وجود عفونت ویروس پاپیلومای انسانی دربافتهای سرطانی پستان وارتباط آن با شاخص های بالینی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 – استاد زنان ومامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاهعلوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 - دانشیارپاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 – دانشیار میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دستیار تخصصی پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 میکروبیولوژیست، دانشکده پزشکی، دانشگاهعلوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: گزارشات متعددی نقش عوامل ویرال را در بروز و تکامل سرطان پستان نشان می دهد ویروس پاپیلومای انسانی به خصوص
انواع سرطانزای آن همراه با بدخیمی های اپی تلیال سیستم دستگاه تناسلی و خارج از آن دیده می شود. این مطالعه به منظور بررسی
وجود عفونت ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) با خطر بدخیمی پایین و بالا در نمونه های بیماران مبتلا به سرطان پستان و ارتباط آن
با جنبه های بالینی انجام شده است.
روش کار: در این مطالعه 50 مورد بافت سرطانی پستان و 29 مورد بافت پستانی بدون ضایعه بدخیم، به منظور تشخیص DNA
ویروس پاپیلومای انسانی با خطر بدخیمی بالا 16 و 18و خطر بدخیمی پائین 6 و 1 با استفاده از روش ملکولی PCR با آغازگرهای
انتخابی ویروس پاپیلومای انسانی بررسی شده است.
نتایج: DNA ویروس پاپیلوما در 24 مورد (48%) از نمونه های کارسینوم پستان مشخص شد که از این تعداد 13 مورد (26%) مربوط
به عفونت پاپیلومای انسانی با خطربدخیمی بالا و 8 مورد (16%) در ارتباط با ویروس پاپیلومای انسانی با خطر بدخیمی پائین می باشند.
سه نمونه (6%) از بافت های سرطانی پستان دارای هر دو نوع ویروس پاپیلومای انسانی با ریسک بدخیمی بالاو پائین بودند. دراین
مطالعه ارتباطی بین حضور عفونت ویروس پاپیلومای انسانی در سرطان پستان و فاکتورهای پیش آگهی بیماران شامل سن
(P=0/448)، میزان درگیری غدد لنفاوی زیربغلی (P=0/749)، درجه آسیب شناسی بافتی تومور، اندازه تومور (P =0/946) و سمت
ابتلا پستان دیده نشد و همهبافتهای غیرسرطانی پستان ازنظروجود عفونت ویروس پاپیلومای انسانی منفی بودند.
نتیجه گیری: در این مطالعه حضور DNA عفونت ویروس پاپیلومای انسانی در بافت های سرطانی پستان مشخص شد و نقش
ارتباط احتمالی عفونت ویروس پاپیلومای انسانی دربروز وتکامل بدخیمی های پستان مورد تائید قرارگرفت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presence of Human Papilloma Virus Sequences in Breast Cancer Tissues and Association with Histopathological Features

نویسندگان [English]

  • Ghodseye Seyedi Alavi 1
  • Nourieh Sharifi 2
  • Ali Sadeghian 3
  • Hasan Jabari 4
  • Maryam Bahreyni 5
  • Hasan Bagheri 6
1 Professor of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor of Pathology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor of Microbiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Resident of Pathology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Medical Student, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 Microbiologist, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Several studies confirmed oncogenic roles of viral agent in Development of breast cancer. Human papilloma viruses especially high risk types (16, 18), are demonstrated in epithelial malignancy of genital and extra genital organs. This study was done to examine the presence of high and Low risk groups of human papiloma virus (HPV) in breast cancer tissues and their correlation with histopathological characteristics.
 
Methods: Fifty specimens of breast cancer tissues and 29 samples of non-malignant breast tissues were studied for the presence of DNA of HPV of the low risk groups(1,6) and high risk groups(16,18) by polymerase chain reaction (PCR) with HPV consensus primers .
 
Results: Papilloma virus DNA was detected in 24 (48%) samples of breast carcinoma that 26% of them harbored high-risk DNA sequences of HPV in their tumors (13 patients) and 8 patients (%16) had low risk HPV infection .Three breast cancer tissues were doubly infected by high and low risk HPV (6%). All of none malignant mammary tissues were free of HPV infection (high and Low risk). In this study, there was no correlation between the presence of DNA of HPV and prognostic factors of breast cancer such as age (P=0.448), axillary lymphadenopathy (P=0.749), histopathologic grade of tumor (P=0.946), tumor size (P=0.946) and laterality of the tumor.
 
Conclusion: The presence of high and low risk DNA sequences of HPV in the breast cancer tissues was verified in this study and a probability association in the acceleration and development of breast malignancy were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast Cancer
  • Polymerase Chain Reaction (PCR)
  • Histopathology
  • Human Papilloma Virus(HPV)
1. Longnecker MP, Bernstein L, Paganini–Hill A, Enger SM, Ross RK. Risk factor for in situ
breast cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1996 Dec;5(12):961-5.
2. Hemminki K, GranstromC, Czene K. Attributable risksfor familial breast cancer by proband status
andmorphology: a nationwide epidemiologic studycancer. IntJ Cancer 2002 Jul; 100(2):214-9.
3. Dimri G, Band H, Band V. Mammary epithelial cell transformation: insights from cell
culture and mouse models. Breast cancer Res 2005;7(4):171-9 .
4. Wong M, Pagano JS, Schiller JT, Tevethia SS, Raab-Traub N, Gruber J. New associations
of human papillomavirus, Simian virus 40, and Epstein-Barr virus with human cancer. J
Natl Cancer Inst 2002 Dec; 18;94(24):1832-6.
5. Magrath I, Bhatia K. Breast cancer: a new Epstein-Barr virus–associate disease?. J Natl
Cancer Inst 1999 Aug 18;91(16):1349-50.
6. Zur Hausen H. Papillomaviruses causing cancer: Evasion from host-cell control in early
events in carcinogenesis. J Natl Cancer Inst 2000 May 3;92(9):690-8.
7. Liu Y, Klimberg VS, Andrews NR, Hicks CR, Peng H, Chiriva-Internati M, et al. Human
papillomavirus DNA is present in a subset of unselected breast cancers. J Hum Virol 2001
Nov-Dec;4(6):329-34.
8. Helt AM, Funk JO ,Gallomay DA. Inactivation of both retinoblaston and p21 by the human
papillomavirus type 16 E7 oncoprotein is necessary to inhibit cell cycle arrest in human
epithelial cells. J Virol 2002 Oct;76(20):10559-68.
9. Degenhardt YY, Silverstein SJ. Gps2, a protein partner for human papillomavirus E6
proteins. J Virol 2001 Jan;75(1):151-60.
10. Damin AP, Karam R, Zettler CG, Caleffi M, Alexandre CO. Evidance for an association of
human papillomavirus and breast carcinomas. Breast Cancer Res Treat 2004 Mar;84(2):131-7.
11. De Villiers EM, Sandstrom RE, Zur Hausen H, Buck CE. Presence of papillomavirus
sequences in condylomatous lesions of the mammillae and in invasive carcinoma of the
breast. Breast Cancer Res 2005;7(1):R1-11.
12. Yu Y, Morimoto T, Sasa M, Okazaki K, Harada Y, Fujiwara T, et al. Human
papillomavirus type 33 DNA in breast cancer in Chinese. Breast Cancer 2000 Jan;7(1):33-6.
13. Mendizabal-Ruiz AP, Morales JA, Ramirez-Jirano LJ, Padilla–Rosas M, Moran–Moguel
MC, Montoya-Fuentes H. Low frequency of human papillomavirus DNA in breast cancer
tissue. Breast Cancer Res Treat 2008 Mar;114(1):189-94.
14. Kan CY, Iacopetta BJ, Lawson JS, Whitaker NJ. Identification of human papillomavirus
DNA gene sequences in human breast cancer. Br J Cancer 2005 Oct 17;93(8):946-8.
15. Kropis C, Markou A, Vourlidis N, Dionyssiou-Asterou A, Lianidou ES. Presence of high–
risk human papillomavirus sequences in breast cancer tissues and association with
histopathological characteristics. Clin Biochem 2006 Jul;39(7) :727-31.
16. Wrede D, Luqmani YA, Coombes RC, Vousden KH. Absence of HPV 16 and 18 DNA in
breast cancer. Br J Cancer 1992 Jun;65(6):891-4.