دوره و شماره: دوره 14، شماره 7، بهمن 1390، صفحه 1-68 (بهمن ماه 1390) 

اصیل پژوهشی

بررسی نقش درمان IUI در خانم های با انسداد یک طرفه لوله رحمی در هیستروسالپنگوگرافی

صفحه 1-5

10.22038/ijogi.2012.6003

صدیقه اسماعیل زاده؛ مهرداد فارسی؛ محمد رضا آقاجانی میر؛ مرمر فیروزپور؛ ترزا ماهوتی


بررسی تأثیر اسیدهای چرب امگا-3 بر افسردگی پس از زایمان

صفحه 24-31

10.22038/ijogi.2012.6006

فاطمه ناهیدی؛ شیرین تقی زاده؛ سعید صدر؛ حمید علوی مجد


تأثیر متوکلوپرامید بر افزایش تولید شیر مادران نوزادان نارس

صفحه 32-36

10.22038/ijogi.2012.6007

ابراهیم دستگردی؛ محبوبه شیرازی؛ اشرف محمدزاده؛ احمد شاه فرهت؛ رعنا امیری