بررسی رابطه ویژگی های شخصیت، سبک های مقابله با استرس و سطح استرس در زنان باردار

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه اصفهان، ، اصفهان، ایران

4 . ‏ استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سطوح بالای استرس در دوران بارداری به طور آشکاری با پیامدهای منفی در زمینه سلامت مادر و نوزاد در ارتباط است. به همین جهت انجام پژوهش هایی که به بررسی عوامل محافظت کننده زنان باردار و فرزند آینده آنها در مقابل پیامدهای زیان بار سطوح بالای استرس می پردازند، ضروری به نظر می رسد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه ویژگی های شخصیت، شیوه های مقابله با استرس و سطح استرس 80 زن باردار است.
 
روش‌کار: این مطالعه همبستگی روی 80 زن باردار مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی اصفهان در سه ماهه اول سـال 1388 انجام شده است. آزمودنی ها به روش خودسنجی به تکمیل پرسشنامه شخصیت نئو، پرسشنامه شیوه های مقابله با استرس اندلر و پارکر، پرسشنامه اسـترس کوپـر و مشـخصات جمعیت شـناختی پرداختند. داده ها پس از جمع آوری از طریق تحلیل همبستگی و رگرسیون و توسط نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16)، مورد تجزیه، تحلیل قرار گرفت.
 
یافته‌ها: یافته ها نشان داد استرس در زنان باردار با روان رنجور خویی (607/0=r)، برون گرایی (460/0- =r)، سازگاری (492/0- =r)، وظیفه شناسی (429/0 =r)، مقابله مساله مدار (403/0 =r) و مقابله هیجان مدار (467/0=r) ارتباط دارد (01/0>p). همچنین روان رنجورخویی، مقابله هیجان مدار، مقابله مساله مدار و سازگاری 55% از سطوح استرس در زنان باردار را پیش بینی می کنند (547/0=2R و 01/0>p) . علاوه بر این، عوامل شخصیت از نظر آماری با شیوه های مقابله مرتبط اند (01/0>p و 05/0>p).
 
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج بدست آمده، ویژگی های شخصیتی و شیوه های مقابله با استرس، با سطح استرس زنان باردار رابطه دارد. همچنین بیشتر استرس زنان باردار را می توان از طریق ویژگی های شخصیتی و شیوه های مقابله ای آنان پیش بینی نمود. بنابراین آموزش مدیریت استرس و برگزاری جلسات روانی آموزشی و روان درمانی برای مادران می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Relationship between Personality traits, Coping styles with Stress and Stress level in Pregnant Women

نویسندگان [English]

  • Gholam Raza Nikrahan 1
  • Mohammad Bagher Kajbaf 2
  • Abolghasem Nouri 3
  • Elahe Zarean 4
  • Elham Naghshineh 5
1 PhD Student of psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, the University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor of psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, the University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Professor of psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, the University of Isfahan, Isfahan, Iran.
4 Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
5 Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: High levels of stress during pregnancy are clearly associated with several negative health consequences for offspring and mother. Hence, there appears to be a demand for studies taking into consideration factors which might play an effective role in protecting the pregnant woman and her unborn child against harmful consequences of heightened stress levels. This study was done in order to investigate the relationship between personality traits, coping styles with stress and stress level in pregnant women.
Methods: This correlation study was done on 80 pregnant women who referred to Isfahan Shahid Beheshti Hospital in the year 2009. They completed NEO Personality Inventory, Endler and Parker Coping Inventory, Cooper Stress Questionnaire and demographic characteristics by self-report. Data were analyzed by utilizing correlation and regression analysis with SPSS software 16th version.
Results: Findings demonstrated that stress in pregnant women was related to neuroticism (r =0.607), extraversion (r = -0.460), agreeableness (r = - 0.492), conscientiousness (r = - 0.429), problem-focused coping (r = - 0.403) and emotion-focused coping (r = 0.467) (p<0.01). Neuroticism, emotion-focused coping, problem-focused coping and agreeableness predicted 55 percent of stress levels in pregnant women (R2=0.547, p=0.00). In addition, personality traits statistically were related to coping styles. (p<0.01 p<0.05 respectively).
 
Conclusion: According to this study, personality traits and coping styles had relationship with stress level in pregnant women. Moreover, the majority of stress level is predictable by personality traits and coping styles in pregnant women. Therefore stress management training, education and psychotherapy for mothers may be essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pregnancy
  • stress
  • Personality
  • Coping style
1. Goland RS, Jozak S, Warren WB, Conwell IM, Stark RI, Tropper PJ. Elevated levels of umbilical cord plasma
corticotrophin-releasing hormone in growth-retarded fetuses. J ClinEndocrinolMetab 1993 Nov;77(5):1174–9.
2. McCubbin JA. Prenatal maternal stress hormones, risk for hypertension, and the neonatal pain response: Comment on
Franc et al., “Maternal family history of hypertension attenuates neonatal pain response”. Pain 2009 Apr;142(3):
173–4.
3. Catalano R, Bruckner T, Hartig T, Ong M. Population stress and the Swedish sex ratio. PaediatrPerinatEpidemiol
2005 Nov;19(6):413–20.
4. Bakera S, Reesa S, Cheblia M, Lemarec N, Godboutb R, Huta V, et al. Effects of gestational stress: 2. Evaluation of
male and female adult offspring. Brain Res 2009 Dec 11;1302:194–204.
5. Kohman RA, Tarr AJ, Day CE, McLinden KA, Boehm GW. Influence of prenatal stress on behavioral, endocrine,
and cytokine responses to adulthood bacterial endotoxin exposure. Behav Brain Res 2008 Nov 21;193(2):257–68.
6. Couret D, Jamin A, Kuntz-Simon G, Prunier A, Merlot E. Maternal stress during late gestation has moderate but
long-lasting effects on the immune system of the piglets. Vet ImmunolImmunopathol 2009 Sep 15;131(1-2):17–24.
7. Pallarés ME, ScacchiBernasconi PA, Feleder C, Cutrera RA. Effects of prenatal stress on motor performance and
anxiety behavior in Swiss mice. PhysiolBehav 2007 Dec 5;92(5):951–6.
8. Wu J, Song TB, Li YJ, He KS, Ge L, Wang LR. Prenatal restraint stress impairs learning and memory and
hippocampal PKCbeta1 expression and translocation in offspring rats. Brain Res 2007 Apr 13;1141:205–13.
9. Mueller BR, Bale T. Early prenatal stress impact on coping strategies and learning performance is sex dependent.
PhysiolBehav 2007 May 16;91(1):55–65.
10. Leckman JF, Dolnansky ES, Hardin MT, Clubb M, Walkup JT, Stevenson J, et al. Perinatal factors in the expression
of Tourette’s syndrome: an exploratory study. J Am Child Adolesc Psychiatry 1990 Mar;29(2):220–6.
11. Kapoor A, Kostaki A, Janus C, Matthews SG. The effects of prenatal stress on learning in adult offspring is
dependent on the timing of the stressor. Behav Brain Res 2009 Jan 30;197(1):144–9.
12. Nierop A, Wirtz PH, Bratsikas A, Zimmermann R, Ehlert U. Stress-buffering effects of psychosocial resources on
physiological and psychological stress response in pregnant women. BiolPsychol 2008 Jul;78(3):261–8.
 
13. Jafarnejad P, Farzad V, Moradi A, Shokri O.[Relationship of personality, coping styles and mental health in
university students] .J Psychol Edu 2004;35(1):51-74. [In Persian].
14. FathiAshtiani A, Dastani M. [Psychological tests]. Tehran:Besat Publication;1388 Autumn:18. [In Persian].
15. Endler ND, Parker JDA. Multidimedsional assessment of coping: a critical evaluation. J Pers Soc Psychol 1990
May;58(5):84454.
16. Haren E, Mitchell CW. Relationship between the five-factor personality modeland coping style. Psychol Educ
2003;401:38- 49.
17. Molavi H. [The SPSS practical guide for behavioral sciences]. Isfahan:Puyesh Andisheh Pub; 1386:63. [In Persian].
18. GarousiFarshchi M. [Normalization of the NEO Personality Inventory] (Ph.D Thesis in Psychology). Tehran:Tarbiat
Modarres University;1999. [In Persian].
19. Soltani Amroabadi M.[Relationship of cretivity and coping styles in high school students](MA Thesis).
Isfahan:Isfahan University;2003.1. [In Persian].
20. Gharaat L. [The effect of relaxation on stress reduction in pregnant mothers](MA Thesis in Psychology). Isfahan:
Khorasgan Azad University: Faculty of psychology ;2005. [In Persian].
21. O’Brien TB, DeLongis A. The interactional context of problem- emotion- and relationship-focused coping: the role
of the bigfive personality factors. JPers1996 Dec;64(4):775–813.
22. DeNeve KM, Cooper H. The happy personality: a meta-analysis of 137 personality traits and subjective well-being.
Psychol Bull 1998 Sep;124(2):197-229.
23. Kardum L, Krapic N. Personality traits, stressful life events and coping styles in early adolescence. Pers Indiv Differ
2001;30:503-15.
24. Larsen RJ. Neuroticism and selective encoding and recall of symptoms: evidence from combined concurrentretrospective
study. J PersSocPsychol 1992 Mar;62(3):480-8.
25. Graziano WG, Feldesman AB, Rahe DF.Extraversion, social cognition, and the salience of aver-siveness in social
encounters. J PersSocPsychol 1985;49:971-80.
26. Penley JA, Tomaka J. Association among the big five, emotional response, and coping with acute stress. Pers Indivi
Differ 2002;32:1215-28.
27. Bosworth HB, Bastian LA, Rimer BK, Siegler IC. Coping style and personality domains related to menopausal stress.
Women’s Health Issues 2003 Jan;13(1):32–8.
28. Gallagher DJ. Extraversion, neuroticism, and appraisal of stressful academic events.PersIndivi Differ 1990;11:1053–
7.
29. McCrae R, Paul T. Personality, coping, and coping effectiveness in an adult sample. JPers1986;54:385–405.
30. Tomaka J, Kibler J, Ernest JM. Cognitive and psychological antecedents of threat and challenge appraisal. J Pers Soc
Psychol 1997;73:63-72.
31. Watson D, Clark LA. On traits and temperament : general and specific factors of emotional experience and their
relation to the five factor model. J Pers 1992;60:444-76.