بررسی ارتباط بین دیسمنوره اولیه و ابتلا به پره ترم لیبر

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به این که مکانیسم و علل بیوشیمیایی پره ترم لیبر به خوبی مشخص نشده است و از طرفی برخی داروها که در درمان پره ترم لیبر به کار می روند در درمان دیسمنوره اولیه نیز مفید می باشند، هدف از این مطالعه ارزیابی رابطه بین دیسمنوره اولیه و پره ترم لیبر است که در صورت وجود ارتباط معنی دار، دیسمنوره اولیه در زنان باردار به عنوان عامل خطر پره ترم لیبر در نظر گرفته شود.
 
روش‌کار:در این مطالعه مورد-شاهدی که در سال 1387 در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان امام رضا (ع) مشهد انجام شد،160 نفر با ترم لیبر به عنوان گروه شاهد و 160 نفر گروه مورد با پره ترم لیبر ایدیوپاتیک وارد مطالعه شدند که هر دو گروه سالم، تک قلو، بدون بیماری زمینه ای و بدون مشکل مامایی بودند. پرسشنامه ای حاوی اطلاعات جمعیت شناختی، سابقه دیسمنوره اولیه و سابقه پره ترم لیبر تکمیل و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمونهای آماری تی، کای دو، من ویتنی و رگرسیون لوجستیک و نرم افزار آماری SPSS (نسخه 15) مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
 
یافته‌ها: توزیع فراوانی سابقه دیسمنوره اولیه در زنان با پره ترم لیبر نسبت به گروه کنترل، به طور معنی داری بالاتر بود (003/0=p). زنان حامله با سابقه دیسمنوره اولیه 5/3 برابر نسبت به زنان بدون سابقه دیسمنوره اولیه شانس بیشتری برای پره ترم لیبر داشتند (005/0=p). همچنین بررسی زیرگروهها نشان داد که زنان حامله با سابقه دیسمنوره اولیه شدید 5/5 برابر شانس پره ترم لیبر(000/0=p) و زنان حامله با سابقه دیسمنوره متوسط 6/2 برابر شانس پره ترم لیبر دارند. (001/0 =p).
 
نتیجه‌گیری: دیسمنوره اولیه همراه با افزایش خطر زایمان پره ترم است و ممکن است یک مسیر پاتوفیزیولوژیک مشترک بین این دو اختلال وجود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the association between Primary Dysmenorrhea and Preterm Labor

نویسندگان [English]

  • Farideh Akhlaghi 1
  • Habib Allah Esmaili 2
  • Farnoosh Mahmoodi 3
1 Associate Professor of Obstetrics & Gynecology, Women's health research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor of Public Health & Epidemiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 M.D. Student, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Little is known about the mechanism and biochemical pathway of preterm delivery. Since some drugs used to treat preterm labor are also useful for the treatment of primary dysmenorrhea so this study attempted to evaluate the association between primary dysmenorrhea and preterm delivery. If the association is statistically significant, primary dysmenorrhea should be regarded as a risk factor for preterm delivery.
Methods: A case-control study of 160 women with idiopathic preterm delivery as case group and 160 women with term delivery as controls was done in the women who referred to obstetric clinic of Imam Reza hospital in 1387. Both groups were healthy, singleton and without obstetric problems. Demographic information, history of primary dysmenorrhea and history of previous preterm labor were recorded in questionnaire and statistical data were analyzed by t- test, chi square test, Mann-Whitney test and logistic regression test by using SPSS software version 15.
Results: Rate history of primary dysmenorrhea in women with preterm labor was greater and had significant difference with control group. Gravid women with a history of primary dysmenorrhea had 3.5-fold increased risk of preterm delivery in comparison with those without a history of primary dysmenorrhea )p=0.005). So in subgroup analysis, gravid women with a history of severe primary dysmenorrhea had 5.5-fold increased risk of spontaneous preterm delivery (p=0.000) while gravid women with moderate primary dysmenorrhea had 2.6-fold increased risk of spontaneous preterm delivery (p=0.001).
 
Conclusion: Primary dysmenorrhea is associated with an increased risk of spontaneous preterm delivery. A common pathophysiologic pathway may exist between these two disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Primary dysmenorrhea
  • Preterm Labor
  • Term labor
1. Latthe PM, Champaneria R, Khan KS. Dysmenorrhoea.Clin Evid (Online). 2011 Feb 21;2011. pii: 0813.
2. Chan WY,Hill JC.Determination of menstrural prostaglandin levels in
nondysmenorrheic and dysmenorrheic subjects prostaglandin.1978;36(2):365-375
3. Creatsas G,Deligeoroglou E,Zachari A,et al.Prostaglandins:PGF2 alpha,PGE2,6-keto-PGF1 alpha and TXB2 serum
levels in dysmenorrheic aldolescents before, during and after treatment with oral contraceptives.Eur J Obster Gynecol
Reprod Biol 1990;36(4):292-298
4. Abu JI,Konje JC.Leukotrienes in gynaecology:the hypothetical value of anti- Leukotrienes therapy in dysmenorrheal and
endometriosis.Hum Repord Update 2000;6(1)200-205
5. Biegmayer C,Hofer G,Kaniz C,Reinthaller A,Kopp B,Janisch H.Concenterations of various arachidonic acid
metaboltes in menstrual fluid are associated with menstrual pain and are influenced by hormonal
contraceptives.GynecolEndocrinol 1995;9(3);307-312
6. Marjoribanks J, Proctor M, Farquhar C, Derks RS. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for dysmenorrhoea.
Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jan 20;(1):CD001751.
7. McCormick MC.The contribution of low birth weight to infant mortality and childhood morbidity.N Engl Med
1985;312(5):82-90
8. Goldenberg RL,Rouse DJ.The perevention of peremature birth N Engl Med 1998;339(4):313-320
9. Hack M,Fanaroff AA.Outcome of children of extremely low birth weight and gestational age in the 1990s.Early Hum
Dev 1999;53(2):193-218
10. Challis JRG.Mechanism of parturition and pere term labor.Obsetet Gynecol Surv 2000;55(3):650-660
11. Challis JR.Underestanding peretem birth.clin Invest Med 2001;24(2)60-67
12. Byrne B,Morrison J.Preterm birth. Clin Evid 2002;7(2):1310-1324
13. Kjell H,Jan HS,Anne LW.Preterm delivery, an overview.Acta Obstet Gynecol Scand 2003;82(3):687-704
14. Masseva A, Dimitrov A, Altankova I, Koycheva E, Nikolov A, Dukovski A, et al. Finding a developing intrauterine
infection in preterm birth by using classic and modern infection indices. Akush Ginekol (Sofiia). 2010;49(7):21-6.
15. Menon R, Fortunato SJ, Milne GL, Brou L, Carnevale C, Sanchez SC, et al. Amniotic fluid eicosanoids in preterm
and term births: effects of risk factors for spontaneous preterm labor. Obstet Gynecol. 2011 Jul;118(1):121-34.
16. Akerlund M.can primary dysmenorrhea be elevated by a vasopressin antagonist?Acta Obster Gynecol Scand
1987;66:459-461
17. Akerlund M, Bossmar T,Brouard R,et al.Receptor binding of oxytocin and vasopressin antagonists and inhibitory
effects on isolated myometrium from preterm and term pregnant women.BJOG 1999;106:1047-1053
18. Bosmar T, Akerlund M,Fantoni G,Maggi M,Szamatowics J, Laudanski T.Receptor-mediated uterine effects of
oxytocin and vasopressin in non-pregnant women.BJOG 1995;102:907-912
19. Akerlund M, Stromberg P,Forsling ML.Primary dysmenorrheal and vasopressin.BJOG 1979;86:484-487
20. Brouard R,Bossmar T,Fournie-LIoret D,Chassard D,Akerlund M.Effect of SR49059,an orally active V1a vasopressin
receptor antagonist,in the prevention of dysmenorrheal.BJOG 2000;107:614-619
21. Juang C,Chou P.at el. Primary dysmenorrhea and risk of preterm delivery.Am J Perinatol 2007;24(1):11-16
22. Ylikorkala O,Kujansuu E. Increased rate of primary dysmenorrheal in women with spontaneous premature
labor.Prostaglandins Med 1981;6(1):213-216 19- Akerlund M. Targeting the oxytocin
receptor to relax the myometrium. Expert Opin Ther Targets. 2006 Jun;10(3):423-7
23. Akerlund M. Involvement of oxytocin and vasopressin in the pathophysiology of preterm labor and primary
dysmenorrheal. Prog Brain Res. 2002;139:359-65.
24. lumsden MA, Baird DT.Intrauterine pressure in dysmenorrheal.Acta Obster Gynecol Scand 1985;6(2):213-216
25. Smith RP,Powell JR.Simultaneous and subjective evaluation of mecloenamate sodium in treatment of primary
dysmenorrheal.Am J Obstet Gynecol 1987;157(5):611-618
26. Felice P, Jerome F strassIII, Steven G Gabbe, Gerson Weiss. Preterm birth Mechanism, Mediators, Prediction,
Prevention and Interventions 1'th ed;2007.p.174