تعیین اعتبار هموگلوبین گلیکوزیله قبل از هفته 20 حاملگی در پیشگویی دیابت بارداری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 دستیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 استاد گروه زنان و مامایی، دفتر توسعه پژوهش بیمارستان جامع بانوان آرش، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: تشخیص دیابت بارداری با HbA1c بالای 5/6% است، ولی مطالعات مقادیر 4/6-7/5% را با ریسک بالاتری از دیابت بارداری معرفی کرده‌اند. مطالعه حاضر با هدف تعیین اعتبار میزان 4/6-7/5%=HbA1c در پیشگویی دیابت بارداری و تعیین پیامد‌های بارداری انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه هم‌گروهی در سال 1397 بر روی 950 زن باردار بیمارستان آرش انجام گرفت. در اولین ویزیت بارداری تست HbA1c و تست تحمل گلوکز 75 گرمی به‌عنوان استاندارد طلایی انجام شد و اگر تست منفی بود، تست مجدد در هفته 28-24 بارداری انجام شد. وقوع دیابت و پیامد‌های بارداری شامل: میزان بروز پره‌اکلامپسی، سزارین، سقط، ماکروزومی، دیستوشی شانه، مرگ داخل رحمی، کاهش رشد جنین در موارد با 4/6-7/5%=HbA1c و کمتر از 6/5% مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Stata (نسخه 13) و آزمون‌های تی دانشجویی، کای اسکوئر، رگرسیون لوجستیک تک‌متغیره و چندمتغیره انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این مطالعه شیوع دیابت 2/39% و در نقطه برش 7/5، بیشترین طبقه‌بندی دیابت بارداری مشاهده شد و حساسیت و ویژگی به‌دست آمده به‌ترتیب معادل 33/41 و 15/92 بود. در زنان با 6/5%>HbA1c نسبت به 4/6-7/5%=HbA1c، میزان ماکروزومی به‌طور معناداری کمتر (001/0>p، اما میزان سزارین (02/0=p) بیشتر بود. میزان زایمان زودرس (9/0=p)، پره‌اکلامپسی (2/0=p) و میزان دیستوشی شانه (1=p) در دو گروه تفاوت آماری معنی‌داری نداشت.
نتیجه‌گیری: اندازه‌گیری HbA1C در نیمه اول بارداری حساسیت بالایی در پیشگویی دیابت بارداری ندارد، اما ویژگی بالا دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validity of Hemoglobin A1C before 20 weeks of gestation for prediction of gestational diabetes mellitus

نویسندگان [English]

 • Ali Shahriari 1
 • Fatemeh Safavi 2
 • Maryam Khooshideh 3
 • Mohammadali Shahriari 4
1 Associate Professor, Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Research Development Center of Arash Women’s Hospital, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Medical Student, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The diagnosis of gestational diabetes mellitus (GDM) by HbA1c is up to 6.5%, but some studies have declared that the value of 5.7-6.4 % is associated with higher risk of GDM. This study was performed with aim to determine the validity of HbA1c=5.7-6.4% in the prediction of gestational diabetes and to estimate the outcomes of pregnancy.
Methods: This co-group study was conducted on 950 pregnant women in Arash Hospital at 2018. All high risk pregnant single tone women aged 18-35 years pregnancies under 20 weeks were included. At first visit, HbA1c test and OGTT 75 g test were performed as gold standard, if the test was negative; test was again performed at 24-28 weeks of gestation. The incidence of diabetes and pregnancy outcomes including: the incidence of preeclampsia, cesarean section, abortion, macrosomia, shoulder dystocia, intrauterine death, fetal growth retardation were compared in cases with HbA1c = 5.7-6.4 and less than 5.6%. Data were analyzed by Stata software (version 13) and student t-test for quantitative variables and Chi-square test for qualitative variables. Univariate and multivariate logistic regression was used to determine the association between HbA1c and variables. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: The prevalence of diabetes was 39.2% and at the cut-off point of 5.7%, the highest classification of gestational diabetes was observed. At this point, the sensitivity and specificity were 41.33 and 15.92, respectively. The rate of macrosomia was significantly lower in women with HbA1c<5.6 compared to the women with HbA1c= 6.4 – 5. 7 % (p <0.001); however, the rate of cesarean section was significantly higher in this group (p = 0.02). The rate of preterm delivery (p = 0.9), pre-eclampsia (p = 0.2) and shoulder dystocia (p = 1) were not statistically different between the two groups.
Conclusion: HBA1C measurement in the first half of pregnancy does not have a high sensitivity for the prediction of gestational diabetes, but it has high specificity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gestational diabetes Mellitus
 • Glucose Tolerance Test 75 g
 • HbA1c
 1. Fong A, Serra AE, Gabby L, Wing DA, Berkowitz KM. Use of hemoglobin A1c as an early predictor of gestational diabetes mellitus. Am J Obstet Gynecol 2014; 211(6):641.e1-7.
 2. Cunningham FG, Kenneth J, Bloom SL, Spong CY, Dash JS, Hoffman BL, et al. Williams obstetrics. 24nd ed. New York: McGraw-Hill; 2014.
 3. Gabbe SG, Graves CR. Management of diabetes mellitus complicating pregnancy. Obstet Gynecol 2003; 102(4):857-68.
 4. Coetzee A, Mason D, Hall DR, Hoffmann M, Conradie M. Evidence for the utility of antenatal HbA1c to predict early postpartum diabetes after gestational diabetes in South Africa. Diabetes research and clinical practice 2018; 143:50-5.
 5. Odsæter IH, Åsberg A, Vanky E, Mørkved S, Stafne SN, Salvesen KÅ, et al. Hemoglobin A1c as screening for gestational diabetes mellitus in Nordic Caucasian women. Diabetol Metab Syndr 2016; 8:43.
 6. Soumya S, Rohilla M, Chopra S, Dutta S, Bhansali A, Parthan G, et al. HbA1c: A Useful Screening Test for Gestational Diabetes Mellitus. Diabetes Technol Ther 2015; 17(12):899-904.
 7. Tennant PW, Glinianaia SV, Bilous RW, Rankin J, Bell R. Pre-existing diabetes, maternal glycated haemoglobin, and the risks of fetal and infant death: a population-based study. Diabetologia 2014; 57(2):285-94.
 8. Hughes RC, Moore MP, Gullam JE, Mohamed K, Rowan J. An early pregnancy HbA1c ≥5.9% (41 mmol/mol) is optimal for detecting diabetes and identifies women at increased risk of adverse pregnancy outcomes. Diabetes Care 2014; 37(11):2953-9.
 9. Ryu AJ, Moon HJ, Na JO, Kim YJ, Kim SJ, Mo SI, et al. The Usefulness of the Glycosylated Hemoglobin Level for the Diagnosis of Gestational Diabetes Mellitus in the Korean Population. Diabetes Metab J 2015; 39(6):507-11.
 10. O'Shea P, O'Connor C, Owens L, Carmody L, Avalos G, Nestor L, et al. Trimester-specific reference intervals for IFCC standardised haemoglobin A(1c): new criterion to diagnose gestational diabetes mellitus (GDM)? Ir Med J 2012; 105(5 Suppl):29-31.
 11. Benaiges D, Flores-Le Roux JA, Marcelo I, Mañé L, Rodríguez M, Navarro X, et al. Is first-trimester HbA1c useful in the diagnosis of gestational diabetes? Diabetes Res Clin Pract. 2017 Nov;133:85-91.
 12. Inkster ME, Fahey TP, Donnan PT, Leese GP, Mires GJ, Murphy DJ. Poor glycated haemoglobin control and adverse pregnancy outcomes in type 1 and type 2 diabetes mellitus: systematic review of observational studies. BMC Pregnancy Childbirth 2006; 6:30.
 13. Versantvoort AR, van Roosmalen J, Radder JK. Course of HbA1c in non-diabetic pregnancy related to birth weight. Neth J Med 2013; 71(1):22-5.
 14. Mañé L, Flores-Le Roux JA, Benaiges D, Rodríguez M, Marcelo I, Chillarón JJ, et al. Role of First-Trimester HbA1c as a Predictor of Adverse Obstetric Outcomes in a Multiethnic Cohort. J Clin Endocrinol Metab 2017; 102(2):390-397.
 15. Sweeting AN, Ross GP, Hyett J, Molyneaux L, Tan K, Constantino M, et al. Baseline HbA1c to Identify High-Risk Gestational Diabetes: Utility in Early vs Standard Gestational Diabetes. J Clin Endocrinol Metab 2017; 102(1):150-156.
 16. Kwon SS, Kwon JY, Park YW, Kim YH, Lim JB. HbA1c for diagnosis and prognosis of gestational diabetes mellitus. Diabetes Res Clin Pract 2015; 110(1):38-43.
 17. Rowan JA, Budden A, Sadler LC. Women with a nondiagnostic 75 g glucose tolerance test but elevated HbA1c in pregnancy: an additional group of women with gestational diabetes. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2014; 54(2):177-80.