کرونا ویروس و انزوای اجتماعی سالمندان: یک مرور سیستماتیک

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

2 دکترای سلامت در بلایا و فوریت‌ها، مرکز اورژانس پیش بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران. دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

3 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران. واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان 5 آذر، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

4 استادیار گروه مامایی، واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان آیت‌الله طالقانی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران. دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

5 استادیار گروه اپیدمیولوژی، واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

چکیده

مقدمه: سالمندان بیشتر از سایر افراد جامعه تحت تأثیر کرونا قرار گرفتند. انزوای اجتماعی، از پیامدهای مهم همه‌گیری کرونا؛ سالمندان را تحت تأثیر خود قرار داده است. مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی مطالعات مربوط به انزوای اجتماعی سالمندان در طی همه‌گیری ویروس کرونا انجام شد.
روشکار: در این مطالعه مروری جهت یافتن مقالات با عنوان انزوای اجتماعی سالمندان و کووید-19، مقالات چاپ شده به زبان انگلیسی در پایگاه داده­ های Scopus، ISI (web of science)، PubMed (Medline)،Cochrane Library و Science direct از ابتدای پاندمی ویروس کرونا (2019) تاکنون (2021) با استفاده از MeSH و کلیدواژه­ های اختصاصی مانند "انزوای اجتماعی"، "سالمندان"، "تنهایی"، "کرونا ویروس"، "ویروس کووید-19"، "بیماری سارس کووید 2"، "پاندمی" و "افراد سالمند"، به‌تنهایی و در ترکیب با هم با استفاده از نشانگرهای AND و OR مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته­ ها: تعداد 11 مطالعه مرتبط با کووید-19 و انزوای اجتماعی، وارد مطالعه حاضر شدند. یافته­ ها نشان داد پاندمی کرونا و سیاست­ های بهداشتی اتخاذ شده، موجب تشدید احساس تنهایی و انزوا در سالمندان شده است. احساس تنهایی و انزوای اجتماعی در سالمندان به‌دلیل اجرای پروتکل‌های پیشگیرانه همانند قرنطینه و فاصله اجتماعی؛ افزایش یافته است.
نتیجه ­گیری: توجه به رویکردهای کاهش انزوای اجتماعی در سالمندان در دوران پاندمی کووید-19، از مداخلات مهمی است که باید مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاری دولت­ ها جهت کاهش نرخ آسیب در سالمندان و به‌دنبال آن، کاهش هزینه­ های بهداشتی برای برطرف کردن عوارض ناشی از آن قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corona virus and elderly social isolation: A systematic review

نویسندگان [English]

 • Sara Mohammadnejad 1
 • Jafar Bazyar 2
 • Zoleykha Karamelahi 3
 • Razhan Chehreh 4
 • Salman Daliri 5
1 Instructor, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
2 PhD of Health in Disasters and Emergencies, Prehospital Medical Emergency Organization, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran. School of Nursing and Midwifery, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
3 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran. Clinical Research Development Unit, 5 azar Hospital, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Midwifery, Clinical Research Development Unit, Ayatollah Taleghani Hospital, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran. School Nursing and Midwifery, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
5 Assistant Professor, Department of ٍEpidemiology, Clinical Research Development Unit, Imam Hossein Hospital, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The elderly more than others in the society were affected by the corona epidemic. Social isolation as one of the important consequences of corona pandemic, affected the elderly. This review study was performed with aim to investigate studies related to social isolation of the elderly during the corona virus epidemic.
Methods: In this systematic review, to find the article entitled elderly social isolation and Covid-19, the articles published in English from the beginning of the Corona virus pandemic to 2021 were searched in databases of Scopus, ISI (web of science), PubMed (Medline), Cochrane Library, and Science direct using MeSH and the keywords of "social isolation", "elderly", "loneliness", "coronavirus", "COVID -19", "SARS COVID -2", "pandemic", "elderly", alone and in combination using the operators AND and OR.
Results: A total of 11 studies related to Covid-19 and social isolation were included in the study. The findings showed that the COVID-19 pandemic and health policies have exacerbated feelings of loneliness and isolation in the elderly. Loneliness and social isolation in the elderly have increased due to the implementation of preventive protocols such as social distance and quarantine.
Conclusion: Attention to approaches which reduce social isolation in the elderly during the COVID-19 pandemic is one of the important interventions that should be considered by government and policy makers to reduce the rate of harm in the elderly and consequently reduce health costs to compensate its side-affects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • COVID-19
 • Elderly
 • Epidemics
 • Social Isolation
 1. Kim H. Outbreak of novel coronavirus (COVID-19): What is the role of radiologists?. European radiology 2020; 30(6):3266-7.
 2. Beam CR, Kim AJ. Psychological sequelae of social isolation and loneliness might be a larger problem in young adults than older adults. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy 2020; 12(S1):S58.
 3. Passel JS, D'Vera Cohn D. US population projections, 2005-2050. Washington, DC: Pew Research Center; 2008.
 4. Bidaki R, Mirzadeh FS. Social Distance in COVID-19 Pandemic and Older Adults Populations. Elderly Health Journal 2021; 7(1):1-2.
 5. Victor CR, Bond J, Bowling A. Loneliness, social isolation and living alone in later life. Economic and Social Research Council; 2003.
 6. Saito M, Fujiwara Y, Kobayashi E, Fukaya T, Nishi M, Shinkai S. Prevalence and characteristics of social isolation in the elderly in a dormitory suburb according to household composition. [Nihon Koshu Eisei Zasshi] Japanese Journal of Public Health 2010; 57(9):785-95.
 7. Locher JL, Ritchie CS, Roth DL, Baker PS, Bodner EV, Allman RM. Social isolation, support, and capital and nutritional risk in an older sample: ethnic and gender differences. Social science & medicine 2005; 60(4):747-61.
 8. Taghvaei E, Motalebi SA, Mafi M, Soleimani MA. Predictors of social isolation among community-dwelling older adults in Iran. Iranian Journal of Ageing 2021; 16(2):188-201.
 9. Nicholson NR. A review of social isolation: an important but underassessed condition in older adults. The journal of primary prevention 2012; 33(2):137-52.
 10. Bazyar M, Noori Hekmat S, Rafiei S, Mirzaei A, Otaghi M, Khorshidi A, et al. Supply-and-demand projections for the health workforce at a provincial level from 2015 to 2025 in Ilam, Iran. Proceedings of Singapore Healthcare 2021; 30(1):18-27.
 11. Taylor HO, Taylor RJ, Nguyen AW, Chatters L. Social isolation, depression, and psychological distress among older adults. Journal of aging and health 2018; 30(2):229-46.
 12. Funnell E. Depression in the elderly. InnovAiT 2010.
 13. Wu B. Social isolation and loneliness among older adults in the context of COVID-19: a global challenge. Global health research and policy 2020; 5(1):1-3.
 14. Centers for Disease Control and Prevention. Provisional death counts for coronavirus disease 2019 (COVID-19). URL: https://www. cdc. gov/nchs/nvss/vsrr/covid19/index. htm [accessed 2020-12-31]. 2020.
 15. Cudjoe TK, Kotwal AA. “Social distancing” amid a crisis in social isolation and loneliness. Journal of the American Geriatrics Society 2020.
 16. Steinman MA, Perry L, Perissinotto CM. Meeting the care needs of older adults isolated at home during the COVID-19 pandemic. JAMA internal medicine 2020; 180(6):819-20.
 17. Chen YR, Schulz PJ. The effect of information communication technology interventions on reducing social isolation in the elderly: a systematic review. Journal of medical Internet research 2016; 18(1):e4596.
 18. Peng S, Roth AR. Social isolation and loneliness before and during the COVID-19 pandemic: A longitudinal study of US adults older than 50. The Journals of Gerontology: Series B 2022; 77(7):e185-90.
 19. Robb CE, De Jager CA, Ahmadi-Abhari S, Giannakopoulou P, Udeh-Momoh C, McKeand J, et al. Associations of social isolation with anxiety and depression during the early COVID-19 pandemic: a survey of older adults in London, UK. Frontiers in Psychiatry 2020; 11:591120.
 20. Seifert A, Hassler B. Impact of the COVID-19 pandemic on loneliness among older adults. Frontiers in sociology 2020; 5:590935.
 21. Philip KE, Polkey MI, Hopkinson NS, Steptoe A, Fancourt D. Social isolation, loneliness and physical performance in older-adults: fixed effects analyses of a cohort study. Scientific reports 2020; 10(1):1-9.
 22. Kotwal AA, Holt‐Lunstad J, Newmark RL, Cenzer I, Smith AK, Covinsky KE, et al. Social isolation and loneliness among San Francisco Bay Area older adults during the COVID‐19 shelter‐in‐place orders. Journal of the American Geriatrics Society 2021; 69(1):20-9.
 23. Gaeta L, Brydges CR. Coronavirus-related anxiety, social isolation, and loneliness in older adults in Northern California during the stay-at-home order. Journal of Aging & Social Policy 2021; 33(4-5):320-31.
 24. Hajek A, König HH. Social isolation and loneliness of older adults in times of the COVID-19 pandemic: Can use of online social media sites and video chats assist in mitigating social isolation and loneliness?. Gerontology 2021; 67(1):121-4.
 25. Smith ML, Steinman LE, Casey EA. Combatting social isolation among older adults in a time of physical distancing: the COVID-19 social connectivity paradox. Frontiers in public health 2020: 403.
 26. Berg-Weger M, Morley JE. Loneliness and social isolation in older adults during the COVID-19 pandemic: Implications for gerontological social work. The journal of nutrition, health & aging 2020; 24(5):456-8.
 27. Okruszek Ł, Aniszewska-Stańczuk A, Piejka A, Wiśniewska M, Żurek K. Safe but lonely? Loneliness, anxiety, and depression symptoms and COVID-19. Frontiers in psychology 2020; 11:579181.
 28. Van Tilburg TG, Steinmetz S, Stolte E, Van der Roest H, de Vries DH. Loneliness and mental health during the COVID-19 pandemic: A study among Dutch older adults. The Journals of Gerontology: Series B 2021; 76(7):e249-55.
 29. Bu F, Steptoe A, Fancourt D. Who is lonely in lockdown? Cross-cohort analyses of predictors of loneliness before and during the COVID-19 pandemic. Public Health 2020; 186:31-4.
 30. Cooper K, Hards E, Moltrecht B, Reynolds S, Shum A, McElroy E, et al. Loneliness, social relationships, and mental health in adolescents during the COVID-19 pandemic. Journal of Affective Disorders 2021; 289:98-104.
 31. Luchetti M, Lee JH, Aschwanden D, Sesker A, Strickhouser JE, Terracciano A, et al. The trajectory of loneliness in response to COVID-19. American Psychologist 2020; 75(7):897.
 32. Rumas R, Shamblaw AL, Jagtap S, Best MW. Predictors and consequences of loneliness during the COVID-19 pandemic. Psychiatry research 2021; 300:113934.
 33. Banerjee D, Rai M. Social isolation in Covid-19: The impact of loneliness. International journal of social psychiatry 2020; 66(6):525-7.
 34. Hoffart A, Johnson SU, Ebrahimi OV. Loneliness and social distancing during the COVID-19 pandemic: Risk factors and associations with psychopathology. Frontiers in Psychiatry 2020; 11:589127.
 35. Groarke JM, Berry E, Graham-Wisener L, McKenna-Plumley PE, McGlinchey E, Armour C. Loneliness in the UK during the COVID-19 pandemic: Cross-sectional results from the COVID-19 Psychological Wellbeing Study. PloS one 2020; 15(9):e0239698.
 36. Zamir S, Hennessy CH, Taylor AH, Jones RB. Video-calls to reduce loneliness and social isolation within care environments for older people: an implementation study using collaborative action research. BMC geriatrics 2018;18(1):1-3.
 37. Hasan H, Linger H. Enhancing the wellbeing of the elderly: Social use of digital technologies in aged care. Educational Gerontology 2016; 42(11):749-57.
 38. Kovalenko OH, Spivak LM. Psychological Well-Being of Elderly People: The Social Factors. Social Welfare Interdisciplinary Approach 2018; 8(1):163-76.
 39. Paúl C, Ribeiro O. Predicting loneliness in old people living in the community. Reviews in clinical gerontology 2009; 19(1):53-60.
 40. Cotten SR, Anderson WA, McCullough BM. Impact of internet use on loneliness and contact with others among older adults: cross-sectional analysis. Journal of medical Internet research 2013; 15(2):e2306.
 41. Thomopoulou I, Thomopoulou D, Koutsouki D. The differences at quality of life and loneliness between elderly people. Biology of exercise 2010; 6(2).
 42. Hossen A. Social isolation and loneliness among elderly immigrants: The case of South Asian elderly living in Canada. Journal of International Social Issues 2012; 1(1):1-10.