هماتومترا و اندومتریوما در همراهی با آژنزی سرویکس و رحم تک‌شاخ

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: ناهنجاری‌های رحم به‌دلیل اختلال در شکل‌گیری، تکامل یا نقص در اتصال جوانه مولرین در دوره جنینی ایجاد می‌شوند. در این مطالعه یک مورد رحم تک‌شاخ همراه با آژنزی سرویکس معرفی می‌شود.
معرفی بیمار: بیمار یک دختر نوجوان 14 ساله بود. علائم بیمار شامل: کمردرد، درد ران چپ، تهوع و استفراغ و لرز بود که از 6 ماه قبل شروع شده بود (از درد شکم شاکی نبود). سونوگرافی انجام شد و ضایعه کیستیک به ابعاد 56×132 میلی‌متر با جدار ضخیم حاوی اکوی داخلی و بعضاً سپتا در لگن متمایل به چپ مشاهده شد که مطرح کننده رحم با شاخ فرعی سمت چپ به همراه هماتومترا (ثانویه به آژنزی سرویکال) بود. ضایعه کیستیک توبولار و پُرپیچ‌ به اندازه 32×69 میلی‌متر حاوی اکوی داخلی در ربع تحتانی چپ مطرح کننده هیدروسالپنکس مشاهده شد، بافت تخمدان چپ مشاهده نشد. بکارت چک شد و بدون سوراخ بود. به‌دلیل آژنزی سرویکس و واژن کور و هیدروسالپنکس، عمل هیسترکتومی و سالپژکتومی سمت چپ انجام شد. جواب پاتولوژی آژنزی سرویکال و رحم تک‌شاخ حاوی هماتومترا و هماتوسالپنکس در لوله فالوپ سمت چپ و کیست اندومتریوما را نشان داد.
نتیجه ­گیری: در بیماران نوجوانی که با آمنوره اولیه و درد کمر یا شکم مراجعه می‌کنند، حتماً به مشکلات ژنیکولوژی شک شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hematometra and Endometrioma accompanying with cervical agenesis and unicornuate uterus

نویسندگان [English]

 • Nasim Yoosefi Ghandeali 1
 • Zeinab Zamanpour 2
1 M.Sc. student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Uterine anomalies have been caused by impairment in the formation, evolution, or defect in the connection of Mullerian bud during the embryonic period. In this study, a case of unicornuate uterus with cervical agenesis is presented.
Case Presentation: The patient was a 14-year female with symptoms of backache, pain in the left thigh, nausea, vomiting, and chill, which were started six months ago (no complain of abdominal pain). Sonography was performed and a cystic appendage with a thick wall containing internal eco and somewhat septa solid components appeared in the sinistral pelvis, indicating the sinistral rudimentary horn of the uterus with hematometra (secondary to cervical agenesis). Sonography showed a 32×92 mm twist tubular cystic appendage having an internal eco in left lower quadrant, indicating hydrosalpinx. No left ovary tissue was observed. Hymen was checked and it was imperforate. Due to cervical agenesis, blind vagina and hydrosalpanx, hysterectomy and left salpingectomy surgeries were performed. The pathological answer showed cervical  agenesis and  a unicornuate uterus containing hematometra and hematosalpinx in the left fallopian tube and endometrioma cyst.
Conclusion: Gynecologic problems should be considered in adolescents with initial amenorrhea and abdominal pain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cervical agenesis
 • Imperforate hymen
 • Mullerian agenesis
 • Unicornuate uterus
 • Wandering spleen
 1. Pourhoseini SA, Seddighian SH, Khosravi M. Unicornuate uterus with a rudimentary horn, a differential diagnosis of adnexal mass and fibroma: case report. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2021; 24(10):90-4.
 2. Hafizi L, Afiat M, Moatamedi E. Mullerian Agenesis: Combined endometrioma and uterus rudimentary hornâ s hematometra, a Case Report. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 19(39):63-7.
 3. Shah TN, Venkatesh S, Saxena RK, Pawar S. Uterovaginal anastomosis for complete cervical agenesis and partial vaginal agenesis: a case report. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology 2014; 174:154-5.
 4. Sultana R, Haque N, Begum F. Effective uterovaginal anastomosis done in cervical agenesis with menouria. Bangladesh Medical Journal Khulna 2013; 46(1-2):28-30.
 5. Helmy YA. Cervical agenesis with a functioning uterus: Successful surgical treatment by Foley’s catheter stent: A case report. Middle East Fertility Society Journal 2017; 22(1):67-9.
 6. Ambusaidi Q, Jha C. Pregnancy in the rudimentary uterine horn case report of an unusual presentation. Sultan Qaboos University Medical Journal 2014; 22(1063):1-0.
 7. Lee KH, Hong JS, Jung HJ, Jeong HK, Moon SJ, Park WH, et al. Imperforate hymen: a comprehensive systematic review. Journal of clinical medicine 2019; 8(1):56.
 8. Cho S, Moore SP, Fangman T. One hundred three consecutive patients with anorectal malformations and their associated anomalies. Archives of pediatrics & adolescent medicine 2001; 155(5):587-91.
 9. Kawano Y, Hirakawa T, Nishida M, Yuge A, Yano M, Nasu K, et al. Functioning endometrium and endometrioma in a patient with mayer-rokitanski-kuster-hauser syndrome. Japanese Clinical Medicine 2014; 5:JCM-S12611.
 10. Gałczyński K, Jóźwik M, Lewkowicz D, Semczuk-Sikora A, Semczuk A. Ovarian endometrioma–a possible finding in adolescent girls and young women: a mini-review. Journal of ovarian research 2019; 12(1):1-8.
 11. Gasim T, Al Jama FE. Massive Hematometra due to congenital Cervicovaginal agenesis in an adolescent girl treated by hysterectomy: a case report. Case Reports in Obstetrics and Gynecology 2013; 2013.
 12. Xie Z, Zhang X, Liu J, Zhang N, Xiao H, Liu Y, et al. Clinical characteristics of congenital cervical atresia based on anatomy and ultrasound: a retrospective study of 32 cases. European Journal of Medical Research 2014; 19(1):1-7.
 13. Hemmati HR. Acute torsion of wandering spleen: report of one case. Koomesh 2009; 11(1):71-4.