مقایسه دو روش ماساژ استروکینگ سطحی و ماساژ ویبراسیون بر درد کمر حین زایمان در زنان نخست زا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، شیراز، ایران.

3 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

4 کارشناس ارشد فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

5 استاد آمار، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

مقدمه: انقباضات عضله صاف رحم از نظر دردناک بودن در میان سایر انقباضات عضلانی فیزیولوژیک منحصر به فرد است به طوری که درد زایمان یکی از شدیدترین دردهایی است که یک زن در طول زندگی خود تجربه می کند و زنان باردار تمایل دارند به نوعی از این درد رهایی یابند. هدف از این مطالعه مقایسه بین دو روش ماساژ استروکینگ سطحی و ماساژ ویبراسیون بر شدت و تغییرات درد کمر حین زایمان در زنان نخست زا بوده است.
 
روش‌کار: در این مطالعه مداخله ای که روی 120 زن باردار نخست زای مراجعه کننده به اتاق درد بیماستانهای حافظ و زینبیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد که بطور تصادفی سیستما‌تیک به سه گروه‌40 نفره تقسیم شدند، (گروه اول ماساژ استروکینگ سطحی، گروه دوم ماساژ ویبراسیون‌ و ‌گروه سوم کنترل‌) و برای گروه های آزمایش در سه مرحله، دیلاتاسیون 4-3، 7-5 و 10‌-8 سانتی متر در ناحیه T10-L1 به مدت 15 دقیقه در هر مرحله ماساژ داده شد.
 
یافته‌ها: واحدهای مورد پژوهش از نظر سن و میزان تحصیلات تفاوت آماری معنی داری با هم نداشتند. میانگین شدت درد کمر قبل و بعد از ماساژ درگروه های آزمایش و کنترل بطور معنی داری در سه مرحله متفاوت بود (001/0=p). میانگین شدت درد در هر سه مرحله نیز بعد از انجام ماساژ درگروه های آزمایش بطور معنی داری کمتر از میانگین شدت درد در گروه کنترل بود (001/0=p). همچنین بین تغییرات درد در سه گروه و در سه مرحله نیز بطور معنی داری با یکدیگر متفاوت بوده است (001/0=p).
 
نتیجه‌گیری: هر دو نوع ماساژ در ناحیه T10-L1 در تسکین درد کمر در مرحله اول زایمان در زنان نخست زا موثر بوده است و شدت درد کمر در گروه های آزمایش سیر نزولی داشته و بیشترین میزان کاهش درد در مرحله سوم دیده شده است ولی در گروه کنترل شدت درد سیر صعودی داشته و بیشترین میزان افزایش درد در مرحله سوم مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Superficial and Vibration Massages on Backache during Labor in Primiparous Women

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Kaviani 1
  • Zhaleh Gholami 2
  • Sara Azima 3
  • Keramatollah Abbasnia 4
  • Abdorreza Rajaifard 5
1 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, Islamic Azad University of Kazeroun, Kazeroun, Iran.
3 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
4 M.Sc. of Physiotherapy, Faculty of Rehabilitation, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
5 Professor of Statistics, Faculty of Health and Nutrition, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Myometrial contractions are unique in the extent of pain in comparison to muscular contractions that a woman experiences during her life and women desire to get rid of such a pain. The purpose of this study was the compare two methods of superficial strocking & vibration massages on intensity and variation of low back pain during labor in primiparous women.
Methods: In this clinical interventional study 120 women were enrolled who were referred to the lanor department of Hafez and Zeinabieh hospitals in Shiraz. Participants were randomly divided into three group of 40 .The first group got strocking massage, the second got vibration massage and third group was the control group. The massages were conducted in strocking and vibration groups in three stage of dilatation (3-4, 5-7, 8-10cm respectively) in T10-L1 area for 15 minute in each stage.
Results: There was no significant difference between three groups in age & education level. Intensity of low back pain before and after of massage in two experimental groups were significantly different in 3 stages (p=0.001). Intensity of pain in 3 stages after conducting massage was significantly lower than control group (p=0.001) Variation of pain also was significantly different in 3 stages of dilatation.
 
Conclusion: Both strocking & vibration massages in T10-L1 segment were effective in reducing the low back pain of primiparous women. Intensity of low back pain was descending in case groups mostly in third stage. But in control group the pain was increasing in intensity mostly in third stage.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strocking massage
  • Vibration massage
  • Low back pain
  • labor
1. Ranjbar A .Easy delivery and postpartum care.1th ed.Tehran:Aban;1992.p.13.( text in Persian)
2. Salahi M, Ghassemi F.Obstetric-Gynecology. Tehran :Ilia ;2008.p.37.(text in Persian)
3. JamalianR.Hypnosis in the relief of pain in obstetric-gynecology and surgery. Tehran: sprak; 1992.p.16. (text in
Persian)
4. Gharehkhani P.obstetric gynecology. Tehran: Samat ; 2000.p.102.(text in Persian)
5. Firouzgari M,Ali M. .9month in prospect. Tehran: khorshid; 1996.p.256. (Text in Persian)
6. H Sullivan N. pain relief in labor. Oregon Health sciences university school of Nursing; 2000.p.711.
7. -Tournaire M, Theau-Yonneau A .Complementary and Alternative Approaches to Pain Relief during Labor.
Evid Based Complement Alternat Med 2007; December; 4(4): 409–417.
8. Lifer G .Maternity nursing: an introductory text.9th ed.Newyork: McGraw Hill; 2005.p.478.
9. Monahan, Sands, Neighbors, Marek, Green.Phipps' medical surgical nursing.8th ed. Mosby Elsevier;
2007.p.1326-9.
10. Hollis M. Massage for therapist. 2nd ed. Newyork: black well science; 2000.p.137-45.
11. Vleeming A, Albert HB, Östgaard HC. European guidelines for the diagnosis and treatment of pelvic girdle
pain. Eur Spine J 2008; June; 17(6): 794–819.
 
12. Field T, Hernandez R, Raif M. pregnant women benefit from massage therapy .J of psychosomatic oB & GYN,
1999; 20(1): 31-8.
13. Stamp G. perineal massage in labor and prevention of perineal trauma, randomized controlled trial. BMJ 2001;
322: 1277-80.
14. Change M, Wang Y, Chen Ch. Effects of massage on pain and anxiety during labor: a randomized controled trial
in Taiwan. J of advanced nursing 2002; 38(1): 68-73.
15. Thylor, Lilis, Lemon, Lyne.Fundamental of nursing.6th ed.philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins;
2008.p.460-66.
16. Donald C. The nature and management of labor pain: Executive summary. AM J obstetric Gynecol 2002; may,
186: 1-15.
17. Hawkins JL. Obstetric Analgesia and Anesthesia, Dan Forth, s obstetrics and Gynecology. Philadelphia:
Lippincott Williams &Wilkins; 2005.p. 57-8.
18. Chand C. Effect of massage on pain and anxiety during labor. AM J nursing, 2001; 68-73