تأثیر تمرین هوازی و مصرف کورکومین بر علائم بالینی و سطوح سرمی هورمون‌های جنسی در زنان 35-18 سال مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم پیش از قاعدگی (PMS)در فاز لوتئال سیکل قاعدگی رخ داده و از شدت کافی برای تداخل با جنبه‌های معمول زندگی برخوردار می‌باشد. استفاده از تمرین هوازی و داروهای گیاهی، از راه‌های مؤثر برای درمان PMS می‌باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر ورزش هوازی و مصرف کورکومین بر ادم و سطوح هورمون‌های استروژن و پروژسترون در افراد مبتلا به PMS انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور در سال 1395 بر روی 40 نفر از زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی در تبریز انجام شد. افراد به 4 گروه تمرین، کورکومین، تمرین + کورکومین و دارونما تقسیم شدند. گروه‌های تمرینی به مدت 8 هفته و هفته‌ای 3 جلسه به انجام تمرینات ایروبیک پرداختند و سایر گروه‌ها از 7 روز مانده به عادت ماهانه تا 3 روز اول، روزانه 2 عدد کپسول حاوی 100 میلی‌گرم کورکومین و یا دارونما مصرف کردند. تشخیص سندرم به‌صورت آینده‌نگر و با استفاده از پرسشنامه دیکرسون صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS‌ (نسخه 21) و آزمون­های آماریتوصیفیواستنباطی انجام شد. میزان p کمتر از 05‏/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: تمرین، کورکومین و ترکیب آن دو، اثر معنی‌داری بر ادم ناشی از سندرم پیش از قاعدگی نداشتند (05‏/0<p)، اما موجب کاهش معنی‌دار در علائم جسمانی ناشی از سندرم پیش از قاعدگی شدند (05‏/0>p). بهبود علائم رفتاری ناشی از سندرم پیش از قاعدگی، تنها در گروه تمرین و گروه تمرین به همراه کورکومین مشاهده شد (2/0=p). علائم خلقی سندرم پیش از قاعدگی در هر سه گروه مورد مطالعه نسبت به قبل و پس از مداخله بهبود نشان داد (05‏/0>p). همچنین هیچ‌کدام از مداخلات تغییر معنی‌داری را در میزان پروژسترون سرم ایجاد نکردند(05‏/0<p)، ولی میزان استروژن سرم در هر 3 گروه کاهش معنی‌داری یافت(05‏/0>p).
نتیجه‌گیری: تمرین هوازی و مکمل کورکومین هر دو بر علائم و هورمون‌های سندرم پیش از قاعدگی تأثیر‌گذار می‌باشد، ولی نشانگان سندرم پیش از قاعدگی به یک اندازه تحت تأثیر این دو مداخله قرار نمی‌گیرند. لذا توصیه می­شود جهت کسب نتیجه بهتر از ترکیب تمرین هوازی و کورکومین در زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Aerobic Exercise and Curcumin Consumption on Clinical signs and Serum Levels of sexual hormones in 18-35 year-old women with premenstrual syndrome: Randomized Clinical Trial

نویسندگان [English]

 • Ladan Zoodfekr 1
 • Hasan Matinhomai 2
 • Bahman Tarverdizadeh 3
1 Ph.D Student of Sport Physiology, School of Physical Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran .
2 Assistant Professor, Department of Sport Physiology, School of Physical Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Sport physiology, School of Physical Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Premenstrual syndrome (PMS) occurs in the luteal phase of menstrual cycle and is severe enough to interfere with the usual aspects of the life. Aerobic exercise and herbal drugs are effective to treat PMS. This study was performed with aim to evaluate the effect of aerobic exercise and consumption of curcumin on edema, estrogen and progesterone levels in patients with PMS.
Methods: This double-blind randomized clinical trial was performed on 40 women with PMS at Tabriz in 2016. The subjects were divided into 4 groups: exercise, curcumin, training + curcumin and placebo. The training groups performed aerobic exercise for 8 weeks, 3 times in a week, and the other groups daily consumed 2 capsules containing 100 mg of curcumin or placebo from 7 days before the menstrual period up to 3 first days. Diagnosis of the syndrome was done prospectively by using the Dickerson questionnaire. Data were analyzed using SPSS software (version 21) and descriptive and inferential statistics. P<0.05 was considered significant.
Results: Training, curcumin and their combination had no significant effect on the edema caused by PMS, but significantly reduced physical symptoms caused by PMS (P<0.05). Improvement of behavioral symptoms of PMS was seen only in exercise group and exercise+ curcumin group (P = 0.2). PMS mood symptoms in all three groups improved compared to before and after the intervention (P<0.05). Also, none of the interventions caused significant changes in serum levels of progesterone (P>0.05). However, estrogen levels significantly decreased in all 3 groups (P<0.05).
Conclusion: Both aerobic exercise and curcumin are effective in improving the symptoms and hormones of PMS, but PMS syndrome is not equally affected by these two interventions. So, it is recommended that for obtaining best results, a combination of aerobic exercise and curcumin be used in women with PMS.

کلیدواژه‌ها [English]

 • aerobic exercise
 • Curcumin
 • Edema
 • Premenstrual Syndrome
 • Sexual hormones
 1. Tolossa FW, Bekele ML. Prevalence, impacts and medical managements of premenstrual syndrome among female students: cross-sectional study in college of health sciences, Mekelle University, Mekelle, Northern Ethiopia. BMC Womens Health 2014; 14:52.
 2. Khajehei M. Aetiology, diagnosis and management of premenstrual syndrome. J Pain Relief 2015; 4(4):193.
 3. Jang SH, Kim DI, Choi MS. Effects and treatment methods of acupuncture and herbal medicine for premenstrual syndrome/premenstrual dysphoric disorder: systematic review. BMC Complement Altern Med 2014; 14:11.
 4. Mohamed EH, Youssef IM, Ahmed AB, Hamied SA. Prevalence and factors affecting premenstrual syndrome (PMS) in Alganaen Village, Suez Governorate. Med J Cairo Univ 2013; 81(2):25-8.
 5. Aghazadeh Naeini, A., Tamjidi, A. and Vallaei, N. (1996) Epidemiologic Study of Premenstrual Syndrome in 15-45Years Old Women in Tehran during the Year 1995. Pejouhandeh, 1(2), 53-61. (Persian)
 6. Shafaie FS, Homaei HM, Zoodfekr L. Compare the frequency of menstrual disorders (amenorrhea, oligomenorrhea, dysmenorrhea and premenstrual syndrome) between athletes and non-athlete girl students of Tabriz University. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(51):14-21. (Persian).
 7. Scully D, Kremer J, Meade MM, Graham R, Dudgeon K. Physical exercise and psychological well being: a critical review. Br J Sports Med 1998; 32(2):111-20.
 8. Darabi F, Rasaie N, Jafarirad S. The relationship between premenstrual syndrome and food patterns in university student girls. Jentashapir J Health Res 2014; 5(6):e26656.
 9. Reid RL, Yen SS. Premenstrual syndrome. Am J Obstet Gynecol 1981; 139(1):85-104.
 10. Karami J, Zalipoor S, Pourjavad M. Efficacy of emotional disclosure on premenstrual syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 17(131):6-12. (Persian).
 11. Zaka M, Mahmood KT. Pre-menstrual syndrome-a review. J Pharm Sci Res 2012; 4(1):1684-91.
 12. Ruprai RK, Kurwale M, Mankar S. The effect of regular 4 months aerobic exercises on premenstrual syndrome on healthy females. Indian J Basic Appl Med Res 2015; 4(2):340-4.
 13. Abedy HA, Neksereshgt A, Tashakoriyan F. The effects of resistance and endurance exercise on physical and psychobehavioral symptoms of pre-menstruation syndrome. J Jahrom Univ Med Sci 2014; 12(3):9-14.
 14. Kannan P, Claydon LS, Miller D, Cathy M, Chapple CM. Vigorous exercises in the management of primary dysmenorrhea. Disabil Rehabil 2014; 37(15):1334-9.
 15. Sabaei Y, Sabaei S, Khorshidi D, Ebrahimpour S, Fallah-Rostami F. The association between premenstrual syndrome and physical activity and aerobic power in female high school students. Crescent J Med Biol Scis 2015; 2(2):53-8.
 16. Teixeira AL, Oliveira EC, Dias MR. Relationship between the level of physical activity and premenstrual syndrome incidence. Rev Bras Ginecol Obstet 2013; 35(5):210-4.
 17. Kroll AR. Recreational physical activity and premenstrual syndrome in college-aged women. [Masters Theses]. Amherst: University of Massachusetts; 2010.
 18. Mosallanejad Z. Gaeini AA, Mosallanejad L. The effect of continuous aerobic exercise on premenstrual syndrome: a randomized clinical trial. Tehran Univ Med J 2007; 65(1):49-53. (Persian).
 19. Mirab P, Alamolhoda SH, Esmaeilzadeh S, Mojab F. Effect of medicinal herbs on primary dysmenorrhoea- a systematic review. Iran J Pharmaceut Res 2014; 13(3):757-67.
 20. Kashani L, Nikbakhat MR, Akhondzadeh S. Herbal medicine for women's health. J Med Plants 2015; 14(55):1-8.
 21. Sugawara J, Akazawa N, Miyaki A, Choi Y, Tanabe Y, Imai T, et al. Effect of endurance exercise training and curcumin intake on central arterial hemodynamics in postmenopausal women. Am J Hypertens 2012; 25(6):651-6.
 22. Labban L. Medicinal and pharmacological properties of Turmeric (Curcuma longa): a review. Int J Pharm Biomed Sci 2014; 5(1):17-23.
 23. Mirdar S, Ramezannezhad AA, Arzani A, Alinezhad M, Hajizade A. Effect of exercise program and Curcumin supplementation on serum level of immunoglobulin A in rats exposed to lead Acetate. J Gorgan Uni Med Sci 2014; 16(1):49-54. (Persian).
 24. Gupta SC, Patchva S, Aggarwal BB. Therapeutic roles of curcumin: lessons learned from clinical trials. AAPS J 2012; 15(1):195-218.
 25. Khayat S, Kheirkhah M, Fanaei H, Behboodi Moghadam Z, Pourmohsen M, Kasaeiyan A. Comparison the effects of ginger and curcumin in treatment of premenstrual syndrome. Iran South Med J 2015; 18(3):575-86. (Persian).
 26. Karaca I, Kurt S, Toz E, Adiyeke M, Canda MT. Treatment of premenstrual syndrome with progesterone in women with polycystic ovary syndrome. Gynecol Obstet 2013; 3(151):2161-93.
 27. Ennour-Idrissi K, Maunsell E, Diorio C. Effect of physical activity on sex hormones in women: a systematic review and meta analysis of randomized controlled trials. Breast Cancer Res 2015; 17(1):139.
 28. Kádasi A, Sirotkin AV, Maruniaková N, Kolesárová A, Bulla J, Grossmann R. The effect of curcumin on secretory activity, proliferation and apoptosis of the porcine ovarian granulosa cells. J Microbiol Biotechnol Food Sci 2012; 2(1):349-57.
 29. Zhang Y, Cao H, Yu Z, Peng HY, Zhang CJ. Curcumin inhibits endometriosis endometrial cells by reducing estradiol production. Iran J Reprod Med 2013; 11(5):415-22.
 30. Miri MS, Nikseresht A, Karimi Jashni H, Kargar Jahromi H, Sobhanian S. Effect of exercise on sex-hormone in rats with polycystic ovary syndrome. J Jahrom Univ Med Sci 2013; 11(3):36-42.
 31. Ilka M, Banaeifar A, Yaser K. Effects of a health training course on premenstrual syndrome symptoms. Biol Forum 2015; 7(1):644-9.
 32. Valiani M. Comparison the effects of aerobic exercise and vitamin B6 in severity of symptoms of premenstrual syndrome in non-athlete girls. Complement Med J Facul Nurs Midwifery 2013; 3(3):552-62. (Persian).
 33. Masoudi Tonekaboni,M , Peeri M ,. Azarbayjani MA. Effect of Two Intensity of Aerobic Exercise on Clinical Symptoms of Premenstrual Syndrome in Fertile Women. World Applied Sciences Journal 2012; 19 (3): 295-301
 34. Buadonpri W, Wichitnithad W, Rojsitthisak P, Towiwat P. Synthetic curcumin inhibits carrageenan-induced paw edema in rats. J Health Res 2009; 23(1):11-6.
 35. Tamaddonfard E, Tajik H. Effects of curcumin, morphine and naloxone on the experimentally-induced paw edema in rats. Int J Vet Res 2009; 3(1):25-30.
 36. Kraemer RR, Francois M, Castracane VD. Estrogen mediation of hormone responses to exercise. Metabolism 2012; 61(10):1337-46.
 37. Monninkhof EM, Velthuis MJ, Peeters PH, Twisk JW, Schuit AJ. Effect of exercise on postmenopausal sex hormone levels and role of body fat: a randomized controlled trial. J Clin Oncol 2009; 27(27):4492-9.
 38. Tworoger SS, Missmer SA, Eliassen AH, Barbieri RL, Dowsett M, Hankinson SE. Physical activity and inactivity in relation to sex hormone, prolactin, and insulin-like growth factor concentrations in premenopausal women - exercise and premenopausal hormones. Cancer Causes Control 2007; 18(7):743-52.
 39. Machado S, Nardi AE. Editorial (Thematic issue: neuroscience of exercise: focus on cognitive and brain functioning). CNS Neurol Disord 2015; 14(9):1107-9.
 40. Kulkarni SK, Dhir A. An overview of curcumin in neurological disorders. Indian J Pharm Sci 2010; 72(2):149-54.
 41. Fanaei H, Khayat S, Kasaeian A, Javadimehr M. Effect of curcumin on serum brain-derived neurotrophic factor levels in women with premenstrual syndrome: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Neuropeptides 2015; 56:25-31.
 42. da Costa Silva Rde C, Moura KK, Ribeiro Júnior CL, Guillo LA. Estrogen signaling in the proliferative endometrium: implications in endometriosis. Rev Assoc Med Bras 2016; 62(1):72-7.
 43. Saraswati T, Manalu W, Ekastuti D, Kusumorini N. Effect of turmeric powder to estriol and progesterone hormone profile of laying hens during one cycle of ovulation. Int J Poul Sci 2014; 13(9):504-9.
 44. Williams NI, Caston-Balderrama AL, Helmreich DL, Parfitt DB, Nosbisch C, Cameron JL. Longitudinal changes in reproductive hormones and menstrual cyclicity in cynomolgus monkeys during strenuous exercise training: abrupt transition to exercise-induced amenorrhea. Endocrinology 2001; 142(6):2381-9.
 45. Ford O, Lethaby A, Roberts H, Mol BW. Progesterone for premenstrual syndrome. New York: The Cochrane Library; 2009.
 46. Pazoki H, Bolouri G, Farokhi F, Azerbayjani MA. Comparing the effects of aerobic exercise and Foeniculum vulgare on pre-menstrual syndrome. Midd East Fertil Soc J 2015; 21(1):61-4.
 47. Nazemi M, Hassani A, Kalalian Moghaddam H. Effect of taking soybean supplement and regular aerobic exercise in water on mental and physical symptoms of premenstrual syndrome among female students. J Knowl Health 2014; 9(2):58-65. (Persian).

Tacani PM, Ribeiro Dde O, Barros Guimarães BE, Machado AF, Tacani RE. Characterization of symptoms and edema distribution in premenstrual syndrome. Int J Womens Health 2015; 7:297-303