تأثیر تعاملی مصرف ملاتونین و تمرین ترکیبی بر برخی از مؤلفه‌های آمادگی جسمانی و مقادیر سرمی مالون دی‌آلدئید در زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع دو

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: ملاتونین می‌تواند نقش مهمی‌ در کاهش محصولات استرس اکسیداتیو داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر تعاملی 8 هفته مصرف ملاتونین و تمرین ترکیبی بر روی برخی از مؤلفه‌های آمادگی جسمانی و مقادیر سرمی مالون دی‌آلدئید در زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده در سال 1397 بر روی 18 زن یائسه غیرفعال مبتلا به دیابت نوع 2 در مشهد انجام شد. شرکت‌کنندگان به شکل تصادفی در دو گروه تمرین ترکیبی+ ملاتونین (10 نفر) و تمرین ترکیبی+ دارونما (8 نفر) قرار گرفتند. آزمودنی­های گروه اول به مدت 8 هفته روزانه یک عدد قرص ملاتونین (3 میلی‌گرم) و گروه دوم به همین مقدار دارونما مصرف کردند. برنامه تمرین ترکیبی دو گروه به‌مدت 8 هفته و 3 جلسه در هفته بود. متغیرهای ترکیب بدنی، آمادگی جسمانی و بیوشیمیایی در دو مرحله ابتدا و انتهای پژوهش سنجش شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌‌افزار آماری SPSS (نسخه 23) و آزمون‌های تی‌تست مستقل و تی تست وابسته صورت گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: مصرف ملاتونین همراه با تمرین ترکیبی باعث کاهش معنادار درصد چربی بدن و مقادیر مالون دی‌آلدئید و افزایش معنادار میزان اکسیژن مصرفی اوج و قدرت عضلانی در حرکات پرس سینه، زیربغل، جلوران و پشت ران شد (05/0p≤)، این در حالی بود که انجام تمرین ترکیبی به‌تنهایی فقط باعث افزایش معنادار میزان اکسیژن مصرفی اوج و قدرت عضلانی در حرکات پرس سینه، زیربغل، جلوران و پشت ران شد (05/0p≤). همچنین علی‌رغم وجود تفاوت­هایی بین دو گروه، اما در هیچ یک از متغیر­ها به لحاظ آماری اختلاف معناداری مشاهده نشد (05/0p>).
نتیجه‌گیری: تعامل مصرف ملاتونین و تمرین ترکیبی باعث بهبود اکسیژن مصرفی اوج، قدرت عضلانی، کاهش درصد چربی بدنی و همچنین کاهش محصولات جانبی رادیکال آزاد از جمله مالون دی‌آلدئید می‌گردد و در بهبود عوامل خطرزای ناشی از بیماری دیابت نوع 2 در زنان یائسه مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interactive effect of melatonin and combined training on some components of physical fitness and serum levels of malondialdhyde in postmenopausal women with type 2

نویسندگان [English]

 • Farzaneh Kari 1
 • Nahid Bizheh 2
 • Mahdi Ghahremani Moghaddam 3
1 M.Sc. of Exercise Physiology, School of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, School of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, School of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Melatonin can play an important role in reducing oxidative stress products. This study was performed with aim to investigate the interactive effect of eight weeks of taking melatonin and combined training on some components of physical fitness and serum levels of malondialdhyde (MDA) in postmenopausal women with type 2 diabetes.
Methods: This randomized controlled clinical trial was performed on 18 non-active postmenopausal women with type 2 diabetes in Mashhad in 2018. Subjects were randomly divided into two groups of combined training + melatonin (n=10) and combined training + placebo (n=8). The subjects in first group received daily one tablet of melatonin (3 mg) for eight weeks and second group received the same amount of placebo. Combined training program was 8 weeks and 3 sessions per week. Body composition, physical fitness and biochemical variables were measured in two stages of the beginning and the end of the study. Data were analyzed by SPSS software (version 23), and independent t-test and dependent t-test. P < 0.05 was considered statistically significant.
Results: The use of melatonin with combined training significantly reduced the percentage of fat and MDA levels and significantly increased the amount of peak oxygen consumption and muscle strength in the movements of the chest, axillary, throat and back thigh (p≤0.05). However, combining training alone significantly increased the amount of peak oxygen consumption and muscle strength in the movements of the chest, axillary, throat and back thigh (p≤0.05). Also, despite the differences between two groups, but no statistically significant difference was observed in none of the variables (p>0.05).
Conclusion: The interaction of melatonin and combined training improves the peak oxygen consumption, muscle strength, reduces body fat percentage and also free radical side products specially MDA and is effective in improving the risk factors for type 2 diabetes in postmenopausal women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Combination training
 • Diabetes Type 2
 • Insulin resistance
 • Malondialdehyde
 • Melatonin
 • Postmenopausal women
 1. Hooshmand B, Attarzade Hosseini SR, Kordi MR, Davaloo T. The effect of 8-week aerobic exercise with spirulina supplementation consumption on plasma levels of MDA, SOD and TAC in men with type 2 diabetes. Sport Physiol Manag Investig 2018; 10(4):139-48.
 2. Esteghamati A, Halabchi F. Exercise therapy in patients with type 2 diabetes. Iran J Diabetes Lipid Disord 2008; 7(3):251-65.
 3. Bouhajja H, Kacem FH, Abdelhedi R, Ncir M, Dimitrov JD, Marrakchi R, et al. Potential predictive role of lipid peroxidation markers for type 2 diabetes in the adult tunisian population. Can J Diabetes 2018; 42(3):263-71.
 4. Samah S, Ramasamy K, Lim SM, Neoh CF. Probiotics for the management of type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. Diabetes Res Clin Pract 2016; 118:172-82.
 5. Esfarjani F, Rashidi F, Marandi SM. The effect of aerobic exercise on blood glucose, Lipid Profile and Apo. J Ardabil Univ Med Sci 2013; 13(2):132-41.
 6. Ruffino JS, Songsorn P, Haggett M, Edmonds D, Robinson AM, Thompson D, et al. A comparison of the health benefits of reduced-exertion high-intensity interval training (REHIT) and moderate-intensity walking in type 2 diabetes patients. Appl Physiol Nutr Metab 2017; 42(2):202-8.
 7. Arazi H, Faraji H, Moghadam MG, Samadi A. Effects of concurrent exercise protocols on strength, aerobic power, flexibility and body composition. Kinesiology 2011; 43(2):155-62.
 8. Martins FM, de Paula Souza A, Nunes PR, Michelin MA, Murta EF, Resende EA, de Oliveira EP, et al. High-intensity body weight training is comparable to combined training in changes in muscle mass, physical performance, inflammatory markers and metabolic health in postmenopausal women at high risk for type 2 diabetes mellitus: a randomized controlled clinical trial. Exp Gerontol 2018; 107:108-15.
 9. Farhud D, Tahavorgar A. Melatonin hormone, metabolism and its clinical effects: a review. Iran J Endocrinol Metab 2013; 15(2):211-23.
 10. Siuf JM, Gaeini AA, Chobini S, Rahimi M, Mazrae A, Nazari SH. The effect of melatonin on cardiovascular indices during exercise. Ann Mil Health Sci Res 2011; 9(1):6-11.
 11. Nishida S. Metabolic effects of melatonin on oxidative stress and diabetes mellitus. Endocrine 2005; 27(2):131-6. 
 12. Amin AH, El-Missiry MA, Othman AI. Melatonin ameliorates metabolic risk factors, modulates apoptotic proteins, and protects the rat heart against diabetes-induced apoptosis. Eur J Pharmacol 2015; 747:166-73.
 13. Rezvanfar MR, Heshmati G, Chehrei A, Haghverdi F, Rafiee F, Rezvanfar F. Effect of bedtime melatonin consumption on diabetes control and lipid profile. Int J Diabetes Dev Ctries 2017; 37(1):74-7.
 14. Hussain SA, Khadim HM, Khalaf BH, Ismail SH, Hussein KI, Sahib AS. Effects of melatonin and zinc on glycemic control in type 2 diabetic patients poorly controlled with metformin. Saudi Med J 2006; 27(10):1483-8.
 15. Esmaeili M, Bijeh N, Ghahremani Moghadam M. Effect of combined aerobic and resistance training on aerobic fitness, strength, beta-endorphin, blood glucose level, and insulin resistance in women with type II diabetes mellitus. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(6):34-46. (Persian).
 16. Yousefipoor P, Tadibi V, Behpoor N, Parnow A, Delbari E, Rashidi S. The effect of 8-week aerobic and concurrent (aerobic-resistance) exercise training on serum il-6 levels and insulin resistance in type 2 diabetic patients. SSU J 2013; 21(5):619-31.
 17. Ochoa JJ, Díaz‐Castro J, Kajarabille N, García C, Guisado IM, De Teresa C, et al. Melatonin supplementation ameliorates oxidative stress and inflammatory signaling induced by strenuous exercise in adult human males. J Pineal Res 2011; 51(4):373-80.
 18. Ziaadini F, Aminae M, Rastegar MM, Abbasian S, Memari AH. Melatonin supplementation decreases aerobic exercise training induced-lipid peroxidation and malondialdehyde in sedentary young women. Polish J Food Nutr Sci 2017; 67(3):225-32.
 19. Rigi EB, Banitalebi E, Kazemi A, Azimian E. Comparison of order of concurrent training on anthropometric characteristics, serum IL-15 levels and insulin resistance index in postmenopausal women. Daneshvar Med 2016; 24(126):53-63. (Persian).
 20. Yang W, Tang K, Wang Y, Zhang Y, Zan L. Melatonin promotes triacylglycerol accumulation via MT2 receptor during differentiation in bovine intramuscular preadipocytes. Sci Rep 2017; 7(1):15080.
 21. Mazepa R, Cuevas M, Collado P, Gonzalez-Gallego J. Melatonin increases muscle and liver glycogen content in nonexercised and exercised rats. Life Sci 2002; 66(2):153-60.
 22. Zarei M, Hamedinia M, Haghighi A, Noorafshar R, Amini S. Effect of three combined aerobic-resistance exercise training protocols with different intensities on metabolic control and visfatin levels in men with type 2 diabetes. Iran J Diabetes Metab 2017; 16(1):63-76.
 23. Ghanbarzadeh M, Kazemi A. The comparison of three different concurrent training on chemerin plasma levels, insulin resistance and physical performance in elderly women. J Knowl Health 2016; 10(4):40-7.
 24. Montazeri Taleghani H, Soori R, Rezaeian N, Khosravi N. Changes of plasma leptin and adiponectin levels in response to combined endurance and resistance training in sedentary postmenopausal women. Koomesh 2012; 13(2):269-77. (Persian).
 25. Rossi FE, Diniz TA, Neves LM, Fortaleza AC, Gerosa-Neto J, Inoue DS, et al. The beneficial effects of aerobic and concurrent training on metabolic profile and body composition after detraining: a 1-year follow-up in postmenopausal women. Eur J Clin Nutr 2017; 71(5):638-45.
 26. Lixandrao ME, Bonganha V, Conceicao MS, Libardi CA, de Barros Berton RP, Cavaglieri CR, et al. Effect of concurrent training on muscle hypertrophy and strength of postmenopausal women. Rev Bras Ativid Fisica Saude 2012; 17(4):247-51.
 27. Annibalini G, Lucertini F, Agostini D, Vallorani L, Gioacchini A, Barbieri E, et al. Concurrent aerobic and resistance training has anti-inflammatory effects and increases both plasma and leukocyte levels of IGF-1 in late middle-aged type 2 diabetic patients. Oxid Med Cell Longev 2017; 2017:3937842.
 28. Kazemi A, Mizani R. The comparison of different order of concurrent trainingon plasma myonectinlevels, insulin resistance index andanthropometric characteristics of elderly women. Ebnesina 2015; 16(4):39-46. (Persian).
 29. Stanford KI, Goodyear LJ. Exercise and type 2 diabetes: molecular mechanisms regulating glucose uptake in skeletal muscle. Adv Physiol Educ 2014; 38(4):308-14.
 30. Baar K. Using molecular biology to maximize concurrent training. Sports Med 2014; 44(Suppl 2):S117-25.
 31. Espino J, Pariente JA, Rodríguez AB. Role of melatonin on diabetes-related metabolic disorders. World J Diabetes 2011; 2(6):82-91.
 32. Bazwinsky Wutschke I, Bieseke L, Mühlbauer E, Peschke E. Influence of melatonin receptor signalling on parameters involved in blood glucose regulation. J Pineal Res 2014; 56(1):82-96.
 33. Ha E, Yim SV, Chung JH, Yoon KS, Kang I, Cho YH, et al. Melatonin stimulates glucose transport via insulin receptor substrate‐1/phosphatidylinositol 3‐kinase pathway in C2C12 murine skeletal muscle cells. J Pineal Res 2006; 41(1):67-72.
 34. Trionfante CP, Davis GR, Farney TM, Miskowiec RW, Nelson AG. A pre-exercise dose of melatonin can alter substrate use during exercise. Int J Exerc Sci 2017; 10(7):1029-37.
 35. Bazyar F, Banitalebi E, Amirhosseini S. The comparison of two methods of exercise (intense interval training and concurrent resistance- endurance training) on fasting sugar, insulin and insulin resistance in women with mellitus diabetes. Armaghane Danesh 2016; 21(2):123-34. (Persian).
 36. McMullan CJ, Schernhammer ES, Rimm EB, Hu FB, Forman JP. Melatonin secretion and the incidence of type 2 diabetes. JAMA 2013; 309(13):1388-96.
 37. Cuesta S, Kireev R, García C, Rancan L, Vara E, Tresguerres JA. Melatonin can improve insulin resistance and aging-induced pancreas alterations in senescence-accelerated prone male mice (SAMP8). Age 2013; 35(3):659-71.
 38. Peschke E, Bähr I, Mühlbauer E. Melatonin and pancreatic islets: interrelationships between melatonin, insulin and glucagon. Int J Mol Sci 2013; 14(4):6981-7015.
 39. Dubocovich ML, Markowska M. Functional MT1 and MT2 melatonin receptors in mammals. Endocrine 2005; 27(2):101-10.
 40. Rahman MM, Kwon HS, Kim MJ, Go HK, Oak MH, Kim DH. Melatonin supplementation plus exercise behavior ameliorate insulin resistance, hypertension and fatigue in a rat model of type 2 diabetes mellitus. Biomed Pharmacother 2017; 92:606-14.
 41. Bicer M, Baltaci SB, Patlar S, Mogulkoc R, Baltaci AK. Melatonin has a protective effect against lipid peroxidation in the bone tissue of diabetic rats subjected to acute swimming exercise. Horm Mol Biol Clin Investig 2018; 34(2):79.