دوره و شماره: دوره 14، شماره 5، آذر 1390، صفحه 1-59 (آذرماه 1390) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی ارتباط بین دیسمنوره اولیه و ابتلا به پره ترم لیبر

صفحه 1-8

فریده اخلاقی؛ حبیب الله اسماعیلی؛ فرنوش محمودی


2. بررسی ارزش پیشگویی کننده سطح β-HCGترشحات سرویکوواژینال در زایمان زودرس

صفحه 9-15

مرضیه مهاجری؛ نوشین باباپور؛ غزال پناهی؛ آزاده تنها؛ مرتضی مظلوم فارسی باف


7. مقایسه دو روش ماساژ استروکینگ سطحی و ماساژ ویبراسیون بر درد کمر حین زایمان در زنان نخست زا

صفحه 45-50

معصومه کاویانی؛ ژاله غلامی؛ سارا عظیما؛ کرامت‌اله عباس نیا؛ عبدالرضا رجایی فرد


8. بررسی رابطه ویژگی های شخصیت، سبک های مقابله با استرس و سطح استرس در زنان باردار

صفحه 51-59

غلامرضا نیک راهان؛ محمد باقر کجباف؛ ابوالقاسم نوری؛ الهه زارعان؛ الهام نقشینه