تأثیر کلاس های آمادگی دوران بارداری بر طول مدت و نوع زایمان در زنان نخست زا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مامایی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 گروه روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

چکیده

مقدمه: زایمان، یک فرآیند فیزیولوژیک است که باید با روند طبیعی و بدون مداخله انجام گیرد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر کلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر طول مدت و نوع زایمان در زنان نخست‌زا انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1396 بر روی 100 نفر از زنان نخست‌زایی که جهت مراقبت‌های دوران بارداری و زایمان به بیمارستان سبلان شهرستان اردبیل مراجعه کرده بودند، انجام شد. افراد به‌صورت تصادفی ساده و یک در میان در دو گروه 50 نفره آزمون و کنترل قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بود. افراد گروه آزمون در کلاس‌های آموزش که از هفته 34-20 بارداری در 8 جلسه 2 ساعته که هر دو هفته یک‌بار توسط مربی مامایی برگزار می‌شد، شرکت ‌کردند و در گروه کنترل زنان مراقبت‌های معمول بارداری را دریافت کردند. در هر دو گروه بعد از شروع دردهای زایمان، طول مدت زمان فاز فعال، مرحله دوم زایمان و نوع زایمان توسط پژوهشگر ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون‌های تی، کای اسکوئر و آزمون دقیق فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این مطالعه، آموزش‌های دوران بارداری به‌طور معنا‌داری سبب کاهش طول مدت زایمان (001/0>p) و زایمان به روش سزارین (023/0=p) شد.
نتیجه‌گیری: کلاس‌های آمادگی دوران بارداری سبب کاهش طول مدت زایمان و میزان سزارین می‌شود، لذا پیشنهاد می‌گردد این کلاس‌ها به‌صورت گسترده‌تری در مراکز مراقبت بارداری و زایمان تشکیل شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of prenatal preparation classes on the duration of labor and delivery type in primiparous women

نویسندگان [English]

 • Sima khavandizadeh Aghdam 1
 • Yalda Mahfouzi 2
 • Rafat Kazemzadeh 3
1 Department of Midwifery, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
2 Department of Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
3 Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Introduction: Childbirth is a physiological process that must be accomplished without any interventions. The main objective of this study was to evaluate the effects of prenatal preparation classes on the duration of labor and delivery type in primiparous women.
Methods: This clinical trial was conducted on 100 primiparous women referring to the Sabalan Hospital in Ardabil, Iran, for prenatal care and delivery in 2017. The subjects were randomly assigned into two groups of intervention (n=50) and control (n=50). The intervention group participated in childbirth preparation classes (from 20th to 37th weeks of gestation) for eight 2-hour sessions implemented biweekly by a midwife. The control group received only usual pregnancy care. Trainings in the intervention group included the anatomy and physiology of women's genital organ, modifiable activity during pregnancy, personal health, abdominal breathing, nutrition, high-risk pregnancy, mental health, types of delivery, postpartum problems, newborn, and breastfeeding. After the initiation of labor, the duration of active phase, second stage of labor, and method of delivery were recorded by the researcher for both groups. The data were analyzed in SPSS software (version 18) using t-test, Chi-square, and Fisher’s exact test. P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: The results of the study showed that the prenatal preparation classes reduced the duration of delivery (P<0.001) and rate of cesarean section (P=0/023).
Conclusion: Prenatal preparation classes led to the reduction of labor duration and rate of cesarean section. Therefore, it is suggested to implement these preparation classes at a wider scope in prenatal care centers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Prenatal preparation classes
 • Delivery outcome
 • Primipara women
 1. Pascali-Bonaro D, Kroeger M. Continuous female companionship during childbirth: a crucial resource in time of stress of calm. J Midwifery Womens Health 2004; 4(Suppl 1):19-27.
 2. Gibson F. Science-based maternity care for the 21 Century. 2nd ed. New York: ACCM; 2006. P. 156-61.
 3. American Academy of Pediatrics,American College of Obstetricians and Gynecologists. Guidelines for perinatal care. 4th ed. Washington DC: Amer Academy of Pediatrics; 2004.
 4. Lederman RP, Lederman E, Work BA. Relationship of psychological factors in pregnancy to progress in labor. Nurse Res 1979; 94:104-9.
 5. Jamilian M, Mobasseri SH, Wakilian K, Jamalian HR. Effect of childbirth preparation classes on the duration of Admission and satisfaction of mothers. Sci J Ilam Univ Med Sci 2013; 21(2):44-50.
 6. Cunningham FG, MacDonald PC, Gant NF. Williams’s obstetrics. 23rd ed. New York, NY: McGraw-Hill Professional; 2014. P. 563.
 7. Ali Akbarei S, Jamalian R, Koahn S, Valaie N. Effect of childbirth preparation on reduction of pain and duration of delivery. Feyz 2000; 4(3):41-8. (Persian).
 8. Roberts CL, Ranes-Greenow CH, Nassar N. Trevena L, Mccaffery K. Protocol for a randomized controlled trial of a decision aid for the management of pain in Labor and childbirth. BMC Pregnancy Childbirth 2004; 4(1):24.
 9. Kazemzadeh M, Pouralajal J, Ghazanfarzadeh B, Ghahremani M. Promotion of safe labor through training health care workers and pregnant women to reduce cesarean rate in Malayer (2004-2005). J Med Council I.R.I 2007; 25(2):149-53. (Persian). 
 10. Najafpour S, Salehi N, Khavandzade Aghdam S. The effect of prenatal education classes on choosing natural childbirth outcomes and reduce caesarean statistics in nulliparous women referred to hospital Sabalan Ardabil province in 2017. [Master Thesis]. Ardabil, Iran: Islamic Azad university Ardabil Branch faculty of Medicine; 2017. P. 11. (Persian).
 11. Safdari Dehcheshmeh F, Delaram M, Salehian T, Moradi MT, Rahimi Madiseh M, et al. Relief of labor pain by ice massage of the hand. Zahedan J Res Med Sci 2009; 11(1):23-9. (Persian).
 12. Mehdizadeh A, Roosta F, Kamali Z. Khoshgoo N. Evaluation of the effectiveness of antenatal preparation for childbirth course on the health of the mother and the newborn. Razi J Med Sci 2003; 10(35):455-61. (Persian).
 13. Hamzekhani M, Hamidzade A, Vasegh Rahimparvar SF, Montazeri A. Effect of computerized educational program on self- efficacy of pregnant women to cope with child birth. Knowl Health 2014; 9(1):13-20. (Persian).
 14. Mohammad Alizadeh S, Salehi N, Kharandizadeh Aghdam S. The effect of prenatal education classes on choosing natural childbirth out comes and reduce caesarean statistics in nulliparous women referred to hospital Sabalan Ardabil province in 2016. [MD Thesis]. Ardabil, Iran: Islamic Azad University Ardabil Branch Faculty of Medicine; 2017. (Persian).
 15. Jafari E, Mohebbi P, Rastegari L, Mazloomzadeh S. The comparison of physiologic and routine method of delivery in mother’s satisfaction level in Ayatollah Mosavai Hospital, Zanjan, Iran, 2012. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(73):9-18. (Persian).
 16. Sehhati Shafaie F, Kazemi S, Ghujazdeh M. Comparison of neonatal outcomes in nulliparous women in both physiological and traditional delivery: a randomized clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 15(41):17-25. (Persian).
 17. Taavoni S, Abdolahian S, Haghani H, Neysani L. Effect of birth ball on pain severity during the active phase of physiologic labor. Arak Med Univ J 2010; 13(1):25-31. (Persian).
 18. Chang CY, Gou M. Develop and test of birth ball exercise during laboring phase. Available at: URL: http://www.ntcn.Edu.Tw/dep/ltelpBrith/English/dissertation-e/article95-e.htm; 2010.
 19. Delaram M, Soltanpour F. The effect of counselling in third trimester on anxiety of nulliparous women at the time of admission for labor. Zahedan J Res Med Sci 2012; 14(2):61-5. (Persian).
 20. Rahimi F, Ahmadi M, Rosta F, Alavimajd H, Valiani M. Effect of relaxation training on pregnancy anxiety in high risk women. Safety Promot Injury Prev 2014; 2(3):180-8.
 21. Khoursandi M, Vakilian K, Torabi Goudarzi M, Abdi M. Childbirth preparation using behavioral-cognitive skill in childbirth outcomes of primiparous women. J Babol Univ Med Sci 2013; 15(4):76-80.
 22. Gao LL, Ip WY, Sun K. Validation of the short form of the Chinese childbirth self‐efficacy inventory in Mainland China. Res Nurs Health 2011; 34(1):49-59.
 23. Khorsandi M, Ghofranipour F, Faghihzadeh S, Hidarnia A, Akbarzadeh Bagheban A, Aguilar‐Vafaie ME. Iranian version of childbirth self‐efficacy inventory. J Clin Nurs 2008; 17(21):2846-55.
 24. Khorsandi M, Ghofranipour F, Hiadarnia A, Fghihzadeh S. Effects of childbirth education classes on self-efficacy of nulliparous women in coping with labour pain. Bio Info Bank Library 2008; 5(4):56-65.
 25. Chalmers B, Wolman W. Social support in labor-a selective review. J Psychosom Obstet Gynecol 1993; 14(1):1-5.
 26. Shahraki Sanavi F, Navidian A, Rakhshani F, Ansari-Moghaddam A. The effect of education on base the theory of planned behavior toward normal delivery in pregnant women with intention elective cesarean. Hormozgan Med J 2014; 17(6):531-9. (Persian). 
 27. Niaki MT, Behmanesh F, Mashmuli F, Azimi H. The effect of prenatal group education on knowledge, attitude and selection of delivery type in primiparous women. Iran J Med Educ 2010; 10(2):124-30.