بررسی الگوی الکتروفورتیک پروتئینها و محافظت از استرس اکسیداتیو مایع فولیکولی زنان سالم و نازا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران.

2 استاد گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران.

3 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران.

چکیده

مقدمه: مطالعات اپیدمیولوژی نشان می­دهد که 15-10% از زوجین در دنیا ناباروری را تجربه می­کنند. برآورد می­شود که تقریباً 50-40% از مشکلات نازایی منشأ زنانه و 30% موارد منشأ مردانه دارند و بقیه مربوط به هر دو نفر می­باشد. مایع فولیکولی، محیطی را برای توسعه تخمک‌گذاری ایجاد می­کند و منعکس‌کننده فعالیت­های بیوشیمیایی و هورمونی فولیکول­ها در اندازه­های متفاوت می­باشد. تأثیر استرس اکسیداتیو مایع فولیکول بر بلوغ تخمک، بارور شدن و بارداری به‌طور کامل مشخص نیست، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی و مقایسه خاصیت آنتی‌اکسیدانی مایع فولیکولی در زنان سالم و نازا و همچنین بررسی الگوی الکتروفورزی پروتئین­های مایع فولیکی در این دو گروه انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مورد- شاهدی و مقطعی در سال 1397 بر روی 17 زن نازا با اختلال تخمک‌گذاری و 17 زن سالم با نازایی به دلیل اختلال مردانه کاندید IVF مراجعه کننده به مرکز ناباروری فاطمه الزهراء بابل انجام شد. نمونه­های مایع فولیکولی از 34 زن نازا و سالم استخراج گردید. خاصیت آنتی‌اکسیدانی با روش‌های FRAP (بررسی توان آنتی اکسیدانی به روش احیای فریک) و DPPH (دی فنیل پیکریل هیدرازیل) سنجش شد و میزان پراکسیداسیون لیپیدی با سنجش مالون دی آلدئید (MDA) تعیین شد. جهت بررسی الگوی الکتروفورز پروتئین­ها از الکتروفورز عمودی SDS PAGE (الکتروفورز روی ژل پلی آکریل آمید در حضور سدیم دو- دسیل سولفات) و جهت سنجش پروتئین توتال از روش برادفورد استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون تی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج، خاصیت آنتی‌اکسیدانی (23/0=p) و پراکسیداسیون لیپیدی (45/0=p) در دو گروه اختلاف معناداری را نشان نداد. همچنین نتایج تست الکتروفورز و پروتئین توتال نیز در دو گروه اختلاف معنی‌داری نداشت (73/0=p). بیشترین میزان پروتئین­ها در هر دو گروه در باند 75-48 کیلو دالتون مشاهد شد.
نتیجه‌گیری: اگرچه بین دو گروه مورد مطالعه در شاخص­های استرس اکسیداتیو اختلاف وجود داشت، ولی این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار نبود که دلیل آن را می­توان به کم بودن تعداد نمونه در هر گروه نسبت داد. جهت نشان دادن اختلاف در الگوی الکتروفورزی پروتئین­های مایع فولیکولی نیاز به بررسی دقیق‌تر با استفاده از الکتروفورز دوبٌعدی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Protein Electrophoresis Pattern and Oxidative Stress Protection of Human Follicular Fluid in Fertile and Infertile Women

نویسندگان [English]

 • Maryam Hasanpour 1
 • Mohammad Taghi Goodarzi 2
 • Mahnaz Nouri 3
1 M.Sc. Student, Department of Clinical Biochemistry, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
2 Professor, Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
3 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Epidemiological studies show that 10 to 15% of couples experience infertility worldwide. It is estimated that 40-50% of infertilities are related to female factors and 30% are male factors and others are attributed to both partners. Follicular fluid supplies an environment for ovulation and it reflects hormonal and biochemical activities of follicles in different stages. The effects of follicular fluid oxidative stress on ovum maturation and fertility are not well explained. Therefore, this study was performed with aim to evaluate and compare antioxidant properties of follicular fluid in healthy and infertile women and also, to examine the protein electrophoresis pattern of follicular fluid in these two groups. 
Methods: This case-control and cross-sectional study was performed on 17 infertile women with ovulation disorder and 17 healthy women with infertility related to male factor who were candidate for IVF and had referred to Fatemeh-Zahra infertility center, Babol in 2018. Follicular fluid specimens were collected from 34 infertile and healthy women. To measure antioxidant properties, FRAP (Ferric reducing antioxidant power) and DPPH (1,1-Diphenyl-2-picryl-hydrazyl) tests were performed. Lipid peroxidation was assayed using MDA (Malondialdehyde) test. SDS-PAGE (sodium dodecyl sulphate-polyacrylamide gel electrophoresis) was used to evaluate protein electrophoresis pattern. Bradford method was used to assess total protein. Data were analyzed by SPSS software (version 16) and t-test. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: Antioxidant properties and lipid peroxidation assay did not show any statistical significant differences between two groups (p=0.23 and p=0.45, respectively). Also, the results of electrophoresis test and total protein were not significantly different between two groups (p=0.73). Most amount of proteins in both groups was observed in heavy band between 48 -75 Kilo Dalton region.
Conclusion: Although there was difference in oxidative stress level between two groups, it was not statistically significant. It can be attributed to small sample size in each group. More close evaluation using 2-dimentional electrophoresis is needed to show difference in follicular fluid protein electrophoresis pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Female infertility
 • Follicular fluid
 • Oxidative stress
 • Protein electrophoresis
 1. B Bunting L, Boivin J. Knowledge about infertility risk factors, fertility myths and illusory benefits of healthy habits in young people. Hum Reprod 2008; 23(8):1858-64.
 2. Anwar S, Anwar A. Infertility: a review on causes, treatment and management. Womens Health Gynecol 2016; 5(2):1-5.
 3. Hruska KS, Furth PA, Seifer DB, Sharara FI, Flaws JA. Environmental factors in infertility. Clin Obstet Gynecol 2000; 43(4):821-9.
 4. Tabatabaei S, Mamoei M, Aghaei A. Dynamics of ovarian follicular fluid in cattle. Comp Clin Pathol 2011; 20(6):591-5.
 5. Kor NM, Moradi K. A review of biochemical metabolites concentration and hormonal composition of ovarian follicular fluid in domestic animals. Ann Res Rev Biol 2013; 3(3):246-55.
 6. Hashemitabar M, Bahmanzadeh M, Mostafaie A, Orazizadeh M, Farimani M, Nikbakht R. A proteomic analysis of human follicular fluid: comparison between younger and older women with normal FSH levels. Int J Mol Sci 2014; 15(10):17518-40.
 7. Attaran M, Pasqualotto E, Falcone T, Goldberg JM, Miller KF, Agarwal A, et al. The effect of follicular fluid reactive oxygen species on the outcome of in vitro fertilization. Int J Fertil Womens Med 2000; 45(5):314-20.
 8. Agarwal A, Aponte-Mellado A, Premkumar BJ, Shaman A, Gupta S. The effects of oxidative stress on female reproduction: a review. Reprod Biol Endocrinol 2012; 10(1):49.
 9. Gupta S, Ghulmiyyah J, Sharma R, Halabi J, Agarwal A. Power of proteomics in linking oxidative stress and female infertility. BioMed Res Int 2014; 2014:916212.
 10. Askoxylaki M, Siristatidis C, Chrelias C, Vogiatzi P, Creatsa M, Salamalekis G, et al. Reactive oxygen species in the follicular fluid of subfertile women undergoing in vitro fertilization: a short narrative review. J Endocrinol Invest 2013; 36(11):1117-20.
 11. Agarwal A, Saleh RA, Bedaiwy MA. Role of reactive oxygen species in the pathophysiology of human reproduction. Fertil Steril 2003; 79(4):829-43.
 12. Maneesh M, Jayalekshmi H. Role of reactive oxygen species and antioxidants on pathophysiology of male reproduction. Indian J Clin Biochem 2006; 21(2):80-9.
 13. Duan J, Kasper DL. Oxidative depolymerization of polysaccharides by reactive oxygen/nitrogen species. Glycobiology 2010; 21(4):401-9.
 14. Luddi A, Capaldo A, Focarelli R, Gori M, Morgante G, Piomboni P, et al. Antioxidants reduce oxidative stress in follicular fluid of aged women undergoing IVF. Reprod Biol Endocrinol 2016; 14(1):57.
 15. Prieto L, Quesada JF, Cambero O, Pacheco A, Pellicer A, Codoceo R, et al. Analysis of follicular fluid and serum markers of oxidative stress in women with infertility related to endometriosis. Fertil Steril 2012; 98(1):126-30.
 16. Revelli A, Delle Piane L, Casano S, Molinari E, Massobrio M, Rinaudo P. Follicular fluid content and oocyte quality: from single biochemical markers to metabolomics. Reprod Biol Endocrinol 2009; 7(1):40.
 17. Hanukoglu I. Antioxidant protective mechanisms against reactive oxygen species (ROS) generated by mitochondrial P450 systems in steroidogenic cells. Drug Metab Rev 2006; 38(1-2):171-96.
 18. Machatkova M, Krausova K, Jokesova E, Tomanek M. Developmental competence of bovine oocytes: effects of follicle size and the phase of follicular wave on in vitro embryo production. Theriogenology 2004; 61(2):329-35.
 19. Hendriksen P, Steenweg W, Harkema J, Merton J, Bevers M, Vos P, et al. Effect of different stages of the follicular wave on in vitro developmental competence of bovine oocytes. Theriogenology 2004; 61(5):909-20.
 20. Lambrinoudaki IV, Augoulea A, Christodoulakos GE, Economou EV, Kaparos G, Kontoravdis A, et al. Measurable serum markers of oxidative stress response in women with endometriosis. Fertil Steril 2009; 91(1):46-50.
 21. Gupta S, Choi A, Hope YY, Czerniak SM, Holick EA, Paolella LJ, et al. Fluctuations in total antioxidant capacity, catalase activity and hydrogen peroxide levels of follicular fluid during bovine folliculogenesis. Reprod Fertil Dev 2011; 23(5):673-80.
 22. Oral O, Kutlu T, Aksoy E, Fıçıcıoğlu C, Uslu H, Tuğrul S. The effects of oxidative stress on outcomes of assisted reproductive techniques. J Assist Reprod Genet 2006; 23(2):81-5.
 23. Huang B, Li Z, Ai J, Zhu L, Li Y, Jin L, et al. Antioxidant capacity of follicular fluid from patients undergoing in vitro fertilization. Int J Clin Exp Pathol 2014; 7(5):2273-82.
 24. El-Shahat K, Kandil M. Antioxidant capacity of follicular fluid in relation to follicular size and stage of estrous cycle in buffaloes. Theriogenology 2012; 77(8):1513-8.
 25. Meijide S, Pérez-Ruiz I, Hernández ML, Navarro R, Ferrando M, Larreategui Z, et al. Paraoxonase activities in human follicular fluid: role in follicular maturation. Reprod Biomed Online 2017; 35(4):351-62.
 26. Khosrowbeygi A, Ahmadvand H. Serum values of glutathione, paraoxonase and myeloperoxidase in women with gestational diabetes mellitus compared with normal pregnant women in Khorramabad during 2014-2015. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(8):6-14. (Persian).
 27. Nasiri N, Moini A, Eftekhari-Yazdi P, Karimian L, Salman-Yazdi R, Arabipoor A. Oxidative stress statues in serum and follicular fluid of women with endometriosis. Cell J 2017; 18(4):582-7.
 28. Wdowiak A. Comparing antioxidant enzyme levels in follicular fluid in ICSI-treated patients. Gynecol Obstet Fertil 2015; 43(7-8): 515-21.
 29. Elizur SE, Lebovitz O, Orvieto R, Dor J, Zan-Bar T. Reactive oxygen species in follicular fluid may serve as biochemical markers to determine ovarian aging and follicular metabolic age. Gynecol Endocrinol 2014; 30(10):705-7.
 30. Kazemi A, Ramezanzadeh F, Nasr-Esfahani MH. The relations between dietary antioxidant vitamins intake and oxidative stress in follicular fluid and ART outcomes. Iran J Reprod Med 2015; 13(9):533-40.
 31. Ohkawa H, Ohishi N, Yagi K. Assay for lipid peroxides in animal tissues by thiobarbituric acid reaction. Anal Biochem 1979; 95(2):351-8.
 32. Tabatabaei S, Mamoei M. Biochemical composition of blood plasma and follicular fluid in relation to follicular size in buffalo. Compar Clin Pathol 2011; 20(5):441-5
 33. Oyawoye OA, Abdel-Gadir A, Garner A, Leonard AJ, Perrett C, Hardiman P. The interaction between follicular fluid total antioxidant capacity, infertility and early reproductive outcomes during in vitro fertilization. Redox Report 2009; 14(5):205-13.
 34. Turi A, Giannubilo SR, Brugè F, Principi F, Battistoni S, Santoni F, et al. Coenzyme Q10 content in follicular fluid and its relationship with oocyte fertilization and embryo grading. Arch Gynecol Obstet 2012; 285(4):1173-6.
 35. Alexandre R, Junior P, Mauricio F, Marina D, Renato A, Carlos H, et al. Proteomic analysis of follicular fluid from tropically-adapted goats. Anim Reprod Sci 2017; 188:35-44.
 36. Nuñez-Calonge R, Cortés S, Gonzalez Gonzalez LM, Kireev R, Vara E, Ortega L, et al. Oxidative stress in follicular fluid of young women with low response compared with fertile oocyte donors. Reprod Biomed Online 2016; 32(4):446-56.
 37. Yalçınkaya E, Çakıroğlu Y, Doğer E, Budak Ö, Çekmen M, Çalışkan E. Effect of follicular fluid NO, MDA and GSH levels on in vitro fertilization outcomes. J Turk Ger Gynecol Assoc 2013; 14(3):136-41.
 38. Javadi M, Gholaminejad F, Khadem Haghighian H, Karami AA, Alizadeh F. Effect of propolis oral supplements on sperm parameters and oxidative stress indicator in idiopathic infertile men: a double-blind randomized clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(8):1-8. (Persian).
 39. Singh AK, Chattopadhyay R, Chakravarty B, Chaudhury K. Markers of oxidative stress in follicular fluid of women with endometriosis and tubal infertility undergoing IVF. Reprod Toxicol 2013; 42:116-24.
 40. Yilmaz N, Inal HA, Gorkem U, Sargin Oruc A, Yilmaz S, Turkkani A. Follicular fluid total antioxidant capacity levels in PCOS. J Obstet Gynaecol 2016; 36(5):654-7.
 41. Azamian Jazi A, Emdi S, Hemati S. Effect of six weeks of continuous running on oxidative stress, lipid peroxidation and aerobic power in female survivors of breast cancer. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 19(38):24-32. (Persian).
 42. Paszkowski T, Traub A, Robinson SY, McMaster D. Selenium dependent glutathione peroxidase activity in human follicular fluid. Clin Chim Acta 1995; 236(2):173-80.
 43. Kuşçu NK, Var A. Oxidative stress but not endothelial dysfunction exists in non‐obese, young group of patients with polycystic ovary syndrome. Acta Obstet Gynecol Scand 2009; 88(5):612-7.
 44. Jana SK, Babu N, Chattopadhyay R, Chakravarty B, Chaudhury K. Upper control limit of reactive oxygen species in follicular fluid beyond which viable embryo formation is not favorable. Reprod Toxicol 2010; 29(4):447-51.
 45. Hosseini S, Forouzanfar M, Hajian M, Asgari V, Abedi P, Hosseini L, et al. Antioxidant supplementation of culture medium during embryo development and/or after vitrification-warming; which is the most important? J Assist Reprod Genet 2009; 26(6):355-64.
 46. Huang B, Yang F, Dong X, Zheng Y, Tan H, Ai J, et al. Lower limit of antioxidant activity in follicular fluid: relationship to embryo quality in IVF cycle. Int J Clin Exp Med 2016; 9(8):16346-52.
 47. Zamah AM, Hassis ME, Albertolle ME, Williams KE. Proteomic analysis of human follicular fluid from fertile women. Clin Proteomics 2015; 12(1):5.