گزارش یک مورد نادر ولولوس سیگموئید حین سزارین

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

2 استادیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

3 متخصص جراحی عمومی، دانشکده پزشکی و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

چکیده

مقدمه: ولولوس سیگموئید در حاملگی نادر بوده، ولی می­تواند عوارض زیادی در طی حاملگی ایجاد کند که به‌علت تشخیص و درمان دیررس عوارض بیماری در طی حاملگی افزایش پیدا می­کند. تریاد بالینی درد شکم، دیستانسیون شکم و یبوست مطلق می­تواند در تشخیص این بیماری در طی حاملگی کمک کند. در این مطالعه یک مورد ولولوس سیگموئید در حین سزارین گزارش می‌شود.
معرفی بیمار: بیمار خانم 31 ساله با سن حاملگی 36 هفته و 2 روز با اظهار درد شکم به بیمارستان آموزشی درمانی علوی شهر اردبیل مراجعه کرده بود. در هنگام مراجعه، علائمی از شکم حاد و انسداد کامل روده نداشت، روز بعد از مراجعه به‌علت ثبت انقباضات رحمی و شروع علائم زایمانی، به‌صورت اورژانسی تحت عمل جراحی سزارین با بیهوشی عمومی قرار گرفت. در حین جراحی به‌علت اتساع غیرطبیعی روده بزرگ، مشاوره اورژانس جراحی عمومی داده شد و توسط جراح عمومی تشخیص ولولوس سیگموئید و رفع ولولوس داده شد و بعد از تثبیت علائم، بیمار به سرویس جراحی عمومی منتقل و در سرویس مربوطه نوبت عمل جراحی الکتیو داده شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به عوارض خطرناک مادری و نوزادی ولولوس در طی حاملگی، توصیه می­شود یکی از تشخیص­های افتراقی دیستانسیون شکم در طی حاملگی، ولولوس سیگموئید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A case report of volvulus sigmoid during cesarean section Zahra Ghavami1, Ahmad Ghazi2*, Fatemeh Ramezi3

نویسندگان [English]

 • Zahra Ghavami 1
 • Ahmad Ghazi 2
 • Fatemeh Ramezi 3
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine and Paramedicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine and Paramedicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran.
3 General Surgeon, Faculty of Medicine and Paramedicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Sigmoid volvulus is rare in pregnancy, but can cause many complications during pregnancy. The complications of disease will increase during pregnancy due to late diagnosis and treatment. Clinical triad of abdominal pain, abdominal distension and absolute constipation can help to diagnose this condition during pregnancy. In this study, a case of sigmoid volvulus during cesarean section is reported.
Case presentation: The patient was a 31-year-old woman with gestational age of 36 weeks and 2 days who had referred to Ardabil Alavi hospital with complains of abdominal pain. She had no symptoms of acute abdomen and complete bowel obstruction at the time of referral. The day after visit, due to recording of uterine contractions and the onset of delivery symptoms underwent emergency cesarean section under general anesthesia. During the operation, because of abnormal bowel distension, a general surgical emergency consultation was requested. Sigmoid volvulus was detected and removed by general surgeon. After stabilization of the symptoms, the patient was transferred to the general surgeon's service and the elective surgery was done in the relevant service.
Conclusion: Due to dangerous maternal and neonatal complications of volvulus during pregnancy, it is recommended that one of the differential diagnoses of abdominal distention during pregnancy be sigmoid volvulus.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cesarean section
 • pregnancy
 • Sigmoid volvulus
 1. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY. Williams obstetrics. 24th ed. New York: McGraw-Hill; 2014.
 2. Oddsdottir M, Hanter JG. Gall bladder and the Extrahepatic Biliary System. In: Brunicardi FC, Andersen DK, Billiar TR, Dunn DL, Hunter JG, Matthews JB, et al, editors. Schwartz's principles of surgery. 10th ed. New York: McGraw-Hill; 2014. P. 1219-20.
 3. Perdue PW, Johnson Jr HW, Stafford PW. Intestinal obstruction complicating pregnancy. Am J Surg 1992; 164(4):384-8.
 4. Alshawi JS. Recurrent sigmoid volvulus in pregnancy: report of a case and review of the literature. Dis Colon Rectum 2005; 48(9):1811-3.
 5. Fraser JL, Eckert LA. Volvulus complicating pregnancy. Can Med Assoc J 1983; 128(9):1045.  
 6. Kantor HM. Midgut volvulus in pregnancy. A case report. J Reprod Med 1990; 35(5):577-80.
 7. Rachagan SP, Raman S, Sivanesaratnam V, Sinnathuray TA. Intestinal obstruction following previous myomectomy and the use of beta-sympathomimetics in pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1986; 22(1-2):99-101.
 8. Perdue PW, Johnson HW Jr, Stafford PW. Intestinal structing complicating pregnancy. Am J Surg 1992; 164(4):384-8.
 9. Keating GA, Jackson DS. Sigmoid volvulus in late pregnancy. J R Army Med Corps 1985; 131(2):72-4.
 10. Hofmeyr GJ, Sonnendecker EW. Sigmoid volvulus in advanced pregnancy. Report of 2 cases. S Afr Med J 1985; 67(2):63-4.
 11. Agrawal RL, Misra MK. Volvulus of the sigmoid colon. Int Surg 1971; 55(1):49-56.
 12. Allen JC. Sigmoid volvulus in pregnancy. J R Army Med Corps 1990; 136(1):55-6.
 13. Frizelle FA, Wolff BG. Colonic volvulus. Adv Surg 1996; 29:131-9.
 14. Aftab Z, Toro A, Abdelaal A, Dasovky M, Gehani S, Mola AA, et al. Endoscopic reduction of a volvulus of the sigmoid colon in pregnancy: case report and a comprehensive review of the literature. World J Emerg Surg 2014; 9(1):41.
 15. Lord SA, Boswell WC, Hungerpiller JC. Sigmoid volvulus in pregnancy. Am Surg 1996; 62(5):380-2.
 16. Hodin RA, Thomas Lamont J, Grover S. Literature review current through. UpToDate. Available at: URL: https://www.uptodate.com/contents/sigmoid-volvulus; 2018.