بررسی میزان خشونت علیه مادر و سوء مصرف مواد در دوران بارداری و ارتباط آنها با پیامد بارداری در مادران شهر کرمان در سال 1388

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

3 دانشیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

4 کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

مقدمه: وزن کم هنگام تولد و تولد پره ترم از عوامل مؤثر در مرگ‌و‌میر زیر یک سال می‌باشند. با این حال، یافتن راهی برای کاهش و پیشگیری از وزن کم هنگام تولد و تولد پره‌ترم جزء چالش‌های سیستم‌های بهداشتی است.
 
روش‌کار: در این مطالعه گذشته نگر 400 زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر کرمان در سال 1389 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه خشونت خانوادگی و فرم ثبت اطلاعات پژوهشگر ساخته (اطلاعات مربوط به تولد کودک و مادر) بود و اطلاعات برای هر نفر ثبت شد. داده ها با آزمون های آماری کای دو، تی مستقل، آنالیز واریانس و رگرسیون لوجستیک و با استفاده از نرم افزارSPSS (نسخه 18) تحلیل شد.
 
یافته‌ها: بین سوء مصرف مواد و خشونت در زمان بارداری ارتباط معنی دار وجود داشت. همچنین سوء مصرف مواد با وزن کم هنگام تولد ارتباط داشت. در 2/36 درصد موارد پیش بینی جنسیت کودک بر خلاف تمایل همسر باعث افزایش خشونت شده بود. بین مصرف قلیان و سیگاری غیر فعال بودن زن با وزن کم هنگام تولد ارتباط وجود داشت.
 
نتیجه‌گیری: بین سوء مصرف مواد با پیامد ضعیف بارداری ارتباط معنی دار وجود دارد، اما خشونت در زمان بارداری با پیامد ضعیف بارداری ارتباط ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Prevalence of Violence against Mother and Substance Abuse and their Relation with Low Birth Weight (LBW) and Preterm Birth in Kerman in 2008

نویسندگان [English]

  • Hadi Ranjbar 1
  • Mehri Kohan 2
  • Abbas Abbaszadeh 3
  • Mansour Arab 4
1 Ph.D Student of Nursing, Faculty of Nursing, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
3 Associate Professor of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
4 M.Sc. of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Low birth weight and preterm labor are risk factors for infant mortality under one year of age. In spite of this, finding a way to reduce and prevention of them is one of most difficult challenges of health systems.
 
Methods: 400 women who referred to community health centers of Kerman were interviewed and study forms were filled for them. The study tools were Family Violence Questionnaire and Demographic check list. SPSS 18 used to examine statistic data, chi-Square, T-test, ANOVA, and logistic regression used for data analyzing.
 
Results: There was relationship between drug abuse and violence. Also Drug abuse was related to low birth weight. In 36.2% sex prediction was related to more violence. There was relationship between usage of Hookah, passive smoker status of mother and low birth weight.
 
Conclusion: This study showed relationship between drug abuse and poor pregnancy outcome. But there was no relationship between poor pregnancy outcome and violence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence against Mother
  • substance abuse
  • Pregnancy outcome
  • Low birth weight
  • Preterm
1. Fried LE, Cabral H, Amaro H, Aschengrau A. Lifetime and during pregnancy experience of violence and the risk of
low birth weight and preterm birth. J Midwifery Womens Health 2008 Nov-Dec;53(6):522-8.
2. Murphy CC, Schei B, Myhr TL, Du Mont J. Abuse: a risk factor for low birth weight? A systematic review and metaanalysis.
CMAJ 2001 May 29;164(11):1567-72.
3. Campbell J, Torres S, Ryan J, King C, Campbell DW, Stallings RY, et al. Physical and nonphysical partner abuse and
other risk factors for low birth weight among full term and preterm babies: a multiethnic case-control study. Am J
Epidemiol 1999 Oct 1;150(7):714-26.
4. Yang MS, Ho SY, Chou FH, Chang SJ, Ko YC. Physical abuse during pregnancy and risk of low-birthweight infants
among aborigines in Taiwan. Public Health 2006 Jun;120(6):557-62.
5. Valladares E, Ellsberg M, Pena R, Hogberg U, Persson LA. Physical partner abuse during pregnancy: a risk factor for
low birth weight in Nicaragua. Obstet Gynecol 2002 Oct;100(4):700-5.
6. Chambliss LR. Intimate partner violence and its implication for pregnancy. Clin Obstet Gynecol 2008 Jun;51(2):385-97.
7. Mezey GC, Bewley S. Domestic violence and pregnancy. BMJ 1997 May 3;314(7090):1295.
8. Castro R, Peek-Asa C, Ruiz A. Violence against women in Mexico: a study of abuse before and during pregnancy.
Am J Public Health 2003 Jul;93(7):1110-6.
9. Amaro H, Fried LE, Cabral H, Zuckerman B. Violence during pregnancy and substance use. Am J Public Health
1990 May;80(5):575-9.
10. Taft AJ, Watson LF. Depression and termination of pregnancy (induced abortion) in a national cohort of young
Australian women: the confounding effect of women's experience of violence. BMC Public Health 2008;8:75.
 
11. Audi CA, Correa AM, Latorre Mdo R, Santiago SM. The association between domestic violence during pregnancy
and low birth weight or prematurity. J Pediatr (Rio J) 2008 Jan-Feb;84(1):60-7.
12. Salari Z, Nakhaee N. Identifying types of domestic violence and its associated risk factors in a pregnant population in
kerman hospitals, iran republic. Asia Pac J Public Health 2008;20(1):49-55.
13. Quinlivan JA, Evans SF. Impact of domestic violence and drug abuse in pregnancy on maternal attachment and infant
temperament in teenage mothers in the setting of best clinical practice. Arch Womens Ment Health 2005
Sep;8(3):191-9.
14. Rodrigues DT, Nakano AM. [Domestic violence and drug abuse in pregnancy]. Rev Bras Enferm. 2007 JanFeb;60(1):77-80.
[Article in Portuguese.]
15. Moraes CL, Amorim AR, Reichenheim ME. Gestational weight gain differentials in the presence of intimate partner
violence. Inte J Gynecol Obstet 2006;95(3):254-60.
16. Fried LE, Cabral H, Amaro H, Aschengrau A. Lifetime and during pregnancy experience of violence and the risk of
low birth weight and preterm birth. J Midwifery Women's Health 2008 Nov-Dec;53(6):522-8.
17. Beydoun HA, Tamim H, Lincoln AM, Dooley SD, Beydoun MA. Association of physical violence by an intimate
partner around the time of pregnancy with inadequate gestational weight gain. Soc Sci Med 2011 Mar;72(6):867-73.