بررسی تأثیر نتیجه مثبت تست PCR کووید در مادر باردار بدون علامت بر وزن و آپگار نوزاد پس از تولد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه‌نگر، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات علوم باروری و سلامت جنسی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 مربی گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات علوم باروری و سلامت جنسی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به نبودِ اطلاعات درباره تأثیر بیماری کووید-19 بر بارداری و افزایش عوارض جانبی آن برای مادران باردار و جنین ایشان، بررسی تأثیر این بیماری بر بارداری و نوزاد اهمیت دارد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر نتایج مثبت تست PCR مادران باردار بر وزن و آپگار نوزادان انجام شد.
روشکار: در این مطالعه تحلیلی (کوهورت گذشته‌نگر) نمونه­ گیری به‌روش سرشماری از طریق بررسی پرونده­های 98 مادر با استفاده از سامانه سیب، که تحت پوشش مراکز خدمات بهداشتی و درمانی واقع در استان اصفهان بودند و بین فروردین 1399 تا شهریور سال 1400 زایمان کرده بودند، انجام شد. نتایج به‌دست آمده از مقایسه دو گروه مادران بر اساس نتیجه تست PCR، با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: از بین پرونده­ های مورد بررسی، 50 مورد (51%) تست PCR مثبت و 48 مورد (49%) تست PCR منفی داشتند. 99% از نوزادان متولد شده در این بررسی دارای نمره آپگار بیشتر یا مساوی 7 بودند. بر اساس نتایج آزمون تی مستقل، بین نمره آپگار دقیقه 1 (714/0=p) و دقیقه 5 (580/0=p) نوزادان مادران دو گروه PCR+ و - PCRاختلاف آماری معناداری مشاهده نشد. همچنین بر اساس نتایج آزمون تی مستقل، بین وزن نوزادان در مادران دو گروه اختلاف آماری معناداری مشاهده نشد (112/0=p).
نتیجه­ گیری: نتیجه مثبت تست PCR ارتباط معناداری با وزن و نمره آپگار دقیقه 1 و 5 نوزاد ندارد. تحقیقات در مورد اثرات عفونت COVID-19 در دوران بارداری همچنان در حال تکمیل و به‌روزرسانی است. تحقیقات بیشتر با تعداد نمونه­ های بالاتر می­ تواند عوارض احتمالی این بیماری را بهتر نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of a positive result of Covid PCR test in an asymptomatic pregnant mother on the weight and Apgar score of infants after birth

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Khalighi 1
 • Fariba Fahami 2
 • Masoume Pirhadi 3
1 M.Sc. Student of Social education, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Reproductive Sciences and Sexual Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Instructor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Reproductive Sciences and Sexual Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The lack of information about the impact of Covid-19 on pregnancy and the increased side-effects of the disease for pregnant mothers and fetuses showed the importance of investigating its impact on pregnancy and neonate. The present study was performed with aim to investigate the impact of positive test result of PCR on the weight and Apgar scores of infants.
Methods: In this analytical study (retrospective cohort), sampling was conducted by examining the files of 98 pregnant women who gave birth between April 2020 and September 2021 using the apple system which were covered by health care centers located in Isfahan province. The information obtained from the comparison of two groups of mothers based on the results of the PCR test was analyzed by SPSS software (version 18) and Independent t-test. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: Among the examined files, 50 cases (51%) had a positive PCR test and 48 cases (49%) had a negative PCR test. 99% of the infants had an Apgar score of ≥7. According to the results of Independent t-test, no significant difference was found between the Apgar score at minute 1 (p=0.714) and minute 5 (p=0.580) of the infants of PCR+ and PCR- mothers. Also, According to the results of Independent t-test, no significant difference was found between the weight of newborns in mothers of two groups (p=0.112).
Conclusion: The positive PCR test result has no significant relationship with the weight and the Apgar-score of the 1st and 5th minute of the newborn. Research on the effects of COVID-19 infection during pregnancy continues to be completed and updated. Further research with more samples can better show the possible complications of this disease.

کلیدواژه‌ها [English]

 • APGAR score
 • Birth weight
 • COVID-19
 • PCR test
 • Pregnant women
 1. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. The New England journal of medicine 2020; 382(8):727-33
 2. World Health Organization. WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19; 2020.
 3. World Health Organization. Novel Coronavirus (2019-nCoV). Situation Report 2020; 13(2).
 4. World Health Organization. Q&a on coronaviruses (COVID-19). 2020. URL: https://www. who. int/news-room/qa-detai l/qa-coron aviruses. 2020 Oct.
 5. Tellier R, Li Y, Cowling BJ, Tang JW. Recognition of aerosol transmission of infectious agents: a commentary. BMC infectious diseases 2019; 19(1):1-9.
 6. Ibrahim NK, Alwafi HA, Sangoof SO, Turkistani AK, Alattas BM. Cross-infection and infection control in dentistry: Knowledge, attitude and practice of patients attended dental clinics in King Abdulaziz University Hospital, Jeddah, Saudi Arabia. Journal of infection and Public Health 2017; 10(4):438-45.
 7. Adhikari SP, Meng S, Wu YJ, Mao YP, Ye RX, Wang QZ, et al. Epidemiology, causes, clinical manifestation and diagnosis, prevention and control of coronavirus disease (COVID-19) during the early outbreak period: a scoping review. Infectious diseases of poverty 2020; 9(1):1-12.
 8. Tavakoli A, Vahdat K, Keshavarz M. Novel coronavirus disease 2019 (COVID-19): an emerging infectious disease in the 21st century. ISMJ 2020; 22(6):432-50.
 9. Rasmussen SA, Jamieson DJ, Uyeki TM. Effects of influenza on pregnant women and infants. American journal of obstetrics and gynecology 2012; 207(3):S3-8.
 10. Silasi M, Cardenas I, Kwon JY, Racicot K, Aldo P, Mor G. Viral infections during pregnancy. American journal of reproductive immunology 2015; 73(3):199-213.
 11. Wong SF, Chow KM, Leung TN, Ng WF, Ng TK, Shek CC, et al. Pregnancy and perinatal outcomes of women with severe acute respiratory syndrome. American journal of obstetrics and gynecology 2004; 191(1):292-7.
 12. Alfaraj SH, Al-Tawfiq JA, Memish ZA. Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) infection during pregnancy: Report of two cases & review of the literature. Journal of Microbiology, Immunology, and Infection 2019; 52(3):501.
 13. Liu Y, Chen H, Tang K, Guo Y. Clinical manifestations and outcome of SARS-CoV-2 infection during pregnancy. J infect 2020; 10.
 14. Di Mascio D, Khalil A, Saccone G, Rizzo G, Buca D, Liberati M, et al. Outcome of coronavirus spectrum infections (SARS, MERS, COVID-19) during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. American journal of obstetrics & gynecology MFM 2020; 2(2):100107.
 15. Chen H, Guo J, Wang C, Luo F, Yu X, Zhang W, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. The lancet 2020; 395(10226):809-15.
 16. Sattari M, Bashirian S, Masoumi SZ, Shayan A, Jenabi E, Ghelichkhani S, et al. Evaluating Clinical Course and risk factors of Infection and demographic characteristics of pregnant women with COVID-19 in Hamadan Province, West of Iran. Journal of research in health sciences 2020; 20(3):e00488.
 17. Zlochiver V, Tilkens B, Moreno AC, Aziz F, Jan MF. COVID-19 deliveries: Maternal features and neonatal outcomes. Journal of Patient-Centered Research and Reviews 2021; 8(3):286-9.
 18. Zeng H, Xu C, Fan J, Tang Y, Deng Q, Zhang W, et al. Antibodies in infants born to mothers with COVID-19 pneumonia. Jama 2020; 323(18):1848-9.
 19. Liu D, Li L, Wu X, Zheng D, Wang J, Yang L, et al. Pregnancy and Perinatal Outcomes of Women With Coronavirus Disease (GOV ID-19) Pneumonia: A Preliminary Analysis (vol 96, pg 563, 2020). American Journal of Roentgenology 2020; 215(1):262.
 20. Khan S, Peng L, Siddique R, Nabi G, Xue M, Liu J, et al. Impact of COVID-19 infection on pregnancy outcomes and the risk of maternal-to-neonatal intrapartum transmission of COVID-19 during natural birth. Infection Control & Hospital Epidemiology 2020; 41(6):748-50.
 21. Cao D, Yin H, Chen J, Tang F, Peng M, Li R, et al. Clinical analysis of ten pregnant women with COVID-19 in Wuhan, China: A retrospective study. International Journal of Infectious Diseases 2020; 95:294-300.
 22. Philip RK, Purtill H, Reidy E, Daly M, Imcha M, McGrath D, et al. Unprecedented reduction in births of very low birthweight (VLBW) and extremely low birthweight (ELBW) infants during the COVID-19 lockdown in Ireland: a ‘natural experiment’allowing analysis of data from the prior two decades. BMJ global health 2020; 5(9):e003075.
 23. Ashish KC, Gurung R, Kinney MV, Sunny AK, Moinuddin M, Basnet O, et al. Effect of the COVID-19 pandemic response on intrapartum care, stillbirth, and neonatal mortality outcomes in Nepal: a prospective observational study. The lancet Global health 2020; 8(10):e1273-81.
 24. McDonnell S, McNamee E, Lindow SW, O’Connell MP. The impact of the Covid-19 pandemic on maternity services: A review of maternal and neonatal outcomes before, during and after the pandemic. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2020; 255:172-6.
 25. Sun SY, Guazzelli CA, de Morais LR, Dittmer FP, Augusto MN, Soares AC, et al. Effect of delayed obstetric labor care during the COVID‐19 pandemic on perinatal outcomes. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2020; 151(2):287-9.
 26. Moaya M, Shahali S, Farhoudi B. Maternal and neonatal outcomes of pregnant women with COVID-19 in Amir-al-momenin hospital during March to May 2020. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2020; 23(9):35-42.