تأثیر ژل آلوئه‌ورا بر میزان درد پرینه و بهبودی زخم پس از اپی‌زیاتومی در زنان نخست‌زا: کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، مرکز تحقیقات دانشجویان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

2 دانشجوی ارشد مشاوره در مامایی، مرکز تحقیقات دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

3 استاد گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

4 مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

5 دانشیار گروه بهداشت مادر و کودک، مرکز تحقیقات مراقبت از بیماری‌های مزمن در منزل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

چکیده

مقدمه: اپی‌زیاتومی، یکی از متداول‌ترین اعمال جراحی در زنان است که نیاز به ترمیم دارد. درد محل اپی‌زیاتومی همواره استرس‌زا بوده و اثر منفی بر عملکرد زنان دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر ژل آلوئه‌ورا بر درد پرینه و بهبودی زخم پس از اپی‌زیاتومی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دو‌سو‌کور در سال 1396 بر روی 80 زن نخست‌زایی که با اپی‌زیاتومی در بیمارستان تأمین اجتماعی شهر همدان زایمان کردند، انجام شد. میزان بهبودی زخم و درد پرینه پس از اپی‌زیاتومی بر اساس پرسشنامه REEDA (ریدا) و) VAS ابزار سنجش دیداری) انجام گردید. افراد به‌طور تصادفی در دو گروه 40 نفر شامل مصرف‌کننده ژل آلوئه‌ورا و گروه کنترل (سرم نرمال سالین) از روز اول بعد از زایمان به‌مدت 10 روز 2 بار در روز قرار گرفتند. میزان بهبودی و درد زخم اپی‌زیاتومی قبل و بعد از مداخله در روزهای 3، 7 و 10 سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون‌های تی مستقل، زوجی، کای اسکوئر و تحلیل اندازه‌‌های تکراری انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین نمرات بهبودی و درد زخم اپی‌زیاتومی قبل از مداخله در دو گروه اختلاف معنی‌داری نداشت (05/0<p)، ولی پس از مداخله بر اساس آزمون تی مستقل، مصرف ژل آلوئه‌ورا، سبب کاهش درد و تسریع‌کننده التیام زخم اپی‌زیاتومی در مقایسه با گروه نرمال سالین گردید (001/0>p).
نتیجه‌گیری: مصرف ژل آلوئه‌‌ورا، سبب کاهش درد و تسریع‌کننده التیام زخم اپی‌زیاتومی در مقایسه با مصرف نرمال سالین می‌شود؛ لذا با توجه به عدم عوارض جانبی، مصرف آن در زنان می‌تواند مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Aloe Vera gel on perineal pain and wound healing after episiotomy among primiparous women: A randomized clinical trial

نویسندگان [English]

 • Sasan Nazari 1
 • Fahimeh Ezati Arasteh 2
 • Saman Nazari 1
 • Fatemeh Shobeiri 3
 • Arezoo Shayan 4
 • Parisa Parsa 5
1 Medical Student, Student Research Center, Faculty of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
2 M.Sc. Student of Counseling in Midwifery, Student Research Center, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
3 Professor, Department of Midwifery, Mother and Child Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
4 Instructor, Department of Midwifery, Mother and Child Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
5 Associate Professor, Department of Mother and Child Health, Homecare Chronic Disease Research Center, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Episiotomy is one of the most common surgical procedures in women. The pain caused by episiotomy is always stressful and has negative effects on women's functions. The aim of this study was to assess the effect of Aloe Vera gel on perineal pain and wound healing after episiotomy among primiparous women.
Methods: This study was a randomized double-blinded controlled clinical trial was conducted on 80 women referred to Tamin Ejtemaee Hospital, Hamadan, Iran, in 2017. The participants were divided into the intervention (Aloe Vera gel, n=40) and control (normal saline, n=40) groups. The REEDA questionnaire, and Visual Analog Scale were used before and 3,7,10 days after the intervention.
The data were analyzed in SPSS software (version 21) through the Chi-square test, duplicate measurement, and independent and paired samples t-tests.
Results: The results showed no significant differences between the two groups in terms of the mean scores of episiotomy pain and wound healing before the intervention (P<0.05). However, there was a significant difference between the two groups based on independent t-test after intervention (P<0.001). The results showed that Aloe Vera gel reduced pain and healed episiotomy ulcer, compared to the normal saline.
Conclusion: The use of Aloe Vera gel, compared to normal saline, reduces pain and accelerates episiotomy ulcer healing with no side effects; therefore, it can be beneficial for women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aloe Vera gel
 • Episiotomy
 • Perineal pain
 • Women
 • Wound healing
 1. Eghdampour F, Jahdie F, Kheyrkhah M, Taghizadeh M, Naghizadeh S, Hagani H. The impact of Aloe vera and calendula on perineal healing after episiotomy in primiparous women: a randomized clinical trial. J Caring Sci 2013; 2(4):279-86.
 2. Ahmadi Z. Review of effective methods to reduce damage to the perineum during delivery and its recovery. Gynecol Obstet Infertil Iran J 2015; 18(155):19-30.
 3. Akbarzadeh M, Shobeiri F, Mahjub H, Ebrahimi R. Investigating the factors influencing the duration of beginning delivery to hospital discharge using cox regression model. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(105):1-9.
 4. Khani S, Zare K, Ramezannezhad SE. The frequency of episiotomy and its related factors. Iran J Nurs 2012; 24(74):45-52.
 5. Shobeiri F, Tehranian N, Nazari M. Amniotomy in labor. Int J Gynecol Obstet 2007; 96(3):197-8.
 6. Sabzaligol M, Safari N, Baghcheghi N, Latifi M, Koohestani H, Taghizadeh M, et al. The effect of Aloevera gel on prineal pain & wound healing after episiotomy. Complement Med J Facul Nurs Midwifery 2014; 4(2):766-75. (Persian).
 7. Kamranpour B, Ivanbagha R, Ghojazadeh M. The effect of ice bag on relief of perineal pain after episiotomy in Alzahra hospital. J Nurs Midwifery Tabriz 2007; 7(3):4-10.
 8. Hamman JH. Composition and applications of Aloe vera leaf gel. Molecules 2008; 13(8):1599-616.
 9. Hashemi SA, Madani SA, Abediankenari S. The review on properties of aloe vera in healing of cutaneous wounds. BioMed Res Int 2015; 2015:714216.
 10. Duke BL. Chinese herbs and herbal medicine. New York: Nova Science Publishers; 2015. P. 29-30.
 11. Sadrnia M, Arjomandzadegan M. Comparative study on the effects of Aloe vera extract in clinical strains of Staphylococcus aureus, Klebsiella, Staphylococcus epidermidis and Escherichia coli compared to antibiotics of choice. Arak Med Univ J 2014; 17(6):39-46.
 12. Maenthaisong R, Chaiyakunapruk N, Niruntraporn S, Kongkaew C. The efficacy of aloe vera used for burn wound healing: a systematic review. Burns 2007; 33(6):713-8.
 13. Tanaka M, Misawa E, Ito Y, Habara N, Nomaguchi K, Yamada M, et al. Identification of five phytosterols from Aloe vera gel as anti-diabetic compounds. Biol Pharm Bull 2006; 29(7):1418-22.
 14. Malek Hosseini A, Ghaffarzadegan R, Alizadeh SA, Ghaffarzadegan R, Haji Agaei R, Ahmadlou M. Effect of aloe vera gel, compared to 1% silver sulfadiazine cream on seconddegree burn wound healing. Complement Med J Facul Nurs Midwifery 2013; 3(1):418-28. (Persian).
 15. Gupta VK, Malhotra S. Pharmacological attribute of Aloe vera: revalidation through experimental and clinical studies. Ayu 2012; 33(2):193.
 16. Reddy CU, Reddy KS, Reddy JJ. Aloe vera-a wound healer. Asian J Oral Health Allied Sci 2011; 1:91.
 17. Surjushe A, Vasani R, Saple DG. Aloe vera: a short review. Indian J Dermatol 2008; 53(4):163.
 18. Tiong WH. On scene first aid and emergency care for burn victims. Int Public Health J 2012; 4(1):3.
 19. Vogler BK, Ernst E. Aloe vera: a systematic review of its clinical effectiveness. Br J General Pract 1999; 49(447):823-8.
 20. Alamolhoda SH, AmirAliAkbari S, Baghban AA, Esmaili S. Effects of Aloe vera gel on breast fissures in breastfeeding women. Pajoohandeh J 2014; 19(1):13-7. (Persian).
 21. Davidson N. REEDA: evaluating postpartum healing. J Nurse Midwifery 1974; 19(2):6-8.
 22. Pore YS. Effectiveness of moist heat and dry heat application on healing of episiotomy wound. Asian J Multidisciplinary Stud 2014; 2(7):225-36.
 23. Vardanjani EA, Sehati Shafai F, Mohebi P, Deyhimi M, Delazar A, Ghojazadeh M, et al. Wound healing benefits of curcumin for perineal repair after episiotomy: results of an Iranian randomized controlled trial. Life Sci J 2010; 9(4):5536-41.
 24. Jahdie F, Eghdampour F, Haselie A, Kheyrkhah M, Hagani H, Abasi Z. The effect of Calendula ointment in wound healing of episiotomy among primiparous women admitted in Lolagar hospital of Tehran, 2010. J North Khorasan Univ Med Sci 2013; 4(5):117-23. (Persian).
 25. Khazaiyan S, Navidian A, Navvabi Rigi SD. The effect of oral Aloe vera gel on the intensity of primary dysmenorrhea. Med Surg Nurs J 2012; 1(1):49-54. (Persian).
 26. Amani R, Kariman N, Mojab F, Alavi H, Majidi S. Comparison of the effects of cold compress with gel packs and topical ‎olive oil on episiotomy wound healing. J Babol Univ Med Sci 2015; 17(11):7-12. (Persian).