مقایسه بیماران مبتلا به سرطان پستان در موقعیت متاستاتیک و غیرمتاستاتیک با توجه خاص به وضعیت گیرنده های هورمونی و Her-2

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه رادیوتراپی و انکولوژی، مرکز تحقیقات درمان سرطان های توپر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه رادیوتراپی و انکولوژی، مرکز تحقیقات درمان سرطان های توپر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 کارشناس ارشد آمار، مرکز تحقیقات درمان تومورهای توپر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: سرطان پستان، شایعترین سرطان زنان در جهان و ایران و بیشترین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان ایرانی می باشد. تعداد قابل توجهی از بیماران مبتلا به سرطان پستان در سیر بیماری خود دچار متاستاز شده که عامل مهمی در شکست درمان، عوارض و مرگ و میر بیماران می باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه وضعیت بیماران مبتلا به سرطان پستان در موقعیت متاستاتیک و غیر متاستاتیک انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه توصیفی تحلیلی، پرونده 1615 زن مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان امید مشهد طی سال های 90-1380 مورد ارزیابی قرار گرفت که از این تعداد، 446 بیمار به سرطان پستان متاستاتیک مبتلا بودند. چک لیست اطلاعات با توجه به پرونده هر بیمار تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های آماری کای دو و تی تست انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: از 446 بیمار مبتلا به سرطان پستان متاستاتیک، 100 بیمار (4/22%) از بدو مراجعه دارای متاستاز و 346 بیمار (6/77%) طی درمان یا پیگیری دچار متاستاز شدند. بیشترین میزان متاستاز در استخوان (1/45%) و پس از آن کبد (20%) بود. یافته های ایمونوهیستوشیمی نشان داد که در متاستاز مغز و کبد، اکثر موارد Her-2 مثبت بوده در حالی که در متاستازهای استخوان، اکثر بیماران Her-2 منفی بودند. بین دو گروه مورد مطالعه از نظر وضعیت قاعدگی، مکان متاستاز، میزان مثبت شدن گیرنده های هورمونی (استروژن و پروژسترون) و Her-2 ارتباط معنی داری وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: بیشترین موارد متاستاز سرطان پستان، استخوان می باشد (در اکثر این بیماران Her-2 منفی و گیرنده های هورمونی مثبت می باشند) اما در بیشتر بیماران دارای متاستازهای مغزی و کبدی، Her-2 مثبت بوده که در این ها پروگنوز بیماری بدتر می باشد و نیاز به توجه خاص برای استفاده از رژیم های درمانی مناسب خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Metastatic and Non-Metastatic Breast Cancer Patients according to TNM, Hormone Status and Her-2 Condition

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Ghavam Nasiri 1
  • Soodabeh Shahidsales 2
  • Saeedeh Ahmadi-Simab 3
1 Associate Professor , Department of Radiation Oncology, Solid Tumor Treatment Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor , Department of Radiation Oncology, Solid Tumor Treatment Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 M.Sc. of Statistics, Solid Tumor Treatment Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Breast cancer is the most common cause of death among Iranian women. A significant number of breast cancer patients are involved metastasis that is an important factor in treatment failure, morbidity and mortality of patients. The aim of present study was comparison of metastatic and non-metastatic breast cancer patients.
Methods: In this analytical descriptive study, 1615 files of patients with breast cancer who referred to Omid hospital in Mashhad, Iran during 2001 to 2011 were evaluated. 446 patients of them were in metastatic status. Checklists were completed according to each patient's data. Data were analyzed using SPSS software (version 16), and chi-square test and t-tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: In 446 patients with metastatic breast cancer, 100 patients (22.4%) had metastasis in the first admission and in 346 patients (77.6%) metastases developed during the treatment or follow up. The most common sites for metastasis were bone (45.1%) and liver (20%). Immunohistochemical findings revealed that most of patients with brain and liver metastasis were Her-2 positive whereas the majority of patients with bone metastasis were Her-2 negative. There were no significant relationships between the two groups in terms of menstrual status, location of metastasis, positive rates of estrogen and progesterone receptors and Her-2.
Conclusion: The most common site of metastasis is bone (more patients with negative Her-2 and positive hormone receptors) while the common sites for metastasis as far as Her-2 positive is concerned are brain and liver with worse prognosis, concerning special attention for aggressive treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast neoplasms
  • Her-2
  • Neoplasm metastasis
  • Receptors/Estrogen
  • Receptors/Progesterone