بررسی میزان رعایت کدهای اخلاق حرفه‌ای مامایی توسط ماماهای شاغل در بخش‌های زنان و زایشگاه‌ها و برخی عوامل مرتبط با آن در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 1395

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه پرستاری سلامت بزرگسالان، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 مربی گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: رعایت اصول اخلاقی، یکی از مؤلفه‌های اصلی در حرفه مامایی می­باشد که بر عملکرد شخصی، حرفه­ای و عملکرد اجتماعی آنان تأثیر می­گذارد و از آن‌جایی که پایبندی و رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای، تیم مراقبت و درمان را متعهد و مسئولیت‌پذیر می‌کند، مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان رعایت کدهای اخلاق حرفه­ای مامایی توسط ماماهای شاغل در بخش­های زنان و زایشگاه­ها و برخی عوامل مرتبط با آن در بیمارستان­های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1395 بر روی 42 مامای شاغل در زایشگاه­ها و 31 ماما در بخش­های زنان بیمارستان­های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه خودگزارش‌دهی شامل دو بخش: مشخصات فردی و پرسشنامه محقق ساخته رعایت کدهای اخلاق حرفه­ای با مقیاس لیکرت پنج رتبه­ای بود. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و آنالیز واریانس یک‌طرفه انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی­دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین نمره کل میزان رعایت کدهای اخلاق حرفه­ای در ماماهای شاغل در زایشگاه 7/14±5/80 و در ماماهای شاغل در بخش زنان 02/12±1/85 گزارش شد. بر اساس نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن، نمره رعایت کدهای اخلاقی با میزان اطلاع از کدهای اخلاقی حرفه مامایی ارتباط مستقیم داشت (273/0=r، 02/0=p).
نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه بر افزایش دوره‌های آموزشی کدهای اخلاق حرفه‌ای به ماماهای شاغل در بخش‌های زنان و زایشگاه‌ها تأکید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Compliance Rate of Midwives with the Codes of Professional Ethics in Maternity and Gynecology Wards of Hospitals Affiliated with Isfahan University of Medical Sciences in 2016

نویسندگان [English]

 • Mahsa Shaali 1
 • Mohsen Shahriari 2
 • Mahshid i Abdishahshahan 3
1 M.Sc. Student, Department of Midwifery, Students Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associated Professor, Department of Adult Health Nursing, Nursing and Midwifery Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Instructor, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Compliance with ethical principles is one of the main components in midwifery profession, affecting the personal, professional and social performance of midwives. Given the fact that adhering to professional ethics leads to the accountability of the healthcare team, the study aimed to determine the observance of codes of professional ethics in midwifery by midwives working in gynecology and maternity wards and some related factors in hospitals affiliated with Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on 42 midwives working in maternity wards and 31 midwives working in gynecology wards of hospitals affiliated with Isfahan University of Medical Sciences. The data collection tool was a self-report questionnaire consisting of two sections, including demographic characteristics and a researcher-made questionnaire based on codes of professional ethics using a five-point Likert scale. Data analysis was performed in SPSS software (version 18) using independent t-test, Pearson’s and Spearman’s correlation coefficients, and one-way analysis of variance. Moreover, P-value below 0.05 was considered significant.
Results: In this research, mean score of adhering to professional ethics codes in midwives working in maternity wards was 80.5±14.7, whereas it was 85.1±12.02 in midwives in gynecology wards. According to the results of Spearman’s correlation coefficient, a direct association was observed between the mean score of compliance with the ethical codes and knowledge about the midwifery codes of professional ethics (P=0.02, r= 0.273).
Conclusion: Results of the study emphasized the need to increase training courses on midwifery code of ethics for midwives working in maternity and gynecology wards.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethics
 • Professional Ethics
 • Codes of Professional Ethics
 • Midwife
 1. Kiani M, Ahmadi M, Azimi N, Majd HA. A survey on observing patient´s autonomy in the labour sections of chosen hospitals of Tehran by students of medical science department. Med Ethics J 2016; 6(18):105-16. (Persian).
 2. Hosseini A, Aghazade J. The principles and measures of medical ethics and the quantity of their consistency with Islamic ethics. J Urmia Univ Med Sci 2008; 18(4):652-6. (Persian).
 3. Varney HK, Kriebs JM, Gegor CL. Varney’s midwifery. Massachusetts: Jones & Bartlett Learning; 2006.
 4. Shariati M. History of ethics midwifery and regulation. 2nd ed. Tehran: City Firoozeh; 2013. P. 155. (Persian).
 5. Faraj Khoda T, Latifnejad R, Abbasi M. Developing the professional codes of ethics for reproductive health care provider and it’s assessment from their viewpoints in Yazd health care centers, [Doctor Dissertation]. Tehran, Iran: Shahid Beheshti University of Medical Sciences; 2012. (Persian).
 6. Mohammadi M, Mohammadi S. Ethics in midwifery. J Navidno 2008; 13(42):25-30. (Persian).
 7. Rahimparvar V, Fatemeh S, Nasiriani L, Khoda TF, Bahrani N. Compliance rate of midwives with the professional codes of ethics in maternal child health centers in Tehran. Med Ethics Hist Med 2014; 7(2):46-56. (Persian).
 8. Ghobadifar MA, Mosalanejad L. Evaluation of staff adherence to professionalism in Jahrom university of medical sciences. J Educ Ethics Nurs 2013; 2(2):1-7. (Persian).
 9. Jonson AR, Singler M, Winslade WJ. Clinical ethics: a practical approach to ethical decision in clinical medicine. 7th ed. New York: McGraw-Hill; 2002. P. 163-80.
 10. Larijani B, Malek Afzali HO, Zahedi F, Motevaseli E. Strengthening medical ethics by strategic planning in the Islamic Republic of Iran. Dev World Bioethics 2006; 6(2):106-10.
 11. Mahmoodi Shan G, Alhani F, Ahmadi F, Kazemnejad A. Ethics in nurses' lifestyle: a qualitative study. Iran J Med Ethics 2009; 2(4):63-78. (Persian).
 12. Butts J, Rich K. Nursing ethics. 2nd ed. London: Jones & Bartlett; 2011.
 13. Fisher C, Hauck Y, Fenwick J. How social context impacts on women’s fear of child birth: a Western Australian example. Soc Sci Med 2006; 63(1):64-75.
 14. Sanjari M, Zahedi F, Aalaa M, Peimani M, Parsapoor A, Aramesh K, et al. Code of ethics for Iranian nurses. Med Ethics Hist Med 2011; 5(1):17-28. (Persian).
 15. Thompson JB, King TL. Resources for clinicians: a code of ethics for midwives. J Midwifery Womens Health 2004; 49(3):263-5.
 16. Jolaee S, Bakhshande B, Mohammadebrahim M, Asgarzadeh M, Vasheghanifarahani A, Shariat E, et al. Nursing code of ethics in Iran: the report of an action research. Iran J Med Ethics Hist Med 2010; 3(2):45-53. (Persian).
 17. Zahedi F, Sanjari M, Aala M, Peymani M, Aramesh K, Parsapour A, et al. The code of ethics for nurses. Iran J Public Health 2013; 42(Supple1):1.
 18. Rahimparvar V, Fatemeh S, Nasiriani L, Khoda TF, Bahrani N. Compliance rate of midwives with the professional codes of ethics in Maternal Child Health Centers in Tehran. J Med Ethics Hist Med 2014; 7(2):36-41. (Persian).
 19. Baghany R, Faramarzi F, Baghjari M, Zare F, Tabaraei Y. Observance of midwives’ code of ethics by midwifery students during vaginal examinations in labor and its influencing factors in 2012. J Mazandaran Univ Med Sci 2013; 23(107):90-4. (Persian).
 20. Lankarani K. Introduction of articles abstract. Proceedings of the Second Medical Ethics Congress of Iran, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran; 2008. (Persian).
 21. Khodakarami N, Jan Nesari S. Evaluating mothers’ awareness about pregnant women’s rights. Iran J Ethics Hist Med 2009; 2(1):51-8. (Persian).
 22. Mohammadi M, Mohammadi S. Ethics in midwifery. J Navidno 2008; 13(42):25-30. (Persian).
 23. Niazi Z, Shayan A, Bakht R, Roshanaii G, Masoomi S. Effect of education of pregnant women's bill of rights on midwives function and satisfaction of pregnant women referred to Imam Reza hospital, Kaboudarahang, 2015. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(2):50-9. (Persian).
 24. Buxton M, Phillippi JC, Collins MR. Simulation: a new approach to teaching ethics. J Midwifery Womens Health 2015; 60(1):70-4.
 25. Yousefzadeh S, Kordi M, Mazloum SR, Tara F. The survey of midwives’ knowledge, attitude and practice about professional ethics codes in the maternity of Mashhad educational hospitals in 2014. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(173):23-31. (Persian).
 26. Safaee M, Golmakani N, Abedian Z. Respect to the bill of mother’s rights in labor and delivery by midwife responsible for delivery through 360° evaluation in training maternities affiliated to Mashhad University of Medical Science in 2014. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(1):43-51. (Persian).
 27. Kazemnezhad SM, Hesamzadeh A. Implementation of patients' bills of rights by physicians and nurses from their colleagues’ points of view in educational hospitals of Mazandaran university of medical sciences. J Mazandaran Univ Med Sci 2012; 22(97):216-23. (Persian).
 28. Mirlohi V, Ehsanpour S, Kohan S. Health providers’ compliance with pregnant women's Bill of Rights in labor and delivery in Iran. Iran J Nurs Midwifery Res 2015; 20(5):565
 29. Myyry L. Component of morality: a professional ethics perspective on moral motivation, moral sensitivity, moral reasoning and related constructs among university students. Soc Psychol Stud 2003; 9:250-68.
 30. Padash L, Sanagoo A, Jouybari L, Mobasher EI. The perspectives of the faculty members, medical interns and residents of obstetrics and gynecology ward about influencing factors of professional ethics development in practice. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(5):39-47. (Persian).
 31. Rafieei M, Mohammadi N, Shobeiri F, Roshanaei G. Awareness rate of nurses & midwives working in the hospitals of Hamadan on principals of professional ethics. Pajouhan Sci J 2014; 13(1):24-32. (Persian).
 32. Seif A. Measurement, measurement and educational evaluation. 15th ed. Tehran: Nursing; 2011. (Persian).
 33. Ehsani Kohikheili R, Mohammad Nejad E, Salariy A, Shariat E, Shamsi A. Investigation of the female nurses' educational requirements to patient's rights. Med Ethics J 2012; 6(21):25-38. (Persian).
 34. Osingada CP, Nalwadda G, Ngabirano T, Wakida J, Sewankambo N, Nakanjako D. Nurses’ knowledge in ethics and their perceptions regarding continuing ethics education: a cross-sectional survey among nurses at three referral hospitals in Uganda. BMC Res Notes 2015; 8(1):319.
 35. Nasiriani K, Farnia F, Nasiriani F. Study of respecting patients’ rights from nurse’s point of view employed in Yazd hospitals. IJFM 2007; 13(1):33-7. (Persian).
 36. Dehghani A, Radbeh F, Parviniannasab AM, Khaki S, Shamsizadeh M, Beyramijam M. Enactment of professional ethics standards compliance in patients and nurses prospective. J Holist Nurs Midwifery 2015; 25(4):64-72. (Persian).