پروتکل درمانی خونریزی غیرطبیعی رحمی در سنین باروری از دیدگاه طب ایرانی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشیار گروه طب ایرانی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم‌ پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان شهید صیاد شیرازی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران. استادیار گروه طب ایرانی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

4 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

5 استادیار گروه تاریخ علوم پزشکی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران. مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ علوم پزشکی، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

چکیده

مقدمه: خونریزی رحمی غیرطبیعی به‌صورت اختلال در کمّیت، مدت زمان، نظم و برنامه قاعدگی بروز می‌‌کند که یک مشکل قابل توجه بوده است. مطالعه حاضر با هدف جمع‌بندی و ارائه توصیه‌های طب ایرانی مبتنی بر شواهد در درمان و مدیریت خونریزی رحمی غیرطبیعی انجام شد.
روشکار: در این مقاله مروری نقلی، کلیدواژه‌های مرتبط با خونریزی غیرطبیعی رحمی در منابع طب ایرانی که با عنوان "افراط و یا کثرت طمث" نامیده می‌شود، مرور و موارد مرتبط با تدابیر تغذیه‌ای و درمان این بیماری استخراج گردید. کلیدواژه‌های انگلیسی "Menorrhagia" یا "Menometrorrhagia" یا"Abnormal uterine bleeding- AUB" یا "Poly-menorrhea" یا "Herbal medicine" یا "Nutritional treatment" و کلید واژه­های فارسی "منوراژی"، "خونریزی غیرطبیعی رحم" و "افراط طمث" و ترکیب این کلمات در پایگاه‌های اطلاعاتیSID ،PubMed ،Scopus ،Web of science ، Science direct و Google scholar جستجو و در نهایت مواردی که دارای شواهد علمی بودند، در قالب تدابیر تغذیه‌ای و درمان ارائه گردید.
یافته­ ها: بخش قابل توجهی از توصیه‌های طب ایرانی در درمان خونریزی رحمی غیرطبیعی، دارای شواهد بالینی کاربردی است. این موارد شامل استفاده از غذاهای کاهش‌دهنده خونریزی و با هضم سریع، پرهیز از مصرف غذاهای سنگین، اصلاح سبک زندگی (سته ضروریه)، استفاده از داروهای گیاهی و همچنین تجویز اعمال یداوی مناسب برحسب شرایط بیماران می‌باشد.
نتیجه ­گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، استفاده از راهکارهای ساده طب ایرانی در درمان خونریزی رحمی غیرطبیعی همراه با پروتکل‏ های طب رایج، می‌تواند در کنترل این بیماری کمک کننده باشد و به سلامت هرچه بیشتر زنان کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Treatment protocol for abnormal uterine bleeding in reproductive age from the perspective of Persian medicine

نویسندگان [English]

 • Mojgan Tansaz 1
 • Masoumeh Norouzi Allahleh Korabi 2
 • Marzieh Qaraaty 3
 • Roshanak Mokaberinejad 1
 • Nafiseh Zafarghandi 4
 • Morteza Mojahedi 5
1 Associate professor, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Clinical Research Development Center (CRDC), Sayad Shirazi Hospital, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran. Assistant professor, Department of Persian Medicine, Faculty of Medicine, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
4 Associate professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Shahed University, Tehran, Iran.
5 Assistant professor, Department of History of Medicine, School of Traditional Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran. Traditional Medicine and History of Medical Sciences Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Abnormal uterine bleeding occurs as a disturbance in the quantity, duration, regularity and schedule of menstruation, which has been a significant problem. The present study was performed with aim to summarize the recommendations of Persian medicine in the treatment and management of abnormal uterine bleeding.
Methods: In this narrative review article, the key words related to abnormal uterine bleeding (AUB) in the sources of Persian medicine, which is called "Efrate tams", were reviewed and the items related to nutritional measures and treatment of this disease were extracted. Keywords "Menorrhagia" or "Menometrorrhagia" or "Abnormal uterine bleeding-AUB" or "Poly-menorrhea" or "Herbal medicine" or "Nutritional treatment" and "Efrate tams" were searched in SID, PubMed, Scopus, Web of science, Science direct and Google Scholar databases, and finally the cases which had scientific evidence were presented in the form of nutritional measures and treatment.
Results: A significant part of the recommendations of Persian medicine for the treatment of abnormal uterine bleeding has practical clinical evidence. These include the use of foods which reduce bleeding and fast digestion, avoiding the consumption of heavy foods, lifestyle modification, the use of herbal medicines, and also the prescription of appropriate medical treatments according to the patients' conditions.
Conclusion: Based on the results of this study, the use of simple solutions of Persian medicine in the treatment of abnormal uterine bleeding along with common medicine protocols can help in controlling this disease and contribute to the health of women as much as possible.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abnormal uterine bleeding (AUB)
 • Efrate tams
 • Persian medicine
 • Traditional medicine
 • Treatment protocol
 1. Jobda K, Szeszko Ł, Wróbel G, Głuchowska M, Krupińska J, Szeszko A, et al. Hemoglobin Levels and Platelet Counts after Hysteroscopy Due to Abnormal Uterine Bleeding. Diagnostics 2022; 12(3):594.
 2. Marnach ML, Laughlin-Tommaso SK. Evaluation and management of abnormal uterine bleeding. InMayo Clinic Proceedings 2019; 94(2):326-35.
 3. Tabarrai M, Gharaati M, Eftekhar T, Zafarghandi N, Nazem E, Nikbakht Nasrabadi AR, et al. Etiologies of hyper menorrhea (The view points of Traditional Iranian Medicine). Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine 2013; 4(1):25-34.
 4. Su S, Yang X, Su Q, Zhao Y. Prevalence and knowledge of heavy menstrual bleeding among gynecology outpatients by scanning a WeChat QR Code. PloS one 2020; 15(4):e0229123.
 5. Naseh N, Hedayati H, Ataie M, Jahani N. Menstrual disorders prevalence in students of Birjand medical sceinces university. Nursing-midwifery faculty of Birjand medical sceinces university 1387: 4-1.
 6. Mobli M, Qaraaty M, Amin G, Haririan I, Hajimahmoodi M, Rahimi R. Scientific evaluation of medicinal plants used for the treatment of abnormal uterine bleeding by Avicenna. Archives of gynecology and obstetrics 2015; 292(1):21-35.
 7. Fathizade N, Faradji L, Khodakarami N, Nahidi F. Evaluation of menstrual disorder in early pubarc girl (14-17 years old) in Tehran, s school. Shahre Qord; 1380(3):1.
 8. Marret H, Fauconnier A, Chabbert-Buffet N, Cravello L, Golfier F, Gondry J, et al. Clinical practice guidelines on menorrhagia: management of abnormal uterine bleeding before menopause. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2010; 152(2):133-7.
 9. Shafiee M, Heidari A, Amouzegar H, Khani S, Nojavan F. Evaluation of the effect of roasted lentil flour (lentil savigh) as a functional food in menstrual bleeding reduction. Complementary Therapies in Medicine 2019; 44:27-31.
 10. Kaunitz AM. Approach to abnormal uterine bleeding in nonpregnant reproductive-age women. Internet) Walthman (MA): UpToDate; 2015.
 11. Jennings LK, Watson S. Massive transfusion. StatPearls [Internet]; 2021.
 12. Walker MH, Coffey W, Borger J. Menorrhagia. Europe PMC; 2019.
 13. Munro MG, Critchley HO, Fraser IS, FIGO Menstrual Disorders Committee, Haththotuwa R, Kriplani A, et al. The two FIGO systems for normal and abnormal uterine bleeding symptoms and classification of causes of abnormal uterine bleeding in the reproductive years: 2018 revisions. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2018; 143(3):393-408.
 14. Rodriguez MB, Lethaby A, Jordan V. Progestogen‐releasing intrauterine systems for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database of Systematic Reviews; 2020(6).
 15. Beckmann CR, Casanova R, Chuang A, Goepfert AR, Ling FW. Beckmann and Ling's obstetrics and gynecology. Wolters Kluwer; 2019.
 16. Ibn-e-Sina AA. Al-Qānūn fī al-Tibb (Canon of Medicine). Beirut: Dare Ehyae al-Torathe al-Arabi. 2005.
 17. Yousefi F, Qaraaty M, Tabarrai M, Kenari HM, Ghorat F, Fadaei F. Etiologies of heavy menstrual bleeding: a comparison between current and Persian Medicine.
 18. Falahat F, Tavakkoli M, Mokaberinejad R, Ayati S, Feyzabadi Z. Natural treatments of oligomenorrhea based on persian medicine. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(Supple):55-66.
 19. Mokaberinejad R, Tansaz M, Bioos S, Jafari Dehkordi E, Akhtari E, Yousefi S, et al. Healthy pregnancy in perspective of iranian traditional medicine and its brief comparison with modern medicine. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(121):1-9.
 20. Sohrabvand F, Nazem E, Tansaz M, Keshavarz M, Hashem Dabaghian F, Nikbakht Nasrabady A, et al. Investigation of the Personal and Uterine Humor in infertile women referred to Vali-E-As Hospital of Tehran, Iran in 2012. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(94):10-9.
 21. Eshaghian M, Tansaz M, Zafarghandi N, Gharaaty M, Mojahedi M, Mokaberi nezhad R, et al. Step-by-step treatment of abnormal uterine bleeding with Iranian medicine. Tehran: Iranian Teb; 2021.
 22. Salsali G. Food recommendations for abnormal uterine bleeding in Traditional Iranian medicine on the basis of Hemorheology. Int J Ayurved Med 2019; 10(1):1-6.
 23. Ghorbanifar Z, Farahi O, Qaraaty M. Nutritional treatment of abnormal uterine bleeding in Persian Medicine. Traditional and Integrative Medicine 2017: 1-2.
 24. Zareian MA, Nejatbakhsh F, Yargholi A. Re: Nutritional Treatment of Abnormal Uterine Bleeding in Persian Medicine. Traditional and Integrative Medicine 2017: 157-9.
 25. Nejati N, Dolatian M, Kamalinejad M, Khabazkhoob M. The effect of Plantago oral syrup on hemoglobin and hematocrit levels in women with normal postpartum hemorrhage. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(4):72-8.
 26. Moradi F, Tabarrai M, Hantoushzadeh S, Sepidarkish M, Nejatbakhsh F, Mirzaei K, et al. The Effects of a Special Food (Fried Eggs With Grape Molasses) on Threatened Miscarriage in Combination With Conventional Therapies: A Randomized Clinical Trial. International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences 2022; 10(3):141-7.
 27. Ibn-e-Sina AH. Al-Qanun fit-tib [The canon of medicine]. Alaalami Beirut library Press (research of ebrahim shamsedine), Beirut; 2005.
 28. Memarzadeh H, Eftekhar T, Tansaz M, Hashem F, Dabaghian MK, Foroughifar T, et al. Evaluation of efficacy of Punica granatum L.(Persian gulnar) on uterine leiomyoma related menorrhagia. International Journal of Biosciences 2015; 6:18-25.
 29. Goshtasebi A, Mazari Z, Gandevani SB, Naseri M. Anti-hemorrhagic activity of Punica granatum L. flower (Persian Golnar) against heavy menstrual bleeding of endometrial origin: a double-blind, randomized controlled trial. Medical journal of the Islamic Republic of Iran 2015; 29:199.
 30. Qaraaty M, Kamali SH, Dabaghian FH, Zafarghandi N, Mokaberinejad R, Mobli M, et al. Effect of myrtle fruit syrup on abnormal uterine bleeding: a randomized double-blind, placebo-controlled pilot study. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences 2014; 22(1):1-7.
 31. Bahman M, Mirahi A, Hajimehdipoorand H, Tansaz M. The effect of quince paste on menorrhagia: A clinical study. IJPSR 2018; 9(4):1654-9.
 32. Shobeiri SF, Sharei S, Heidari A, Kianbakht S. Portulaca oleracea L. in the treatment of patients with abnormal uterine bleeding: a pilot clinical trial. Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives 2009; 23(10):1411-4.
 33. Zamani M, Mansour GM, Farimani M, Nasr ES. Efficacy of mefenamic acid and vitex in reduction of menstrual blood loss and HB changes in patients with a complaint of menorrhagia. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2007; 10(1):779-86.
 34. Navaei F, Ebrahimzadeh MA, Formi EN, Jamkhaneh AE, Saeedi M, Amiri FB, et al. The Effect of plantago major VAGINAL SUPP on Heavy Menstrual Bleeding Patients with Uterine Leiomyoma: A Double-blind Randomized Clinical Trial. PJMHS 2020; 14(3):1678-85.
 35. Karimian Z, Sadat Z, Bahrami N, Kafaie M. Comparison of chamomile and mefenamic acid capsules in hemorrhage of menstruation. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(157):11-7.
 36. Kashefi F, Khajehei M, Alavinia M, Golmakani E, Asili J. Effect of Ginger (Zingiber officinale) on heavy menstrual bleeding: A placebo‐controlled, randomized clinical trial. Phytotherapy research 2015; 29(1):114-9.
 37. Khanam B, Begum W, Tipo FA, Naim M. Effect of Tukhme Khurfa (Purslane seeds) in abnormal uterine bleeding: A prospective study. Advances in Integrative Medicine 2021; 8(3):193-8.
 38. Khodabakhsh M, Mahmoudinia M, Mousavi Bazaz M, Hamedi SS, Hoseini SS, Feyzabadi Z, et al. The effect of plantain syrup on heavy menstrual bleeding: A randomized triple blind clinical trial. Phytotherapy Research 2020; 34(1):118-25.
 39. Roshdy E, Rajaratnam V, Maitra S, Sabry M, Allah AS, Al-Hendy A. Treatment of symptomatic uterine fibroids with green tea extract: a pilot randomized controlled clinical study. International journal of women's health 2013; 5:477.
 40. Auerbach M, Mentzer WC, Tirnauer JS. Causes and diagnosis of iron deficiency and iron deficiency anemia in adults. UpToDate; c2021.[cited 2021 Nov 2]. Available from: https://www. uptodate. com/contents/causes-and-diagnosisof-iron-deficiency-and-iron-deficiency-anemia-in-adults. 2020.
 41. Tansaz M, Memarzadehzavareh H, Qaraaty M, Eftekhar T, Tabarrai M, Kamalinejad M. Menorrhagia management in Iranian traditional medicine. Journal of evidence-based complementary & alternative medicine 2016; 21(1):71-6.
 42. Ali Zareian M, Hafizi S, Faryabi R, Tabarraei M. Review on invasive and semi-invasive procedures to treat abnormal uterine bleeding in Iranian traditional medicine. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20:46-55.‎
 43. Sultana A, Rahman KU. Effect of traditional dry cupping therapy on heavy menstrual bleeding in menorrhagia: A preliminary study. CELLMED 2012; 2(4):33-1.
 44. Azizkhani M, Dastjerdi MV, Arani MT, Pirjani R, Sepidarkish M, Ghorat F, et al. Traditional dry cupping therapy versus medroxyprogesterone acetate in the treatment of idiopathic menorrhagia: a randomized controlled trial. Iranian Red Crescent Medical Journal 2018; 20(2).
 45. Arzani M. Tebb-E-Akbari. 2nd Institute of Medical History, Islamic and Complementary Medicine, Iran University of Medical Sciences; 2005.
 46. Kermani N. Sharhe asbab 2. Qom, Iran: Jalaleddin; 2008.
 47. Rhazes M, Al-havi Tehran I. International Academy of Medical Sciences; 2005. Original work published 10th century.
 48. Saeidi A, Mokaberinejad R, Bioos S, Darvish–Mofrad-Kashani Z, Tabarrai M, Mojahedi M, et al. Diagnostic Protocol of Warm and Cold Uterine Temperaments Based on Persian Medicine: A Qualitative Study. Complementary Medicine Journal 2021; 11(3):236-55.
 49. Lethaby A, Wise MR, Weterings MA, Rodriguez MB, Brown J. Combined hormonal contraceptives for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019(2).
 50. Ferdosi M, Soltani F, Molavi Taleghani Y. Status of Traditional Medicine in a Healthy Life Style: Review Study. Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine 2016; 7(1):1-6.
 51. Javan R, Yousefi M, Nazari SM, Amiri P, Mosavi‐Jarrahi A, Modiramani P, et al. Herbal medicines in idiopathic heavy menstrual bleeding: a systematic review. Phytotherapy research 2016; 30(10):1584-91.