دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 1-58 (فروردین و اردیبهشت ماه 1390) 

اصیل پژوهشی

1. مقایسه وجود آنتی‌بادیهای ضد توکسوپلاسما در حاملگیهای منجر به سقط و بارداریهای طبیعی

صفحه 1-6

بی بی شهناز عالی؛ مجید فصیحی هرندی؛ الهام نظری؛ زهره سالاری


6. بررسی اثر پودر دانه کتان بر گرگرفتگی زنان حول وحوش یائسگی

صفحه 37-47

نسرین باغداری؛ اعظم اکبری؛ صدیقه آیتی؛ احمد امامی؛ حبیب‌ا... اسماعیلی