تأثیر طب فشاری گوش بر افسردگی زنان نابارور: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری داخلی و جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

2 استاد گروه پرستاری، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

3 استادیار گروه طب چینی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استاد گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

5 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

چکیده

مقدمه: داشتن فرزند، یک نیاز اساسی در انسان است. ناباروری می‌تواند پیامدهای ناخوشایندی مانند افسردگی را به‌وجود آورد که نیازمند شناسایی و انجام مداخلات مناسب می‌باشد. از جمله روش‌های مورد استفاده در درمان افسردگی، طب فشاری می­باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر طب فشاری گوش بر افسردگی زنان نابارور انجام شد.
روش‌کار: این‌ مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1396 بر روی 70 زن نابارور مراجعه‌کننده به مرکز ناباروری میلاد شهر مشهد انجام شد. افراد به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تخصیص یافتند. قبل از مداخله، افسردگی هر دو گروه با پرسشنامه بک سنجیده شد. سپس در گروه مداخله، چسب گوش در نقاط شن من، آنتی دپرسنت و قلب در یک گوش چسبانده شد و از بیمار خواسته شد که هر کدام از نقاط را 2 نوبت در روز و هر نوبت 60 مرتبه و به‌مدت یک ‌ماه فشار دهد. در گروه کنترل مداخله‌ای انجام نشد. افسردگی، بلافاصله پس از اتمام مداخله و 2 ماه پس از آن در هر دو گروه مجدداً اندازه‎گیری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون‎های کای‎اسکوئر، تی‌مستقل و آنالیز واریانس با اندازه‌های تکراری انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: نمره افسردگی قبل از شروع مطالعه در دو گروه تفاوت آماری معنی‌داری نداشت (05/0p>)، در‌حالی‌که نمره افسردگی بلافاصله و 2 ماه پس از مداخله، در گروه مداخله کمتر از گروه کنترل بود و بین دو گروه تفاوت آماری معنی‌داری وجود داشت (001/0p<).
نتیجه‎گیری: با توجه به وجود افسردگی در بیماران نابارور، طب فشاری گوش می‌تواند به ‌عنوان روش غیردارویی در کاهش افسردگی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Auriculotherapy on depression in infertile women: A Randomized Clinical Trial

نویسندگان [English]

 • Marjan Ghodrati 1
 • Ali Mohammadpour 2
 • Ali Khorsand Vakilzadeh 3
 • Jahanshir Tavakolizadeh 4
 • Fatemeh Hadizadeh Talasaz 5
1 M.Sc. in Surgery and Internal Nursing, Student Research Committee, School of Nursing, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
2 Professor, Department of Nursing, Social Determinants of Health Research Center, School of Nursing, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
3 Assistant professor, Department of Chinese Medicine, School of Traditional Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Professor, Department of Psychology, Faculty of Medicine, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran..
5 Assistant Professor, Department of Midwifery, Social Development and Health Promotion Research Center, Faculty of Medicine, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Having a child is a basic need in humans. Infertility can lead to unpleasant outcomes such as depression which is required to identification and appropriate interventions. Acupressure is one of the methods used in the treatment of depression. This study was performed with aim to determine the effect of auriculotherapy on depression in infertile women.
Methods: This randomized clinical trial was performed on 70 infertile women referred to Milad Infertility Centre at Mashhad in 2017. The subjects were randomly assigned to two groups of intervention and control. Before the intervention, depression in both groups was measured by Beck questionnaire. Then, in the intervention group, the ear glue was attached in one of the ears at the points of shenmen, anti- depressant and heart, and the patient was asked to press each of the points twice a day and 60 times for a period of one month. No intervention was performed in the control group. Depression was again measured immediately after the intervention and two months later in both groups. Data were analyzed by SPSS software (version 19) and independent t-test, Chi-square and ANOVA with repeated measurement. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: Depression score had no significant difference in two groups before the intervention (p> 0.05). However, depression scores immediately and two month after the intervention were less in the intervention group than the control group and there was a significant statistical difference between two groups (p <0.001).
Conclusion: Considering the presence of depression in infertile patients, auriculotherapy can be used as a non-pharmacological method to reduce depression.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Auriculotherapy
 • Depression
 • Infertility
 1. Abbasi-Shavazi MJ, Inhorn MC, Razeghi-Nasrabad HB, Toloo G. The “Iranian ART Revolution” infertility, assisted reproductive technology, and third-party donation in the Islamic Republic of Iran. J Midd East Womens Stud 2008; 4(2):1-28.
 2. Brockington IF. Obstetric and gynecological conditions associated with psychiatric disorder. New Oxford textbook of psychiatry. Oxford: Oxford University Press; 2003. P. 1195-217.
 3. Ramazanzadeh F, Noorbala AA. Emotional adjustment in infertile couples. Iran J Reprod Med 2009; 7(3):97-103.
 4. Hasanpoor-Azghady SB, Simbar M, Vedadhir AA, Azin SA, Amiri-Farahani L. The social construction of infertility among Iranian infertile women: a qualitative study. J Reprod Infertil 2019; 20(3):178-90.
 5. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.
 6. Latifnejad Roudsari R, Hadizadeh-Talasaz F, Simbar F, Khadem Ghaebi N. Challenges of donor selection: the experiences of Iranian infertile couples undergoing assisted reproductive donation procedures. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 16(88):1-13. (Persian).
 7. Rostami DM, Ramezani TF, Abedini M, Amirshekari G, Mehrabi Y. Prevalence of primary and secondary infertility among 18-49 years old Iranian women: a population-based study in four selected provinces. Hakim Res J 2014; 16(4):294-301. (Persian).
 8. World Health Organization. Gender and genetics. Geneva: World Health Organization; 2013.
 9. Mosalanejad L, Abdolahifard K, Jahromi MG. Therapeutic vaccines: hope therapy and its effects on psychiatric symptoms among infertile women. Glob J Health Sci 2014; 6(1):192-200.
 10. Hamid N. The effectiveness of stress management on depression, anxiety and fertilization of infertile women. J Behav Sci 2011; 5(1):55-60.
 11. Cwikel J, Gidron Y, Sheiner E. Psychological interactions with infertility among women. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2004; 117(2):126-31.
 12. Gibson DM, Myers JE. Gender and infertility: a relational approach to counseling women. J Counsel Dev 2000; 78(4):400-11.
 13. Hadizadeh-Talasaz F, Simbar M, Esmaily H, Latifnejad Roudsari R. Development and validation of a decision-making donor conception questionnaire in Iranian infertile couples. Int J Fertil Steril 2019; 13(3):215-24.
 14. Hadizadeh-Talasaz F, Roudsari RL, Simbar M. Decision for disclosure: the experiences of Iranian infertile couples undergoing assisted reproductive donation procedures. Hum Fertil 2015; 18(4):265-75.
 15. Rooney KL, Domar AD. The relationship between stress and infertility. Dialogues Clin Neurosci 2018; 20(1):41-7.
 16. Lawson AK, Klock SC, Pavone ME, Hirshfeld-Cytron J, Smith KN, Kazer RR. A prospective study of depression and anxiety in female fertility preservation and infertility patients. Fertil Steril 2015; 102(5):1377-84.
 17. Holley SR, Pasch LA, Bleil ME, Gregorich S, Katz PK, Adler NE. Prevalence and predictors of major depressive disorder for fertility treatment patients and their partners. Fertil Steril 2015; 103(5):1332-9.
 18. Pasch LA, Holley SR, Bleil ME, Shehab D, Katz PP, Adler NE. Addressing the needs of fertility treatment patients and their partners: are they informed of and do they receive mental health services? Fertil Steril 2016; 106(1):209-15. 
 19. Alhassan A, Ziblim AR, Muntaka S. A survey on depression among infertile women in Ghana. BMC Womens Health 2014; 14(1):42.
 20. Ramezanzadeh F, Aghssa MM, Abedinia N, Zayeri F, Khanafshar N, Shariat M, et al. A survey of relationship between anxiety, depression and duration of infertility. BMG Womens Health 2004; 4(1):9.
 21. Rajai N, Choopani N, Pishgouyi SA, Sharififar S. The effect of acupressure on anxiety of patients candidate for coronary angiography. Mil Caring Sci J 2015; 2(1):6-13. (Persian).
 22. Yeh CH, Chien LC, Chiang YC, Lin SW, Huang CK, Ren D. Reduction in nausea and vomiting inchildren undergoing cancer chemotherapy by either appropriate or sham auricular acupuncture points with standard care. J Altern Complement Med 2012; 18(4):334-40.
 23. Suena LK, Wong EM. Longitudinal changes in the disability level of the elders with low back pain after auriculotherapy. Complement Therapies Med 2008; 16(1):28-35.
 24. Valiani M, Ashtari F, Mansourian M. The effect of auriculotherapy on stress, anxiety, and depression in MS patients: A Double Blind Randomized Clinical Control Trial (Parallel Design). Acta Med Mediterranea 2018; 34:561-7.
 25. Jouya S, Golmakani N, Mazloum SR, Abdi H, Yousefi Z. Effect of auriculotherapy with vaccaria seeds on the anxiety of female colposcopy candidates. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(1):70-9. (Persian).
 26. Saffari M, Khashavi Z, Valiani M. The effect of auriculotherapy on the stress and the outcomes of assistant reproductive technologies in infertile women. Iran J Nur Midwifery Res 2018; 23(1):8-13.
 27. Mousavi FS, Golmakani N, Taghanaki B, Reza H, Saki A, Akhlaghi F. Effects of auriculotherapy on post cesarean anxiety. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(6):50-60. (Persian).
 28. Ghassemzadeh H, Mojtabai R, Karamghadiri N, Ebrahimkhani N. Psychometric properties of a persian‐language version of the beck depression inventory‐Second edition: BDI‐II‐PERSIAN. Depression Anxiety 2005; 21(4):185-92.
 29. Oleson T. Auriculotherapy manual: Chinese and western systems of ear acupuncture. 4th ed. New York: Elsevier Health Sciences; 2014.
 30. Koleini S, Valiani M. Comparing the effect of auriculotherapy and vitamin B6 on the symptoms of premenstrual syndrome among the students who lived in the dorm of Isfahan University of Medical Sciences. Iran J Nurs Midwifery Res 2017; 22(5):354-8.
 31. Chueh KH, Chang CC, Yeh ML. Effects of auricular acupressure on sleep quality, anxiety, and depressed mood in RN-BSN students with sleep disturbance. J Nurs Res 2018; 26(1):10-7.
 32. Hmwe NT, Subramanian P, Tan LP, Chong WK. The effects of acupressure on depression, anxiety and stress in patients with hemodialysis: a randomized controlled trial. Int J Nurs Stud 2015; 52(2):509-18.
 33. Zick SM, Wyatt GK, Murphy SL, Arnedt JT, Sen A, Harris RE. Acupressure for persistent cancer-related fatigue in breast cancer survivors (AcuCrft): a study protocol for a randomized controlled trial. BMC Complement Altern Med 2012; 12:132.
 34. Lan SC, Lin YE, Chen SC, Lin YF, Wang YJ. Effects of acupressure on fatigue and depression in hepatocellular carcinoma patients treated with transcatheter arterial chemoembolization. Evid Based Complement Alternat Med 2015; 2015:496485.
 35. De Lorent L, Agorastos A, Yassouridis A, Kellner M, Muhtz C. Auricular acupuncture versus progressive muscle relaxation in patients with anxiety disorders or major depressive disorder: a prospective parallel group clinical trial. J Acupunct Meridian Stud 2016; 9(4):191-9.
 36. Kao CL, Chen CH, Lin WY, Chiao YC, Hsieh CL. Effect of auricular acupressure on peri-and early postmenopausal women with anxiety: a double-blinded, randomized, and controlled pilot study. Evid Based Complement Alternat Med 2012; 2012:567639.