دوره و شماره: دوره 14، شماره 7، بهمن 1390، صفحه 1-68 (بهمن ماه 1390) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی نقش درمان IUI در خانم های با انسداد یک طرفه لوله رحمی در هیستروسالپنگوگرافی

صفحه 1-5

صدیقه اسماعیل زاده؛ مهرداد فارسی؛ محمد رضا آقاجانی میر؛ مرمر فیروزپور؛ ترزا ماهوتی


4. بررسی تأثیر اسیدهای چرب امگا-3 بر افسردگی پس از زایمان

صفحه 24-31

فاطمه ناهیدی؛ شیرین تقی زاده؛ سعید صدر؛ حمید علوی مجد


5. تأثیر متوکلوپرامید بر افزایش تولید شیر مادران نوزادان نارس

صفحه 32-36

ابراهیم دستگردی؛ محبوبه شیرازی؛ اشرف محمدزاده؛ احمد شاه فرهت؛ رعنا امیری


6. ارتباط بین دیسمنوره اولیه با خطر زایمان زودرس خودبخودی در زنان نخست زای شهر رفسنجان

صفحه 37-43

طیبه نگاهبان بنابی؛ محسن رضائیان؛ مژگان جمالی؛ علی انصاری جابری


8. هیسترکتومی و پیامدهای جنسی بعد از آن (مرور سیستماتیک)

صفحه 51-68

راحله بابازاده؛ خدیجه میرزایی؛ فریده اخلاقی