کلیدواژه‌ها = سرطان پستان
تعداد مقالات: 58
53. مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی و واقعیت درمانی گروهی بر حل مشکل تصویر تن زنان ماستکتومی شده

دوره 15، شماره 22، مهر 1391، صفحه 27-35

هدا پری زاده؛ حسین حسن آبادی؛ علی مشهدی؛ علی تقی زاده کرمانی


54. بررسی عوامل خطر سرطان پستان در زنان استان گلستان: یک مطالعه مورد شاهدی

دوره 13، شماره 6، بهمن 1389، صفحه 46-51

سیما بشارت؛ محمدرضا مطیع؛ مهسا بشارت؛ غلامرضا روشندل


56. بررسی میزان انجام آزمایشات غربالگری سرطانهای پستان و دهانهی رحم در میان متخصصین زنان و مامایی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 1-6

قدسیه علوی؛ جواد حسینی نژاد؛ آسیه سادات فتاحی معصوم؛ محمدتقی شاکری


57. وجود عفونت ویروس پاپیلومای انسانی دربافتهای سرطانی پستان وارتباط آن با شاخص های بالینی

دوره 12، شماره 2، تیر 1388، صفحه 1-4

قدسیه سیدی علوی؛ نوریه شریفی؛ علی صادقیان؛ حسن جباری؛ مریم بحرینی؛ حسن باقری


58. ارزیابی 5 ساله سرطان پستان در بیمارستان شهید رجایی بابلسر(1383-1379 )

دوره 9، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 47-51

افسانه بختیاری؛ محمود حاج‌احمدی