شیوع پوکی استخوان در زنان یائسه ایرانی: مرور سیستماتیک و متاآنالیز

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه طب ورزشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

2 کارشناس ارشد IT، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های روانی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

3 دانشیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های روانی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

4 استادیار گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

مقدمه: بیماری استئوپروز، اپیدمی خاموش عصر حاضر است. مطالعات متعدد در ایران، شیوع پوکی استخوان در زنان یائسه را در محدوده 77-8% گزارش کرده‌اند، ولی برآورد کلی از آن وجود ندارد. مطالعه مروری حاضر با هدف برآورد شیوع پوکی استخوان در زنان یائسه ایرانی به روش متاآنالیز انجام‌ شد.
روش‌کار: در این مطالعهجستجو با استفاده از کلیدواژه‌های معتبر فارسی و انگلیسی در بانک‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی شامل: IranMedex، SID، Magiran، IranDoc، Medlib، ScienceDirect، Pubmed، Scopus، Cochrane، Embase، Web of Science، Medline و موتور جستجوی Google Scholar با استفاده از کلیدواژه‌های پوکی استخوان، یائسه و ایران به دو زبان فارسی و انگلیسی و بدون محدودیت زمانی تا سال 1396 انجام شد. ناهمگنی مطالعات با استفاده از شاخص I2 بررسی شد. داده‌ها با استفاده نرم‌افزار STATA نسخه 1/11 مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: در 50 مقاله مورد بررسی با حجم نمونه 38161 نفر، شیوع پوکی استخوان در زنان یائسه ایرانی 32% (فاصله اطمینان 95%: 39-26%) و شیوع تراکم استخوان پایین 51% برآورد گردید. شیوع پوکی استخوان در ناحیه کمر 32%، در ستون فقرات 21%، در گردن ران 25% و در مفصل ران 21% بود. همچنین شیوع تراکم استخوان پایین در ناحیه کمر، ستون فقرات، گردن ران و مفصل ران به ترتیب 39%، 29%، 26% و 39% به‌دست آمد. بر اساس نتایج متارگرسیون، بین شیوع پوکی استخوان زنان یائسه با سال انجام تحقیق ارتباط معناداری وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: حدود نیمی از زنان یائسه ایرانی، تراکم استخوان پایینی دارند که این موضوع زنگ خطری جدی برای افزایش بروز پوکی استخوان و عوارض متعاقب آن محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Osteoporosis in Postmenopausal Women in Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis

نویسندگان [English]

 • Farhad Hemmati 1
 • Diana Sarokhani 2
 • Kourosh Sayehmiri 3
 • Morteza Motadayen 4
1 Assistant Professor, Department of Sports Medicine, School of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
2 M.Sc. in Information Technology, Prevention of Psychosocial Injuries Research Center, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
3 Associate Professor, Department of Biostatistics, Research Center of Prevention of Psychosocial Disorder, School of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Cardiology, School of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Osteoporosis is a silent epidemic in the current era. While several studies in Iran have estimated the prevalence of osteoporosis at 8-77% in postmenopausal women, no rough estimate has been reported in this regard. The present study aimed to estimate the prevalence of osteoporosis in postmenopausal women in Iran.
Methods: This meta-analysis was conducted via searching in databases such as IranMedex, SID, Magiran, IranDoc, Medlib, ScienceDirect, Pubmed, Scopus, Cochrane, Embase, Web of Science, Medline, and Google Scholar using authentic Persian and English keywords, such as osteoporosis and postmenopausal, without a time limit for the studies published until 2017. Two researchers identified the relevant articles and extracted the data independently. Heterogeneity of the retrieved studies was assessed using the I2 index. Data analysis was performed in STATA software version 11 using the random effects model through a meta-analysis.
Results: In total, 50 studies performed on 38,161 subjects were reviewed. The prevalence of osteoporosis in postmenopausal women in Iran was 32% (95% CI, 26-39%), and the prevalence of low bone density was estimated at 51%. The prevalence of osteoporosis was reported to be 32% in the lumbar spine, 21% in the spine, 25% in femoral neck, and 21% in the hip. Additionally, the prevalence of low bone density in the lumbar spine, spine, femoral neck, and hip was 39%, 29%, 26%, and 39%, respectively. Meta-regression showed no significant association between the prevalence of osteoporosis in postmenopausal women and year of the studies.
Conclusion: According to the results, about half of Iranian menopausal women have low bone density, which is a considered to be a significant predisposing factor for the incidence of osteoporosis and its complications.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Osteoporosis
 • Bone Density
 • Postmenopausal
 • Meta-analysis
 • Iran
 1. Eastell R. Treatment of postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med 1998; 338(11):736-46.
 2. Johnell O, Kanis J. Epidemiology of osteoporotic fractures. Osteoporos Int 2005; 16(2):S3-7.
 3. Hanley DA, Joss RG. Prevention and management of osteoporosis: consensus statements from the scientific advisory board of the osteoporosis society of Canada. CMAJ 1996; 155(7):921-3.
 4. Cortet B, Blotman F, Debiais F, Huas D, Mercier F, Rousseaux C, et al. Management of osteoporosis and associated quality of life in post menopausal women. BMC Musculoskelet Disord 2011; 12(1):7.
 5. Bagheri P, Haghdoost A, Eshagh D, Halimi L, Vafaei Z, Farhang Nya M, et al. Ultra analysis of prevalence of osteoporosis in iranian women "a systematic review and meta-analysis". Iran J Endocrinol Metab 2011; 13(3):315-25.
 6. Larijani B, Soltani A, Pajouhi M, Bastanhagh M, Mirfezi Z, Dashti R, et al. Bone mineral density variations in 20-69 yr. population of Tehran/Iran. Iran South Med J 2005; 5(1):41-9.
 7. Osteoporosis: review of the evidence prevention, diagnosis, treatment and cost effectiveness analysis. Osteoporos Int 1998; 8:7-80.
 8. Bayat N, Haji AZ, Alishiri G, Ebadi A, Hosseini M, Laluee A. Frequency of osteoporosis and osteopenia in Post Menopausal Military family’s women. Ann Mil Health Sci Res 2008; 6(1):25-30. (Persian).
 9. Khoury MJ. Genetic and epidemiologic approaches to searches of gene environment interaction: the case of osteoporosis. Am Epidemiol 1998; 147(1):1-2.
 10. Jamshidian Tehrani M, Kalantari N, Azadbakht L, Esmaillzadeh A, Rajaie AR Houshiar-Rad A, et al. Osteoporosis risk factors in Tehrani women aged 40-60 years. Iran J Endocrin Metab 2004; 6(2):139-45.
 11. Naemi S, Sadaghat L. Study of knowledge and practice of physiotherapists toward osteoporosis in Tehran in1999-2000. J Res Med Sci 2003; 27(1):57-62.
 12. Smeets-Goevaers CG, Lesusink GL, Papapoulos SE, Maartens LW, Keyze JJ, Weerdenburg JP, et al. The prevalence of low bone mineral density in Dutch perimenopausal women: the Eindhoven perimenopausal osteoporosis study. Osteoporos Int 1998; 8(5):404-9.
 13. Abolhassani F, Mohammadi M, Soltani A. Burden of osteoporosis in Iran. Iran J Public Health 2004; 6(1):18-28.
 14. Pajouhi M, Komeylian Z, Sedaghat M, Baradar J, Soltani A, Larijani B. Efficacy of educational pamphlets for improvement of knowledge and practice in patients with osteoporosis. Payesh 2004; 3(1):67-74. (Persian).
 15. Torshizi L, Anoosheh M, Ghofranipour F, Ahmadi F, Houshyar Rad A. The effect of education based on health belief model on preventive factors of osteoporosis among postmenopausal women. Iran J Nurs 2009; 22(59):71-82.
 16. Keramat A, Larijani B, Hosseinnezhad A, Hosseinnejad A, Chopra A, Patwardha B. Risk factors for osteoporosis in urban Iranian postmenopausal women (A center based study). Knowl Health 2007; 2(3):36-41.
 17. Rasooli F, Haj Amiry P, Mahmoodi M, Abdoli S. Assessment of the application for preventive factors of osteoporosis, in menopausal women referred to the health care centers in Tehran University of Medical Sciences. J Hayat 2002; 8(2):4-11. (Persian).
 18. Scheiber LB, Torregrosa L. Evaluation and treatment of postmenopausal osteoporosis. Semin Arthritis Rheum 1998; 27(4):245-61.
 19. Leslie M, St Pierre RW. Osteoporosis: implications for risk reduction in the college setting. J Am Coll Health 1999; 48(2):67-71.
 20. Tsao LI. Relieving discomforts: the help-seeking experiences of Chinese premenopausal women in Taiwan. J Adv Nurs 2002; 39(6):580-8.
 21. Johnell O, Kanis JA. An estimate of the worldwide prevalence and disability associated with osteoporotic fractures. Osteoporos Int 2006; 17(12):1726-33.
 22. Soltani A, Pazhouhi M, Bastan HM, Mirfeizi S, Dashti R, Hosseinnezhad A. Bone mineral density variations in 20-69 yr. population of Tehran/Iran. Iran South Med J 2002; 5(1):41-9. (Persian).
 23. Watts N. Focus on primary care postmenopausal osteoporosis. Obstet Gynecol Surv 2000; 55(12):S49-55.
 24. Ebrahimof S, Hoseinnejad A, Hoshiar Rad A, Rahmani M, Valaie N, Larijani B, et al. Evaluation of association between fruits and vegetables consuming and bone turn over in postmenopausal women. Pejouhandeh J 2007; 2(3):159-65. (Persian).
 25. Cummings SR, Melton LJ. Epidemiology and outcomes of osteoporotic fractures. Lancet 2002; 359(9319):1761-7.
 26. Munch S, Shapiro S. The silent thief: osteoporosis and women's health care across the life span. Health Soc Work 2006; 31(1):44-53.
 27. Borgstrom F, Zethraeus N, Johnell O, Lidgren L, Ponzer S, Svensson O, et al. Costs and quality of life associated with osteoporosis-related fractures in Sweden. Osteoporos Int 2006; 17(5):637-50.
 28. Dempster D. Osteoporosis and the burden of osteoporosis related fractures. Am J Manag Care 2011; 17(6):164-9.
 29. Motaghi P, Payami S, Mowla HK. Evaluation of osteoporosis risk assessment instrument (ORAI) in Iranian postmenopausal women. Sci Med J 2011; 9(6):563-8.
 30. Taheripanah R, Emam MM, Emadodin M, Entezari A, Nosoohi M, Sohanaki M. Efficacy of bone mass density measurement with quantitative ultrasound compared with standard DEXA method in the diagnosis of osteoporosis and osteopenia. Pejouhandeh J 2010; 15(1):19-25. (Persian).
 31. Ahmadzade A, Rajaee A, Rezaeian S, Tejari F, Emam MM, Moslemizade M. Comparative evaluation of the OST and SCORE for prediction of osteoporosis in postmenopausal women. Pejouhandeh J 2010; 15(4):165-70. (Persian).
 32. Aghaei M, Sedighi S, Behnampour N, Jamshir M, Agh A, Shojaa B. Prevalence and risk factors of osteoporosis in postmenopausal women with rheumatoid arthritis: a brief report. Tehran Univ Med J 2012; 70(7):447-51. (Persian).
 33. Hassanzadeh J, Nasimi B, Ranjbar OG, Moradi NM, Mohammadbeigi A. Evaluating the quality of life of osteoporotic postmenopausal women. Iran J Endocrinol Metab 2012; 14(3):234-40.
 34. Etemadrezaei F, Shariati Sarabi J, Hateffard M, Soltanifar A, Rahmani S. Frequency of osteoporosis and osteopenia in post menopausal women in Mashhad city, between 2010-2011. Med J Mashhad Univ Med Sci 2014; 56(6):369-75. (Persian).
 35. Derakhshan S, Salehi R, Reshadmanesh N. Prevalence of osteoporosis, osteopenia and their related factors in post menopausal women referring to Kurdistan densitometry center. Sci J Kurdestan Univ Med Sci 2006; 11(2):59-67. (Persian).
 36. Dashti GH, Salamat MO, Assi QO, Salamat AM. Bone mineral density in women of different age groups in Isfahan, Iran in 2013-2014. J Isfahan Med Sch 2016; 33(365):2271-8. (Persian).
 37. Eghbali SS, Nabipoor I, Dehghani Z. Prevalence of osteoporosis in women over 50 years old in Bushehr port. South Med J 2008; 11(2):163-9.
 38. Nobakht Motlagh B, Khani Jeihooni A, Hidarnia A, Kaveh M, Hajizadeh E, Babaei Heydarabadi A, et al. Prevalence of osteoporosis and its related factors in women referred to Fasa`s densitometry center. Sci J Ilam Univ Med Sci 2013; 21(4):150-8.
 39. Farrokhseresht R, Solati M, Azizi M, Sarafraz M. Bone mineral density evaluation of post menopausal women who referred to Shahid Mohammadi hospital BMD center. Hormozgan Univ Med Sci 2013; 17(6): 515-20. (Persian).
 40. Yazdani SH, Iranpour AB, Sohrabi M, Kolahi A, Sarbaksh P. The determination of clinical decision rule for estimation of mineral bone density in Iranian women. Iran Endocrinol Metab 2008; 10(5):511-8. (Persian).
 41. Aghajanpoor M, Salari A, Karimifar M, Zamani A, Salesi M, Mottaghi P. Comparison of the prevalence of osteopenia and osteoporosis in diabetic postmenopausal women with nondiabetic women. J Isfahan Med Sch 2016; 32(289):1-12. (Persian).
 42. Keramat A, Larijani B, Adibi H, Chopra A, Kunjir VR, Patwardh B. Association between demographic factors and osteoporosis in urban Iranian postmenopausal women. Iran J Public Health 2004; 6(1):34-42.
 43. Esmaili F, Hossein Salari A, Karimifar M, Kachuei A, Farajzadegan Z, Nazemzadeh N, et al. Comparison of severity of osteoporosis in women with primary hypothyroidism and healthy women. J Isfahan Med Sch 2012; 30(198):1-9.
 44. Maddah M, Sharami SH, Karandish M. Educational difference in the prevalence of osteoporosis in postmenopausal women: a study in northern Iran. BMC Public Health 2011; 11:845.
 45. Saei Gharenaz M, Ozgoli G, Aghdashi MA, Salmany F. Relationship between depression and osteoporosis in woman. J Urmia Univ Med Sci 2015; 26(1):10-6.
 46. Keramat A, Patwardhan B, Larijani B, Chopra A, Mithal A, Chakravarty D, et al. The assessment of osteoporosis risk factors in Iranian women compared with Indian women. BMC Musculoskelet Disord 2008; 9:28.
 47. Shokr EP, Rivaz M, Robat JM. Prevalence of risk factors of osteoporosis in post menopausal women in Shiraz, Southern Iran. Iran Red Crescent Med J 2008; 10(3):190-3.
 48. Mojibian M, Yazdi LK, Pakdel S. Osteoporosis In postmenopausal women in Yazd. Maturitas 2009; 63(1):S91.
 49. Shabani R, Jamshidi L, Hojatoleslami S, Shirmohammadi T. The prevalence of osteoporosis and its relationship with lifestyle of women in Hamedan-Iran. Maturitas 2009; 63:S94.
 50. Saei Gharenaz M, Ozgoli G, Aghdashi M, Salmani F. Prevalence and risk factors of osteoporosis in women referring to the bone densitometry academic center in Urmia, Iran. Global J Health Sci 2016; 8(7):135.
 51. Amiri M, Nabipour I, Larijani B, Beigi S, Assadi M, Amiri Z, et al. The relationship of absolute poverty and bone mineral density in postmenopausal Iranian women. Int J Public Health 2008; 53(6):290-6.
 52. Bayat NO, Hajiamini Z, Paidar M, Ebadi A, Parandeh A. Risk factors of low bone mineral density in premenopausal women in military families. J Mil Med 2010; 12(1):1-6.
 53. Dabbaghmanesh MH, Sabet R, Aria A. Performance of osteoporosis risk assessment tools in Irainian postmenopoausal women. Int J Endocrinol Metab 2007; 1(13):26-32.
 54. Dabaghmanesh M, Soltani A, Ardeshir Larijani M, Pajoohi M, Adibi H, Hamidi A. The consistence level of QUS and DXA methods in the diagnosis of osteoporosis. South Med 2002; 5(1):50-5.
 55. Hamidi Z, Mahdavi-mazdeh M, Maziar S, Keshtkar AA, Pajouhi M. Correlation between QUS of phalanx and DXA in assessment of bone structure in patients under hemodialysis. J Reprod Infertil 2005;6(1):93-7. (Persian).
 56. Moghimi N, Rahimi E, Derakhshan S, Farhadifar F. Osteoporosis in postmenopausal diabetic women; prevalence and related factors. Iran J Nucl Med 2008; 16(2):28-33.
 57. Salimzadeh A, Forough B, Olia B, Sharghi S, Alishiri G, Ghasemzadeh A. The cut-off point of dual energy X-ray and laser (DXL) of calcaneus osteoporosis diagnosis in postmenopausal women. Iran J Radiat Res 2005; 3(2):69-72.
 58. Sedaghat M, Hamidi Z, Soltani A, Hosseinnezhad A, Rahimi E, Ardeshir Larijani M. How is the agreement of DXA and qus of phalanx in defining osteoporosis in healthy postmenopausal women. Zahedan J Res Med Sci 2003; 5(2):101-5. (Persian).
 59. Hossein-Nezhad A, Larijani B, Pajouhi M, Adibi H, Maghbouli J. Type 2 diabetes mellitus and the effects of lifestyle on bone mineral density in pre-and postmenopausal women. Iran J Diabetes Metab 2004; 3(1):13-23.
 60. Mobini M, Kashi Z, Ghobadifar A. Prevalence and associated factors of osteoporosis in female patients with rheumatoid arthritis. Caspian J Intern Med 2012; 3(3):447-50.
 61. Soltani A, Khalegh Nejad Tabari N, Pajoohi M, Adibi H, Rahemi I, Larijani B. Prevalence of discordance between different skeletal sites in patients' referred to the BMD center of Shariati hospital, 2000-2003. J East Phys 2003; 5(2):87-92.
 62. Omrani GR, Masoompour SM, Hamidi A, Mardanifard HA, Taghavi S, Talezadeh P, et al. Bone mineral density in the normal Iranian population: a comparison with American reference data. Arch Osteoporos 2006; 1(1-2):29-35.
 63. Salamat MR, Tavakoli MB, Salehi M, Pishva E, Salari AH, Tabesh F. Comparison of bone mineral density in Isfahani women with other populations: the impact on diagnosis of using different normal ranges. Asian J Sci Res 2009; 2:61-7.
 64. Khojastehpour L, Shahidi SH, Barghan S, Aflaki EL. Efficacy of panoramic mandibular index in diagnosing osteoporosis in women. J Dentistry Tehran Univ Med Sci 2009; 6(1):11-5.
 65. Larijani B, Dabagh Manesh H, Sedaghat M, Akrami M, Hamidi Z, Rahimi E. Cut-off point identification for quantitative ultrasonography in comparison to dual X-ray absorptiometry to diagnose osteoporotic menopausal women. Iran J Endocrinol Metab 2004; 6(1):39-45. (Persian).
 66. Amiri M, Larijani B, Nabipour I, Moosavi S, Amiri Z, Soltanian A, et al. The prevalence of osteoporosis in 20-69 years old women in Bushehr port. ISMJ 2004; 7(1):61-9.
 67. Heidari B, Heidari P, Ghazi Mir Saeid MA, Amini SH. Evaluation of bone mass in post-menopausal women presenting with back pain. Iran J Endocrino Metab 2006; 7(4):341-6.
 68. Nasrollahi F, Nikpour S, Shokrabi S, Haghani H. Correlation between reproductive factors and osteoporosis among women. Iran J Nurs 2006; 19(46):79-89.
 69. Maghbooli Z, Hossein nezhad A, Khoshniat M, Adibi H, Mohammadzadeh N, Larijani B. A study of bone mineral density in diabetes mellitus patients. Iran J Publ Health 2007; Supple:37-44.
 70. Sharemi SH, Milani F, Alizade A, Ranjbar Z, Shakiba M, Mohamadi A. Risk factors of osteoporosis in women over 50 years of age: a population based study in the north of Iran. Turkish German Gynecol Assoc 2008; 9(1):38-44.
 71. Zamani B, Ebadi SA, Ahmadvand A, Moosavi GA. The Frequency of Osteoporosis in hip fracture following minor trauma and the resulting mortality rate and direct treatment costs in patients over 45 years old in Kashan Naghavi Hospital during 2005-2007. J Kerman Univ Med Sci Health Serv 2010; 17(2):137-44.
 72. Nikpour S, Nasrollahi F, Shokrabi S, Haghani H. Life style factors related to women’s osteoporosis. Iran J Nurs 2009; 22(58):9-21.
 73. Anjazab B, Soleimani H, Khoshbin A. The relationship between milk and diary consumption and osteoporosis in postmenopausal women. Ninth International Congress of Iran Nutrition, Tehran, Iran; 2006.
 74. Shams M, Homayouni K, Hamidi A, Sadegholvad A, Omrani GR. Leptin and bone mineral density in healthy postmenopausal Iranian women: a populationbased study. Int J Endocrinol Metab 2006; 4(2):70-7.
 75. Haussler B, Goth H, Gol D, Glaeske G, Pientka L, Felsenberg D. Epidemiology, treatment and cost of osteoporosis in Germany-The bone EVA study. Osteoporosis Int 2007; 18(1):77-84.
 76. Jang SN, Choi YH, Chio MG, Kang SH, Jeong JY, Choi YJ, et al. Prevalence and associated factors of osteoporosis among postmenopausal women in chonchen. Hallay aging study (HAS). J Prev Med Pub Health 2006; 39(5):386-96.
 77. Tosteson AN, Gabriel SE, Grove MR, Moncur MM, Kneeland TS, Melton LJ. Impact of hip and vertebral fractures on quality adjusted life years. Osteoporos Int 2001; 12(12):1042-9.
 78. Gibbs TS, Fleischer AB Jr, Feldman SR, Sam MC, O'Donovan CA. Health care utilization in patients with migraine: demographics and patterns of care in the ambulatory setting. Headache 2003; 43(4):330-5.
 79. Hirota T, Nara M, Ohguri M, Manago E, Hirota K. Effect of diet and lifestyle on bone mass in Asian young women. Am J Clin Nutr 1992; 55(6):1168-73.
 80. Dennison E, Yoshimura N, Hashimoto T, Cooper C. Bone loss in Great Britain and Japan: a comparative longitudinal study. Bone 1998; 23(4):379-82.
 81. Looker AC, Orwoll ES, Johnson CC, Lindsay RL, Wahner HW, Dunn WL, et al. Prevalence of low femoral bone density in older US adults from NHANES III. J Bone Miner Res 1997; 12(11):1761-8.
 82. Gonzalez-Arellano J, Milla-Villeda R, Hernandez-Vera G, Cisneros-Perez V, Lazalde B, Reyes MR. Prevalence of osteoporosis and osteopenia among women over fifty years of age, from the city of Durango, Mexico, diagnosed by forearm-DEXA. Gac Med Mex 2007; 143(5):365-9.
 83. Tohidi M, Dabbaghmanesh MH, Fattahi MR, Ranjbar Omrani G. Prevalence of osteoporosis in rural men of fars based on both local and WHO reference data. Iran J Endocrinol Metab 2010; 12(4):393-400.
 84. Irani AD, Poorolajal J, Khalilian A, Esmailnasab N, Cheraghi Z. Prevalence of osteoporosis in Iran: a meta-analysis. J Res Med Sci 2013; 18(9):759-66.
 85. Cook DJ, Guyatt GH, Adachi JD, Clifton J, Griffith LE, Epstein RS, et al. Quality of life issues in women with vertebral fractures due to osteoporosis. Arthritis Rheum 1993; 36(6):750-6.
 86. Cipriani C, Pepe J, Bertoldo F, Bianchi G, Cantatore FP, Corrado A, et al. The epidemiology of osteoporosis in Italian postmenopausal women according to the National Bone Health Alliance (NBHA) diagnostic criteria: a multicenter cohort study. J Endocrinol Invest 2017; 41(4):431-9-8.
 87. Hyassat D, Alyan T, Jaddou H, Ajlouni K. Prevalence and risk factors of osteoporosis among jordanian postmenopausal women attending the national center for diabetes, endocrinology and genetics in Jordan. Biores Open Access 2017; 6(1):85-93.
 88. Kim Y, Kim H, Kim J. Associations between reported dietary sodium intake and osteoporosis in korean postmenopausal women: the 2008-2011 Korea national health and nutrition examination survey. Asia Pac J Public Health 2017; 29(5):430-9.

Chen PH, Lin MS, Huang TJ, Chen MY. Prevalence of and factors associated with adopting bone health promoting behaviours among people with osteoporosis in Taiwan: a crosssectional study. BMJ Open 2017; 7(9):e015980.