مقایسه تأثیر کمربند مادون قرمز و کیسه آب گرم بر طول مدت مرحله اول زایمان در زنان نخست‌زا، یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های ویژه پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد گروه فیزیک پزشکی، مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 استاد گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: طولانی شدن زایمان، منجر به پیامدهای نامطلوب زایمانی می‌شود. گرمادرمانی به‌عنوان یک روش غیردارویی نوین برای کاهش طول مدت زایمان مطرح می‌باشد. کیسه آب گرم و مادون قرمز از روش‌های گرمادرمانی هستند. با توجه به مکانیسم متفاوت این دو روش و عدم مطالعه‌ای مبنی بر مقایسه آنها، مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر کمربند مادون قرمز و کیسه آب گرم بر روی طول مدت مرحله اول زایمان زنان نخست‌زا انجام شد.
روشکار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده موازی سه‌گروهه در سال 1398 بر روی 150 زن نخست‌زای مراجعه‌کننده به بیمارستان ام‌البنین (س) مشهد انجام شد. در مرحله اول زایمان دو سیکل 20 دقیقه‌ای گرمادرمانی در گروه‌های مداخله توسط کمربند مادون قرمز و کیسه آب گرم در اتساع 5-4 و 7-6 سانتی‌متری دهانه رحم انجام شد. گروه کنترل مراقبت‌های روتین را دریافت کردند. طول مدت مرحله اول از ابتدای اتساع 5-4 سانتی‌متری به دقیقه اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 25) و آزمون‌های آماری کروسکال والیس و واریانس یک‌طرفه انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافتهها: میانگین طول مدت مرحله اول زایمان در سه گروه اختلاف آماری معنی‌داری داشت (001/0>p). میانگین طول مدت مرحله اول زایمان در گروه کمربند مادون قرمز به‌طور معنی‌داری کمتر از کیسه آب گرم بود (001/0>p). کمربند مادون قرمز و کیسه آب گرم اثر نامطلوب روی FHR جنین، نمره آپگار و خونریزی پس از زایمان نداشت.
نتیجهگیری: استفاده از کمربند مادون قرمز روش مؤثری برای کاهش طول مدت مرحله اول زایمان می‌باشد. این روش می‌تواند به‌عنوان یک روش مکمل و به‌عنوان یک اقدام درمانی غیر‌دارویی برای اداره زایمان به‌کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of infrared belt and hot water bag on the duration of first stage of labor in Primiparous women: A Randomized Clinical Trial

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Dastjerd 1
 • Fatemeh Erfanian 2
 • Ameneh Sazegarnia 3
 • Farideh Akhlaghi 4
 • Masoumeh Kordi 5
 • Habibollah Esmaeili 6
1 M.Sc. Student in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Midwifery, Nursing and Midwifery Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Professor, Department of Medical Physics, Medical Physics Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 Professor, Department of Biostatistics, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Prolonged labor leads to adverse birth outcomes. Thermotherapy is a new non-pharmacological method to reduce duration of labor. Hot water bags and infrared are the methods of thermotherapy. Due to the different mechanism of these two methods and lack of study regarding their comparison, this study was conducted with aim to compare the effect of infrared belt and hot water bag on the duration of the first stage of labor in primiparous women.
Methods: This parallel three-group randomized clinical trial was conducted on 150 primiparous women referred to Mashhad Um Al-Benin Hospital in 2019. At first stage of labor, two 20-minute cycles of thermotherapy was performed in the intervention groups by the infrared belt and hot water bag at dilation of 4-5 cm and of 6-7 cm of the cervix. The control group received routine care. Duration of the first stage was assessed from the beginning of 4-5 cm dilation per minute. Data were analyzed by SPSS software (version 25) and Kruskal-Wallis test and one-way analysis of variance. p < 0.05 was considered statistically significant.
Results: Mean duration of the first stage of labor was significantly different in the three groups (p <0.001). Mean duration of the first stage of delivery was significantly less in the infrared belt group than the hot water bag group (p <0.001). The infrared belt and hot water bag had no adverse effect on FHR, Apgar score and PPH.
Conclusion: The use of infrared belt is an effective way to reduce the duration of the first stage of labor. This method can be used as a complementary method and a non-pharmaceutical treatment method for management of labor.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Duration of labor
 • Hot pack
 • Infrared
 • Thermotherapy
 1. Mirzakhani K, Hejazinia Z, Golmakani N, Sardar MA, Shakeri MT. The effect of birth ball exercises during pregnancy on mode of delivery in primiparous women. Journal of Midwifery and Reproductive Health 2015; 3(1):269-75.
 2. Kordi M, Nasiri NS, Safarian M, Esmaili H, Shadjuo K. The effect of oral honey-date syrup intake during labor on labor progress of nulliparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2010; 13(2):23-30.
 3. Khavandizadeh Aghdam S, Kazemzadeh R, Nikjoo R. The Effect of the Doula support During Labor on Delivery Length In Primigravida Women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(150):8-13.
 4. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, et al. Williams Obstetrics. 25nd ed. New York : McGraw-Hill Education Medical; 2018.
 5. Direkvand Moghadam A, Delpisheh A. Effect of increased intravenous hydration on duration of labor and outcome of pregnancy among nulliparous women: a randomized controlled trial. Journal of hayat 2013; 19(3):38-46.
 6. Kordi M, Golmakani A, Rabiei Motlagh E, Zahedifar T, Badiei Avval Sh. Non-pharmacological approaches to relieving labor pain. 2nd ed. Mashhad University of Medical Sciences; 2017.
 7. Kazemzadeh R, Sehhatie-Shafaie F, Amani F, Heshmat R. Effect of acupressure at the SP6 and LI4 points on the intensity of labor pain and delivery length. Journal of Ardabil University of Medical Sciences 2014; 14(2):158-67.
 8. Jahani Shoorab N, Mirzakhani K, Hasanzadeh M. The Effect of Entonox on Labor Pain in Women Referring to Ninth Deh Torbat Heidarieh Nursing Mothers in 2004. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 2005; 12(1):27-31.
 9. Simkin PP, O'Hara M. Nonpharmacologic relief of pain during labor: systematic reviews of five methods. Am J Obstet Gynecol 2002; 186(5):S131-59.
 10. Simkin P, Bolding A. Update on nonpharmacologic approaches to relieve labor pain and prevent suffering. J Midwifery Womens Health 2004; 49(6):489-504.
 11. Niromanesh S, Shakibazadeh E. Application of Partogragh on duration of labor and outcome of pregnancy among first time pregnant women. Feyz Journal of Kashan University of Medical Sciences 1998; 2.
 12. Vakilian K, Karamat A, Mousavi A, Shariati M, Ajami E, Atarha M. The effect of Lavender essence via inhalation method on labor pain. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 2012; 14(1):34-40.
 13. Vahaby S, Abedi P, Afshari P, Haghighizadeh MH, Zargani A. Effect of aromatherapy with rose water on pain severity of labor in nulliparous women: a random clinical trial study. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 2016; 14(12):1049-60.
 14. Bagheri L, Ghiasi A, Ahmadnia E. Effect of reflexology on the length of labor: A systematic review and meta-analysis of clinical trials. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(1):105-14.
 15. Shahpourian F, Kiani KI, Sedighian H, Hosseini F. Effect of water birth on labor pain during active phase of labor. Razi Journal of Medical Sciences 2008; 14(57):101-11.
 16. Enjezab B, Khoushbin A, Bokaei M, Naghshin N. Effect of ice massage on Hoku point for reduction of labor pain. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services 2008; 15(4):69-74.
 17. Jafarian AA. Familiarity with painless delivery methods. Tehran: Iran University of Medical Sciences and Health Services; 2002.
 18. Behrouz MA, Hajizadeh Saffar M, Sazegarnia A.Fundamentals of Medical Physics.1nd ed. Mashhad University of Medical Sciences; 2012. p. 64-73.
 19. Yaghobi M, Fathi M, Roshani D, Valiee S, Moradi M, Hasankhanki H. Comparison of the effect of infra-red and hot pack on reduction of pain associated with lumbar discopathy. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 2012; 17(2):72-81
 20. Akbarzadeh M, Nematollahi A, Farahmand M, Amooee S. The Effect of Two-Staged Warm Compress on the Pain Duration of First and Second Labor Stages and Apgar Score in Prim Gravida Women: a Randomized Clinical Trial. J Caring Sci 2018; 7(1):21-26.
 21. Khamis Y, Shaala S, Damarawy H, Romia A, Toppozada M. Effect of heat on uterine contractions during normal labor. International Journal of Gynecology & Obstetrics 1983; 21(6):491-3.
 22. Behmanesh F, Pasha H, Zeynalzadeh M. The effect of heat therapy on labor pain severity and delivery outcome in parturient women. Iranian Red Crescent Medical Journal 2009; 11(2): e95876.
 23. Ganji Z, Shirvani MA, Rezaei-Abhari F, Danesh M. The effect of intermittent local heat and cold on labor pain and child birth outcome. Iranian journal of nursing and midwifery research 2013; 18(4):298.
 24. Vähä-Eskeli K, Erkkola R. The effect of short-term heat stress on uterine contractility, fetal heart rate and fetal movements at late pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1991; 38(1):9-14.
 25. Vatansever F, Hamblin MR. Far infrared radiation (FIR): its biological effects and medical applications. Photonics Lasers Med 2012; 4:255-266.
 26. Tsai SR, Hamblin MR. Biological effects and medical applications of infrared radiation. J Photochem Photobiol B 2017; 170:197-207.
 27. Hall JE. Guyton and hall textbook of medical physiology. 13nd ed. Elsevier; 2016.
 28. Liau BY, Leung TK, Ou MC, Ho CK, Yang A, Lin YS. Inhibitory effects of far-infrared ray-emitting belts on primary dysmenorrhea. International Journal of Photoenergy 2012; 2012.
 29. Gan KB, Zahedi E, Ali MM. Safe optical power exposure limit during transabdominal illumination of the fetus. In14th Iranian Conf Biomed Eng 2008.
 30. Gan KB, Zahedi E, Ali MA. Transabdominal fetal heart rate detection using NIR photopleythysmography: instrumentation and clinical results. IEEE transactions on Biomedical Engineering 2009; 56(8):2075-82.
 31. Moneta J, Oknińska A, Wielgoś M, Przyboś A, Chrostowska J, Marianowski L. Wpływ immersji wodnej na przebieg porodu [The influence of water immersion on the course of labor]. Ginekol Pol 2001; 72(12):1031-6.
 32. Cluett ER, Nikodem VC, McCandlish RE, Burns EE. Immersion in water in pregnancy, labour and birth. Cochrane Database Syst Rev 2004; (2):CD000111.
 33. Eckert K, Turnbull D, MacLennan A. Immersion in water in the first stage of labor: a randomized controlled trial. Birth 2001; 28(2):84-93.
 34. Taavoni S, Abdolahian S, Haghani H. S644 Sacrum‐Perinea Heat Therapy for Physiologic Labor Pain Management: A Randomized Control Trial Study. European Journal of Pain Supplements 2011; 5(S1):282-3.
 35. Leung TK, Lee CM, Lin MY, Ho YS, Chen CS, Wu CH, et al. Far infrared ray irradiation induces intracellular generation of nitric oxide in breast cancer cells. Journal of Medical and Biological Engineering 2009; 29(1):15-8.
 36. Leung TK, Lin YS, Chen YC, Shang HF, Lee YH, Su CH, et al. Immunomodulatory effects of far-infrared ray irradiation via increasing calmodulin and nitric oxide production in raw 264.7 macrophages. Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications 2009; 21(05):317-23.
 37. Cosgray NA, Lawrance SE, Mestrich JD, Martin SE, Whalen RL. Effect of heat modalities on hamstring length: a comparison of pneumatherm, moist heat pack, and a control. J Orthop Sports Phys Ther 2004; 34(7):377-84.
 38. Draper DO, Harris ST, Schulthies S, Durrant E, Knight KL, Ricard M. Hot-Pack and 1-MHz Ultrasound Treatments Have an Additive Effect on Muscle Temperature Increase. J Athl Train 1998; 33(1):21-4.
 39. Essa RM, Ismail NI. Effect of second stage perineal warm compresses on perineal pain and outcome among primiparae. Journal of Nursing Education and Practice 2016; 6(4):48.