تأثیر تمرینات مقاومتی با دو حجم متفاوت بر روی سطح سرمی عامل رشدی فیبروبلاست ـ 21، درصد چربی بدن و تحرک‌پذیری زنان سالمند چاق

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.

3 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، مرکز آموزش عالی کاشمر، کاشمر، ایران.

4 دانشیار گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

چکیده

مقدمه: عامل رشدی فیبربلاست-21 (21FGF)، لیپولیز و اکسیداسیون اسیدهای چرب را افزایش می­دهد. اثر حجم­های متفاوت تمرین مقاومتی روی 21FGF به خوبی مشخص نشده است، بنابراین مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثرات تمرین مقاومتی با حجم پایین و بالا بر سطح سرمی 21FGF، ترکیب بدن و تحرک‌پذیری زنان سالمند چاق غیرفعال انجام شد.
روش‌کار: 30 زنان سالمند چاق غیرفعال (سن50/4±57/64 سال؛ نمایه توده بدنی 69/2±34/32 کیلوگرم بر متر مربع و درصد چربی 11/2±93/40) ساکن شهر مشهد برای شرکت در این مطالعه نیمه‌تجربی فراخوانی شدند. آزمودنی­ها به‌طور تصادفی به سه گروه برابر تمرین مقاومتی حجم پایین (LVRT) و تمرین مقاومتی حجم بالا (HVRT) و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی­ها پروتکل­های LVRT (یک نوبت) و HVRT (سه نوبت) برای 12 هفته و دو جلسه در هفته انجام دادند. اندازه­های تن‌سنجی و ارزیابی بیوشیمیایی یک هفته قبل از اولین و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی انجام شد. همچنین آزمون­های 30 ثانیه بلند شدن از صندلی، آرم کرل، دو دقیقه استپ و هشت فوت آپ – اند- گو ارزیابی شد. به‌ترتیب از آزمون تی وابسته و تحلیل کواریانس برای ارزیابی تفاوت درون و بین گروهی استفاده شد.
یافته­ها: متعاقب دوره تمرینی، درصد چربی بدن در گروه HVRT نسبت به گروه LVRT (001/0=p) به‌طور معنی­داری پایین­تر بود. برعکس، نتایج 30 ثانیه بلند شدن از صندلی (001/0=p) و آرم کرل (001/0=p) در گروه HVRT نسبت به گروه LVRT به‌طور معنی­داری بالاتر بود. بر اساس نتایج، تفاوت معنی­داری بین وزن (997/0=p)، شاخص توده بدنی (999/0=p)، 21FGF (999/0=p)، دو دقیقه استپ (072/0=p) و 8 فوت آپ ـ اند ـ گو (231/0=p) بین دو گروه LVRT و HVRT در انتهای دوره تمرینی وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: تمرین مقاومتی با سه نوبت نسبت به تمرین مقاومتی با یک نوبت موجب دستاوردهای بیشتری در بهبود ترکیب بدن و تحرک پذیری در زنان سالمند چاق می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of two different volumes of resistance training on serum level of fibroblast growth factor-21, body fat percentage and mobility in obese elderly women

نویسندگان [English]

 • Zeinab Fattahi 1
 • Hossein TaheriChadorneshin 2
 • Esmat Rashidi 3
 • Seyed-Hosein Abtahi-Eivary 4
1 M.Sc. in Exercise Physiology, School of Human Sciences, University of Bojnord, Bojnord, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, School of Human Sciences, University of Bojnord, Bojnord, Iran.
3 Assistant Professor Department of Exercise Physiology, Kashmar Higher Education Institute, Kashmar, Iran.
4 Associate Professor, Department of Clinical Biochemistry, Faculty of Medicine, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Fibroblast growth factor 21 (FGF21) increases lipolysis and fatty acid oxidation. The effect of different volumes of resistance training on FGF21 is not well defined. Therefore, the aim of this study was to compare the effects of high and low volume of resistance trainings on serum level of FGF-21, body composition and mobility in sedentary obese older women.
Methods: Thirty sedentary obese elderly women (age 64.57±4.50 years, body mass index 32.34±2.69 kg/m2, and body fat percent 40.93±2.11) who were resident in Mashhad participated in this quasi-experimental study. The subjects were randomly assigned into three equal groups of control, low volume resistance training (LVRT), and high volume resistance training (HVRT). The subjects performed LVRT (one-set) and HVRT (three-set) protocols twice weekly for 12 weeks. Anthropometric and biochemical evaluations were carried out one week before the first session and 48 hours after the last session. In addition, 30-second chair stand, arm curl, two minutes step and eight foot up-and-go tests were evaluated. Dependent t-test and analysis of covariance were used to examine the intra- and inter-group differences, respectively.
Results: Following training, the body fat percentage was significantly lower in HVRT group than LVRT group (P=0.001). In contrast, the results in 30-second chair stand (P=0.001) and arm curl (P=0.001) were significantly higher in HVRT group than LVRT group. However, there were no significant differences between two groups of HVRT and LVRT in weight (P=0.999), body mass index (P=0.999), FGF21 (P=0.999), two minutes step (P=0.072), and eight foot up-and-go (P=0.231) at the end of the protocols.
Conclusion: These results demonstrate that three-set resistance training resulted in greater improvements in body composition and mobility than single-set resistance training in obese elderly women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Elderly
 • Fibroblast growth factor-21
 • Obesity
 • Resistance training
 1. Nodehi Moghadam A, Rashid N, Hosseini Ajdad Niaki SJ, Hosseinzadeh S. Evaluation of Quality of Life and its Related Factors in Elderly in Mashhad in 1396. Iranian Journal of Ageing 2019; 14(3):310-9.
 2. Ormsbee MJ, Prado CM, Ilich JZ, Purcell S, Siervo M, Folsom A, et al. Osteosarcopenic obesity: the role of bone, muscle, and fat on health. J Cachexia Sarcopenia Muscle 2014; 5(3):183-92.
 3. Shirazi-Fard Y, Kupke JS, Bloomfield SA, Hogan HA. Discordant recovery of bone mass and mechanical properties during prolonged recovery from disuse. Bone 2013; 52(1):433-43.
 4. Cruz-Jentoft AJ, Baeyens JP, Bauer JM, Boirie Y, Cederholm T, Landi F, et al. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis: Report of the European Working Group on Sarcopenia in Older People. Age Ageing 2010; 39(4):412-23.
 5. Li LI, Tang L. Multiple roles of fibroblast growth factor 21 in metabolism. Curr Pharm Des 2015; 21(21):3041-50.
 6. Wilson GJ, Lennox BA, She P, Mirek ET, Al Baghdadi RJ, Fusakio ME, et al. GCN2 is required to increase fibroblast growth factor 21 and maintain hepatic triglyceride homeostasis during asparaginase treatment. Am J Physiol Endocrinol Metab 2015; 308(4):E283-93.
 7. Kharitonenkov A, Shiyanova TL, Koester A, Ford AM, Micanovic R, Galbreath EJ, et al. FGF-21 as a novel metabolic regulator. J Clin Invest 2005; 115(6):1627-35.
 8. Inagaki T, Dutchak P, Zhao G, Ding X, Gautron L, Parameswara V, et al. Endocrine regulation of the fasting response by PPARalpha-mediated induction of fibroblast growth factor 21. Cell Metab 2007; 5(6):415-25.
 9. Li X, Ge H, Weiszmann J, Hecht R, Li YS, Véniant MM, et al. Inhibition of lipolysis may contribute to the acute regulation of plasma FFA and glucose by FGF21 in ob/ob mice. FEBS letters 2009; 583(19):3230-4.
 10. Dutchak PA, Katafuchi T, Bookout AL, Choi JH, Yu RT, Mangelsdorf DJ, et al. Fibroblast growth factor-21 regulates PPARγ activity and the antidiabetic actions of thiazolidinediones. Cell 2012; 148(3):556-67.
 11. Gómez-Ambrosi J, Gallego-Escuredo JM, Catalán V, Rodríguez A, Domingo P, Moncada R, et al. FGF19 and FGF21 serum concentrations in human obesity and type 2 diabetes behave differently after diet- or surgically-induced weight loss. Clin Nutr 2017; 36(3):861-868.
 12. Gaich G, Chien JY, Fu H, Glass LC, Deeg MA, Holland WL, et al. The effects of LY2405319, an FGF21 analog, in obese human subjects with type 2 diabetes. Cell Metab 2013; 18(3):333-40.
 13. Villarroya J, Gallego-Escuredo JM, Delgado-Anglés A, Cairó M, Moure R, Gracia Mateo M, et al. Aging is associated with increased FGF21 levels but unaltered FGF21 responsiveness in adipose tissue. Aging Cell 2018; 17(5):e12822.
 14. Shabkhiz F, Khalafi M, Rosenkranz S, Karimi P, Moghadami K. Resistance training attenuates circulating FGF-21 and myostatin and improves insulin resistance in elderly men with and without type 2 diabetes mellitus: A randomised controlled clinical trial. Eur J Sport Sci 2020: 1-10.
 15. Taniguchi H, Tanisawa K, Sun X, Kubo T, Higuchi M. Endurance Exercise Reduces Hepatic Fat Content and Serum Fibroblast Growth Factor 21 Levels in Elderly Men. J Clin Endocrinol Metab 2016; 101(1):191-8.
 16. Besse-Patin A, Montastier E, Vinel C, Castan-Laurell I, Louche K, Dray C, et al. Effect of endurance training on skeletal muscle myokine expression in obese men: identification of apelin as a novel myokine. Int J Obes (Lond) 2014; 38(5):707-13.
 17. Yang SJ, Hong HC, Choi HY, Yoo HJ, Cho GJ, Hwang TG, et al. Effects of a three-month combined exercise programme on fibroblast growth factor 21 and fetuin-A levels and arterial stiffness in obese women. Clin Endocrinol (Oxf) 2011; 75(4):464-9.
 18. JanssenDuijghuijsen LM, Keijer J, Mensink M, Lenaerts K, Ridder L, Nierkens S, et al. Adaptation of exercise-induced stress in well-trained healthy young men. Exp Physiol 2017; 102(1):86-99.
 19. Torre-Villalvazo I, Alemán-Escondrillas G, Valle-Ríos R, Noriega LG. Protein intake and amino acid supplementation regulate exercise recovery and performance through the modulation of mTOR, AMPK, FGF21, and immunity. Nutrition research. 2019; 72:1-7.
 20. Radaelli R, Botton CE, Wilhelm EN, Bottaro M, Lacerda F, Gaya A, et al. Low- and high-volume strength training induces similar neuromuscular improvements in muscle quality in elderly women. Exp Gerontol 2013; 48(8):710-6.
 21. Radaelli R, Wilhelm EN, Botton CE, Rech A, Bottaro M, Brown LE, et al. Effects of single vs. multiple-set short-term strength training in elderly women. Age (Dordr) 2014; 36(6):9720.
 22. American College of Sports Medicine, Chodzko-Zajko WJ, Proctor DN, Fiatarone Singh MA, Minson CT, Nigg CR, et al. American College of Sports Medicine position stand. Exercise and physical activity for older adults. Med Sci Sports Exerc 2009; 41(7):1510-30.
 23. Ribeiro AS, Schoenfeld BJ, Pina FL, Souza MF, Nascimento MA, dos Santos L, et al. Resistance training in older women: Comparison of single vs. multiple sets on muscle strength and body composition. Isokinetics and Exercise Science 2015; 23(1):53-60.
 24. Rashidi E, Hosseini Kakhak SA, Askari R. The Effect of 8 Weeks Resistance Training With Low Load and High Load on Testosterone, Insulin-Like Growth Factor-1, Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-3 Levels, and Functional Adaptations in Older Women. Iranian Journal of Ageing 2019; 14(3):356-67.
 25. Radaelli R, Botton CE, Wilhelm EN, Bottaro M, Brown LE, Lacerda F, et al. Time course of low- and high-volume strength training on neuromuscular adaptations and muscle quality in older women. Age (Dordr) 2014; 36(2):881-92.
 26. Hanssen KE, Kvamme NH, Nilsen TS, Rønnestad B, Ambjørnsen IK, Norheim F, et al. The effect of strength training volume on satellite cells, myogenic regulatory factors, and growth factors. Scand J Med Sci Sports 2013; 23(6):728-39.
 27. Cadore EL, Izquierdo M, Alberton CL, Pinto RS, Conceição M, Cunha G, et al. Strength prior to endurance intra-session exercise sequence optimizes neuromuscular and cardiovascular gains in elderly men. Exp Gerontol 2012; 47(2):164-9.
 28. Rose DJ, Jones CJ, Lucchese N. Predicting the probability of falls in community-residing older adults using the 8-foot up-and-go: a new measure of functional mobility. Journal of Aging and Physical Activity 2002; 10(4):466-75.
 29. Pedrosa R, Holanda G. Correlation between the walk, 2-minute step and TUG tests among hypertensive older women. Brazilian Journal of Physical Therapy 2009; 13(3):252-6.
 30. Lima ID, de Resende-Neto AG, Aragao-Santos JC, Nogueira AC, Vasconcelos AB. Effects of Different Methods of Resistance Training on Indicators of Daily Physical Fitness in Physically Active Elderly Women. Int J Sports Exerc Med 2019; 5(7):136.
 31. Marcos-Pardo PJ, Orquin-Castrillón FJ, Gea-García GM, Menayo-Antúnez R, González-Gálvez N, Vale RGS, et al. Effects of a moderate-to-high intensity resistance circuit training on fat mass, functional capacity, muscular strength, and quality of life in elderly: A randomized controlled trial. Sci Rep 2019; 9(1):7830.
 32. Dolezal BA, Potteiger JA. Concurrent resistance and endurance training influence basal metabolic rate in nondieting individuals. J Appl Physiol (1985) 1998; 85(2):695-700.
 33. Hawley JA. Exercise as a therapeutic intervention for the prevention and treatment of insulin resistance. Diabetes Metab Res Rev 2004; 20(5):383-93.
 34. Amamou T, Normandin E, Pouliot J, Dionne IJ, Brochu M, Riesco E. Effect of a High-Protein Energy-Restricted Diet Combined with Resistance Training on Metabolic Profile in Older Individuals with Metabolic Impairments. J Nutr Health Aging 2017; 21(1):67-74.
 35. Keul J, Haralambie G, Bruder M, Gottstein HJ. The effect of weight lifting exercise on heart rate and metabolism in experienced weight lifters. Med Sci Sports 1978; 10(1):13-5.
 36. Tesch PA. Acute and long-term metabolic changes consequent to heavy-resistance exercise. InMuscular function in exercise and training 1987; 26:67-89.
 37. Chen W, Hoo RL, Konishi M, Itoh N, Lee PC, Ye HY, et al. Growth hormone induces hepatic production of fibroblast growth factor 21 through a mechanism dependent on lipolysis in adipocytes. J Biol Chem 2011; 286(40):34559-66.
 38. Arner P, Pettersson A, Mitchell PJ, Dunbar JD, Kharitonenkov A, Rydén M. FGF21 attenuates lipolysis in human adipocytes - a possible link to improved insulin sensitivity. FEBS Lett. 2008; 582(12):1725-30.
 39. Coetsee C, Terblanche E. The time course of changes induced by resistance training and detraining on muscular and physical function in older adults. Eur Rev Aging Phys Act 2015; 12:7.
 40. Van Roie E, Delecluse C, Coudyzer W, Boonen S, Bautmans I. Strength training at high versus low external resistance in older adults: effects on muscle volume, muscle strength, and force-velocity characteristics. Exp Gerontol 2013; 48(11):1351-61.
 41. Pinto RS, Correa CS, Radaelli R, Cadore EL, Brown LE, Bottaro M. Short-term strength training improves muscle quality and functional capacity of elderly women. Age (Dordr) 2014; 36(1):365-72.
 42. de Oliveira Silva A, Dutra MT, de Moraes WMAM, Funghetto SS, Lopes de Farias D, Dos Santos PHF, et al. Resistance training-induced gains in muscle strength, body composition, and functional capacity are attenuated in elderly women with sarcopenic obesity. Clin Interv Aging 2018; 13:411-417.
 43. Peterson MD, Rhea MR, Sen A, Gordon PM. Resistance exercise for muscular strength in older adults: a meta-analysis. Ageing Res Rev 2010; 9(3):226-37.
 44. Vasconcelos KS, Dias JM, Araújo MC, Pinheiro AC, Moreira BS, Dias RC. Effects of a progressive resistance exercise program with high-speed component on the physical function of older women with sarcopenic obesity: a randomized controlled trial. Braz J Phys Ther 2016; 20(5):432-440.