تأثیر پروتئین سویا بر علائم گرگرفتگی در زنان یائسه شهرستان یزد از سال 1386 -1388

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 . استادیار گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

2 استادیار گروه زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: گرگرفتگی یکی از مشکلات یائسگی است و استروژن به عنوان درمان اصلی گرگرفتگی شناخته می شود.
بسیاری از بیماران به علت احتمال افزایش خطر سرطان ها مانند سرطان پستان از استفاده استروژن خودداری می کنند.
در درمان جایگزینی هورمونی از داروهای متعددی استفاده شده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر پروتئین سویا
بر علایم گرگرفتگی در زنان یائسه انجام شد.
روشکار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور طی سال های 1386-88 بر روی زنان مراجعه کننده به درمانگاه
زنان بیمارستان شهید صدوقی یزد با علائم گرگرفتگی یائسگی انجام شد. 90 زن در گروه سنی 49-55 سال در دو
گروه سویا (45 نفر) و دارونما (45 نفر) قرار گرفتند. برای افراد گروه سویا به مدت 12 هفته، روزانه 20 گرم پودر
سویا تجویز شد و افراد گروه دارونما به طور همزمان به مدت 12 هفته دارونما (20 گرم پودر نان خشک) دریافت
کردند. در پایان دوره درمان، دو گروه از نظر بهبودی (شامل تعداد دفعات گرگرفتگی در روز و شدت آن) با یکدیگر
مقایسه شدند. اطلاعات پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 15) و آزمون های کای اسکوئر
و تی دانشجویی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و p کمتر از 0/05 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتهها: در پایان دوره درمان، از 45 بیمار گروه درمان با سویا، 34 نفر (77/6%) به درمان پاسخ دادند در حالی که
تنها 6 نفر از بیماران گروه دارونما (13/3%) با درمان با دارونما بهبود یافتند (p=0/001).
نتیجهگیری: سویا و فرآورده های آن یکی از رژیم های درمانی مؤثر، کـم خطـر و کـم هز ینـه جهـت کـاهش علا یـ م
گرگرفتگی یائسگی می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Soya Protein on Symptoms of Hot Flash in Menopausal Women in Yazd, Iran

نویسندگان [English]

  • Leily Sekhavat 1
  • Raziah Dehghani Firouzabadi 2
1 Associate Professor of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Yazd Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
2 Associate Professor of Obstetrics and Gynecology, Fellowship of Infertility, Faculty of Medicine, Yazd Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Hot flash is a medical complication of menopause and estrogens have been known as its main treatment. Likely due to increased risk of cancers such as breast cancer, use of estrogen is avoided by many patients. Hence, various medicines are taken in replacement of hormone therapy. The aim of this study is to compare the efficacy of Soy protein on menopausal hot flash.
Methods: A randomized double-blind clinical trial was done on menopausal women that referred for hot flash symptoms to Shahid Sadoughi Hospital in Yazd from 2007 to 2009. Ninety women, aged 49 to 55 years were selected and divided into two groups. Soy group (n=45) received 20 gram soy powder for 12 weeks, and placebo group (n= 45) received 20 gram Bread powder at the same time. After 12 weeks, the changes in frequency and intensity of hot flashes of two groups were compared. Data were analyzed by SPSS software version 15, T-student and X2 tests. p<0.05 was considerate significant.
Results: After 12 weeks, of 45 women in Soy group 34 (77.6%) have improved; while only 6 women (13.3%) in placebo had improvement (p=0.001).
Conclusion: Soy protein is a useful, costless and with lower side-effect diet in treatment of menopausal hot flash.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hot flash
  • Menopause
  • placebo
  • Soy protein
1. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 7th ed. Philadelphia:Lippincott
Williams & Wilkins;2005: 643- 65.
2. Taylor M. Alternative medicin and menopause. Obstet Gynecol. Clin North Am 2002;24(3):555-73.
3. Shanafelt TD, Barton DL, Adjei AA, Loprinzi CL. Pathophysiology and treatment of hot flashes. Mayo Clin
Proc 2004 Aug;79(8):1088.
4. Carranza L , Corlespuentes E. Modfication of vasomotor symptomin the post Menopausal women. Int J
Obstet Gynecol 2001;73(2):169-71.
5. Barton D, Loprinzi C, Qualla S, Sloan J, Pruthi S, Novotny P. Depomedroxyprogestron acetate for hot flashes. J
Pain Symptom Manage 2002 Dec;24(6):603-7.
6. Richard ME, Ann SD. Effecacy of soy foodsand soy been isoflavon supplement for alternating menopausal
symptoms. J Med Food 2003;6(1):1-11.
7. Nelson HD, Vesco KK, Haney E, Nedrow Am Miller J, Nicolaidis C, et al. Nonhormonal therapies for
menopausal hot flashes: systematic review and meta-analysis. JAMA 2006 May 3;295(17):2057-71.
8. Kim MK, Chung BC, Yu VY, Nam JH, Lee HC, Huh KB, et al. Relationships of urinary phyto- oestrogen
excretion to BMD in postmenopausal women. Clin Endocrinol (Oxf) 2002 Mar;56(3):321-8.
9. Abdolahi F, Shabankhani B, Zargami M. [Study of average age of menopause in Mazandaran province] [Article
in Persian]. J Mazandaran Univ Med Sci 2005;14 (42):61-8.
10. Yari F,Ghafarzade M,Tarahi MJ. [Study of effects of soy supplementation on hot flashes in menopause women
in Khoraamabad and Aligodarz] [Article in Persian]. J Lorestan Univ Med Sci 2000;4(5):43-6.
11. Knight DC, Howes JB, Eden JA, Howes LG. Effects on menopausal symptoms and acceptability of isoflavoncontaining
soy powder dietary supplementation. Cliamacteric 2001 Mar;4(1):13-8.
12. Hooper L, Ryder JJ, Kurzer MS, Lampe JW, Messina MJ, Phipps WR, et al. Effects of soy protein and
isoflavones on circulating hormone concentrations in pre- and post menopausal women: a systematic review and
meta-analysis. Hum Reprod Update 2009 Jul-Aug;15(4):423-40.
13. Quella SK, Loprinzi CL, Barton DL, Knost JA, Sloan JA, LaVasseur BI, et al. Evaluation of soy phytoestrogens
for the treatment of hot flashes in breast cancer survivors: A North Central Cancer Treatment Group Trial. J Clin
Oncol 2000 Mar;18(5):1068-74.
14. Kurzer MS. Soy consumption for reduction of menopausal symptoms. Inflammopharmacology 2008
Oct;16(5):227-9. Review.