مقایسه روش بالینی و آزمایشگاهی در تشخیص عفونت تریکومونایی مهبل

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان، قوچان، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: واژینیت تریکومونائی سومین علت شایع التهاب مهبل است. تشخیص واژینیت تریکومونایی از آنجایی که
علائمی شبیه به دیگر بیماری های منتقله جنسی دارد و روش معاینه دقیقی برای تشخیص آن وجود ندارد، آسان
نیست. منابع معتبر به این موضوع اشاره دارند که جهت تشخیص عفونت تریکومونایی مهبل صرفاً علائم و نشانه های
بالینی کافی نیست و تشخیص قطعی آن باید بر اساس تست های آزمایشگاهی صورت گیرد. مطالعه حاضر با هدف
مقایسه روش بالینی و آزمایشگاهی در تشخیص عفونت تریکومونایی مهبل انجام شد.
روشکار: این مطالعه مشاهده ای در سال 1387 بر روی 550 زن با علائم عفونت مهبلی انجام شد. در صورتی که
بیماری با علائم و نشانه های عفونت مهبلی مراجعه و واجد شرایط ورود به مطالعه بود، مورد معاینه قرار می گرفت و
نمونه ای از ترشحات واژن آن جهت آزمایش اسمیر مرطوب گرفته می شد. داده ها با استفاده از فرم های مشاهده و
مصاحبه گردآوری و به وسیله نرم افزار آماری SPSS (نسخه 14/5) و با کمک آزمون های توصیفی مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: از 550 زن مبتلا به عفونت مهبلی، 54 مورد از نظر عفونت تریکومونایی مهبل مثبت بودند. فراوانی عفونت
در جمعیت مورد مطالعه بر اساس مشاهده بالینی 14/54 درصد بود؛ در حالی که بر مبنای تشخیص میکروسکوپی
9/81 درصد بیماران تریکوموناس مثبت بودند. 10/18 درصد از بیمارانی که به وسیله مشاهده بالینی تریکومونا مثبت
بودند، مشاهده میکروسکوپی آنها منفی بود. نتایج مطالعه نشان داد 5/45 درصد از موارد تشخیص بالینی غیر
تریکومونائی در بررسی میکروسکوپی تریکومونا مثبت تشخیص داده شدند.
نتیجهگیری: عدم کاربرد روش های آزمایشگاهی در تشخیص بیماران مبتلا به عفونـت مهبلـ ی، منجـر بـه تشـخ یص
نادرست می شود و پیشنهاد می شود در تعیین عفونت تریکومونایی مهبل به نتایج آزمایشگاهی اکتفـا نمـود تـا دقـت
تشخیصی افزایش یابد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Clinical and Laboratorial Method in Diagnosis of Trichomonas Vaginitis

نویسندگان [English]

  • Maliheh Dormohamadi 1
  • Nahid Golmakani 2
1 M.Sc. of Midwifery, Islamic Azad University of Ghuchan, Ghuchan, Iran.
2 Lecturer of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Trichomonas vaginalis is the third prevalent cause of vaginitis. Because of lack of precise diagnosing methods and the similarity of its symptoms with other STD, diagnosis of trichomoniasis is not an easy effort. Valid resources pointed out that diagnosis of trichomonas vaginitis merely based on clinical signs is not possible, but on the basis of the test results. Thereupon, this research is accomplished to compare clinical and laboratorial methods in diagnosis of trichomonas vaginitis.
Methods: This observational research was accomplished on 550 women with vaginitis infection. Eligible women with signs of vaginitis infection were examined and sample of vaginal discharge taken for wet smear testing. Data were gathered by means of interviews and observation forms, and analyzed by SPSS software version 14.5 and descriptive statistics.
Results: The tests performed on 550 patients suffering from vaginal infection shows that 54 cases of trichomoniasis were positive. According to the clinical observation of the subjects, 14.54% had infection; while on the basis of microscopic diagnosis 9.81% were trichomonas positive. 10.18% of the patients that were trichomonas positive in clinical observation, their microscopic observation result were negative. The result of investigations indicated that, 5.45% that were trichomonas negative in clinical observation, were positive in microscopic observation.
Conclusion: Lake of application of laboratorial method in identifying vaginitis patients may lead to incorrect diagnosis, so it is suggested to utilize laboratorial results in precise diagnosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clinical Diagnosis
  • Laboratorial diagnosis
  • Trichomoniasis
1. Scott J, Gibbs RS, Karlan BY, Haney AF. Danforth’s obstetrics and gynecology. 9th ed. Philadelphia:Lippincott
Williams & Wilkins;2003.
2. Rayan KJ, Berkowitz RS, Barbieri Rl, Dunaif A. Kistner’s gynecology & women’s health. 7th ed. St
Louis:Mosby;1997.
3. Mashburn J. Etiology, diagnosis, and management of vaginitis. J Midwifery Women Health 2006
Nov;51(6):423-30.
4. Ziaee H, Rezaeian M .[Study of Trichomoniasis in women referring to gynecology centers of Sari and
comparison of laboratory diagnostic methods] [Article in Persian]. J Mazandaran Univ Med Sci 1998;8(19):34-
40.
5. Goodman RP, Freret TS, Kula T, Geller A, Talkington MW, Tang-Fernandez V, et al. Clinical isolates of
Trichomonas vaginalis concurrently infected by strains of up to four Trichomonasvirus species (Family
Totiviridae). J Virol 2011 May;85(9):4258–70.
6. Schwebke JR, Hobbs MM, Taylor SN, Sena AC, Catania MG, Weinbaum BS, et al. Molecular testing for
Trichomonas vaginalis in women: results from a prospective U.S. clinical trial. J Clin Microbiol 2011 Dec;
49(12):4106-11.
7. Calzada F, Yepez-Mulia L, Tapia-Contreras A. Effect of Mexician medicinal plant used treat trichomoniasis on
Trichomonas vaginalis trophozoites. J Ethnopharmacol 2007 Sep;113(2):248-51.
8. Swygard H, Sena AC, Hobbs MM, Cohen MS. Trichomoniasis: clinical manifestation, diagnosis and
management. Sex Transm Infect 2004 Apr;80(2):91-5.
9. Jamali R, Zareikar B , Usofi S, Ghazghanchi A. [Comparison of the sensitivity of wet smear and culture for
diagnosis of Trichomonas vaginalis] [Article in Persian]. J Lorestan Univ Med Sci 2006;8:80-5.
10. Bolbol-Haghigh N, Ebrahimi H, Norouzi P, Delvarianzadeh M. [Evaluation and comparison of clinical and paraclinical
diagnosis of Trichomonas vaginitis in women refered to Shahroud City Health Care Centers] [Article in
Persian]. J Shahrod Uni Med Sci Health Ser 2008;3(1).
11. Petrin D, Delgaty K, Bhatt R, Garber G. Clinical and microbiological aspects of Trichomonas vaginalis. Clin
Microbiol Rev 1998 Apr;11(2):300-317. Review.
12. Cudmore SL, Delgaty KL, Hayward-McClelland SF, Petrin DP, Garber GE. Treatment of infections caused by
metronidazole-resistant Trichomonas vaginalis. Clin Microbiol Rev 2004 Oct;17(4):783-93.
13. Carr. PL, Felsenstein D, Friedman RH. Evaluation and management of vaginitis. J Gen Intern Med 1998
May;13(5):342-6.
14. Garber GE. The laboratory diagnosis of Trichomonas vaginalis. Can J Infect Dis Microbiol 2005 JanFeb;16(1):35-8.
15. Beatriz EP, Claudia IM, Enrique FC, Claudia G, Martha CE, Ramó n AT,et al. Prevalence and comparison of
diagnostic methods for Trichomonas vaginalis infection in pregnant women in Argentina. Korean J Parasitol
2010 Mar;48(1): 61-5.
16. Schwebke JR, Burgess D. Trichomoniasis. Clin Microbial Rev 2004 Oct;17(4):794-803.
17. Linnet NM, Susan MG, Ruth G, Nobert P, Walter J, Jeckoniah ON, et al. A prospective study of vaginal
trichomoniasis and HIV-1 shedding in women on antiretroviral therapy. BMC Infect Dis 2011;11:307.
18. Singh S, Singh G, Sagar N, Yadav PK, Jain PA, Gautam B, et al. Insight into trichomonas vaginalis genome
evolution through metabolic pathways comparison. Biomed Info 2012;8(4):189-95.
19. Fernando SD, Herath S, Rodrigo C, Rajapakse S. Improving diagnosis of trichomonas vaginalis infection in
resource limited health care settings in sri lanka. J Glob Infect Dis 2011 Oct;3(4):324-8.
20. Berek JS. Berek & Novak’s gynecology.14th ed. Phyladelphiya:Lippincott Williams & Wilkins;2007.
21. MirzaKhani K , Hasanzade Mofrad M.[ Vaginitis]. Mashhad:Vice Chancellor for research of Mashhad
University of Medical Science Publisher;2007. [in Persian].
22. Lowe NK, Neal JL, Ryan-Wenger NA. Accuracy of the clinical diagnosis of vaginitis compared to a DNA probe
laboratory standard. Obstet Gynecol 2009 Jan;113(1):89-95.
23. Azadbakht M, Ziai H, Abdollahi F, Shabankhani B. [Effect of essential oils of artemisia aucheri bioss., zataria
multiflora boiss. and myrtus communis L on trichomonas vaginalis] [Article in Persian]. J Herb Med 2006;8:35-
40.
24. Shabestari S. [Evaluation of clinical diagnosis of trichomoniasis with paraclinic method in women attending to
clinics zahedan-Qods hospital in 1382] [Thesis in Persian]. Zahedan: Zahedan University of Medical
Science;2005.
25. Mabey DC, Peeling RW. Rapid diagnostic tests for sexual transmitted infections. IPPF Med Bull 2002
June;34(3).
26. Burja IT, Shurbaji MS. Clinical impact of identifying Trichomonas vaginalis on cervicovaginal (Papanicolaou)
smear. Diagn Cytopathol 2001 Mar;24(3):195-9.
27. Hazrati Tappeh Kh, Mohammad Zadeh H, Mostaghim M, Fereidoni J, Mehri E. [A comparative study on the
sensitivity of two different diagnostic ways of diamond culture and wet mount in Trichomonas vaginalis
diagnosis and correlation between infection and clinical findings] [Article in Persian]. Uramia Med J
2005;15(1):7-13.
28. Landers DV, Wiesenfeld HC, Heine RP, Krohn MA, Hillier SL. Predictive value of the clinical diagnosis of
lower genital tract infection in women. Am J Obstet Gynecol 2004 Apr;190(4):1004-10.
29. Shahbazi A, Fallah E, Safaian R. [Infection rate of Trichomonas vaginalis in females referring to Tabriz and
Basmeng health care centers] [Article in Persian]. J Res Med Sci Shaheed Beheshti 2002;25(4):231-4.
30. Sharifi I, Khatami M, Tahmores Kermani E. [Prevalence of Trichomonas vaginalis in women referred to ValiAsr
polyclinic and the health center number 3 in Sirjan city] [Article in Persian]. J Kerman Univ Med Sci
1994;1(13):125-32.
 
31. Faraj Khoda T, Latif Nejad R, Mojahed Sh, Farnia F. [A comparison of the role of reproductive health in
development of Trichomonas vaginitis in two groups of women using IUD and withdrawal methods of
contraception] [Article in Persian]. J Shaheed Sadoghi Yazd Univ Med Sci Health Ser 2003;10(3):47-51.
32. Akhlaghi L, Falahati M, Jahani Abyaneh M, Ourmazdi H, Amini M. [Study on the prevalence of Trichomonas
vaginalis and candida albicans in women referred to Robat Karim Medical Center and a comparative evaluation
of Loffler and diluted Carbol Fuchsin stains for rapid diagnosis of them] [Article in Persian]. J Iran Univ Med
Sci 2006;12(48):7-12.
33. Nourian A, Shabani N, Mousavinasab N, Rahmanpour H. [Association of Trichomonas vaginalis with low birth
weight] [Article in Persian]. J Zanjan Univ Med Sci 2011;19(76):84-92.
34. Tahmasbi S, Sharifi E. [The prevalence of trichomoniasis in women with leukorrhea
referred to Kerman's clinics and importance laboratory diagnosis of Trichomonas vaginalis] [Article in Persian].
Nabz J 2007;4(6):7-13.
35. Badparva E, Papi OA, Kheirandish F, Pornia Y, Azizi M . [Sensitivity assessment of direct method for diagnosis
of Trichomonas vaginalis in comparison with Dorset Culture media] [Article in Persian]. J Lorestan Univ Med
Sci 2010;12(1).
36. Moshfe AA, Hosseini S. [Comparison of clinical and microscopic diagnosis of Trichomoniasis referred to the
Yasuj women clinic] [Article in Persian]. J Armaghan-e-Danesh 2005;9(33):71-83.
37. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 7th ed. Philadelphia:Lippincott
Williams & Wilkins;2005.
38. Romoren M, Velauthapillai M, Rahman M, Sundby J, Klouman E, Hjortdahl P. Trichomoniasis and bacterial
vaginosis in pregnancy: inadequately managed with the syndromic approach. Bull World Health Organ 2007
Apr;85(4):297-304.
39. duBouchet L, McGregor JA, Ismail M, McCormack WM. A pilot study of metronidazole vaginal gel versus oral
metronidazole for the treatment of Trichomonas vaginalis vaginitis. Sex Transm Dis 1998 Mar;25(3):176-9.
40. Karmastaji A, Khajeh F, Amirian M. [Comparison between clinical and laboratory diagnosis of vaginitis]
[Article in Persian]. Hormozgan Med J 2006;9(2):131-6.
41. Rathore M, Vyas L, Bhardwaj AK. Prevalence of reproductive tract infections amongst ever married women and
sociocultural factors associated with it. J Indian Med Assoc 2007 Feb;105(2):71-2, 74, 78 .
42. Luppi CG, de Oliveira RL, Veras MA, Lippman SA, Jones H, de Jesus CH, et al. [Early diagnosis and
correlations of sexually transmitted infections among women in primary care health services] [Article in
Portuguese]. Rev Bras Epidemiol 2011 Sep;14(3):467-77.
43. Klinger EV, Kapiga SH, Sam NE, Aboud S, Chen CY, Ballard RC, et al. A Community-based study risk factor
for Trichomonas vaginalis infectin among women and their male partner in Moshi urban district, northern
Tanzania. Sex Transm Dis 2006 Dec;33(12):712-8.