مقایسه اثر بروملین و مفنامیک اسید بر میزان خونریزی قاعدگی در دانشجویان مبتلا به دیسمنوره اولیه: کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه فارماکولوژی، مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: میزان خونریزی با اختلال در سنتز پروستاگلاندین‌های آندومتر به‌ویژه PGE2 ارتباط دارد. از شایع‌ترین دلایل کم‌خونی زنان، زیاد بودن میزان خونریزی قاعدگی می‌باشد. بروملین، آنزیم موجود در آناناس دارای اثرات ضد‌التهاب بوده و سبب کاهش پروستاگلاندین E2 در مناطق التهابی می‌شود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر بروملین و مفنامیک اسید بر میزان خونریزی قاعدگی انجام شد.
روش‌کار:این مطالعه کارآزمایی بالینی دو‌ سو‌کور در سال 1396 بر روی 90 نفر از دانشجویان مبتلا به دیسمنوره اولیه ساکن خوابگاه‌های دانشگاه ولایت ایرانشهر انجام شد. واحد‌ها طی دو سیکل از نظر میزان خونریزی با استفاده از چارت هیگام کنترل شدند، سپس به‌صورت تصادفی به گروه بروملین (32 نفر) و مفنامیک اسید (34 نفر) تقسیم شدند. چارت هیگام جهت سنجش میزان خونریزی قاعدگی طی دو سیکل کنترل و دو سیکل مداخله تکمیل شدند. واحدهای پژوهش کپسول 250 میلی‌گرمی بروملین یا مفنامیک اسید را در صورت نیاز هر 6 ساعت طی سه روز اول دو سیکل مداخله دریافت کردند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون‌های تی زوجی، تی مستقل و من‌ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج آزمون تی زوجی، تفاوت خونریزی بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله در گروه بروملین معنی‌‌دار بود (036/0=p)، ولی در گروه مفنامیک‌اسید این تفاوت از نظر آماری معنی‌‌دار نبود (088/0=p). تفاوت میانگین میزان خونریزی دو سیکل مداخله نسبت به دو سیکل کنترل در گروه بروملین 57/17±79/6- و در گروه مفنامیک‌اسید 57/17±36/5- بود که اختلاف آماری معنی‌داری نداشت (744/0=p).
نتیجه‌گیری:مصرف بروملین در کاهش میزان خونریزی قاعدگی تفاوتی با مفنامیک‌اسید در افراد مبتلا به دیسمنوره اولیه ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effects of Bromelain and Mefenamic Acid on Menstrual Bleeding in Students with Primary Dysmenorrhea: A Double-Blind Randomized Clinical Trial

نویسندگان [English]

 • Bibi Maryam Mirlashari 1
 • Zahra Abedian 2
 • Hasan Rakhshandeh 3
 • Habibollah Esmaily 4
1 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Instructor, Department of Midwifery, Evidence-Based Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Pharmacology, Medicinal Plants Pharmacological Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, Social Factors Affecting Health Research Center, School of Public Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The rate of bleeding is associated with impaired synthesis of endometrial prostaglandins, especially PGE2. One of the most common causes of anemia in women is menstrual bleeding. Bromelain, an enzyme found in pineapple, has anti-inflammatory effects and reduces prostaglandin E2 in inflammatory regions. This study was performed with aim to compare the effects of Bromelain and Mefenamic acid on the amount of menstrual bleeding.
Methods: A double-blind randomized clinical trial was conducted on 90 students with primary dysmenorrhea in dormitories of Velayat University of Iranshahr in 2017. The students were monitored for two cycles with Higham chart in terms of the rate of bleeding. Then, they were randomly assigned to two groups: Bromelain (n=32) and Mefenamic acid (n=34). The Higham chart was completed to measure menstrual bleeding in two cycles of control and two cycles of intervention. The subjects received 250mg capsules of Bromelain or 250mg capsules of Mefenamic acid, if needed, they received two interventional cycles every 6 hours during the first three days. Data was analyzed by SPSS software (version 22) and Mann-Whitney, Paired t-test and independent t-test. P <0.05 was considered significant.
Results: The results of Paired t-test showed significant difference in the amount of bleeding after intervention in the Bromelain group (P = 0.036), but this difference was not significant in the Mefenamic acid group (P = 0.088). The difference between the mean of bleeding in two cycles of intervention compared to the two cycles of control was -6.79 ± 17.57 in the bromelain group and was -5.36 ± 17.57 in the Mefenamic acid group that showed no significant difference (P = 0.744).
Conclusion: Consumption of Bromelain for reducing menstrual bleeding has no difference with Mefenamic acid in primary dysmenorrhea.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bromelain
 • Mefenamic acid
 • Menstrual bleeding
 • Primary dysmenorrhea
 1. Pour Eslami M, Ousati Ashtiani F. Attitudes of female adolescents about dysmenorrhea and menstrual hygiene in Tehran suburbs. Arch Iran Med 2002; 5(4):219-24.
 2. Novak E. Berek & Novak's gynecology. 15th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012.
 3. Smith SK, Abel MH, Kelly RW, Baird DT. Prostaglandin synthesis in the endometrium of women with ovular dysfunctional uterine bleeding. Br J Obstet Gynaecol 1981; 88(4):434-42.
 4. Sales KJ, Jabbour HN. Cyclooxygenase enzymes and prostaglandins in pathology of the endometrium. Reproduction 2003; 126(5):559-67.
 5. Ju H, Jones M, Mishra G. The prevalence and risk factors of dysmenorrhea. Epidemiol Rev 2013; 36(1):104-13.
 6. Kharaghani R, Damghanian M. The prevalence of dysmenorrhea in Iran: a systematic review and meta-analysis. Iran Red Crescent Med J 2017; 19(3):e40856.
 7. Harlow SD, Campbell OM. Epidemiology of menstrual disorders in developing countries: a systematic review. BJOG 2004; 111(1):6-16.
 8. Janssen CA, Scholten PC, Heintz AP. A simple visual assessment technique to discriminate between menorrhagia and normal menstrual blood loss. Obstet Gynecol 1995; 85(6):977-82.
 9. Mohammad Alizadeh Charandabi S, Mirghafourvand M, Javadzadeh Y, Nezamivand Chegini S. Effect of calcium with and without magnesium on amount and duration of menstrual bleeding in students with primary dysmenorrhea. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 16(83):1-8. (Persian).
 10. Mayo JL. A healthy menstrual cycle. Clin Nutr Insights 1997; 5(9):1-8.
 11. Farahmand M, Zahediasl S, Abbaspour Z, Rasekh A. Effect of vitamin E and ibuprofen on the amount, duration and distance between two bleeding in subjects with primary dysmenorrhea. Kowsar Med J 2010; 14(1):49-52. (Persian).
 12. Sekhavat L, Zare Tarazjani F, Karimzadeh MA. Comparison of mefenamic acid, and tranexamic acid in treatment of hypermenorrhea. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2006; 9(2):17-22. (Persian).
 13. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.
 14. Risser A, Donovan D, Heintzman J, Page T. NSAID prescribing precautions. Am Fam Physician 2009; 80(12):1371-8.
 15. Safari S. Caution in prescribing NSAIDs. New Med J 2008; 6(1):465-6.
 16. Food and Drug Administration. Medication guide for non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). New York: Food and Drug Administration; 2006.
 17. Shobeiri F, Zeraati F, Araghchian M, Nazari M. The effect of fennelin, vitagnus and mefenamic acid in the treatment of menstrual bleeding. Sci J Hamadan Univ Med Sci 2014; 21(3):171-6.
 18. Spears LG. A narrative review of medical, chiropractic, and alternative health practices in the treatment of primary dysmenorrhea. J Chiropr Med 2005; 4(2):76-88.
 19. Rajabi Naeeni M, Modarres M, Amiin G, Bahrani NA. Comparative study of the effects of cumin and mefenamic acid capsules on secondary dysmenorrhea due to IUD: a randomized triple blind clinical trial. Complement Med J Facul Nurs Midwifery 2013; 3(3):563-73. (Persian).
 20. Karimian Z, Sadat Z, Bahrami N, Kafaie M. Comparison of chamomile and mefenamic acid capsules in hemorrhage of menstruation. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(157):11-7. (Persian).
 21. Bokaie M, Enjezab B. The effects of oral fennel extract on the intensity of menstrual bleeding in relieving dysmenorrheal: a randomized clinical trial. Community Health J 2014; 8(1):55-62. (Persian).
 22. Jafarnejad F, Mohanazadeh Falahieh F, Rakhshandeh H, Shakeri MT. Comparison of the effect of nigella sativa and mefenamic acid on menstrual hemorrhage in the students with primary dysmenoreha. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 18(185):10-5. (Persian).
 23. Taussig SJ, Batkin S. Bromelain, the enzyme complex of pineapple (Ananas comosus) and its clinical application. An update. J Ethnopharmacol 1988; 22(2):191-203.
 24. Gautam SS, Mishra SK, Dash V, Goyal AK, Rath G. Comparative study of extraction, purification and estimation of bromelain from stem and fruit of pineapple plant. Thai J Pharm Sci 2010; 34(2):67-76.
 25. Heinicke RM, Gortner WA. Stem bromelain-a new protease preparation from pineapple plants. Econ Botany 1957; 11(3):225-34.
 26. Golozar S, Namjouian F, Latifi SM, Mirahi A. Evaluating the effect of oral bromelain (pineapple) on episiotomy wound healing in primiparus women. Feyz J 2011; 15(2):84-90. (Persian).
 27. Maurer HR. Bromelain: biochemistry, pharmacology and medical use. Cell Mol Life Sci 2001; 58(9):1234-45.
 28. Kelly GS. Bromelain: a literature review and discussion of its therapeutic applications. Alternat Med Rev 1996; 4:243-57.
 29. Tochi BN, Wang Z, Xu SY, Zhang W. Therapeutic application of pineapple protease (bromelain): a review. Pakistan J Nutr 2008; 7(4):513-20.
 30. Harrach T, Eckert K, Maurer HR, Machleidt I, Machleidt W, Nuck R. Isolation and characterization of two forms of an acidic bromelain stem proteinase. J Protein Chem 1998; 17(4):351-61.
 31. Secor Jr ER, Carson WF 4th, Cloutier MM, Guernsey LA, Schramm CM, Wu CA, et al. Bromelain exerts anti-inflammatory effects in an ovalbumin-induced murine model of allergic airway disease. Cell Immunol 2005; 237(1):68-75.
 32. Pizzorno JE. Textbook of natural medicine. New York: Elsevier Health Sciences; 2013.
 33. Pavan R, Jain S, Kumar A. Properties and therapeutic application of bromelain: a review. Biotechnol Res Int 2012; 2012:976203.
 34. Brien S, Lewith G, Walker A, Hicks SM, Middleton D. Bromelain as a treatment for osteoarthritis: a review of clinical studies. Evid Based Complement Alternat Med 2004; 1(3):251-7.
 35. Walker AF, Bundy R, Hicks SM, Middleton RW. Bromelain reduces mild acute knee pain and improves well-being in a dose-dependent fashion in an open study of otherwise healthy adults. Phytomedicine 2002; 9(8):681-6.
 36. Majid OW, Al-Mashhadani BA. Perioperative bromelain reduces pain and swelling and improves quality of life measures after mandibular third molar surgery: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. J Oral Maxillofac Surg 2014; 72(6):1043-8.
 37. Simmons C. The relief of pain in spasmodic dysmenorrhoea by bromelain. Lancet 1958; 272(7051):827-30.
 38. Munro BH. Statistical methods for health care research. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2001.