دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 1-58 (فروردین و اردیبهشت ماه 1390) 
بررسی اثر پودر دانه کتان بر گرگرفتگی زنان حول وحوش یائسگی

صفحه 37-47

10.22038/ijogi.2011.5792

نسرین باغداری؛ اعظم اکبری؛ صدیقه آیتی؛ احمد امامی؛ حبیب‌ا... اسماعیلی