شواهد تازه از سقط جنین عمدی در شهر تهران: میزان‌ها، دلایل و تغییرات

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جمعیت‌شناسی، گروه جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه نیپیسینگ (Nipissing)، نورت بی، کانادا. استاد وابسته جمعیت‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دکترای جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: آگاهی از شیوع سقط عمدی، به ارتقاء سلامت مادران کمک می‌کند، از این‌رو برآورد میزان‌های سقط عمدی ضروری است. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان‌ها و دلایل انجام سقط و تغییرات آنها طی دوره 5 ساله 93-1388 انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه پیمایشی از روش‌های مستقیم برآورد سقط جنین و داده‌های پیمایش باروری 1388 و 1393 تهران (با حجم نمونه تصادفی 2934 و 3012 نفر) استفاده شد. داده‌های مربوط به سقط عمدی از طریق مصاحبه چهره‌‌به‌چهره با جمعیت زنان متأهل 49-15 ساله ساکن شهر تهران گردآوری شد. شیوع سقط عمدی با محاسبه میزان‌ ویژه سنی سقط، میزان کل سقط، میزان عمومی سقط و نسبت‌های سقط انجام گرفت.
یافته‌ها: از سال 93-1388 میزان کل سقط از 16/0 به 14/0 سقط به ازای هر زن، میزان عمومی سقط از 5/5 به 4/4 سقط به ازای 1000 زن و تعداد سالانه سقط از 11500 به 11400 سقط کاهش یافته بود. با فرض میزان سقط در تهران به‌عنوان میانگین ملی، سالانه 101000 سقط عمدی برای کل کشور برآورد می‌شود. حدود 9% بارداری‌ها در تهران به سقط می‌انجامد. میانگین سن زنان در هنگام سقط 3/6±5/33 سال است. احتمال سقط در بین زنان با تحصیلات بالاتر، ثروتمند‌تر، شاغل و کمتر مذهبی، مهاجرین شهری و زنان بدون فرزند یا دارای یک فرزند بیشتر است. سهم دلایل غیر ‌پزشکی انجام سقط از 69% در سال 1388 به 82% در 1393 افزایش یافته بود. نیمی از سقط‌ها نتیجه شکست روش عزل است، اما فقط یک سوم از تجربه‌کنندگان این شکست پس از سقط به روش مدرن پیشگیری روی آوردند.
نتیجه‌گیری: شیوع سقط برای کنترل موالید، ضرورت ارائه مشاوره بهداشت باروری جهت جلوگیری مؤثر از بارداری‌های ناخواسته را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Evidence on Induced Abortion in Tehran, Iran: Rates, Causes, and Changes

نویسندگان [English]

 • Amir Erfani 1
 • Javad Shojaei 2
1 Professor of Demography, Department of Sociology and Anthropology, School of Sciences, Nipissing University, North Bay, Canada. Adjunct Professor of Demography, Department of Social Sciences, Faculty of Economic and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 PhD in Sociology of Iranian Social Problems, Population Policy Studies and Monitoring Committee, Supreme Council for Cultural Revolution, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Awareness of the incidence of abortion in Iran is essential to promoting maternal health. Therefore, it is of paramount importance to estimate the rate of induced abortion. The present study aimed to investigate the rate, causes, and changes associated with induced abortion during 2009-2014.
Methods: This survey was conducted using the abortion data collected from two fertility surveys preformed in 2009 and 2014 on a respective sample of 2,934 and 3,012 married women aged 15-49 years in Tehran, Iran. The incidence of abortion was estimated based on the age-specific abortion rate, general abortion rate, total abortion rate, and abortion ratio. 
Results: During 2009-2014, total abortion rate reduced from 0.16 to 0.14 cases per woman, while the general abortion rate decreased from 5.5 to 4.4 cases per 1,000 women, and the annual rate of abortion declined from 11,500 to 11,400 cases. Assuming the estimated abortion rate in Tehran as a national average rate, it is estimated that approximately 101,000 abortions are performed in Iran annually. Moreover, about 9% of known pregnancies are reported to be terminated in Tehran. Mean age at abortion is 33.5±6.3 years, and the rate of induced abortion is comparatively higher among the women with academic education, proper employment, favorable socioeconomic status, and low religious tendencies, as well as the migrants of urban areas and those with no or one living child. The proportion of abortions for non-medical reasons was found to increase from 69% in 2009 to 82% in 2014. In addition, half of the induced abortions were due to withdrawal failure; however, only one-third of the women with withdrawal failure switched to modern contraceptives after abortion.
Conclusion: According to the results, the high prevalence of induced abortions in Iran highlights the need for effective family planning services and counseling in order to prevent unintended pregnancies among women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abortion Estimate
 • Causes of Abortion
 • Contraception
 • Deliberate abortion
 • Induced abortion
 • Reproductive health
 • Unwanted pregnancy
 1. Erfani A, McQuillan K. Rates of induced abortion in Iran: the roles of contraceptive use and religiosity. Stud Fam Plann 2008; 39(2):111-22.
 2. Rastegari A, Baneshi MR, Haji-maghsoudi S, Nakhaee N, Eslami M, Malekafzali H, et al. Estimating the annual incidence of abortions in Iran applying a network scale-up approach. Iran Red Crescent Med J 2014; 16(10):e15765.
 3. Rossier C. Estimating induced abortion rates: a review. Stud Fam Plann 2003; 34(2):87-102.
 4. Erfani A. Induced abortion in Tehran, Iran: estimated rates and correlates. Int Perspect Sex Reprod Health2011; 37(3):134-42.
 5. Erfani A. Tehran survey of fertility, 2009: final report, Tehran, Iran: Population Studies and Research Center in Asia and Pacific; 2010. (Persian).
 6. Erfani A. Tehran survey of fertility, 2014: final report. Tehran, Iran: National Population Studies and Comprehensive Management Institute: Ministry of Science, Research, and Technology; 2015. (Persian).
 7. Tietze C. Induced abortion: a world review. 5th ed. New York: Population Council; 1983.
 8. Population and housing census, 2011. Statistical Center of Iran. Available at: URL: https://amar.sci.org.ir/; 2017. (Persian).
 9. Bankole A, Singh S, Haas T. Characteristics of women who obtain induced abortion: a worldwide review. Int Fam Plan Perspect 1999; 25(2):68-77.
 10. Bongaarts J, Westoff CF. The potential role of contraception in reducing abortion. Stud Fam Plann 2000; 31(3):193-202.
 11. Erfani A. Abortion in Iran: what do we know? PSC Disc Papers Ser 2008; 22(1):1.
 12. Bankole A, Singh S, Haas T. Reasons why women have induced abortions: evidence from 27 countries. Int Fam Plan Perspect 1998; 24(3):117-27.
 13. Sedgh G, Bearak J, Singh S, Bankole A, Popinchalk A, Ganatra B, et al. Abortion incidence between 1990 and 2014: global, regional, and subregional levels and trends. Lancet 2016; 388(10041):258-67.
 14. Ranji A. Induced abortion in Iran: prevalence, reasons, and consequences. J Midwifery Womens Health 2012; 57(5):482-8.
 15. Azizi A. The prevalence of the causes of high-risk pregnancies in pregnant women of Sonqor city. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 2(18):10-9. (Persian).
 16. Zaheri F, Ranaie F, Karimeh R, Shahoi R. Unwanted pregnancy and associated factors among pregnant women who referred to Sanandaj health centers in 2011. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 17(132):10-5. (Persian).
 17. Jones RK, Kost K. Underreporting of induced and spontaneous abortion in the United States: an analysis of the 2002 National Survey of Family Growth. Stud Fam Plann 2007; 38(3):187-97.