بررسی ارتباط میان شیوع سندرم پیش از قاعدگی با توان هوازی دختران ورزشکارو غیر ورزشکار

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم پیش از قاعدگی مجموعه ای از تغییرات پریشان کننده جسمی، روانی یا رفتاری است که طی مرحله لوتئال هر دوره ماهانه عود می‌کند. هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط میان توان هوازی با شیوع سندرم پیش از قاعدگی در دختران ورزشکار و غیر ورزشکار می باشد.
 
روش‌کار: آزمودنی های این تحقیق 40 نفر از دانشجویان دختر (20 ورزشکار و 20 غیر ورزشکار)، با میانگین سنی 23 سال و میانگین وزن 56 کیلوگرم بوده که بوسیله پرسشنامه انتخاب شده و در طی روزهای 18-26 روز پس از خونریزی (فاز لوتئال) برای انجام تست بیشینه بروس و تکمیل پرسشنامه سندرم پیش از قاعدگی به آزمایشگاه مراجعه کردند. در این پژوهش از آمار توصیفی برای توصیف متغیرهای مورد مطالعه و از ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی همبستگی بین متغیرها استفاده شد. حداقل سطح معنی داری نیز برای آزمون 05/0<p در نظر گرفته شد.
 
یافته‌ها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که علایم سندرم پیش از قاعدگی در گروه ورزشکار نسبت به غیر ورزشکار شیوع کمتری دارد و توان هوازی نیز در گروه ورزشکار، بالاتر بوده است. همچنین، نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سندرم پیش از قاعدگی و توان هوازی در دو گروه، همبستگی معکوس معنی داری وجود دارد (67/0=r و 01/0=p).
 
نتیجه‌گیری: با توجه به آنکه ورزش در مقایسه با درمان دارویی بدون عارضه جانبی و فاقد هرگونه خطری می باشد، بنابراین زنان را باید به تمرینات هوازی جهت کاهش علایم سندرم پیش از قاعدگی تشویق نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Prevalence of Premenstrual Syndrome Prevalence with Aerobic Power of Female Athletes and non Athletes

نویسندگان [English]

  • Asal Rajaeyan 1
  • Maryam Nourshahi 2
  • Hadi Zahedi 3
1 M.Sc. of Sports Physiology, Faculty of Physical Education, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Sports Physiology, Faculty of Physical Education, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 M.Sc. of Sports Physiology, Faculty of Physical Education, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Premenstrual syndrome (PMS) is the term used to describe the physical, mental, or behavioral changes that mostly adult and middle-aged women experience during the luteal phase of menstrual cycle every month. The aim of this study was to study the correlation of aerobic power and the prevalence of premenstrual syndrome in female athletes and non athletes.
Methods: In this study, forty women who had regular menstrual cycle were enrolled. The mean age of participants was 23 years old and the mean weight was 56kg. All of the participants were engaged in Bruce test and filling of premenstrual syndrome questionnaire within luteal phase in days 18 to 28 of their menstrual cycle. The descriptive analysis was used for evaluation of descriptive variables and Pierson coefficient was used to study the correlation of variables in our study. The 0.05 was taken as the statistically significant value.
Results: The results showed that symptoms of premenstrual syndrome were less prevalent in athletes group than other group. Also, the result of Pierson correlation test showed that there was significant inverse correlation between premenstrual syndrome with aerobic power (p< 0/05, r= -0/67).
 
Conclusion: Since, exercise is a safer alternative in comparison to medical treatment of premenstrual syndrome so women should do aerobic exercises to decrease symptoms premenstrual syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Premenstrual Syndrome
  • Aerobic power
  • Athlete
1. Nourjah P, Gharegezly Z. [Evaluation premenstrual syndrome (pms) in University of Tarbiat Moalem Student].
J SMR 2004;5(1-2):559-68. [In Persian]
2. Azhari S, Karimi Nikchatrudi A, Attarzade Hosseini SR, Mazloum SR. [Officacy of group aerobic exercise
program on the intensity of premenstrual syndrome]. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2004;2: 119-28. [In Persian]
3. Dickerson LM, Mazyck PJ, Hunter MH. Premenstrual syndrome. Am Fam Physician 2003 Apr 15 ؛67 (8):1743-
52.
4. Rapkin AJ. New treatment approaches for premenstrual disorders. Am J Manage Care 2005 Dec;11:480-91.
 
5. Sadatian A. [Main diagnosis and medication of women disease (CMMD)]. Tehran: Noure-Danesh Publication;
2002. [In Persian]
6. Dehghan Manshari F, Emami M, Ghamkhar L, Shahrokhi Ebrahimi B, Ghanbari Z. [The effect of three- month
aerobic exercise on premenstrual syndrome]. J Rafsanjan Univ Med Sci 2008;7(2):89-98. [In Persian]
7. Prior JC, Vigna Y. Conditioning exercise decreases premenstrual syndrome: a prospective, controlled 6-month
trial. Fertil Steril 1987 Mar;47(3):402-8.
8. Gharekhani P, Behjatnia Y, Paidar Mi, Aghazadeh Naeini A. [The main diagnosis and Medications of women
diseases]. Tehran:Noure-Danesh Publication;1994:21. [In Persian]
9. Karimian N, Rezaean M, Nassaji F, Valaee N, Gachkar L. [The effect of sport on premenstrual syndrome]. J
Zanjan Univ Med Sci 2006;13(53):8-15. [In Persian]
10. Nikbakht M, Ebadi Gh. [The effects of exercise type: walking and running on premenstrual symptoms in
Ahvazian High School Girls 2007;14:55-70. [In Persian]
11. Khodabande G. [Prevalence of Premenstrual ayndrome among Medical Students]. [Thesis]. Zahedan Med
Univ;2004. [In Persian]
12. Mishell DR Jr. Premenstrual disorders: epidemiology and disease burden. Am J Manag Care 2005 Dec;11(16
Suppl):S473-9.
13. Nola RA. Exercise and improvements in pms. J Psychosom Res2000;36(1):131-9.
14. Howlett T, Grossman A. Oxford Texbook of Sport Medicine. New York:Oxford University Press;1996;276-82.
15. Stevinson C, Ernest E. Complementary/alternative therapies for premenstrual syndrome: a systematic review of
randomized controlled trials. Am J Obstet Gynecol 2001 Jul;185(1):227-35.
16. Girman A, Lee R, Kligler B.An integrative medicine approach to premenstrual syndrome. Am J Obstet Gynecol
2003 May;188(5 Suppl):S56-65 .
17. Ugarriza DN, Klingner S, O’Brien S. Premenstrual syndrome: diagnosis and intervention. Nurse Pract 1998
Sep:23(9):40,45,49-52 passim.
18. Barnhart KT, Freeman, EW, Sondheimer SJ. A clinician’s guide to the premenstrual syndrom. Med Clin North
Am 1995 Nov:79(6):1457-72.
19. Steege JF, Blumenthal JA. The effect of aerobic exercise on premenstrual syndrome in middle-aged women: a
preliminary study. J Psychosom Res 1993;37(2):127-33.
20. Bouchard C, Blair S, Haskell WL. Physical activity and health. Champaign:Human Kinetics;2007:254.
21. Amirkhani Z. Premenopause syndrome. Tehran: Dorsa Publication;1993:33.
22. Bianchi-Demicheli F, Ludicke F, Lucas H, Chardonnens D. Premenstrual dysphoric disorder: current status of
treatment. Swiss Med Wkly 2002 Nov;132(39-40):574-8.
23. Masho SW,Adera T,South-Paul J.Obesity as a risk factor for premenstrual syndrome.j Psychosom obsest
Gynaecol.2005:26(1):33-9
24. Fatukian Z,Ghaffari F. [Efficacy of group exercise program on the intensity of premenstrual syndrome]. J Babol
Univ Med Sci 2005;8(4):76-80. . [In Persian].
25. Allen SS, McBride CM, Pirie PL.The shortened premenstrual assessment form. J Reprod
Med1991Nov;36(11):769-72.
26. Karimi Nikchatrudi A. [Efficacy of group aerobic exercise program on the intensity of premenstrual syndrome]
[ Thesis]. Mashhad :Mashhad University of Medical Science;2003. [In Persian].
27. Chen C, Cho SI, Damokosh AI, Chen D, Li G, Wang X, et al. Prospective study of exposure to environmental
tobacco smoke and dysmenorrhea. Environ Health Perspect 2002 Nov;108(11);1019-22.
28. French L. Dysmenorrhea . Am Fam Physician 2005 Jan:71(2):285-91 .
29. Aganoff JA, Boyel GJ. Aerobic exercise, mood stage and menstrual cycle syndrome. J Psychosom Res 1994
Apr;38(3):183-92.
30. Choi PY, Salmon P. Symptom changes across the menstrual cycle in competitive sportwomen, exercise and
sedentary women. Br J Clin Psychol 1995 Sep;34(Pt 3):447-60.
31. Johnson WG, Carr-Nangle RE, Bergeron KC. Macronutrient intake, eating habits, and exercise as moderators of
menstrual distress in healthly women. Psychosom Med 1995 Jul-Aug;57(4):324-30.
32. Rapkin AJ.New Treatment Approaches for premenstrual Disorders.Am J manage care,2005;11:480-491
33. Freddies CK. Health and fitness. New York: American College of Obstetricians And Gynecologists;2003.
34. Daly A. exercise and premenstrual symptomatology : A comprehensive review, journal of women’s Health .
2009 ; 18(6) : 895-899
35. Prior JC,Vigna YM. Ovulation disturbances and exercise training. Clin Obstet Gynecol 1991 Mar;34(1):180-90.
36. Stoddard JL, Dent CW, Shames L, Bernstein L. Exercise training effects on premenstrual distress and ovarian
steroid hormones. Eur J Appl Physiol 2007 Jan;99(1):27-37.
37. McArdle WD, Katch FI, Katch VL. Exercise physiology: energy, nutrition, and human performance. 5th ed.
Philadelphia:Williams & Wilkins;2001.6-8