بررسی ارزش پیشگویی کننده سطح β-HCGترشحات سرویکوواژینال در زایمان زودرس

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زنان و مامائی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار جراحی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران.

3 کارشناسی ارشد آمار، گروه امار، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران

4 پزشک عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: زایمان پیش از موعد، سلامت جنین تازه متولد شده را از جهات مختلف تحت تأثیر قرار می دهد که شامل افزایش خطر زایمان با وزن کم نوزاد، هیپوکسی حین زایمان و ترومای زایمان عوارض محدودیت رشد داخل رحمی، سندرم دیسترس تنفسی، انتروکولیت نکروزانت، خونریزیهای اینتراکرانیال و سپتی سمی می باشد. بنابراین پیشگیری از زایمان زودرس می تواند در کاهش این مشکلات موثر باشد. هدف از این مطالعه بررسی ارزش سطح β-HCG در ترشحات سرویکوواژینال به منظور پیش‌بینی زایمان زودرس است.
 
روش‌کار:در این مطالعه مورد- شاهدی، غلظت β-HCG در ترشحات سرویکوواژینال روی 87 زن باردار مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در فاصله سالهای1386 تا 1388 انجام شد. که از این میان 55 نفر به عنوان گروه مورد با سابقه زایمان پره ترم و 32 نفر تحت عنوان گروه شاهد بدون این سابقه انتخاب شدند. بعد از توضیح روش و سودمندی این مطالعه برای خانمهای حامله وکسب رضایتنامه کتبی نمونه‌برداری از ترشحات سرویکوواژن آنها جهت سنجش میزان β-HCG به روش الیزا در هفته‌های 28-30-32-34و36 حاملگی و زمان زایمان انجام شد. اطلاعات پس از جمع آوری توسط نرم افزار آماری SPSS (نسخه 15) آنالیز گردید، در تحویل داده ها ابتدا نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون گلوموگروف و اسمیرنوف بررسی شده است که در موارد نرمال از آزمون تی تست و در موارد غیر نرمال از آزمون های نان پارامتری معادل مانند من ویتنی استفاده شده است، سطح معناداری آزمون ها کمتر از 05/0 درنظر گرفته شده است.
 
یافته‌ها: در گروه مورد از میان 55 زن باردار با خطر بالای زایمان زودرس، 12 نفر (9/21%) زایمان پره ترم انجام دادند و در گروه شاهد از 32 زن باردار بدون این خطرهیچکدام (0/0%) زایمان پره ترم نداشتند و در زمان ترم زایمان نمودند. متوسط سن مادران تحت مطالعه 57/5±55/24 سال بود. در مجموع بین میانگین غلظت β-HCG ترشحات سرویکوواژینال در خانم هایی که برای زایمان پره ترم در معرض خطر بالا بودند (باسطح متوسط mIU/ml 067/81) و گروه شاهد که خطر زایمان پره ترم برایشان بالا نبود و 32نفر از زنان باردار را تشکیل می‌دادند (باسطح متوسطmIU/ml 872/78)) اخلاف آماری معناداری یافت نشد (05/0 >p). اما درگروه زنان با خطر بالای زایمان زودرس بین 12 نفری که در این حاملگی زایمان پره ترم با سطح mIU/ml 098/92 داشتند و43 نفر باقیمانده که علیرغم وجود خطر پره ترم، در زمان ترم باسطح mIU/ml 492/75 زایمان نمودند در هفته‌های 28-30-32و34 حاملگی اختلاف آماری معنی داری مشاهده شد (05/0 >p).
 
نتیجه‌گیری: غلظت β-HCG سرویکوواژینال، معیار پیشگویی‌کننده خوبی برای زایمان زودرس در بیماران باخطر بالا در این بیماری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predictive Value of Cervicovaginal Secretions Beta-HCG Level in Preterm Labor

نویسندگان [English]

  • Marzieh Mohajeri 1
  • Nooshin Babapour 1
  • Ghazal Panahi 2
  • Azade Tanha 3
  • Morteza Mazloom 4
1 Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Assistant professor of General Surgery, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 M.Sc. of Statistics, Faculty of Science, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran.
4 M.D, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Preterm labor affects the new born exuberance in multiple aspects such as increasing the risk of very low birth weight infants, intrapartum hypoxia and birth trauma, the sequelae of intrauterine growth retardation, respiratory distress syndrome, necrotizing enterocolitis, intracranial hemorrhage and septicemia. So prevention of preterm labor can be effective in decreasing of these complications. Our study focused on the cervicovaginal levels of Beta-HCG in order to determine its predictive value in preterm labor.
Methods: In this case-control study, we determined the Beta-HCG concentration in the cervicovaginal secretions of 87 pregnant women of whom 55 had preterm labor in their medical history (cases) and 32 of them didn’t have such medical history (controls) since 2006 to 2008 in 22 Bahman hospital affiliated to Islamic Azad university in Mashhad. After explaining the procedure and the potential benefits of the study, we obtained cervicovaginal samples at 28, 30,32,34,36 weeks of gestation and labor time for measuring the Beta-HCG by ELIZA test. The data were analysed by statistical program of SPSS version 15, first the data were checked by Glumogroff and Smearnoff tests for being normal, then t-test and nonparametrical tests like mean whitney were used for normal and abnormal cases, respectively. Significance level of the tests was considered less than 0/05.
Results: Among the 55 pregnant women (cases), 12(21.9%) had preterm labor however none of the other 32 pregnants with no past history of preterm labor (controls) had preterm delivery (0/0%). The mean maternal age in this study was 24/55±5/57. In all, the median concentration of Beta-HCG in cervicovaginal secretions of the women at high risk of preterm labor (81.067mIU/ml) showed no statistically significant difference with that control normal risk group pregnant women (78.872mIU/ml and p>0/05). But there was statistically significant difference between the 12 high risk women who had preterm labor (92.098 mIU/ml) and the remaining 43 high risk women who had normal labor (75.492mIU/ml) in 28,30,32 and 34 weeks of gestation (p>0/05).
 
Conclusion: Cervicovaginal Beta-HCG concentration is a good predictor of preterm delivery in patients with high risk of preterm labor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preterm Labor
  • High risk pregnancy
  • Cervicovaginal B-HCG
  • Predictive value of B-HCG in labor
1. Hamilton BE, Martin JA, Ventura SJ. Births: preliminary data for 2005. Natl Vital Stat Rep 2006 28;55
(11):1-18..
2. Martin JA, Hamilton BE, Sutton PD, Ventura SJ, Menacker F, Munson ML. Births: final data for 2003.
Natl Vital Stat Rep 2005 Sep 8; 54 (2):1-116.
3. Tucker JM, Goldberg RL, Davis RO, Copper RL, Winkler CL, Hauth JC. Etiologies of preterm birth in an
indigent population: is prevention a logical expectation? Obstet Gynecol 1991 Mar; 77 (3):343-7.
4. Benedetti TJ. Maternal complications of parenteral beta-symplathomimetic therapy for premature labor.
Am J Obstet Gynecol 1983 Jan; 145 (1):1-6.
5. Lam F, Elliot J, Jones JS, Katz M, Knuppel RA, Morrison J, et al. Clinical issues surrounding the use of
terbutaline sulfate for preterm labor. Obstet Gynecol Surv 1998 Nov; 53 (11 Suppl):S85-95.
6. Epstein MF, Nicholls E, Stubblefield PG. Neonatal hypoglycemia after beta-sympathomimetic tocolytic
therapy. J Pediatr 1979 Mar; 94 (3):449-53.
 
7. Rhodes MC, Seidler FJ, Abdel-Rahman A, Tate CA, Nyska A, Rincavage HL, et al. Terbutaline is a
developmental neurotoxicant: effects on neuroproteins and morphology in cerebellum, hippocampus, and
somatosensory cortex. J Pharmacol Exp Ther 2004 Feb; 308 (2):529-37.
8. Martin JA, Hamilton BE, Sutton PD, Ventura SJ, Menacker F, Munson ML Births: final data for 2002. Natl
Vital Stat Rep 2003 Dec; 52 (10):1-113.
9. Horbar JD, Badger GJ, Carpenter JH, Fanaroff AA, Kilpatrick S, LaCorte M, et al. Trends in mortality and
morbidity for very low birth weight infants,1991-1999. Pediatrics 2002; 110 (1 Pt 1):143-51.
10. Chien PF, Khan KS, Ogston S, Owen P. The diagnostic accuracy of cervico-vaginal fetal fibronectin in
predicting preterm delivery: an overview. Br J Obstet Gynaecol 1997 Apr; 104 (4):436-44.
11. Gomez R, Romeo R, Medina l, Nien JK, Chaiworapongsa T, Carstens M, et al. Cervicovaginal fibronectin
improves the prediction of preterm delivery based on sonogrphic cervical length in patients with preterm
uterine contractions and intact membranes. Am J Obstet Gynecol 2005 Feb; 192 (2):350-9.
12. Bernstein PS, Stern R, Lin N, Furgiuele J, Karmen A, Comerford-Freda M, et al. Beta-human chorionic
gonadotropin in cervicovaginal secretion as a predictor of preterm delivery. Am J Obstet Gynecol 1998
Oct; 179 (4):870-3.
13. Guvenal T, Kantas E, Erselcan T, Culhaoglu Y, Cetin A. Beta-human chorionic gonadotropin and prolactin
assays in cervicovaginal secretions as a predictor of preterm delivery. Int J Gynaecol Obstet 2001 Dec; 75
(3):229-34.
14. Garshasbi A, Ghazanfari T, Faghih Zadeh S. Beta-human chorionic gonadotropin in cervicovaginal
secretions and preterm delivery. Int J Gynaecol Obstet 2004 Sep; 86 (3):358-64.
15. Kletzky OA, Rossman F, Bertolli SI, Platt LD, Mishell DR Jr. Dynamics of human chorionic gonadotropin
,prolactin and growth hormone in serum and amniotic fluid throughout normal human pregnancy. Am J
Obstet Gynecol 1985 Apr; 151 (7):878-84.
16. Yeast JD, Poskin M, Stockbauer JW, Shaffer S. Changing patterns in regionalization of perinatal care and
the impact on neonatal mortality. Am J Obstet Gynecol 1998 Jan; 178 (1 Pt 1):131-5.
17. Towers CV, Bonebrake R, Padilla G, Rumney P. The effect of transport on the rate of severe intraventicular
hemorrhage in very low birth weight infants. Obstet Gynecol 2000 Feb; 95 (2):291-5.
18. Anai T, Tanaka Y, Hirota Y, Miyakava I. Vaginal fluid hCG levels for detecting premature rupture of
memberans. Obstet Gynecol 1997 Feb; 89 (2):261-4.
19. Sanchez-Ramos L, Mentel C, Bertholf R, Kaunitz AM, Delke I, Loge C. Human chorionic gonadotropin in
cervicovaginal secretions as a predictor of preterm delivery. Int J Gynaecol Obstet 2003 Nov; 83 (2):151-7.
20. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap III L, Wenstrom KD. Williams’s obstetrics.
23rd ed. New York: McGraw-Hill; 2010: 804-41.
21. Behrman RE, Butler AS. Preterm birth: causes, consequences, and prevention. Washington, D.C:National
Academies Press;2007:154-70.
22. Kaijser M, Bonamy AK, Akre O, Cnattingius S, Granath F, Norman M, et al. Perinatal risk factors for
diabetes in later life. Diabetes 2009 Mar; 58 (3):523-6.
23. Perfetto P, Siddiqui D, Niederhauser A, Magann EF, Hill J, Chauhan SP. American College of
Obstetricians and Gynecologists Practice Bulletins: original versus revised. Am J Perinatol 2010 Sep; 27
(8):611-8.
24. Rengaraj G, Guleria K, Suneja A, Gambhir JK. Human chorionic gonadotropin in cervicovaginal secretions
as a predictor of preterm birth. Gynecol Obstet Invest 2009; 67 (3):202-7.