 50(2):72-7.
 19. Schmajuk G, Yazdany J, Trupin L, Yelin E. Hydroxychloroquine treatment in a community-based cohort of patients with systemic lupus erythematosus. Arthritis Care Res (Hoboken) 2010; 62(3):386-92.