پیش‌بینی خطر ابتلاء به سرطان پستان با استفاده از مدل‌های گیل و IBIS: مطالعه‌ای در جنوب شرق ایران

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پزشکی اجتماعی و خانواده، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

2 رزیدنت گروه پزشکی خانواده، مرکز تحقیقات مدل‌سازی در سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

3 استادیار گروه پزشکی اجتماعی و خانواده، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، پژوهشکده نوروفارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

مقدمه: سرطان پستان، شایع‌ترین بدخیمی و دومین علت مرگ بدخیمی در زنان در دنیا است. شناسایی زودرس آن می‌تواند باعث درمان به‌موقع و افزایش امید به زندگی بیماران گردد. مدل‌های مختلفی برای تعیین خطر ابتلاء و شناسایی زنان پرخطر طراحی شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی خطر ابتلاء به سرطان پستان در زنان شهر کرمان با استفاده از مدل‌های مختلف انجام شد.
روش‌کار: اینمطالعه مقطعی در سال 1397 بر روی 454 نفر از زنان 75-35 ساله مراجعه‌کننده به مراکز جامع سلامت شهر کرمان انجام شد. جهت بررسی خطر ابتلاء پنج‌ساله و مادام‌العمر ابتلاء به سرطان پستان، سؤالات پرسشنامه مربوط به مدل‌های گیل و IBIS از افراد سؤال شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون همبستگی پیرسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین نمره خطر پنج‌ساله ابتلاء به سرطان پستان بر اساس مدل گیل، 65/0±81/0% و بر اساس مدل IBIS، 58/0±81/0% بود. همچنین میانگین خطر مادام‌العمر بر‌ اساس مدل گیل و IBIS به‌ترتیب 52/5±53/10% و 94/3±28/11% بود. ارتباط خطی مثبت و معنی‌داری بین خطر پنج‌ساله (67/0=r) و مادام‌العمر (51/0=r) مدل‌های گیل و IBIS وجود داشت (001/0>p).
نتیجه‌گیری: در مراکز جامع خدمات سلامت می‌توان از مدل‌های ارزیابی خطر جهت شناسایی افراد پر‌خطر برای ابتلاء به سرطان پستان استفاده کرد. مدل گیل و IBIS پیش‌بینی خطر تقریباً مشابه داشته و نتایج آنها با یکدیگر همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the risk of breast cancer using Gail and International Breast Cancer Intervention Study (IBIS) models: A study in the southeast of Iran

نویسندگان [English]

 • Mohsen Momeni 1
 • Zahra Hoseini 2
 • Mina Danaei 3
1 Assistant Professor, Department of Community and Family Medicine, Social Determinants of Health Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
2 Resident, Department of Family Medicine, Modeling in Health Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Community and Family Medicine, Neuroscience Research Center, Institute of Neuropharmacology, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Breast cancer is the most common malignancy and the second leading cause of malignancy in women, worldwide. Early diagnosis can lead to timely treatment and increase the life expectancy of patients. Various models have been designed to determine the risk of disease and identifying high-risk women. This study was performed with aim to evaluate the risk of breast cancer using different models in women of Kerman.
Methods: This cross-sectional study was performed on 454 women aged 35-75 years referred to comprehensive health centers in Kerman in 2018. The questions from the Gail and IBIS questionnaire were asked to assess the risk of developing 5-year and lifetime breast cancer risk. Data were analyzed by SPSS software (version 20) and Pearson correlation test. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: Mean of 5-year risk score for breast cancer was 0.81 ± 0.65% based on Gail model and 0.81 ± 0.58% based on IBIS model. Also, mean of lifetime risk based on Gail and IBIS models was 10.53 ± 5.52% and 11.28 ± 3.94%, respectively. There was a significant positive linear relationship between 5-year risk (r = 0.67) and lifetime risk (r = 0.51) on Gail and IBIS models (p<0.001).
Conclusion: In comprehensive health centers, risk assessment models can be used to identify high risk people for breast cancer. The Gail and IBIS models are relatively similar in risk prediction and their results are correlated.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breast cancer
 • Prevention
 • Risk assessment
 • Risk management
 1. Anderson BO, Yip CH, Ramsey SD, Bengoa R, Braun S, Fitch M, et al. Breast cancer in limited‐resource countries: health care systems and public policy. Breast J 2006; 12(Suppl 1):S54-69.
 2. Lertkhachonsuk AA, Yip CH, Khuhaprema T, Chen DS, Plummer M, Jee SH, et al. Cancer prevention in Asia: resource-stratified guidelines from the Asian Oncology Summit 2013. Lancet Oncol 2013; 14(12):e497-507.
 3. Homaee Shandiz F, Najaf Najafi M, Salehi M. Development and validation of a questionnaire to assess the attitudes of mastectomy patients about breast reconstruction. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 16(90):16-24. (Persian).
 4. Roshandel G, Boreiri M, Sadjadi A, Malekzadeh R. A diversity of cancer incidence and mortality in West Asian populations. Ann Glob Health 2014; 80(5):346-57.
 5. Souvizi B, Shahid Sales S, Noferesti GH, Makhdoumi Y, Rezaei Kalat A, Jafarzadeh Esfehani R, et al. Assessment of effective factors on prognosis of breast cancer patients. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 19(39):18-24. (Persian).
 6. Nooshinfar E, Bashash D, Khodakarami N, Mohamadi G, Taghavi A, Shahani M, et al. Melatonin and its importance in Breast cancer prevention and treatment (A purposed review article). Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(118):10-21. (Persian).
 7. Yeganeh Z, Sheikhan Z, Kariman N, Hajian P, Nasiri M, Mirzadeh N. Relationship between pregnancy-associated variables and breast cancer risk: a systematic review. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(2):85-97. (Persian).
 8. Otaghvar HA, Hosseini M, Tizmaghz A, Shabestanipour G, Noori H. A review on metastatic breast cancer in Iran. Asian Pac J Trop Biomed 2015; 5(6):429-33.
 9. Rakhshani T, Asadi ZS, Taravatmanesh S, Kashfi SM, Ebrahimi MR. Study of the women’s breast cancer screening behavior in Shira, 2016. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(8):39-46. (Persian).
 10. Alavi G, Hoseininejad J, Masoom AS, Shakeri MT. Evaluation of prevalence of cervical and breast cancer screening programs between gynecologists. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2010; 13(1):1-6. (Persian).
 11. Yoo KB, Kwon JA, Cho E, Kang MH, Nam JM, Choi KS, et al. Is mammography for breast cancer screening cost-effective in both Western and Asian countries? results of a systematic review. Asian Pac J Cancer Prev 2013; 14(7):4141-9.
 12. Montazeri A. Individualized breast cancer screening versus population-based mammography screening programs. Arch Breast Cancer 2015; 2(3):73-4.
 13. Vilaprinyo E, Forne C, Carles M, Sala M, Pla R, Castells X, et al. Cost-effectiveness and harm-benefit analyses of risk-based screening strategies for breast cancer. PloS One 2014; 9(2):e86858.
 14. Amir E, Freedman OC, Seruga B, Evans DG. Assessing women at high risk of breast cancer: a review of risk assessment models. J Natl Cancer Inst 2010; 102(10):680-91.
 15. Bener A, Çatan F, El Ayoubi HR, Acar A, Ibrahim WH. Assessing breast cancer risk estimates based on the Gail model and its predictors in Qatari women. J Prim Care Community Health 2017; 8(3):180-7.
 16. Khazaee-Pool M, Majlessi F, Nedjat S, Montazeri A, Janani L, Pashaei T. Assessing breast cancer risk among Iranian women using the Gail model. Asian Pac J Cancer Prev 2016; 17(8):3759-62.
 17. Ansari H, Mohammadi M, Mohammadi Y, Hashemi SM, Ghavami N, Zare F, et al. Assessment of socio-economic and menstrual-reproductive factors related to estimated risk of affecting to breast cancer in the Iraninan woman. Koomesh 2018; 20(3):439-46. (Persian).
 18. Behboudi F, Ashoorizadeh B. Gail model to determine the risk of breast cancer. J Guilan Univ Med Sci 2014; 22(88):7-11. (Persian).
 19. Boughey JC, Hartmann LC, Anderson SS, Degnim AC, Vierkant RA, Reynolds CA, et al. Evaluation of the Tyrer-Cuzick (International Breast Cancer Intervention Study) model for breast cancer risk prediction in women with atypical hyperplasia. J Clin Oncol 2010; 28(22):3591-6.
 20. Ghoncheh M, Ziaee F, Karami M, Poorolajal J. Validating the IBIS and BOADICEA models for predicting breast cancer risk in the Iranian population. Clin Breast Cancer 2017; 17(3):e113-8.
 21. Gail MH, Anderson WF, Garcia-Closas M, Sherman ME. Absolute risk models for subtypes of breast cancer. Oxford: Oxford University Press; 2007.
 22. McTiernan A, Kuniyuki A, Yasui Y, Bowen D, Burke W, Culver JB, et al. Comparisons of two breast cancer risk estimates in women with a family history of breast cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2001; 10(4):333-8.
 23. Gail MH. Twenty-five years of breast cancer risk models and their applications. J Natl Cancer Inst 2015; 107(5):42.
 24. Omranipour R, Karbakhsh M, Behforouz A, Neishaboury M, Mahmoodzadeh H, Koma KB, et al. Performance of the gail model for breast cancer risk assessment in Iranian women. Arch Breast Cancer 2015; 2(1):27-31.
 25. Corbelli J, Borrero S, Bonnema R, McNamara M, Kraemer K, Rubio D, et al. Use of the Gail model and breast cancer preventive therapy among three primary care specialties. J Womens Health 2014; 23(9):746-52.
 26. Ewaid SH, Al-Azzawi LH. Breast cancer risk assessment by Gail model in women of Baghdad. Alexandria J Med 2017; 53(2):183-6.
 27. Mirghafourvand M, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Ahmadpour P, Rahi P. Breast cancer risk based on the Gail model and its predictors in Iranian women. Asian Pac J Cancer Prev 2016; 17(8):3741-5.
 28. Himes DO, Root AE, Gammon A, Luthy KE. Breast cancer risk assessment: calculating lifetime risk using the Tyrer-Cuzick model. J Nurse Practit 2016; 12(9):581-92.
 29. Ghavanloo N, Abdollahi SS, Shoghli A, Rezazade E, Mohseni SB, Motamed N. Prediction of breast cancer risk in women over 35 years old living in villages of Zanjan: a study based on Gail model. Prev Care Nurs Midwifery J 2017; 7(3):33-8. (Persian).
 30. Ghiasvand R, Maram ES, Tahmasebi S, Tabatabaee SH. Risk factors for breast cancer among young women in southern Iran. Int J Cancer 2011; 129(6):1443-9.
 31. Seyed Nouri T, Zahmatkesh T, Molaee T, Akbari P, Haghi Z, Ap M. Risk assessment of developing breast cancer by utilizing gail model in referring persons at the public specialized women hospital. Iran Breast Dis 2009; 1(2):53-7. (Persian).
 32. Hosseinpour R, Haji NE, Ranjpoor F, Sori M, Peyvandi H, Mirhashemi S, et al. Evaluation of the risk of breast cancer, based on the Gail model, in women of more than 35 years old: at health centers of Yasouj during 2010-2011. Iran J Surg 2012; 20(3):13-20. (Persian).
 33. Schonfeld SJ, Pee D, Greenlee RT, Hartge P, Lacey Jr JV, Park Y, et al. Effect of changing breast cancer incidence rates on the calibration of the Gail model. J Clin Oncol 2010; 28(14):2411-7.