بررسی تأثیر رفلکسولوژی پا بر شدت درد زایمان: یک مطالعه مرور سیستماتیک

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

چکیده

مقدمه: اگرچه دردهای زایمانی جزئی از روند پیشرفت لیبر به‌شمار می‌آیند، اما عدم کنترل آن برای سلامت مادر و جنین خطر‌ساز بوده است. رفلکسولوژی، به‌عنوان یکی از روش‌های غیر‌دارویی کاهش درد زایمان در برخی از مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است، اما نتایج این مطالعات متناقض بوده‌اند. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر رفلکسولوژی بر شدت درد زایمان به‌روش مرور نظام‌مند انجام شد.
روش‌کار: در این مقاله مروری جهت دستیابی به مقالات مرتبط، جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی انگلیسی Google scholar، Scopus،Pubmed و Science direct با استفاده از کلید‌واژه‌های انگلیسی ""Pain،"Labour pain" ، Reflexology"" و Foot Reflexology"" و همچنین پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی Google scholar، SID و Magiran با کلیدواژه‌های فارسی از جمله "رفلکسولوژی"، "ماساژ پا"، "بازتاب‌شناسی"، "بازتاب‌درمانی"، "درد"، "درد زایمان" و همچنین جستجو به‌صورت ترکیبی از کلید‌واژه‌ها از زمان مشاهده تا اردیبهشت سال 98 انجام شد. ارزیابی کیفیت مقالات وارد شده به مطالعه با استفاده از آخرین ویرایش چک لیست کانسورت 2017 انجام شد.
یافته‌ها: از مجموع 336 مقاله یافت شده از پایگاه‌های اطلاعاتی، 7 مقاله که دارای معیارهای ورود بودند، وارد مطالعه شدند. نتایج مطالعات نشان داد انجام رفلکسولوژی پا طی مراحل لیبر، شدت درد زایمان را کاهش می‌دهد.
نتیجه‌گیری: انجام رفلکسولوژی در لیبر برای زنان می‌تواند در کاهش شدت درد زایمان مؤثر باشد، بنابراین پیشنهاد می‌شود که از این روش کم‌هزینه و آسان جهت کاهش درد زایمان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Foot Reflexology on the Severity of Labor Pain: a Systematic Review Study

نویسندگان [English]

 • Neda Sharifi 1
 • Narjes Bahri 2
1 M.Sc. Student of Midwifery, Student Research Committee, faculty of Medicine, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Midwifery, Social Development & Health Promotion Research Center, Faculty of Medicine, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Although labor pain is a part of labor progression, but uncontrolled pain can be dangerous for both mother and fetus. Reflexology has been reported in some studies as one of the non-pharmacological methods of labor pain relief, but the results of these studies have been contradictory. Therefore, this systematic review was performed with aim to investigate the effects of reflexology on the severity of labor pain.
Methods: In this review study, to access relevant articles, the English databases of Google Scholar, Scopus, Pubmed, and Science Direct were searched using the key words of "Pain", "Labor pain", "Reflexology" and "Foot Reflexology", as well as Persian databases including Magiran, SID, and Google Scholar with equal Persian keywords. Also, search was done as a combination of keywords using Bullins from inspection until May 2019. The quality assessment of the included studies was done using of the CONSORT 2017 checklist.
Results: Of the 336 studies found from the databases, 7 studies with inclusion criteria were included. The results of the studies showed that foot reflexology during labor reduce the severity of labor pain.
Conclusion: Foot reflexology during labor can be effective in reducing the severity of labor pain. Therefore, it is suggested that this low-cost and easy method be used to reduce labor pain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foot reflexology
 • Labor
 • Pain
 1. Mirtimouri M, Sakhavar N, Shadian H, Tafazoli M. Evaluation of hyoscine butylbromide effect on the intensity of pain in normal vaginal delivery of nulliparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(13):1-5. (Persian).
 2. Wang E. Requests for cesarean deliveries: the politics of labor pain and pain relief in Shanghai, China. Soc Sci Med 2017; 173:1-8.
 3. Smith CA, Levett KM, Collins CT, Dahlen HG, Ee CC, Suganuma M. Massage, reflexology and other manual methods for pain management in labour. Cochrane Database Syst Rev 2018; 3:CD009290.
 4. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Spong CY, Dashe JS. Williams obstetrics. New York: McGraw-Hill; 2018.
 5. Ghiasi A, Hasani M, Mollaahmadi L, Hashemzadeh M, Haseli A. The effect of aromatherapy on labor pain relief: a systematic review of clinical trials. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(2):89-105. (Persian).
 6. Moradi Z, Akbarzadeh M, Zare N, Hadian Fard MJ, Jowkar A. Comparative study of effect of two-staged acupressure at gb-21 and sp-6 points on the labor pain of active phase in nulliparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(26):21-9. (Persian).
 7. Moghimi Hanjani S, Mehdizadeh Tourzani Z, Tajvidi M, Baheri B, Leilabadi Asl MP. Effect of localized cold treatment modality on pain intensity during labor in primiparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(5):14-21. (Persian).
 8. Tiran D, Chummun H. Complementary therapies to reduce physiological stress in pregnancy. Complement Ther Nurs Midwifery 2004; 10(3):162-7.
 9. Tiran D, Chummun H. The physiological basis of reflexology and its use as a potential diagnostic tool. Complement Ther Clin Pract 2005; 11(1):58-64.
 10. Khorsand Vakilzadeh A, Bagbani S, Badiyiaval S, Rezaei Daliyi S. Reflexology and its clinical application. Mashhad: Mashhad University of Medica; 2016. P. 188. (Persian).
 11. Dolatian M, Hasanpour A, Heshmat R, Alavi Majd H. The effect of reflexology on pain intensity of labor. J Adv Biomed Res 2010; 18(72):52-61.
 12. Valiani M, Shiran E, Kianpour M, Hasanpour M. Reviewing the effect of reflexology on the pain and certain features and out-comes of the labor on the primiparous women. Iran J Nurs Midwifery Res 2010; 15:302.
 13. Yılar Erkek Z, Aktas S. The effect of foot reflexology on the anxiety levels of women in labor. J Altern Complement Med 2018; 24(4):352-60.
 14. Poole H, Glenn S, Murphy P. A randomised controlled study of reflexology for the management of chronic low back pain. Eur J Pain 2007; 11(8):878-87.
 15. Amini Z, Roshanravan M, Bahrami HR, Sanagoo A, Jouybari L, Kamali A. The effects of foot reflexology on the level of depression in patients under hemodialysis. J Nurs Educ 2017; 5(6):33-9.
 16. Hesami M, Kalhor M, Roshani D, Fathi M. The effect of reflexology on fatigue in cancer patients receiving chemotherapy: a randomized controlled trial. Crescent J Med Biol Sci 2019; 6(2):151-7.
 17. Gholamzadeh H, Ilkhani M, Ameri A, Shakeri N. Effect of reflexology on the side effects of chemotherapy in cancer patients: an integrative review. Evid Based Care 2019; 8(4):7-13.
 18. Öztürk R, Sevil Ü, Sargin A, Yücebilgin MS. The effects of reflexology on anxiety and pain in patients after abdominal hysterectomy: a randomised controlled trial. Complement Ther Med 2018; 36:107-12.
 19. Razmjoo N, Yousefi F, Esmaeeli H, Azizi H, Lotfalizadeh M. Effect of foot reflexology on pain and anxiety in women following elective cesarean section. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(1):8-16. (Persian).
 20. Shobeiri F, Manoucheri B, Parsa P, Roshanaei G. Effects of counselling and sole reflexology on fatigue in pregnant women: a randomized clinical trial. J Clin Diagn Res 2017; 11(6):QC01-4.
 21. Bagheri L, Ghiasi A, Ahmadnia E. Effect of reflexology on the length of labor: a systematic review and meta- analysis of clinical trials. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(1):105-14. (Persian).
 22. Xue M, Fan L, Ge LN, Zhang Y, Ge J, Gu JL, et al. Postoperative foot massage for patients after caesarean delivery. Z Geburtshilfe Neonatol 2016; 220(04):173-8.
 23. Abbaspoor Z, Akbari M, Najar S. Effect of foot and hand massage in post–cesarean section pain control: a randomized control trial. Pain Manag Nurs 2014; 15(1):132-6.
 24. Moghimi Hanjani S, Mehdizadeh torzani Z, Shoghi M, Ahmadi G. Effect of foot reflexology on pain intensity and duration of labor on primiparous. Koomesh 2013; 14(2):166-71. (Persian).
 25. Bahri N, Latifnejad Roudsari R, Tohidinik HR, Sadeghi R. Attitudes towards menopause among Iranian women: a systematic review and meta-analysis. Iran Red Crescent Med J 2016; 18(10):e31012.
 26. Mirzaei F, Kaviani M, Jafari P. Effect of foot reflexology on duration of labor and severity of first-stage labor pain. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2010; 13(1):27-32. (Persian).
 27. Jenabi E, Hajiloo Mohajeran M, Torkamani M. The effect of reflexology on relieving the labor pain. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 14(8):34-8. (Persian).
 28. Amir Ali Akbari S. Comparison between effect acupuncture on SP6 point and reflexology on the severity of first-stage labor pain. J Jahrom Univ Med Sci 2014; 12(4):17-22. (Persian).
 29. Mathew AM, Francis F. Effectiveness of foot reflexology in reduction of labour pain among mothers in labour admitted at PSG. Int J Nurs Educ 2016; 8(3):11-5.
 30. Ganji J, Keramat A. The effectiveness of massage on labor pain and duration of labor: systematic review. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(158):19-27. (Persian).
 31. Lee J, Han M, Chung Y, Kim J, Choi J. Effects of foot reflexology on fatigue, sleep and pain: a systematic review and meta-analysis. J Korean Acad Nurs 2011; 41(6):821-33.
 32. Arnon Z, Dor A, Bazak H, Attias S, Sagi S, Balachsan S, et al. Complementary medicine for laboring women: a qualitative study of the effects of reflexology. J Complement Integr Med 2018; 26(1):22.
 33. Nasiri K, Eyvanbagha R, Nazari N, Savadpoor M, Soleymanifard P, Khalili Z. Physiological and therapeutic effects of reflexology in Iran: a systematic review. Depict Health 2016; 7(1):49-61. (Persian).
 34. Khoshtarash M, Ghanbari A, Yeganeh M, Kazemnezhad E, Rezasoltani P. Survey the effect of foot reflexology on pain and physiological parameters after cesarean section in patients referring to Alzahra Educational Center in Rasht. J Holist Nurs Midwifery 2010; 20(2):27-33.
 35. Pa ES, D'souza LS. Effectiveness of foot reflexology on incisional pain among post LSCS mothers in selected hospitals, mangaluru. Asian J Nurs Educ Res 2019; 9(1):155-9.
 36. Maryami Z, Modarres M, Taavoni S, Rahimi Foroushani A. The effect of foot massage on pain of patients after hysterectomy. Knowl Health 2018; 12:61-8.
 37. Khorsand A, Tadayonfar MA, Badiee S, Aghaee MA, Azizi H, Baghani S. Evaluation of the effect of reflexology on pain control and analgesic consumption after appendectomy. J Alternat Complement Med 2015; 21(12):774-80.
 38. Özdemir G, Ovayolu N, Ovayolu Ö. The effect of reflexology applied on haemodialysis patients with fatigue, pain and cramps. Int J Nurs Pract 2013; 19(3):265-73.
 39. Dikmen HA, Terzioglu F. Effects of reflexology and progressive muscle relaxation on pain, fatigue, and quality of life during chemotherapy in gynecologic cancer patients. Pain Manag Nurs 2019; 20(1):47-53.
 40. Sahbaee F, Abedini S, Ghandehari H, Zare M. The effect of foot reflexology massage on pain of scoliosis patients undergoing spinal surgery. Anesthesiol Pain 2015; 5(4):63-71.
 41. Lalehgani Ha, Rafiei Z, Yarmohmadi P. The effect of foot reflexology massage on pain of patients undergoing lumbar disc surgery in shahrekord hospitals. J Clin Nurs Midwifery 2018; 7(1):19-27.
 42. Rigi F, Feizi A, Naseri M, Salehi S. Effect of foot reflexology massage on pain in patients undergoing coronary bypass surgery. Anesthesiol Pain 2015; 6(2):42-9.
 43. Sadeghi SM, Bozorgzad P, Ghafourian AR, Ebadi A, Razmjouei N, Afzali M, et al. Effect of foot reflexology on sternotomy pain after coronary artery bypass graft surgery. Iran J Crit Care Nurs 2009; 2(2):51-4.
 44. Shahriyari M, Khalili A, Shamsizadeh M, Mardani D, Paymard A, Vardenjani MM. Effects of foot reflexology on pain in patients after lower limb amputation. J Mazandaran Univ Med Sci 2016; 26(139):18-26. (Persian).
 45. Mohammad Aliha J, Behroozi N, Peyrovi H, Mehran A. The effect of foot reflexology massage on incisional pain in abdominal and chest surgery patients admitted to intensive care unit. Iran Cardiovasc Nurs J 2013; 2(2):6-12.
 46. Hamidi H, Shojaedin S, Letafatkar A. Efficacy of the reflexology and Yumeiho therapy massages on lower limb pain and balance in women with diabetic neuropathy. J Gorgan Univ Med Sci 2016; 18(2):61-8. (Persian).
 47. Nazemzadeh M, Jalalodini A, Rezvani Amin M, Yousefian N, Poornamdar Z, Ghaljeh M. The effect of foot reflexology massage on pain intensity in patients with chronic low back pain visited to physical therapy unit in Baghiathallah hospital in Tehran. Complement Med J 2012; 2(3):204-11.
 48. Ilbeigi S, Mahjur M, Yaghobi H, Seghatoleslamy A. Study of the effects of Four Months follow up Following six weeks Reflexology foot on pain and disability men with nonspecific chronic low back pain. Anesthesiol Pain 2015; 6(1):55-63.
 49. Movaghar M, Fathi M, Zandi M. The effect of foot reflexology on the reduction of low back pain caused by discopathy. J Adv Med Biomed Res 2012; 20(83):62-9.