اختلال عملکرد جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان شیرده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

2 دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

چکیده

مقدمه: گذر از دوران بارداری که با تغییراتی در عملکرد جنسی همراه است یک بحران روانی اجتماعی به شمار می آید. تفاوتهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی ممکن است عامل اختلاف نتایج درمورد شیوع و عوامل موثر بر اختلال عملکرد جنسی پس از زایمان باشند. شناخت این مشکلات و مداخلات به موقع در ارتقای کیفیت زندگی موثر می باشد. این مطالعه با هدف بررسی اختلال عملکرد جنسی زنان شیرده و عوامل مرتبط با آن در طی یک سال پس از زایمان انجام گرفت.
 
روش‌کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی روی 528 زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی قائمشهر در فاصله سالهای 87-88 با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انجام شد. زنان شیردهی که بین 2 تا 12 ماه از تاریخ آخرین زایمانشان گذشته، متاهل، باسواد و از شرکت در مطالعه رضایت داشتند، انتخاب شدند. معیارهای خروج از مطالعه شامل زنانی بود که به هر علت از همسرشان دور بوده، نوزاد خود را از دست داده یا به بیماری شدید روحی و جسمی دچار بودند. مشخصات فردی و مامایی در فرم اطلاعاتی ثبت و عملکرد جنسی با پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان (Female Sexual Function Index) بررسی شد. اطلاعات پس از جمع آوری با استفاده از آمار توصیفی، کای دو و تی تست تجزیه و تحلیل و پردازش گردید.
 
یافته‌ها: حدود نیمی از زنان (4/41 %) درجاتی از اختلال عملکرد جنسی در طی یک سال پس از زایمان داشتند که اغلب در حد خفیف بود (4/30%). اختلال عملکرد شدید در طی سه ماه اول پس از زایمان شایعتر بود (4/71%). شیوع اختلال عملکرد تا ماه 9 کاهش و سپس افزایش مختصری می یافت (01/0 = p ). سن، مدت ازدواج و فرزند بیشتر، تحصیلات کمتر و خستگی مادر با اختلال عملکرد جنسی ارتباط معنی داری داشتند (05/0 >p).
 
نتیجه‌گیری: شیوع اختلال جنسی پس از زایمان بیشتر از جمعیت عمومی زنان می باشد. اختلال در 3 ماه اول و ماه 9 تا 12 پس از زایمان شایع تر است. با توجه به اینکه اغلب زنان جهت رفع مشکل خود مراجعه نمی کنند، کارکنان بهداشتی درمانی باید از این اپیدمیولوژی خاموش و عوامل موثر بر آن آگاه باشند تا بتوانند اقدامات پیشگیرانه، درمانی و مشاوره ای لازم را انجام دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sexual Dysfunction and Related Factors among Breast Feeding Women

نویسندگان [English]

  • Marjan Ahmad Shirvani 1
  • Masoumeh Bagheri Nesami 2
1 M.Sc. of midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
2 Ph.D. of nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The transition from pregnancy to postpartum period is associated with changes in sexual function which is considered a psychosocial crisis. Different social, cultural and religious status might be responsible for the various results related to the prevalence and risk factors of sexual dysfunction during postpartum period. Recognizing these problems and making a timely intervention is effective in improving the quality of life. The aim of this study was to assess sexual dysfunction and its related factors among breast feeding women during the first year after child birth.
Methods: This cross-sectional study was done on 528 women in health centers of Ghaemshahr (1387-1388) with cluster random sampling. The inclusion criterion was breastfeeding women who had spent 2 to 12 months of postpartum period, who were not divorced, educated and consented to participate in the study. Those, who had been away from their husband for any reason, lost their baby or suffered from severe physical and psychological diseases, were excluded from the study. The Demographic and midwifery data were assessed with related questionnaires. Sexual function was evaluated with female sexual function index. Data analysis was carried out using descriptive statistics, Chi-square and t-test.
Results: Findings show that nearly half of the women (41.4%) had some degree of sexual dysfunction during the first year after the delivery, which was often mild (30.4%). Severe dysfunction was more common in the first 3 months of postpartum period (71.4%). Dysfunction prevalence decreased to 9 months and then increased slightly (p=0.01). Age, duration of marriage, more parity and children, infant with health problems and fatigue were significantly associated with sexual dysfunction.
 
Conclusion: The prevalence of sexual dysfunction in postpartum period is more than the general population of women. Dysfunction is more common during the first 3 months and between 9 to 12 months of postpartum period. Since most women do not go to health centers for their problems, health providers must be aware of silent epidemiology of dysfunction and its risk factors to be able to provide preventive, therapeutic and counseling measures for females.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual function
  • Dysfunction
  • Delivery
  • Women
1. Sadeghi J. [Loathing sex]. Tehran:Danesh Publications;2000:58. [In Persian].
2. Bispham A. Sex after babies. Fam Med J 1997;1(2):25-7.
3. Rowland M, Foxcroft L, Hopman WM, Patel R. Breastfeeding and sexuality immediately post partum. Can
Fam Physician 2005 Oct;51:1366-7.
4. Barrett G, Pendry E, Peacock J, Victor C, Thakar R, Manyonda I. Women’s sexual health after childbirth.
BJOG 2000 Feb;107(2):186-95.
5. Hicks TL, Goodall SF, Quattrone EM, Ludon-Rochelle MT. Postpartum sexual functioning and method of
delivery: summary of the evidence. J Midwifery Women’s Health 2004 Sep-Oct;49(5):430-6.
6. Xu XY, Yao ZW, Wang HY, Zhou Q, Zhang LW. [Women’s postpartum sexuality and delivery types]
[Article in Chinese]. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi 2003 Apr;38(4):219-22.
7. Nikpour S, Javaherian I, Yadavar Nikravesh M, Jamshidi R.[Study of sexual problems resulting from
delivery in primiparous women referred to outpatient clinics in west Tehran]. Razi J Med Scien
2006;13(50) :189-196. [In Persian].
8. Alder EM. Sexual behavior in pregnancy, after childbirth and during breast-feeding. Baillieres Clin Obstet
Gynecol 1989 Dec;3(4):805-21.
9. Conolly A, Thorp J, Pahel L. Effects of pregnancy and child birth on postpartum sexual function: a
longitudinal prospective study. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunction 2005 Jul-Aug;16(4):263-7.
10. al Bustan MA, el Tomi NF, Faiwalla MF, Manav V. Maternal sexuality during pregnancy and after
childbirth in Muslim Kuwaiti women. Arch Sex Behav 1995 Apr;24(2):207-15.
11. van Brummen HJ, Bruinse HW, van de Pol G, Heintz AP, van der Vaart CH. Which factors determine the
sexual function 1 year after childbirth? BJOG 2006 Aug;113(8):914-18.
12. Safarinejad MR. Female sexual dysfunction in a population- based study in Iran: prevalence and associated
risk factors. Int J Impot Res 2006 Jul-Aug;18(4):382-95.
13. Klein MC, Kaczorowski J, Firoz T, Hubinette M,Jorgensen S, Gauthier R. A comparison of urinary and
sexual outcomes in women experiencing vaginal and cesarean births. J Obstet Gynecol Can 2005
Apr;27(4):332-9.
14. Forster C, Abraham S, Taylor Am Llewellyn-Jones D. Psychological and sexual changes after the cessation
of breast-feeding. Obstet Gynecol 1994 Nov;84(5):872-76.
15. DeJudicibus MA, McCabe MP. Psychological factors and the sexuality of pregnant and postpartum women.
J Sex Res 2002 May;39(2):94-103.
16. Barrett G, Peacock J, Victor C, Manyonda I. Cesarean section and postnatal sexual health. Birth 2005
Dec;32(4):305-11.
17. Barrett G, Pendry E, Peacock J, Victor C, Thakar R, Manyonda I. Women’s sexuality after child birth: a
pilot study. Arch Sex Behave 1999 Apr;28(2):179-91.
18. Glazener CM. Sexual function after childbirth: women’s experience, persistent morbidity and lack of
professional recognition. Br J Obstet Gynecol 1997 Mar;104(3):330-5.
19. Rosen R, Brown C, Helman J, Leiblum S, Meston C, Shabsigh R, et al. The Female Sexual Function Index
(FSFI): a multidimensional self-report instrument for the assessment of female sexual function. J Sex
Marital Ther 2000 Apr-Jun;26(2):191-208.
20. Convery KM, Spatz DL. Sexuality and breastfeeding: what do you know? MCN Am J Matern Child Nurs
2009 Jul-Aug;34(4):218-23.
21. LaMarre AK, Paterson LQ, Gorzalka BB. Breastfeeding and postpartum maternal sexual functioning: a
review. Can J Hum Sex 2003 Fall;12(3-4):151-68.
22. Baltag V. Advancing reproductive health of young people in the European region. Med Wieku Rozwoj
2008 Apr-Jun;12(2Pt 1):521–30.
23. Saurel-Cubizolles MJ, Romito P, Lelong N, Ancel PY. Women's health after childbirth: a longitudinal
study in France and Italy. BJOG 2000 Oct;107(10):1202-9.
24. Avery MD, Duckett L, Frantzich CR. The experience of sexuality during breastfeeding among primiparous
women. J Midwifery Womens Health 2000 May-Jun;45(3):227-37.
25. Davison SL, Bell RJ, LaChina M, Holden SL, Davis SR. The relationship between self-reported sexual
satisfaction and general well-being in women. J Sex Med 2009 Oct;6:2690–7.
26. Byrd JE, Hyde JS, DeLamater JD, Plant EA. Sexuality during pregnancy and the year postpartum. J Fam
Pract 1998 Oct;47(4):305-8.
27. von Sydow K. Sexuality during pregnancy and after child birth: a metacontent analysis of 59 studies. J
Psychosom Res 1999;47:27-49.
28. Shokrollahi P, Mirmohamadi M, Mehrabi F, Babaei G. Prevalence of sexual dysfunction in women seeking
services at family planning centers in Tehran. J Sex Marital Ther 1999 Jul-Sep;25(3): 211-5.
29. Esposito K, Ciotola M, Giugliano F, Bisogni C, Schisano B, Autorino R, et al. Association of body weight
with sexual function in women. Int J Impot Res 2007 Jul-Aug;19(4):353-7.