تأثیر تمرین پیلاتس به همراه مصرف ویتامین E بر برخی شاخص‌های سندرم متابولیک در دختران نوجوان دارای اضافه وزن

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، اداره آموزش پرورش شهرستان محلات، محلات، استان مرکزی، ایران.

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

3 دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد جلفا، دانشگاه آزاد اسلامی، جلفا، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم متابولیک به‌عنوان یک عامل خطرساز بیماری‌های قلبی- عروقی و دیابت محسوب می‌شود و شیوع آن به‌طور هشدار دهنده‌ای در حال افزایش است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر شش هفته تمرین پیلاتس به همراه مصرف ویتامین E بر برخی شاخص‌های سندرم متابولیک در دختران نوجوان دارای اضافه وزن انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی سه گروهه شاهد‌دار در سال 1394 بر روی 30 نفر از دختران 18-15 سال شهرستان محلات (ایران) انجام شد. افراد به‌طور تصادفی به سه گروه شش هفته پیلاتس، شش هفته پیلاتس + ویتامین E و کنترل تقسیم شدند. تمرینات 3 روز در هفته و هر بار حداقل 30 دقیقه انجام شد. در مرحله پیش آزمون و پس آزمون شاخص‌های فیزیولوژیک و آنتروپومتریک و همچنین نیمرخ لیپیدی و گلوکز از طریق اخذ نمونه خون اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون‌های تی زوجی، آنکوا و آزمون تعقیبی بونفرونی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در گروه تمرین پیلاتس+ ویتامین E، مقادیر LDL، HDL و TG تغییر معناداری نداشتند (05/0≤p)، اما مقادیر کلسترول (022/0=p)، گلوکز (001/0=p) و نسبت کمر به باسن (049/0=p) کاهش معناداری یافت. در گروه تمرین پیلاتس مقادیر LDL (001/0=p)، TG (002/0=p)، کلسترول (013/0=p)، گلوکز (001/0=p) و نسبت دور کمر به باسن (WHR) (004/0=p) کاهش معناداری یافت، اما مقدار HDL تغییر معناداری نداشت (05/0≤p). در گروه کنترل نیز مقادیر LDL، HDL، TG، کلسترول و WHR تغییر معناداری نداشت (05/0 ≤p). در مقایسه بین گروه‌ها، از نظر LDL (018/0=p) و کلسترول (024/0=p) بین گروه تمرین پیلاتس و کنترل تفاوت معناداری وجود داشت.
نتیجه‌گیری: تمرینات منتخب پیلاتس منجر به کنترل نیمرخ چربی، WHR و گلوکز در دختران نوجوان دارای اضافه وزن می‌شود. از سوی دیگر استفاده از ویتامین E به همراه تمرینات منتخب پیلاتس نیز منجر به تأثیرات مشابهی می‌گردد و تفاوتی معناداری از این نظر وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Pilates Training with Vitamin E Supplementation on Some Metabolic Syndrome Markers in Overweight Female Adolescents

نویسندگان [English]

 • Fahimeh Karimi 1
 • Mehdi Moradi 2
 • Behrouz Baghaiee 3
1 M.Sc. in Exercise Physiology, Mahallat Office of Education, Mahallat, Markazi Province, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Department of Physical Education and Sport Science, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
3 PhD in Exercise Physiology in the Cardiovascular and Respiratory Field, Department of Physical Education and Sport Science, Jolfa Branch, Islamic Azad University, Jolfa, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Metabolic syndrome is considered as a risk factor for cardiovascular diseases and diabetes and its prevalence increases at an alarming rate. Therefore, the study aimed to evaluate the effect of six weeks of Pilates training along with Vitamin E supplementation on some markers of metabolic syndrome in female overweight adolescents.
Methods: This clinical trial was conducted on 30 female adolescents aged 15-18 years in Mahallat, Iran. The subjects were randomly divided into three groups of six weeks Pilates, six weeks of Pilates + vitamin E and control. Exercises with minimum duration of 30 minutes were performed three days a week. Physiological and anthropometric indices, as well as lipid profiles and glucose level of the participants were measured in the pre-test and post-test stages through blood sampling. Data analysis was performed in SPSS version 22 using paired t-test, ANCOVA, and Bonferroni post hoc test. In addition, P-value below 0.05 was considered significant.
Result: In this research, while no significant changes were observed in levels of LDL, HDL and TG of the subjects in the Pilates and vitamin E group (P≥0.05), the levels of TG (P=0.022) and glucose (P=0.001) and waist-to-hip ratio (WHR) significantly decreased after the intervention. Moreover, levels of LDL (P=0.001), TG (P=0.002), cholesterol (P=0.013), glucose (P=0.001) and WHR (P=0.004) significantly decreased in the Pilates group, whereas no significant changes were observed in the level of HDL (P≥0.05). In the control group, no significant changes were observed in the levels of LDL, HDL, TG, cholesterol and WHR of the subjects (P≤0.05). Comparison of the groups revealed a significant difference between the Pilates and control groups in terms of the levels of LDL (P=0.18) and cholesterol (P=0.024).
Conclusion: According to the results of the research, Pilates training can lead to the control of lipid profile, WHR, and glucose level in overweight female adolescents. Furthermore, Pilates training along with vitamin E supplementation had similar impacts and no significant difference was observed in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pilates
 • Vitamin E
 • Overweight Female Adolescents
 1. Williams CL, Hayman LL, Daniels SR, Robinson TN, Steinberger J, Paridon S, et al. Cardiovascular health in childhood: a statement for health professionals from the committee on atherosclerosis, hypertension, and obesity in the young (AHOY) of the council on cardiovascular disease in the young, American heart association. Circulation 2002; 106(1):143-60.
 2. Grundy SM, Brewer HB Jr, Cleeman JI, Smith SC Jr, Lenfant C; American Heart Association; et al. Definition of metabolic syndrome: report of the National Heart, Lung, and Blood Institute/American Heart Association conference on scientific issues related to definition. Circulation 2004; 109(3):433-8.
 3. Esmaillzadeh A, Mirmiran P, Azadbakht L, Etemadi A, Azizi F. High prevalence of the metabolic syndrome in Iranian adolescents. Obesity 2006; 14(3):377-82.
 4. Azizi F, Salehi P, Etemadi A, Zahedi-Asl S. Prevalence of metabolic syndrome in an urban population: Tehran Lipid and Glucose Study. Diabetes Res Clin Pract 2003; 61(1):29-37.
 5. Afkhami-Ardekani M, Zahedi-Asl S, Rashidi M, Atifah M, Hosseinpanah F, Azizi F. Incidence and trend of a metabolic syndrome phenotype among Tehranian adolescents: findings from the Tehran Lipid and Glucose Study, 1998-2001 to 2003-2006. Diabetes Care 2010; 33(9):2110-2.
 6. Cruz ML, Goran MI. The metabolic syndrome in children and adolescents. Curr Diab Rep 2004; 4(1):53-62.
 7. Rodríguez-Morán M, Salazar-Vázquez B, Violante R, Guerrero-Romero F. Metabolic syndrome among children and adolescents aged 10-18 years. Diabetes Care 2004; 27(10):2516-7.
 8. Cook S, Weitzman M, Auinger P, Nguyen M, Dietz WH. Prevalence of a metabolic syndrome phenotype in adolescents: findings from the third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1994. Arch Pediatr Adolesc Med 2003; 157(8):821-7.
 9. Hassinen M, Lakka TA, Hakola L, Savonen K, Komulainen P, Litmanen H, et al. Cardiorespiratory fitness and metabolic syndrome in older men and women. Diabetes Care 2010; 33(7):1655-7.
 10. Lakka TA, Laaksonen DE, Lakka HM, Männikkö N, Niskanen LK, Rauramaa R, et al. Sedentary lifestyle, poor cardiorespiratory fitness, and the metabolic syndrome. Med Sci Sports Exerc 2003; 35(8):1279-86.
 11. Ali ZO, Esfarjani F, Bambaeichi E, Marandi M. The effects of Pilates exercise on blood pressure and selective physical fitness components in sedentary overweight females. Br J Sports Med 2010; 44(Suppl 1):i28.
 12. Ramezankhany A, Nazar Ali P, Hedayati M. Comparing effects of aerobics, pilates exercises and low calorie diet on leptin levels and lipid profiles in sedentary women. Iran J Basic Med Sci 2011; 14(3):256-63.
 13. Tunar M, Ozen S, Goksen D, Asar G, Bediz CS, Darcan S. The effects of Pilates on metabolic control and physical performance in adolescents with type 1 diabetes mellitus. J Diabetes Complications 2012; 26(4):348-51.
 14. Manning PJ, Sutherland WH, Walker RJ, Williams SM, De Jong SA, Ryalls AR, et al. Effect of high-dose vitamin E on insulin resistance and associated parameters in overweight subjects. Diabetes Care 2004; 27(9):2166-71.
 15. Molnár D, Decsi T, Koletzko B. Reduced antioxidant status in obese children with multimetabolic syndrome. Int J Obes Relat Metab Disord 2004; 28(10):1197-202.
 16. Vozarova B, Stefan N, Lindsay RS, Saremi A, Pratley RE, Bogardus C, et al. High alanine aminotransferase is associated with decreased hepatic insulin sensitivity and predicts the development of type 2 diabetes. Diabetes 2002; 51(6):1889-95.
 17. Azzi A, Ricciarelli R, Zingg JM. Non‐antioxidant molecular functions of α‐tocopherol (vitamin E). FEBS Lett 2002; 519(1-3):8-10.
 18. Jackson AS, Pollock ML, Ward A. Generalized equations for predicting body density of women. Med Sci Sports Exerc 1980; 12(3):175-81.
 19. Hashemi A, Taghian F, Kargar Fard M. Effect of pilates for 8 weeks on cortisol and lipid profile in obese women. Horizon Med Sci 2015; 20(4):249-55. (Persian).
 20. Seraj S, Asad M, Farahani A, Ashrafi Hafez A. The effect of pilates exercises on the body composition and flexibility of non-athletic women. J Ilam Univ Med Sci 2013; 21(6):287-99. (Persian).
 21. Sekendiza B, Altun Ö, Korkusuza F, Akınb S. Effects of Pilates exercise on trunk strength, endurance and flexibility in sedentary adult females. J Bodywork Mov Ther 2006; 11(4):318-26.
 22. Alizadeh Z, Kordi R, Attar MJ, Mansournia MA. The effects of continuous and intermittent aerobic exercise on lipid profile and fasting blood sugar in women with a body mass index more than 25 kg/m2: a randomized controlled trial. Tehran Univ Med J 2011; 69(4):253-9.
 23. Segal NA, Hein J, Basford JR. The effects of Pilates training on flexibility and body composition: an observational study. Arch Phys Med Rehabil 2004; 85(12):1977-81.
 24. Mann S, Beedie C, Jimenez A. Differential effects of aerobic exercise, resistance training and combined exercise modalities on cholesterol and the lipid profile: review, synthesis and recommendations. Sports Med 2014; 44(2):211-21.
 25. Askari A, Askari B, Fallah Z, Kazemi S. Effect of eight weeks aerobic training on serum lipid and lipoprotein levels in women. J Gorgan Univ Med Sci 2012; 14(1):26-32. (Persian).
 26. Demissie S, Levy D, Benjamin EJ, Cupples LA, Gardner JP, Herbert A, et al. Insulin resistance, oxidative stress, hypertension, and leukocyte telomere length in men from the Framingham Heart Study. Aging Cell 2006; 5(4):325-30.
 27. Chatterjee S, Ganini D, Tokar EJ, Kumar A, Das S, Corbett J, et al. Leptin is key to peroxynitrite-mediated oxidative stress and Kupffer cell activation in experimental non-alcoholic steatohepatitis. J Hepatol 2013; 58(4):778-84.
 28. Beltowski J. Role of leptin in blood pressure regulation and arterial hypertension. J Hypertens 2006; 24(5):789-801.
 29. Baghaiee B, Teixeira AB, Tartibian B. Moderate aerobic exercise increases SOD-2 gene expression and decreases leptin and malondialdehyde in middle-aged men. Sci Sports 2016; 31(3):e55-63.
 30. Ivy JL. Muscle insulin resistance amended with exercise training: role of GLUT4 expression. Med Sci Sports Exerc 2004; 36(7):1207-11.
 31. Neri S, Signorelli SS, Torrisi B, Pulvirenti D, Mauceri B, Abate G, et al. Effects of antioxidant supplementation on postprandial oxidative stress and endothelial dysfunction: a single-blind, 15-day clinical trial in patients with untreated type 2 diabetes, subjects with impaired glucose tolerance, and healthy controls. Clin Ther 2005; 27(11):1764-73.
 32. Khabaz M, Rashidi M, Kaseb F, Afkhami-Ardekani M. Effect of vitamin E on glycemic control and lipid profile in type 2 diabetes. Feyz J Kashan Univ Med Sci 2008; 11(4):40-5. (Persian).
 33. Lemaire‐Ewing S, Desrumaux C, Néel D, Lagrost L. Vitamin E transport, membrane incorporation and cell metabolism: is α‐tocopherol in lipid rafts an oar in the lifeboat? Mol Nutr Food Res 2010; 54(5):631-40.
 34. Devaraj S, Leonard S, Traber MG, Jialal I. Gamma-tocopherol supplementation alone and in combination with alpha-tocopherol alters biomarkers of oxidative stress and inflammation in subjects with metabolic syndrome. Free Radic Biol Med 2008; 44(6):1203-8.
 35. Upritchard JE, Sutherland WH, Mann JI. Effect of supplementation with tomato juice, vitamin E, and vitamin C on LDL oxidation and products of inflammatory activity in type 2 diabetes. Diabetes Care 2000; 23(6):733-8.
 36. Tangvarasittichai S. Oxidative stress, insulin resistance, dyslipidemia and type 2 diabetes mellitus. World J Diabetes 2015; 6(3):456-80.