بررسی شیوع و عوارض هیپوتیروئیدی در حاملگی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناس کتابداری پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: اختلالات تیروئید در زنان جوان شایع است. هیپوتیروئیدی طیف وسیع بالینی از نوع تحت بالینی تا بیماری شدید همراه با عوارض مختلف را دارا می‌باشد. هیپوتیروئیدی در بارداری باعث عوارض مختلفی بر روی حاملگی می‌شود. با توجه به نتایج متناقض مطالعات در این زمینه، مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع هیپوتیروئیدی تحت بالینی و مقایسه عوارض این بیماری در افراد درمان شده یا نشده با لووتیروکسین انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی و مداخله‌ای در سال 92-1391 بر روی 1000 نفر از زنان مراجعه کننده به درمانگاه پره‌ناتال بیمارستان امام رضا (ع) مشهد و مطب 2 نفر از همکاران زنانانجام شد.212 نفر از افراد با TSH بالاتر از 3 در سه ماهه اول بارداری انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله (112 نفر) و کنترل (100 نفر) قرار گرفتند. افراد گروه مداخله از زمان تشخیص تا زمان زایمان روزانه 5/0تا 5/1 قرص لووتیروکسین دریافت کردند. بیماران تا انتهای بارداری تحت نظر قرار گرفتند و عوارض بارداری بین دو گروه بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون‌های کای دو و تی مستقل انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این مطالعه شیوع بیماری هیپوتیروئیدی 21% بود. بر اساس نتایج آزمون کای دو، دو گروه از نظر متغیرهای سقط، پره‌اکلامپسی، زایمان زودرس، آپگار کمتر از 7 و نیاز به بستری در NICU تفاوت معنی‌داری نداشتند (05/0<p)، اما از نظر دکلمان تفاوت معنی‌داری بین دو گروه وجود داشت (015/0=p) و دکلمان در گروه درمان نشده بالاتر بود. بر اساس نتایج آزمون تی مستقل، وزن نوزادان در گروه درمان شده بالاتر بود و دو گروه تفاوت معنی‌داری با هم داشتند (025/0=p).
نتیجه‌گیری: هیپوتیروئیدی در بارداری بیماری شایعی است و لازم است TSH، جزء آزمایشات معمول بارداری قرار گیرد تا در صورت تشخیص، با درمان بیماران از عوارض آن جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence and Complications of Hypothyroidism in Pregnancy

نویسندگان [English]

 • Marzieh Lotfalizadeh 1
 • Nayereh Ghomian 1
 • Mansoureh Mohammad Nezhad 2
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 B.Sc. of Medical Library, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Thyroid disorders are common in young women. Hypothyroidism has a broad clinical range of subclinical to severe disease along with various complications. Hypothyroidism in pregnancy causes many complications on pregnancy. Considering the contradictory results in this regard, this study was performed with aim to evaluate the prevalence of subclinical hypothyroidism and compare the complications of this disease in patients treated with or without levothyroxine.
Methods: This cross-sectional and interventional study was conducted on 1,000 pregnant women who referred to Prenatal Clinic of Imam Reza Hospital and the clinics of two gynecologist colleagues in Mashhad in 2012-2013. 212 women with TSH > 3 in the first trimester of pregnancy were selected and randomly divided into intervention (n=112) and control (n = 100) groups. Individuals in the intervention group received 0.5 to 1.5 pills of levothyroxine from diagnosis until delivery. Patients were monitored until the end of pregnancy and complications of pregnancy were evaluated between the two groups. Data were analyzed using SPSS software (version 11.5), Chi-square and independent t-test. P < 0.05 was considered significant.
Results: In this study, the prevalence of hypothyroidism was 21%. Based on Chi-square test, two groups did not show significant difference in terms of abortion, preeclampsia, preterm labor, Apgar score less than 7, and need for NICU admission (p>0.05). However, there was a significant difference between the two groups in terms of abruption, (P=0.015) and abruption was higher in untreated group. Based on the independent t-test, the weight of newborns was higher in the treated group and the two groups were significantly different (P=0.025).
Conclusion: Hypothyroidism is a common disease in pregnancy and TSH is a prerequisite for pregnancy testing in order to prevent its complications when diagnosed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • pregnancy
 • Hypothyroidism
 1. Lewis E, Beraverm D, Ingbar W. The thyroid. Massachusetts: Medical School; 1996.
 2. Cooper D. Thyroid hormone and pregnancy. JAMA 2000; 259(1):31-75.
 3. Biglievi E, Salton P. Pregnancy and primary hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab 2003; 27(1):1628-30.
 4. Naderi T, Honarvar Z, Bahrampour A, Yousofzadeh GH. The prevalence of Hypothyroidism based on risk factors in pregnant women referred to Shahid Dadbin Clinic, Kerman. J Kerman Univ Med Sci 2011; 19(3):225-32.
 5. Naghshineh E, Karkheiran B. Surveying the proportion of thyroid disorders in pregnant women referred to maternity clinic of Shahid Beheshti hospital. Isfahan Med J 2011; 11(1):100-5. (Persian).
 6. Ma T, Sb S. Outcome of thyroid dysfunction in pregnancy in Mashhad, Iran. Int J Endocrinol Metab 2009; 2009(2):82-5.
 7. Dehghani Zahedani M, Azinfar A, Mahouri K, Mehrdad S. The identification of related risk factors of thyroid disorder in an Iranian pregnant population. Iran J Endocrinol Metab 2010; 12(4):352-8.
 8. Klein RZ, Haddow JE, Falx JD, Brown RS, Hermos RJ, Pulkkinen A, et al. Prevalence of thyroid deficiency in pregnant women. Clin Endocrinol 1991; 35(1):41-6.
 9. Surks MI, Ortiz E, Daniels GH, Sawin CT, Col NF, Cobin RH, et al. Subclinical thyroid disease: scientific review and guidelines for diagnosis and management. JAMA 2004; 291(2):228-38.
 10. Matuszek B, Zakoscielna K, Baszak-Radomanska E, Pyzik A, Nowakowski A. Universal screening as a recommendation for thyroid tests in pregnant women. Ann Agr Environ Med 2011; 18(2):375-9.
 11. Vaidya B, Anthony S, Bilous M, Shields B, Drury J, Hutchison S, et al. Detection of thyroid dysfunction in early pregnancy: universal screening or targeted high-risk case finding? J Clin Endocrinol Metab 2007; 92(1):203-7.
 12. Davis LE, Leveno KJ, Cunningham FG. Hypothyroidism complicating pregnancy. Obstet Gynecol 1988; 72(1):108-12.
 13. Leimg AS, Millar LK, Koonings PP, Montoro M, Mestman JH. Perinatal outcome in hypothyroid pregnancies. Obstet Gynecol 1993; 81(3):349-53.
 14. Mizgala L, Lao TT, Hannah ME. Hypothyroidism presenting as hypothermia following pre-eclampsia at 23 weeks gestation: case report and review of the literature. Br J Obstet Gynaecol 1991; 98(2):221-4.
 15. Idris I, Srinivasan R, Simm A, Page RC. Maternal hypothyroidism in early and late gestation: effects on neonatal and obstetric outcome. Clin Endocrinol 2005; 63(5):560-5.
 16. Blazer S, Moreh-Waterman Y, Miller-Lotan R, Tamir A, Hochberg ZE. Maternal hypothyroidism may affect fetal growth and neonatal thyroid function. Obstet Gynecol 2003; 102(2):232-41.
 17. Haddow JG Jr, Garbe PL, Miller DT. Maternal thyroid deficiency during pregnancy and subsequent neuropsychological development of the child. N Engl J Med 1999; 341(26):549-55.
 18. Allen WC, Haddow JE, Palomaki GE, Williams JR, Mitchell ML, Hermos RJ, et al. Maternal thyroid deficiency and pregnancy complications: implications for population screening. J Med Screen 2000; 7(3):127-30.
 19. Bahrami SM, Hosseini M. Evaluation of antithyroid antibodies in aborting people from obstetrics clinic of Mahdieh Hospital at Shaheed Beheshti University. Sci J Hamedan Univ Med Sci 2009; 16(2):32-27 (Persian).

Scoccia B, Demir H, Kang Y, Fierro MA, Winston NJ. In vitro fertilization pregnancy rates in levothyroxine-treated women with hypothyroidism compared to women without thyroid dysfunction disorders. Thyroid 2012; 22(6):631-6.