بررسی مقایسه ای ابعاد اپیزیوتومی های مدیولترال انجام شده توسط پزشکان و ماماهای زایشگاه های شهر اهواز

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران.

2 کارشناس مامایی،دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: اپیزیوتومی متداولترین عمل جراحی در مامایی است. از آنجا که در اپیزیوتومی های میانی احتمال آسیب به اسفنگتر مقعد و ایجاد بی اختیاری مدفوع و گاز بیشتر است، امروزه اپیزیوتومی مدیولترال رایج شده است. با وجود استفاده وسیع از اپیزیوتومی مدیولترال هنوز هم زنان زیادی از آسیبهای مقعدی ناشی از زایمان رنج می برند. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای ابعاد اپیزیوتومی های مدیولترال انجام شده توسط پزشکان و ماماهای زایشگاه های شهر اهواز بود.
 
روش‌کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی-تحلیلی بود که در سال 1389 روی زنان نخست زایی که برای انجام زایمان به زایشگاه های امام خمینی، رازی و سینا در شهر اهواز مراجعه کرده بودند انجام شد. روش کار به این صورت بود که بلافاصله بعد از ترمیم اپیزیوتومی در وضعیت لیتوتومی، با نوار مدرج پارچه ای طول اپیزیوتومی، فاصله ابتدای اپیزیوتومی از خط وسط، فاصله انتهای اپیزیوتومی از نقطه وسط آنوس و زاویه برش نسبت به خط عمود اندازه گیری شدند. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای آماری تی- تست و کای دو نرم افزار آماری SPSS (نسخه 15) مورد تجزیه، تحلیل و بررسی قرار گرفتند.
 
یافته‌ها: از میان 120 مورد اپیزیوتومی مورد بررسی، 76 مورد (3/63%) توسط ماماها و 4 مورد (7/36%) توسط پزشکان انجام شده بود که در مجموع 6/16% از اپیزیوتومی ها با زاویه مناسب اجرا شده بودند. به عبارت دیگر 2/13% از ماماها و 7/22% از پزشکان اپیزیوتومی مدیولترال حقیقی را اجرا کرده بودند که از این نظر بین دو گروه تفاوتی وجود نداشت. (12/0= p-value).
 
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که اکثر اپیزیوتومی های مدیولترال به شیوه نادرست اجرا می شوند. بنابراین آموزشهای بیشتر به عاملین زایمان در این زمینه ضروری به نظر میرسد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of extent of Mediolateral Episiotomies byDoctors and Midwives in Ahvaz Maternity Hospitals

نویسندگان [English]

  • Somayeh Makvandi 1
  • Shirin Zargar Shushtari 2
1 M.Sc. of Midwifery, Department of Midwifery, Islamic Azad University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 B.Sc. of Midwifery, Ahvaz University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Episiotomy is the most common operation performed in obstetrics. Since midline episiotomy has been shown to significantly increase the risk of anal sphincter injuries followed by fecal and gas incontinence, mediolateral episiotomy has become common. Despite the use of mediolateral episiotomy a large proportion of women still develop anal sphincter injuries. The aim of this study was to compare the extent of mediolateral episiotomies by doctors and midwives in Ahvaz maternity hospitals.
Methods: This descriptive-analytic study was carried out on nuliparous women who referred to Imam Khomeini, Razi and Sina maternity hospitals of Ahvaz city in 2010. The perineal length, episiotomy length, distance from the midline, shortest distance from the midpoint of the anal canal and episiotomy angle were measured using a tape in the lithotomy position immediately after episiotomy repair. Data were analyzed using descriptive statistic t-test and chi square tests in SPSS software version 15.
Results: Of 120 assessed episiotomies, 76 (%63.3) were performed by midwives and 44(%36.7) were performed by doctors and %16.6 of episiotomies had been performed with true angles. In the other hand, %13.2 of midwives and %22.7 of doctors had performed truly mediolateral episiotomies and there was no statistical difference between the 2 groups (p value=0/12)
 
Conclusion: These results show that the majority of episiotomies are not truly mediolateral, so more intensive training of doctors and midwives is clearly required.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Episiotomy
  • Mediolateral
  • Angle
  • Doctor
  • Midwife
1. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap III L, Wenstrom KD. Williams obstetrics. 21st
ed. New York:McGraw-Hill;2001:1045-57.
2. Hoffman MS. Malignancies of the vulva. In: Rock JA, Jones HW III. TeLinde's operative gynecology. 10th
ed. Philadelphia, PA: Lippincott-Raven; 2008: 1151-1207.
3. Low LK, Seng JS, Murtland TL, Oakley D. Clinican-specific episiotomy rates: impact on perineal
outcomes. J Midwifery Women Health 2000 Mar-Apr;45(2):87-93.
4. Kropp N, Hartwell T, Althabe F. Episiotomy rates from eleven developing countries. Int J Gynaecol Obstet
2005 Nov;91(2):157-9.
5. Morhe ES, Sengretsi S, Danso KA. Episiotomy in Ghana. Int J Gynaecol Obstet 2004 Jul;86(1):46–7.
6. Lam KW, Wong HS, Pun TC. The practice of episiotomy in public hospitals in Hong Kong. Hong Kong
Med J 2006 Apr;12(2):94-8.
7. Carroli G, Mignini L. Episiotomy for vaginal birth. Cochrane Database Syst Rev 2009
Jan;21(1):CD000081.
8. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap III L, Wenstrom KD. Williams obstetrics.
22nd ed. New York:McGraw-Hill;2005:401-5.
9. Golmakani A, Kordi M, Mehran F, Mazloum SR. [Comparison the effect of lateral position with litotomy
position in the second stage of labor to performing of episiotomy and occurrence of prineal laceration in
primiparous women]. J Mazandaran Univ Med Sci 2005;49:57-64. [In Persian]
10. Weber AM. The perspective of a gynecologist on treatment-related research for fecal incontinence in
women. Gastroenterology 2004 Jan;126(1 Suppl 1):S169–71.
11. Fenner DE, Genberg B, Brahma P, Marek L, DeLancey JO. Fecal and urinary incontinence after vaginal
delivery with anal sphincter disruption in an obstetrics unit in the United States. Am J Obstet Gynecol 2003
Dec;189(6):1543–9.
12. Beischer, NA and MacKay, EV. Episiotomy. In: Obstetrics and the newborn. London:Bailliere
Tindall;1986: 399-410
13. Eogan M, Daly L, O'Connell PR, O'Herlihy C. Does the angle of episiotomy affect the incidence of anal
sphincter injury? Br J Obstet Gynecol 2006 Feb;113(2):190-4.
14. Andrews V, Thakar R, Sultan AH, Jones PW. Are mediolateral episiotomies actually mediolateral? Br J
Obstet Gynecol 2005 Aug;112(8):1156-8.
15. Stepán J Jr, Králícková M, Ulmanová E, Rokyta Z. [How exact is the performance of mediolateral
episiotomy] [Article in Czech]. Ceska Gynekol 2007 Dec;72(6): 381-5.
16. Abedian Z, Navabi Rigi SH, Dadgar S, Esmaeili HA. Comparing the effect of colling gel pads ice after
episiotomy on the intensity of perineal pain. Iranian J Obstet Gynecol Infertil 2008;10(2):79-86.
17. O'Brien WF, Cefalo RC. Labour and delivery. In: Gabbe SG, Niebyl JL, Simpson JL, Anderson GD.
Obstetrics: normal and problem pregnancies. 2nd ed. New York:Churchill Livingstone;1991:427–55.
18. Chamberlain G. Obstetric procedures. London:Arnold;1995:285–303.
19. Tincello DG, William A, Fowler GE, Adams EJ, Richmond DH, Alfirevic Z. Differences in episiotomy
technique between midwives and doctors. Br J Obstet Gynecol 2003 Dec;110(12):1041-4.