تأثیر متوکلوپرامید بر افزایش تولید شیر مادران نوزادان نارس

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص اطفال، مرکز تحقیقات نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ‌ایران.

2 متخصص زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ‌ایران

3 استاد گروه نوزادان، مرکز تحقیقات نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ‌ایران

4 استادیار گروه نوزادان، مرکز تحقیقات نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 کارشناس ارشد پرستاری، مرکز تحقیقات نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: شیر مادر بهترین غذای اولیه برای نوزاد نارس می باشد. بهترین شاهد مفید بودن شیر مادر کاهش شیوع آنتروکولیت نکروزان با شیر مادر در نوزادان نارس است. یکی از مشکلات شایع مادران به ویژه مادران نوزادان نارس استرس ناشی از کمبود شیر می باشد. یکی از روش های مورد استفاده برای افزایش شیر مادران استفاده از داروها می باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر متوکلوپرامید بر افزایش شیر مادران نوزادان نارس انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 60 مادر که نوزاد آنها 34-28 هفته بوده و در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بستری بودند، انجام شد. مادران را به صورت تصادفی در دو گروه مورد و شاهد قرار دادیم. به مدت 10 روز گروه مورد از متوکلوپرامید 10 میلی گرم و گروه شاهد از دارونما از روز سوم مطالعه و به میزان سه بار در روز استفاده کردند.
یافته‌ها: از 60 مادر مورد مطالعه، 25 مادر در گروه مورد و 24 مادر در گروه شاهد تا پایان مطالعه شرکت داشتند. دو گروه مورد و شاهد از نظر متغیرهای میانگین سن، سطح تحصیلات، سن حاملگی و وزن نوزاد مطابقت داده شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS (نسخه 15) انجام شد. شیر دوشیده شده دو گروه مورد و شاهد در روز اول مطالعه اختلاف معنی داری نداشت (16/0<p) ولی در 5 روز آخر، اختلاف شیر دوشیده شده در دو گروه معنی دار بود (007/0>p).
نتیجه‌گیری: متوکلوپرامید باعث افزایش حجم شیر مادران نوزادان نارس می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Metoclopramide on Increased Milk Production in Mothers of Preterm Infants

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Dastgerdi 1
  • Mahboobeh Shirazi 2
  • Ashraf Mohammadzadeh 3
  • Ahmad ShahFarhat 4
  • Rana Amiri 5
1 Neonatologist, Neonatal Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Gynecologist, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Professor of Neonatology, Neonatal Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant professor of Neonatology, Neonatal Research Center, Mashhad University of medical sciences, Mashhad, Iran.
5 M.Sc. of Nursing, Neonatal Research Center, Mashhad University of medical sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Human milk is the optimal primary nutritional source for premature infants. The strongest evidence of the benefit of human milk for premature infants is the reduced incidence of necrotizing enterocolitis. But one of the frequent problems that cause decreased milk production is mother’s stress. Therefore we decided to evaluate of metoclopramide effect on increase of milk production in mothers of preterm infants.
Methods: The randomized double- blinded case-control study enrolled women who planned to breastfeed and delivered in 28-34 weeks of gestation. They were randomized to receive 10mg of metoclopramide or placebo 3 times a day for 10 days starting within 48 hours of giving birth. Breast feeding education was standardized for all women. They recorded the volume of milk expressed at each pumping for 10 days.
Results: 60 women were enrolled and 49 women completed the study. 25 women received metoclopramide and 24 were included in placebo group. Two groups were similar in age, race, education, gestational age, and neonatal weight. There was no significant difference between milk volumes in the two groups in first days (P>0.16). But mean volume production in metoclopramide was significant higher than placebo group in the last 5 days of study (P<0.007).
Conclusion: Metoclopramide increases volume of breast milk in women with preterm infants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metoclopramide
  • preterm neonate
  • Breastfeeding
1. Fanaroff AA, Martin RJ, Walsh MC. Fanaroff and Martin’s neonatal-perinatal medicin: diseases of the
fetus and infant. 8
th ed. Philadelphia:Mosby;2006.
2.
management of the newborn. 6th ed. Philadelphia:WLippincott Williams & Wilkin;2005.
3. American Academy of Pediatrics. Breasfeeding handbook for physicians. 6
th ed. Washington:The American
Academy of Pediatrics;2006 .American Academy of Pediatrics/American College of Obstetricians and
Gynecologists
4. Martin JA, Hamilton BE, Ventura SJ, Menacker F, Park MM. Births: final data for 2000. Natl Vital Stat
Rep 2002 Feb 12;50(5):1-101
5. Hurst NM, Meier P, Brown LP. Breastfeeding the preterm infant. In: Riordun J. Breastfeeding on human
loctation. 3rd ed. Sudbury:Jones and Bartlett;2005:367-408.
6. Jain L, Silvieri E, Abbasi S, Bhutani VK. Energetics and mechanics of nutritive sucking in the preterm and
term neonates. J Pediatr 1987 Dec;111(6 Pt 1):894-8.
7. Netshandama VO. Breastfeeding practices of working woman. Curationis 2002 Feb;25(1):21-7.
8. Toppare MF, Lalei Y, Senses DA. Metoclopramide for breast milk production. Nutr Res 1994;14:1019-29.
9. American Academy of Pediatrics Committee on Drug: The transfer of drugs and other chemicals into
human milk. Pediatrics 1994 Jan; 93(1):137-50.
10. Kauppila A, Anunti P, Kivinen S, Koivisto M, Ruokonen A. Metoclopramide and breast feeding: efficacy
and anterior pituitary responses of the mother an child. Eur J Obset Gynecol Reprod Biol 1985
Jan:19(1):19-22.
11. Kaupplia A, Kivinen S, Ylikorkala O. A dos response relation between improved loctation and
metoclopramide, Lancet 1981 May 30;1(8231):1175-7.
12. Ertl T, Sulyok E, Ezer E, Sarkany I, Thurzo V, Csaba IF. The influence of metoclopramide on the
composition of human breast milk. Acta Pacdiater Hung 1991;31(4):415-22.
13. Hansen WF, McAndrew S, Harris K, Zimmerman MB. Metroclopramide effect on breastfeeding the
preterm infants: a randomized trial. Obstet Gynecol 2005 Feb;105(2):383-9.
14. Seema Patweari AK, Satyanarayana L. Relactation: an effective intervention to promote exclusive
breastfeeding. J Trop Pediatr 1997 Aug;43(4):213-6.
15. Barone JA. Domperidone: a peripherally acting dopamine2-receptor antagonist. AnnPharmacother 1999
Apr;33(4):429-40.
16. Brown TE, Fernandes PA, Grant LJ, Hutsul JA, McCoshen JA. Effect of parity on pituitary prolactin
response to metoclopramide and domperidon: implications for the enhancement of location. J Soc Gynecol
Investig 2000 Jan-Feb;7(1):65-9.