بررسی تأثیر ورزش بر بی‌اختیاری استرسی ادرار در زنان: یک مطالعه مروری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.

2 دکترای بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.

3 استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری، انستیتو سبک زندگی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: بی‌اختیاری استرسی ادرار بیماری ناتوان‌کننده‌ای است که زندگی زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باید راهکارهایی برای آن در نظر گرفت. لذا مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی تأثیر ورزش بر بی‌اختیاری استرسی ادراری زنان انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مروری اطلاعات مربوط به تأثیر ورزش بر بی‌اختیاری ادراری استرسی زنان از پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی و انگلیسی شامل:Irandoc ، Magiran، Scopus، UpToDate،Elsevier Proquest ، Iranmedex، SID، Ebsco، Science direct، Google Scholar، Pubmed و web of science با استفاده از کلیدواژه‌های فارسی بی‌اختیاری ادرار، بی‌اختیاری ادراری استرسی، ورزش، سالمندی و معادل لاتین آنها Stress Urinary incontinence، Urinary incontinence، Elderly و Exercise بر اساس مش از سال2000 تا ژوئن 2017 جستجو شدند.
یافته‌ها: در نهایت 23 مطالعه مداخله‌ای شامل کارآزمایی بالینی یا نیمه‌تجربی که بین سال‌های 2017-2000 منتشر شده و دارای معیار ورود به مطالعه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در مرور صورت گرفته بر روی زنان با گروه‌های مختلف سنی و در سراسر دنیا، بیشتر مطالعات ارتباط مثبتی را بین ورزش کردن و ایجاد بی‌اختیاری ادراری استرسی گزارش کردند.
نتیجه‌گیری: در مطالعات انجام شده، ورزش منظم روزانه عضلات کف لگن، ورزش همزمان عضلات کف لگن و مرکزی تنه یا عرضی شکم، ژیمناستیک، پیلاتس، ورزش عضلات کف لگن به علاوه بیوفیدبک اینتراواژینال یا پرینئال، ورزش عضلات کف لگن همراه با دستگاه تکان دهنده عضلات یا تحریک الکتریکی، والسالوا، آمادگی جسمانی، ورزش پائولا، تمرینات کگل، تمرینات عضلات گلوتال و اداکتور ران، تمرینات تنزبرگر، فیزیوتراپی، تمرینات ایزومتریک و ورزش در آب در پیشگیری و درمان بی‌اختیاری استرسی ادراری زنان مؤثر بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Exercise on Stress Urinary Incontinence in Women: A Review Study

نویسندگان [English]

 • Shiva Khodarahmi 1
 • Nourosadat Kariman 2
 • Abbas Ebadi 3
 • Giti Ozgoli 2
1 PhD Student in Reproductive Health, student research committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 PhD in Reproductive Health, Midwifery and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical sciences, Tehran, Iran.
3 Professor, Behavioral Sciences Research Center, Institute of lifestyle, School of Nursing, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Stress urinary incontinence is a disabling disease that affects the lives of women and requires solutions. Therefore, this study aimed to evaluate the effect of exercise on stress urinary incontinence in women.
Methods: In this review study, information related to the effects of exercise on stress urinary incontinence in women were searched in Persian and English in the databases of clinical trials registry centers, including Elsevier, ProQuest, UpToDate, Scopus, Magiran, Irandoc, SID, Iran medex, Sciencedirect, Pubmed, GoogleScholar and web of science using keywords of urinary incontinence, stress urinary incontinence, exercise, and elderly and their Persian equivalents. The search was based on a mesh during 2000-2017.
Results: In total, 23 interventional studies, including clinical trials and quasi-experiments, which were published during 2000-2017 and met the inclusion criteria, were assessed. In the review conducted on women with different age groups from across the world, most studies have reported a positive relationship between exercise and stress urinating incontinence.
Conclusion: Based on the published studies, following exercises are effective in prevention and treatment of stress urinary incontinence in women: regular daily pelvic floor muscle exercises, co-contraction of the muscles of the pelvic floor and central trunk or transverse abdominal, gymnastics, Pilates, exercise of pelvic floor muscles along with biofeedback intravaginal or perineal, pelvic floor muscles training using a muscles shocking device or electrical stimulation, Valsalva, physical fitness, Paula's Exercise, Kegel Exercise, training of the gluteal and adductor thigh muscles, Tensberger's exercises, physiotherapy, isometric exercises, and exercise in water.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urinary Incontinence
 • Stress Urinary Incontinence
 • Exercise
 1. Dannecker C, Friese K, Stief C, Bauer R. Urinary incontinence in women: part 1 of a series of articles on incontinence. Dtsch Arztebl Int 2010; 107(24):420-6.
 2. Nygaard I, Barber MD, Burgio KL, Kenton K, Meikle S, Schaffer J, et al. Prevalence of symptomatic pelvic floor disorders in US women. JAMA 2008; 300(11):1311-6.
 3. Wallner LP, Porten S, Meenan RT, O'Keefe Rosetti MC, Calhoun EA, Sarma AV, et al. Prevalence and severity of undiagnosed urinary incontinence in women. Am J Med 2009; 122(11):1037-42.
 4. Bushnell DM, Martin ML, Summers KH, Svihra J, Lionis C, Patrick DL. Quality of life of women with urinary incontinence: cross-cultural performance of 15 language versions of the I-QOL. Qual Life Res 2005; 14(8):1901-3.
 5. Tannenbaum C, Corcos J, Assalian P. The relationship between sexual activity and urinary incontinency in older women. J Am Geriatr Soc 2006; 54(8):1220-4.
 6. Vigod SN, Stewart DE. Major depression in female urinary incontinence. Psychosomatics 2006; 47(2):147-51.
 7. Farzinmehr A, Moezzi A, Koohpayezadeh J. A combination training of pelvic floor muscles and core muscles in improvement of stress urinary incontinence. Razi J Med Sci 2013; 20(109):30-40. (Persian). 
 8. Addis IB, Hatch KD, Berek JS. Intraepithelial disease of the cervix, vagina, and vulva. In: Berek JS, editor. Berek and Novak's gynecology. 14th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007. P. 561-99.
 9. Cass I, Karlan BY. Ovarian and tubal cancer. In: Gibbs RS, Karlan BY, Haney AF, Nygaard IE, editors. Danforth’s obstetrics & gynecology. 10th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. P. 1023-60.
 10. Hacker NF, Gambone JC, Hobel CJ. Essentials of obstetrics and gynecology. 5th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2009. P. 617-21.
 11. Kashanian M, Shah Ali SH, Nazemi M, Baha Sadri SH. Evaluation of the effect of Kegel exercise and Kegel Master Device on the urinary incontinence in women of reproductive age and a comparison between them. Razi J Med Sci 2010; 17(77):55-66. (Persian).
 12. Jafari A, Madaen S, Sehhati F, SafaeiaN A. Effects of pelvic floor muscles exercise on stress urinary incontinence in postpartum women. Med J Tabriz Univ Med Sci 2004; 38(62):18-22. (Persian).
 13. Di Benedetto P, Coidessa A, Floris S. Rationale for pelvic floor muscles training in women with urinary incontinence. Minerva Ginecol 2008; 60(6):529-41.
 14. Finnish medical society Duodecim. Urinary incontinence in women. EBM guidelines. Evidence Based Medicine. Available at: URL: http://guideline.gov/popups/pop-references.aspx?id=13195; 2008.
 15. Finckenhagen HB, Bø K. The effect of pelvic floor exercise on stress urinary incontinence. Tidsskr Nor Laegeforen 1998; 118(13):2015-7.
 16. Hay-Smith EJ, Dumoulin C. Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactive control treatments, for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst Rev 2006; 1:CD005654.
 17. 17- Dumoulin C, Hay-Smith J. Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactive control treatment, for urinary incontinence in women. Cochran Database Syst Rev 2010; 1:CD005654.
 18. Golmakani N, Esfalani A, Kabirian M. Effect of exercises of pelvic-floor muscle strengthening on treatment of stress urinary incontinence: evidence-based review. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(26):8-14. (Persian).
 19. Sar D, Khorshid L. The effect of pelvic floor muscle training on stress and mixed urinary incontinence and quality of life. J Wound Ostomy Continence Nurs 2009; 36(4):422-35.
 20. Nahidi F, Limouei V, Ozgoli G, Koukabi R. Comparing the effects of exercises in low pelvic muscles and vaginal cones on controlling stress incontinence. Pejouhandeh 2005; 10(1):39-44. (Persian).
 21. Sangsawang B, Sangsawang N. Is a 6-week supervised pelvic floor muscle exercise program effective in preventing stress urinary incontinence in late pregnancy in primigravid women?: a randomized controlled trial. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2016; 197:103-10.
 22. Jurczak I, Chrzęszczyk M. The impact assessment of pelvic floor exercises to reduce symptoms and quality of life of women with stress urinary incontinence. Pol Merkur Lekarski 2016; 40(237):168-72.
 23. Moreno AL, Benitez CM, Castro RA, Girao MJ, Baracat EC, de Lima GR. Urodynamic alterations after pelvic floor exercises for treatment of stress urinary incontinence in women. Clin Exp Obstet Gynecol 2004; 31(3):194-6.
 24. Gorbea Chávez V, Velázquez Sánchez Mdel P, Kunhardt Rasch JR. Effect of pelvic floor exercise during pregnancy and puerperium on prevention of urinary stress incontinence. Ginecol Obstet Mex 2004; 72:628-36.
 25. Kumar A, Kumar S, Kumar R. Effectiveness of pelvic floor muscle exercise and bladder training in stress urinary incontinence and low back discomfort-a case study. J Yoga Phys Ther 2012; 2(123):2.
 26. Lacombe Ade C, Riccobene VM, Nogueira LA. Effectiveness of a program of therapeutic exercises on the quality of life and lumbar disability in women with Stress Urinary Incontinence. J Bodyw Mov Ther 2015; 19(1):82-8.
 27. Özlu A, Yıldız N, Öztekin Ö. Comparison of the efficacy of perineal and intravaginal biofeedback assisted pelvic floor muscle exercises in women with urodynamic stress urinary incontinence. Neurourol Urodyn 2017; 36(8):2132-41.
 28. Tajiri K, Huo M, Maruyama H. Effects of co-contraction of both transverse abdominal muscle and pelvicfloor muscle exercises for stress urinary incontinence: a randomized controlled trial. J Phys Ther Sci 2014; 26(8):1161-3.
 29. Ong TA, Khong SY, Ng KL, Ting JR, Kamal N, Yeoh WS, et al. Using the vibrance kegel device with pelvic floormuscle exercise for stress urinary incontinence: a randomized controlled pilot study. Urology 2015; 86(3):487-91.
 30. Reilly E, Freeman RM, Waterfield MR, Waterfield AE, Steggles P, Pedlar F. Prevention of postpartum stress incontinence in primigravidae with increased bladder neck mobility: a randomised controlled trial of antenatal pelvic floor exercises. BJOG 2014; 121(Suppl 7):58-66.
 31. Kim H, Suzuki T, Yoshida Y, Yoshida H. Effectiveness of multidimensional exercises for the treatment of stress urinary incontinence in elderly community‐dwelling Japanese women: a randomized, controlled, crossover trial. J Am Geriatr Soc 2007; 55(12):1932-9.
 32. Aksac B, Aki S, Karan A, Yalcin O, Isikoglu M, Eskiyurt N. Biofeedback and pelvic floor exercises for the rehabilitation of urinary stress incontinence. Gynecol Obstet Invest 2003; 56(1):23-7.
 33. Khadgi B, Shrestha L, Shrestha S. Effectiveness of the antenatal pelvic floor exercise for stress urinary incontinence among the postpartum women. Int J Sci Res Publicat 2015; 5:143.
 34. Liebergall‐Wischnitzer M, Paltiel O, Hochner Celnikier D, Lavy Y, Manor O, Woloski Wruble AC. Sexual function and quality of life of women with stress urinary incontinence: a randomized controlled trial comparing the Paula method (circular muscle exercises) to pelvic floor muscle training (PFMT) exercises. J Sex Med 2012; 9(6):1613-23.
 35. Sung MS, Hong JY, Choi YH, Baik SH, Yoon H. FES-Bioieedback versus intensive pelvic floor muscle exercise for the prevention and treatment of genuine stress incontinence. J Korean Med Sci 2000; 15(3):303-8.
 36. Joshi C, Joshi AK, Mohsin Z. Role of postpartum Kegel exercises in the prevention and cure of stress incontinence. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol 2017; 5(3):669-73.
 37. Soni N, Rahule A, Sagdeo V. Evaluation of effect of Kegel exercise for the management of stressincontinence in women of Gujrat, India. J Cont Med A Dent 2014; 2(3):20-3.
 38. Torkzadeh A, Poormomeni AA, Zargham M. The effect of two types of exercise therapy on improvement of stress urinary incontinence in women. J Isfahan Med Sch 2016; 34(378):341-6.
 39. Zanetti MR, Castro Rde A, Rotta AL, Santos PD, Sartori M, Girão MJ. Impact of supervised physiotherapeutic pelvic floor exercises for treating female stress urinary incontinence. Sao Paulo Med J 2007; 125(5):265-9.
 40. Bhatt HA, Hande DN, Shinde N, Khatri S. Effect of tanzberger exercises in women with stress urinary incontinence. Int J Health Sci Res 2013; 13(3):44-50.
 41. Jóźwik M. The effect of pelvic floor exercises in the antepartum and postpartum periods on occurrence of stress urinary incontinence: implications for health care provision. Ginekol Pol 2001; 72(9):681-7.
 42. de Souza Abreu N, de Castro Villas Boas B, Netto JMB, Figueiredo AA. Dynamic lumbopelvic stabilization for treatment of stress urinary incontinence in women: controlled and randomized clinical trial. Neurourol Urodyn 2017; 36(8):2160-8.
 43. Opara JA, Socha T, Poświata A. Pelvic floor muscle exercise as the best stress urinary incontinence prevention method in women practising competitive sport. Physiotherapy 2013; 21(2):57-63.
 44. Borello-France DF, Downey PA, Zyczynski HM, Rause CR. Continence and quality-of-life outcomes 6 months following an intensive pelvic-floor muscle exercise program for female stress urinary incontinence: a randomized trial comparing low-and high-frequency maintenance exercise. Phys Ther 2008; 88(12):1545-53.