بررسی ارتباط شدت استریای بارداری با پارگی زودرس پرده‌های جنینی در زنان نخست‌زا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه بیماری‌های پوست، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: پارگی زودرس پرده‌های جنینی یک عارضه شایع در مامایی و از جدی‌ترین پیامدها در دوران بارداری است؛ به‌طوری‌که می­تواند باعث 20-18% پره­ناتال مورتالیتی و 4/21% پره­ناتال موربیدیتی شود. بنابراین استفاده از روش‌هایی که بتواند به پیش‌بینی پارگی زودرس پرده‌های جنینی کمک کند، امری ضروری می‌باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط شدت استریای بارداری با پارگی زودرس پرده‌های جنینی در زنان نخست‌زا انجام شد.
روش‌کار: این پژوهش همبستگی پیشگویی‌کننده بر روی 600 زن نخست باردار با سن بارداری 37-35 هفته که در فاصله فروردین تا شهریور سال 1396 برای مراقبت‌های بهداشتی به مراکز بهداشتی - درمانی شهرستان بجنورد مراجعه کرده بودند، انجام شد. گروه مورد مطالعه تا موقع زایمان پیگیری و سپس به دو گروه با پارگی کیسه آب و بدون پارگی کیسه آب تقسیم شدند. داده‌های مربوط به مطالعه با استفاده از معاینه فیزیکی، مصاحبه و پیگیری تلفنی و بررسی پرونده مددجو در هنگام زایمان جمع‌آوری و شدت استریا با ابزار اتوال تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 17) و آزمون‌های کولموگروف- اسمیرنوف، یو من ویتنی، کای دو و رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در گروه مورد مطالعه 445 نفر (2/74%) استریای بارداری داشتند و در 134 نفر (3/22%) آنها پارگی زودرس پرده‌های جنینی رخ داده بود. بر اساس نتایج آزمون رگرسیون لوجستیک، افرادی که استریای شدید بارداری داشتند نسبت به افرادی که استریا نداشتند، 617/2 برابر بیشتر در معرض پارگی کیسه آب زودرس پرده‌های جنینی بودند (010/0=p).
نتیجه‌گیری: از شدت استریای بارداری می‌توان به عنوان ابزاری جهت پیشگویی وقوع پارگی زودرس پرده‌های جنینی استفاده کرد و می‌توان به منظور پیشگیری از وقوع پارگی زودرس کیسه آب در مراقبت‌های بهداشتی، به مادران دارای استریای شدید بارداری، توصیه‌های لازم را جهت پیشگیری از وقوع پارگی زودرس پرده‌های جنینی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between the severity of striae gravidarum and premature rupture of membrane in primigravid women

نویسندگان [English]

 • Maryam Omidi 1
 • Farzaneh Jafarnejad 2
 • Yalda Nahidi 3
 • Tahereh Sadeghi 4
1 M.Sc. Student, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Dermatology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Premature rupture of membrane (PROM) is a common complication in midwifery and a serious consequence during pregnancy. This event can cause 18-20% prenatal mortality and 21.4% prenatal morbidity. Therefore, it is essential to use methods that can predict PROM. Regarding this, the purpose of the present study was to investigate the relationship between striae gravidarum and PROM among the primigravid women.
Methods: This predictive correlational study was conducted on 600 primigravidwomen with the gestational age of 35-37 weeks in Bojnourd, Iran. The study population was selected through convenience sampling technique. The participants were monitored and followed up until delivery, and thereafter divided into two groups of with PROM and without PROM.  The data were collected using physical examination, interview, telephone follow ups, and patients’ medical records. In addition, the severity of striae gravidarum was determined by the Atwal scale. Data analysis was performed in SPSS (version 17) using descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov, Man-Whitney U test, Chi-square test, and logistic regression. P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: According to the results, 445 (74.2%) participants had striae gravidarum, and PROM occurred in 22.3% of the cases (n=134). The results of the logistic regression test showed that the females with severe striae gravidarum were 2.617 times more prone to the incidence of PROM, compared to those without striae gravidarum (P=0.010).
Conclusion: According to the findings, the severity of striae gravidarum can be used as an indicator to predict the incidence of PROM. In order to prevent from such an event, the midwives and gynecologists can provide the mothers having severe striae gravidarum with proper recommendations in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Striae gravidarum
 • Premature rupture of membrane
 • Primigravid
 1. Kalafat E, Yuce T, Tanju O, Koc A. Preterm premature rupture of membranes assessment via transperineal ultrasonography: a diagnostic accuracy study. J Matern Fetal Neonatal Med 2016; 29(22):3690-4.
 2. Mercer BM. Preterm rupture of the membranes. Obstet Gynecol 2003; 101(1):178-93.
 3. Wang Y, Wang HL, Chen J, Sun JX. Clinical and prognostic value of combined measurement of cytokines and vascular cell adhesion molecule-1 in premature rupture of membranes. Int J Gynecol Obstet 2016; 132(1):85-8.
 4. Cooper AL, Vermillion ST, Soper DE. Qualitative human chorionicgonadotropin testing of cervicovaginal washing for the detection of preterm premature rupture membrane. Am J Obstet Gynecol 2004; 191(2):593-6.
 5. Simhan HN, Canavan TP. Preterm premature rupture of membranes: diagnosis, evaluation and management strategies. BJOG 2005; 112(Suppl 1):32-7.
 6. Stadelmann PF, Eick S, Salvi GE, Surbek D, Mohr S, Burgin W, et al. Increased periodontal inflammation in women with preterm premature of membranes . Clin Oral Investing 2015; 19(6):1537-46.
 7. Medina TM, Hill DA. Preterm premature rupture of membranes: diagnosis and management. Am Fam Physician 2006; 73(4):659-64.
 8. Patel A, Sirohiwal D, Malik R, Singh P, Patel S, Gandhi K. Maternal and perinatal outcome in preterm premature rupture of membrane. Int J Health Sci Res 2016; 6(2):89-94
 9. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Spong CY, Dashe J. Williams obstetrics. 23th ed. New York: Mcgraw-Hill; 2014. P. 63, 120-1, 280, 1002.
 10. Eroğlu MB, Bostancı MS, Güven ES, Att R. Relationship between premature rupture of membranes and collagen amount in chorioamnionic membranes in term pregnancy. Global J Med Res 2014; 14(2):23-5.
 11. Haji Foghaha M, Keshavarz T, Parsanezhad ME, Rajaeefard AR. The effect of vitamin C on premature rupture of membranes and preterm labor in Shiraz, Southern Iran. IRCMJ 2009; 11(2):226-7.
 12. Mercer BM, Abdelrahim A, Moore RM, Novak J, Kumar D, Mansour JM, et al. The impact of vitamin C supplementation in pregnancy and in vitro upon fetal membrane strength and remodeling. Reprod Sci 2010; 17(7):685-95.
 13. Ghomian N, Hafizi L, Takhti Z. The role of vitamin C in prevention of preterm premature rupture of membranes. Iran Red Crescent Med J 2013; 15(2):113-6.
 14. Sereshti M, Deris F. Severity of Striae Gravidarum and its relationship with perineal trauma and vaginal lacerations during vaginal delivery of pregnant women referred to Hajar Hospital of Shahr-e-Kord in 2010-2011. J Zanjan Univ Med Sci Health Serv 2013; 21(89):107-16. (Persian).
 15. Kelekci S, Gencdal S, Ozdemir O, Destegul E, Kelekci KH. Striae gravidarum as a predictor of spontaneous preterm delivery: A case control study. Open J Obstet Gynecol 2012; 2(4):394-7.
 16. Bahrami N, Soleimani M, Shaigan H, Mohammad-Rezaei Z, Kamyab Mansouri Y, Adami N. Severity of striae gravidarum and it's related factors in primiparous women. J Shahrekord Univ Med Sci 2013; 15(1):64-73. (Persian).
 17. Khajavi Shojaei K, Davati A, Kholdi N, Moayed Mohseni S, Shalchi Tabrizi S. Associated Factors with striae gravidarum in nulliparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(28):13-20. (Persian).
 18. Findik RB, Hascelik NK, Akin KO, Unluer AN, Karakaya J. Striae gravidarum, vitamin C and other related factors. Int J Vitam Nutr Res 2011; 81(1):43-8.
 19. Kaplan DL. Vitamin C composition for use in the prevention and treatment of stretch other skin conditions and methods of using the same. U S Patent 2015; 411:3.
 20. Asgharnia M, Mirblouk F, Faraji R, Mosavi SM. Striae gravidarum and the associated factors in nulliparus pregnant women. J Guilan Univ Med Sci 2013; 22(85):54-60. (Persian).
 21. Timur Tashan S, Sever D. Striae gravidarum and related factors. J Anatoli Nurs Health Sci 2012; 15(1):33-9.
 22. Moloody M, Soleimani MA, Bahrami N, Mohammad Rezaei ZH. Striae gravidarum RISK factors in primiparae pregnant women. J Urmia Nurs Midwifery Facul 2014; 12(3):207-13. (Persian).
 23. Feresu SA, Harlow SD, Woelk GB. Risk factors for prematurity at Harare maternity hospital, Zimbabwe. Int J Epidemiol 2004; 33(6):1194-201.
 24. Atwal GS, Manku LK, Griffiths CE, Polson DW. Striae gravidarum in primiparae. Br J Dermatol 2006; 155(5):965-9.
 25. Cakir Gungor AN, Oguz S, Hacivelioglu S, Isik S, Uysal A, Gencer M, et al. Predictive value of striae gravidarum severity for intraperitoneal adhesions or uterine scar healing in patients with previous caesarean delivery. J Matern Fetal Neonat Med 2014; 27(13):1312-5.
 26. Kapadia S, Kapoor S, Parmar K, Patadia K, Vyas M. Prediction of perineal tear during childbirth by assessment of striae gravidarum score. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol 2016; 3(1):208-12.
 27. Qomian N, Mohammadzadeh A. Investigating the role of water membrane tear in neonatal complications during the 34th to 37th week of pregnancy. Womens Midwifery Infertil J 2001; 8-7(4):40-5. (Persian). 
 28. Tabandeh A, Kashani E. Effects of maternal body mass index and weight gain during pregnancy on the outcome of delivery. J Gorgan Univ Med Sci 2007; 1(19):20-4. (Persian).
 29. Shree R, Caughey AB, Chandrasekaran S. Short interpregnancy interval increases the risk of preterm premature rupture of membranes and early delivery. J Matern Fetal Neonatal Med 2017; 9:1-7.

Amini L, Mahmoudi Z, Hosseini F, Mahmoudi A. The relationship between the social structure and health and pregnancy outcomes: preterm labor and rupture of water bag. J Sabzevar Univ Med Sci 2013; 20(1):109-15. (Persian).